575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
575/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2006,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 17/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Čl.I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 310/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
"(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a) podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (dále jen "vybrané výrobky") spotřebními daněmi,
b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků a způsob značení některých minerálních olejů.
1) Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani a směrnice 92/81/EHS, směrnice Rady 94/74/ES ze dne 22. prosince 1994, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, směrnice 92/81/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů a směrnice 92/82/EHS o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů, směrnice Rady 96/99/ES ze dne 30. prosince 1996, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, směrnice Rady 2000/44/ES ze dne 30. června 2000, kterou se mění směrnice 92/12/EHS, pokud jde o dočasná množstevní omezení u výrobků podléhajících spotřební dani, které se dovážejí do Švédska z jiných členských států, směrnice Rady 2000/47/ES ze dne 20. července 2000, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 92/12/EHS, pokud jde o dočasná množstevní omezení při dovozu piva do Finska, nařízení Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (jednomyslnost), ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES a směrnice Rady 2004/106/ES ze dne 16. listopadu 2004, kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých spotřebních daní a daní z pojistného a 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.
Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků a směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice.
Směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 1 odst. 3 se za slova "celní úřady" vkládají slova "a celní ředitelství".
3. V § 3 písm. o) se slovo "stanoveném" nahrazuje slovy "uvedených v § 47, 69, 84 nebo 95 a měřených".
4. V § 4 odst. 2 větě první se za písmenem f) čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a § 92 odst. 1" se zrušují.
5. V § 9 odst. 1 se slova " , pokud zákon nestanoví jinak" zrušují.
6. V § 9 odst. 3 písm. d) se slova "distribuci a" zrušují.
7. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova " ; to se nevztahuje na vybrané výrobky, které se mohou užívat bez zvláštního povolení podle § 13 odst. 20 nebo na vybrané výrobky, pro které zvláštní povolení zaniklo podle § 13 odst. 21 písm. d) a které jsou dnem zániku zvláštního povolení uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně".
8. V § 13 odst. 2 písm. i) se slova "že navrhovatel nemá" nahrazují slovy "zda a v jaké výši má navrhovatel".
9. V § 13 odst. 2 se na konci písmene l) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, a není-li tímto jiným státem takový doklad vydáván, předloží uvedené osoby místo dokladu čestné prohlášení.".
10. V § 13 se za odstavec 19 vkládá nový odstavec 20, který zní:
"(20) Pokud zvláštní povolení zaniklo uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, a uživatel nepožádal o vydání nového zvláštního povolení podle odstavce 16 a pokud tento uživatel ještě skladuje vybrané výrobky získané na základě tohoto zaniklého zvláštního povolení, může je užívat i po zániku platnosti tohoto povolení až do vyčerpání zásob za podmínky, že
a) provede bezodkladně za přítomnosti zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, nejpozději do 5 kalendářních dní poté, co zvláštní povolení zaniklo, inventarizaci uvedených vybraných výrobků a její výsledek oznámí nejpozději následující pracovní den celnímu úřadu příslušnému místu, ve kterém jsou tyto vybrané výrobky osvobozené od daně na základě zaniklého zvláštního povolení umístěny,
b) uvedené vybrané výrobky budou užívány pouze pro účely a za podmínek, které byly uvedeny v zaniklém zvláštním povolení, na jehož základě byly uživatelem odebrány.".
Dosavadní odstavce 20 až 23 se označují jako odstavce 21 až 24.
11. V § 13 odst. 23 větě první se za slovo "přítomnosti" vkládají slova "zaměstnance, který pracuje v celním úřadu", slova "celního úřadu" se zrušují, na konci věty první se doplňují slova " , pokud se nejedná o případ podle odstavce 20" a ve větě druhé se číslo "20" nahrazuje číslem "21".
12. V § 14 odst. 2 písm. d) se za slovem "určení" čárka nahrazuje slovem "a".
13. V § 14 odst. 4 se za slova "oprávněným příjemcům" vkládají slova " , daňovým zástupcům podle § 3 písm. q)".
14. V § 15 odst. 2 písm. e) se slova "písm. b) až d)" nahrazují slovy "písm. b) a c)".
15. V § 18 odst. 5 větě první se za slovo "období," vkládají slova "ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit,".
16. V § 20 odst. 2 písm. l) se slova "že navrhovatel nemá" nahrazují slovy "zda a v jaké výši má navrhovatel".
17. V § 20 odst. 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, a není-li tímto jiným státem takový doklad vydáván, předloží uvedené osoby místo dokladu čestné prohlášení.".
18. V § 20 odst. 21 písm. a) se slova "celního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance, který pracuje v celním úřadu", slovo "příslušného" se nahrazuje slovem "příslušném", za slovem "správce" se tečka nahrazuje středníkem a vkládají se slova "celní úřad může v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k rozsahu zásob, prodloužit lhůtu k provedení inventarizace zásob vybraných výrobků, nejdéle však na 10 kalendářních dní.".
19. V § 21 odst. 1 písm. a) se slovo "nebo" zrušuje.
20. V § 21 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) bankovní zárukou, nebo".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
21. V § 21 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo "nebo" a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
22. V § 21 odst. 9 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".
23. V § 21 odstavec 11 zní:
"(11) Provozovatel daňového skladu je povinen sledovat výši zajištění daně. Pokud součet skutečné výše daňové povinnosti a výše daně podle odstavce 8 za tři po sobě jdoucí zdaňovací období je vyšší než součet tří dvanáctin výše daňové povinnosti, která vznikla při výrobě vybraných výrobků v běžném roce, a tří dvanáctin výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu v běžném roce, je provozovatel daňového skladu povinen zvýšit zajištění daně ve lhůtě 10 dní ode dne zjištění rozdílu. To neplatí v případech, kdy bylo podle odstavce 13 povoleno snížení výše zajištění daně nebo od zajištění daně bylo upuštěno.".
24. V § 21 odst. 12 se slova "zvláštní účet celního úřadu" nahrazují slovy "depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem".
25. V § 21 odst. 17 se slovo "vybrání" nahrazuje slovem "zaplacení".
26. V § 21a odst. 6 se slova "nebo povolení" nahrazují slovy "nebo takové povolení".
27. V § 21a odst. 9 větě první se slova "rozhodnutí o" nahrazují slovem "povolení" a na konci odstavce 9 se doplňuje věta "Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek.".
28. V § 22 odst. 2 písm. e) se slova "že navrhovatel nemá" nahrazují slovy "zda a v jaké výši má navrhovatel".
29. V § 22 odst. 2 písm. i) se za slovem "dní" tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "pokud navrhovatel, statutární orgán navrhovatele nebo člen statutárního orgánu navrhovatele pobýval v posledních třech letech nepřetržitě 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů. Pokud některý z dotčených států takový doklad nevydává, předloží uvedené osoby místo dokladu čestné prohlášení.".
30. V § 22 se doplňuje odstavec 23, který zní:
"(23) Další náležitosti návrhu na vydání povolení pro opakované přijímání minerálních olejů jsou stanoveny v § 62.".
31. V § 23a odst. 1 písm. f) se slova "že navrhovatel nemá" nahrazují slovy "zda a v jaké výši má navrhovatel".
32. V § 23a se doplňuje odstavec 21, který zní:
"(21) Další náležitosti návrhu na vydání povolení podle § 23a jsou pro minerální oleje stanoveny v § 62a.".
33. V § 24 odst. 3 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
34. V § 25 odst. 3 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
35. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jsou-li vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě dopravovány přes daňové území České republiky do tohoto jiného členského státu pro účely podnikání často a pravidelně, lze je na základě sjednané dvoustranné dohody s tímto jiným členským státem dopravovat bez zjednodušeného průvodního dokladu.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
36. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Jsou-li vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky dopravovány přes jiný členský stát na daňové území České republiky pro účely podnikání často a pravidelně, může příslušný celní úřad, za předpokladu sjednané dvoustranné dohody s tímto jiným členským státem, povolit zjednodušený postup odchylný od odstavců 2 až 4.".
37. V § 33a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "V návrhu" nahrazují slovem "Návrh" a slova "navrhovatel uvede" se nahrazují slovy "musí obsahovat tyto náležitosti:".
38. V § 33a odst. 2 písm. d) se slova "že osoba" nahrazují slovy "zda osoba" a slovo "nemá" se nahrazuje slovy "má a v jaké výši".
39. V § 36 odst. 5 písm. f) se slova "že navrhovatel nemá" nahrazují slovy "zda a v jaké výši má navrhovatel".
40. V § 37 odst. 2 písm. b) se slova "§ 54 odst. 1, 2, 4 a 5" nahrazují slovy "§ 54 odst. 2".
41. V § 41 odstavec 1 zní:
"(1) Celní úřad nebo celní ředitelství jsou oprávněny kontrolovat plnění podmínek povolení uvedených v § 13, 20, 21a, 22, 23, 23a, 33a, 36 a 60a.".
42. V § 41 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Oprávnění celních úřadů nebo celních ředitelství podle odstavce 4 platí i při kontrole dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení vybraných minerálních olejů podle § 134e a při značkování některých dalších minerálních olejů podle § 134l.".
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
43. V § 41 odst. 6 se text "3 a 4" nahrazuje textem "3 až 5".
44. V § 41 odst. 8 větě první se slova "celního úřadu" nahrazují slovy " , kteří pracují v celním úřadu,".
45. V § 42 odst. 1 písm. a) se slova "§ 6, 26 nebo § 30" nahrazují slovy "§ 6, 26, 30, 51, 100 a 100a, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 24 a 50)".
46. V § 42 odst. 4 větě druhé se slova "celního úřadu nebo celního ředitelství" nahrazují slovy " , který pracuje v celním úřadu, nebo celním ředitelství,".
47. V § 42 odst. 11 písm. b) se za slova "celnímu ředitelství" vkládají slova "nebo celnímu úřadu".
48. V § 43 odst. 1 se slova "§ 23a a" nahrazují slovy "§ 23a,".
49. V § 44 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
50. V § 44 písm. a) se za slova "§ 45 odst. 1 a 2," vkládají slova "které nebyly zdaněny nebo".
51. V § 45 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) motorové benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 41 až 2710 11 59, benziny jiné než motorové uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 11 až 2710 11 25 a 2710 11 90 (dále jen "ostatní benzin") a letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 31 a 2710 11 70,".
52. V § 45 odst. 2 písm. b) se slovo "technický" nahrazuje slovem "ostatní".
53. V § 45 odst. 2 se na konci písmene d) slovo "nebo" zrušuje.
54. V § 45 odst. 2 písm. h) se za slovo "kvasného" vkládá slovo "bezvodého" a za slovo "kvasným" se vkládá slovo "bezvodým".
55. V § 45 odst. 2 se na konci písmene j) doplňuje slovo "nebo".
56. V § 45 odst. 2 písm. k) se slovo "procent" nahrazuje textem "%".
57. V § 46 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
58. V § 46 písm. a) se za slova "§ 45 odst. 1 a 2," vkládají slova "které nebyly zdaněny nebo".
59. V § 48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "3 355 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "0 Kč/t".
60. V § 48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "0 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "500 Kč/t".
61. V § 48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "500 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "1 000 Kč/t".
62. V § 48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "1 000 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "2 000 Kč/t".
63. V § 48 odst. 1 položce 2711 se za slovy "uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. h)" sazba daně "2 000 Kč/t" nahrazuje sazbou daně "3 355 Kč/t".
64. V § 48 odst. 5 se slova "6 866 Kč/1000 l" nahrazují slovy "9 950 Kč/1000 l".
65. V § 48 odst. 12 se věta první zrušuje.
66. V § 49 odst. 1 se slova "uvedených pod kódy nomenklatury 2710 11 11, 2710 11 15, 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 11 90 (dále jen "ostatní benziny")" zrušují.
67. V § 49 odst. 10 se na konci věty první doplňují slova " , a to výhradně pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky" a ve větě druhé se slovo "ustanovení" nahrazuje slovem "osvobození".
68. V § 49 se odstavec 15 zrušuje.
Dosavadní odstavce 16 a 17 se označují jako odstavce 15 a 16.
69. V § 49 odst. 15 se slovo "nebo" za slovem "prodeji" nahrazuje slovem "a" a doplňují se slova " , elektřiny nebo pohon motorů. Od daně jsou dále osvobozeny líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný pod kódem nomenklatury 2207, bioplyn pod kódem nomenklatury 3824 90 99, 47 % podílu biosložky bio etyl-terciér-butyl-etheru pod kódem 3824 90 99 a estery rostlinných a živočišných olejů pod kódem nomenklatury 3824 90 99, pokud jsou vyráběny, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla nebo pohon motorů.".
70. V § 51 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Při dopravě minerálních olejů značkovaných a barvených podle části čtvrté nebo značkovaných podle části páté musí být v daňovém dokladu podle § 5 odst. 2, v dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo v dokladu o dopravě podle § 5 odst. 4 uvedeno, že tyto oleje byly označkovány a obarveny podle části čtvrté nebo označkovány podle části páté.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
71. V § 51 odst. 3 se slova "nebo v" nahrazují slovem "nebo" a slova "§ 60 odst. 5" se nahrazují slovy "§ 60 odst. 10".
72. V § 53 odst. 3 se za slova "a 16" vkládají slova "a § 63".
73. V § 53 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 určené k použití nebo používané jako vzorky k laboratorním účelům se přijímají a užívají bez zvláštního povolení.".
74. § 54 zní:
 
"§ 54
Vracení daně z minerálních olejů plátci
(1) Nárok na vrácení daně uplatňuje plátce způsobem stanoveným v § 14 odst. 5 a ve lhůtě stanovené v § 16. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, ačkoliv uplatněn být mohl, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
(2) Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu
a) dnem, kdy přijme k přepracování nebo úpravě zdaněné minerální oleje znečištěné nebo nezáměrně smíšené,
b) dnem přijetí zdaněných minerálních olejů, které vstupují jako materiál do vyráběných nebo zpracovávaných minerálních olejů,
c) dnem, kdy přijme zdaněné minerální oleje, které uvedl do volného daňového oběhu a u nichž ještě nedošlo k jejich prodeji, a to nejpozději druhý pracovní den po dni jejich uvedení do volného daňového oběhu; uvedené minerální oleje jsou těmito dny opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.".
75. V § 56 odst. 1 se slova "podle zvláštního právního předpisu38)" nahrazují slovy "podle části čtvrté".
Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.
76. V § 56 odst. 3 se slova "podle zvláštního právního předpisu38)" nahrazují slovy "podle části čtvrté".
77. V § 58 odst. 2 se za slovo "osvobození" vkládají slova "od daně".
78. V § 59 odst. 8 se slovo "odpovídajícím" nahrazuje slovem "odpovídajícímu".
79. V § 60 odst. 2 se slova "s roční spotřebou přesahující 10 tun" nahrazují slovy "se spotřebou přesahující 10 tun za jeden kalendářní rok".
80. V § 60 odst. 3 se za slova "zkapalněné ropné plyny" vkládají slova "uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)".
81. V § 60 odst. 6 se za slova "oprávněným příjemcem" vkládají slova "nebo daňovým zástupcem podle § 3 písm. q)".
82. V § 60 odstavec 10 zní:
"(10) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) uvedených do volného daňového oběhu je odesílatel povinen poskytnout zajištění daně způsobem uvedeným v § 21, a to ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů. Zajištění daně může poskytnout také právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2, dopravce nebo vlastník těchto plynů, pokud s tím právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2, dopravce nebo vlastník těchto plynů písemně souhlasí a odesílatel tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.".
83. V § 60a odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) doklad o tom, zda navrhovatel má a v jaké výši v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo finančním úřadem, nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,".
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
84. V § 60a odst. 14 se slovo "uživatel" nahrazuje slovy "držitel povolení".
85. Za § 62 se vkládá nový § 62a, který zní:
 
"§ 62a
Daňový zástupce pro minerální oleje
V návrhu na vydání povolení podle § 23a pro daňového zástupce musí být uveden také kód nomenklatury vybraných výrobků, kterých se má toto povolení týkat.".
86. V § 71 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) ve výrobcích uvedených pod kódy nomenklatury 2207 a 2208 znehodnocených podle pokynů a za přítomnosti zaměstnanců, kteří pracují v celním úřadu, nebo za jejich přítomnosti zničených,".
87. V § 72 odst. 4 se na konci věty první doplňují slova " ; to se netýká lihu zvláštně denaturovaného syntetického technického53a) určeného k použití pro stanovený účel52)".
Poznámka pod čarou č. 53a zní:
"53a) § 12 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb.".
88. V § 73 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; to se týká také lihu zvláštně denaturovaného syntetického technického53a) určeného k použití pro stanovený účel52)".
89. V § 76 se na konci věty první doplňují slova " , ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit".
90. V § 78 odst. 2 se slova "zaměstnance celního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance, který pracuje v celním úřadu,".
91. V § 93 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) 2204 a 2205, nejsou-li uvedeny v písmenu a) nebo b), a 2206, nepodléhají-li dani z piva, jestliže skutečný obsah alkoholu u takových výrobků přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 10 % objemových, nebo".
92. V § 94 odst. 2 se slova " , nestanoví-li zákon jinak" zrušují.
93. V § 97 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
94. V § 98 odst. 1 se slova "§ 97 odst. 1 a 3" nahrazují slovy "§ 97 odst. 1".
95. V § 98 odst. 2 se slova "§ 97 odst. 4" nahrazují slovy "§ 97 odst. 3".
96. V § 98a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za slova "podle § 99 odst. 3" se vkládají slova "nebo § 100a".
97. V § 98a se doplňuje odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 60f zní:
"(2) Nevznikne-li právnické nebo fyzické osobě, která vyrábí tiché víno (§ 93 odst. 3) podle § 99 odst. 3, ve zdaňovacím období daňová povinnost (§ 8 odst. 2), nejsou tyto osoby povinny podávat písemné sdělení podle zvláštního právního předpisu60f).
60f) § 40 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.".
98. V § 100a odstavec 6 zní:
"(6) Nevznikne-li malému výrobci vína ve zdaňovacím období daňová povinnost (§ 8 odst. 2), není tento malý výrobce vína povinen podávat písemné sdělení podle zvláštního právního předpisu60f).".
99. § 101 zní:
 
"§ 101
Předmět daně z tabákových výrobků
(1) Předmětem daně jsou tabákové výrobky.
(2) Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona rozumí cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření.
(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) cigaretami
1. tabákové provazce, které se kouří jako takové a nejsou doutníky ani cigarillos podle písmene b),
2. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinek z cigaretového papíru, nebo
3. tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru,
b) doutníky a cigarillos tabákové smotky, které se kouří jako takové a které
1. obsahují výlučně přírodní tabák,
2. mají krycí list z přírodního tabáku,
3. obsahují tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, a vázací list, oba listy z rekonstituovaného tabáku, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a krycí list je vinutý ve tvaru spirály v ostrém úhlu nejméně 30 k podélné ose tabákového smotku, nebo
4. obsahují tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a venkovní obvod minimálně jedné třetiny délky tabákového smotku je nejméně 34 mm,
c) tabákem ke kouření
1. tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek a způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování,
2. tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá pod písmeno a) nebo b) a který je možné kouřit, nebo
3. tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic užších než 1 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret,
d) ostatním tabákem tabákové výrobky, které nespadají pod písmeno c), jsou určeny pro konečného spotřebitele a k jinému účelu, než ke kouření, s výjimkou šňupavých a žvýkacích tabáků60c).
(4) Cigaretami se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky, které obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 7.
(5) Doutníky a cigarillos se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky s krycím listem z přírodního tabáku nebo s krycím listem a vázacím listem z rekonstituovaného tabáku nebo s krycím listem z rekonstituovaného tabáku, které obsahují částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 písm. b).
(6) Tabákem ke kouření se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobek, který obsahuje zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a který splňuje ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 písm. c) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 7, nebo výrobek neuvedený v odstavci 3 písm. c), pokud je možné tento výrobek kouřit a je upravený pro prodej konečnému spotřebiteli.
(7) Za tabákové výrobky se nepovažují výrobky, které neobsahují tabák, splňují podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo c), používají se výlučně k lékařským účelům a potvrzení o této skutečnosti vydá Ministerstvo zdravotnictví České republiky nebo jím pověřená instituce.".
100. V § 102 odst. 4 se za slova "u tabáku" vkládají slova "ke kouření".
101. V § 103 odstavec 2 zní:
"(2) Výrobce nebo dovozce podá Celnímu úřadu Kolín (dále jen "pověřený celní úřad") návrh na stanovení ceny pro konečného spotřebitele. Výrobce nebo dovozce se sídlem, popřípadě místem pobytu v jiném státě, může k podání návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele pověřit osobu se sídlem, organizační složkou svého podniku, popřípadě místem pobytu na daňovém území České republiky, která je oprávněna dopravovat tabákové výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z jiného státu.".
102. V § 103 odstavce 4 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 61a znějí:
"(4) Cenou pro konečného spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové kategorie se rozumí nejrozšířenější cena cigaret pro konečného spotřebitele stanovená podle prodeje tabákových nálepek u pověřeného celního úřadu za předchozí kalendářní rok.
(5) Pro cigarety, které nejsou značeny tabákovými nálepkami, je cena pro konečného spotřebitele totožná s cenou stanovenou pro cigarety, které musí být značeny tabákovou nálepkou, se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v jednotkovém balení. Nelze-li určit cenu pro konečného spotřebitele podle věty první, je cenou pro konečného spotřebitele cena pro konečného spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové kategorie.
(6) Cena pro konečného spotřebitele cigaret nejprodávanější cenové kategorie slouží k výpočtu výše sazeb daně z cigaret v souladu s právním předpisem Evropského společenství61a).
61a) Článek 2 odst. 3 směrnice Rady 92/79/EHS.
Článek 16 odst. 1 směrnice Rady 95/59/ES.".
103. § 104 zní:
 
"§ 104
Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
------------------------------------------------------------------------
Text                   Sazba daně
           --------------------------------------------------- 
           Procentní část  Pevná část    Minimální
------------------------------------------------------------------------               
cigarety       27 %       0,88 Kč/kus    celkem
                             nejméně však
                             1,64 Kč/kus
------------------------------------------------------------------------                                   
doutníky,               0,90 Kč/kus
cigarillos
------------------------------------------------------------------------
tabák                 905,00 Kč/kg
ke kouření
------------------------------------------------------------------------
ostatní                905,00 Kč/kg
tabák 
------------------------------------------------------------------------
(2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.
(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:
a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů.
(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů.
(5) U cigaret se každých započatých 90 mm délky tabákového provazce považuje za jeden kus.
(6) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně.".
104. V § 107 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 61b zní:
"(5) Jednotkové balení cigaret musí obsahovat nejméně 20 kusů cigaret. Jednotkové balení smí obsahovat pouze takové tabákové výrobky, které podléhají stejné sazbě daně61b).
61b) Ustanovení § 107 odst. 5 bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".
105. V § 107 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou "Prodejce může uzavřené jednotkové balení cigaret a tabáku ke kouření otevřít pouze v případě kontroly jeho obsahu nebo v případě bezplatného poskytnutí jako zkušební vzorek." a ve větě třetí se za slovo "otevření" vkládá slovo "takového".
106. V § 114 odst. 2 se slova "v odstavci 6" nahrazují slovy "v odstavci 6 nebo 7".
107. V § 114 odst. 6 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo", v písmenu b) se slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
108. V § 114 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Tabákovou nálepkou nemusí být značeny tabákové výrobky, které jsou dovezeny na daňové území České republiky nebo dopraveny z jiného členského státu na daňové území České republiky pro osobní spotřebu (§ 32 odst. 4).".
109. V § 115 odst. 1 písm. a) se slovo "orgány" nahrazuje slovy "úřady a celní ředitelství".
110. V § 115 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 62b zní:
"e) obecní živnostenské úřady62b),
62b) § 1 písm. a) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb.".
111. V § 115 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "celní a" nahrazují slovy "celní úřad a obecní".
112. V § 116 odst. 1 se slova "§ 9 odst. 3 písm. f) a podle § 101a" nahrazují slovy "§ 9 odst. 3 písm. e), § 9 odst. 3 písm. f) nebo § 101a".
113. V § 118 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Výrobce nebo dovozce se sídlem, popřípadě místem pobytu v jiném státě, může pověřit osobu se sídlem, organizační složkou svého podniku, popřípadě místem pobytu na daňovém území České republiky, která je oprávněna dopravovat tabákové výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z jiného státu, k odběru tabákových nálepek." a ve větě druhé se za slovo "výrobcem" vkládají slova "nebo dovozcem".
114. V § 118 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:
"(13) Pokud se změní sazba daně, lze odebrat tabákové nálepky obsahující novou sazbu daně nejdříve šest týdnů před nabytím účinnosti nové sazby daně. Tabákové výrobky s tabákovými nálepkami obsahujícími novou sazbu daně lze uvádět do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky nejdříve dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.".
115. V 118 odstavec 14 zní:
"(14) Pokud se změní sazba daně, mohou být tabákové výrobky s tabákovými nálepkami obsahujícími současně platnou sazbu daně vyrobeny, dovezeny a dopraveny na daňové území České republiky z jiného členského státu a uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky nejpozději do dne nabytí účinnosti nové sazby daně.".
116. Za § 118 se vkládá nový § 118a, který zní:
 
"§ 118a
Změna sazby daně u cigaret
(1) V období, které začíná první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení právního předpisu, kterým se mění sazba daně u cigaret, a které končí uplynutím tří měsíců (dále jen "přechodné období"), je odběratel oprávněn odebrat od pověřeného celního úřadu tabákové nálepky obsahující současně platnou sazbu daně u cigaret pouze v množství uvedeném v odstavci 2 písm. a) a dodat jiné fyzické nebo právnické osobě (dále jen "vyskladnění") cigarety označené tabákovou nálepkou obsahující současně platnou sazbu daně pouze v množství uvedeném v odstavci 2 písm. b). V případě, že období mezi dnem vyhlášení i nové sazby daně u cigaret a dnem účinnosti právního předpisu, kterým se mění sazba daně u cigaret, je delší než tři měsíce, přechodným obdobím je období tří měsíců předcházejících datu účinnosti sazby daně.
(2) Maximální množství podle odstavce 1 se stanoví jako:
a) množství tabákových nálepek pro cigarety odebraných v období dvanácti měsíců před začátkem přechodného období (dále jen "referenční období") bez ohledu na konkrétní značku snížené o vrácené tabákové nálepky a tabákové nálepky, které nebyly použity ve výrobě, to vše vyjádřeno v kusech cigaret, vynásobené podílem počtů dní přechodného období zvýšeným o 25 % a čísla 360,
b) množství cigaret vyskladněných v referenčním období bez ohledu na konkrétní značku, vynásobené podílem počtu dní přechodného období zvýšeným o 25 % a čísla 360.
(3) Odběratel nesmí k poslednímu dni přechodného období skladovat cigarety označené tabákovou nálepkou obsahující současně platnou sazbu daně v množství větším, než je množství cigaret vyskladněných v referenčním období bez ohledu na konkrétní značku, vynásobené podílem čísla 45 a čísla 360.
(4) Pokud celkový prodej odběratele vzrostl v období tří měsíců před počátkem přechodného období oproti stejnému období předcházejícího roku a značka, jejíž prodej vzrostl, představuje více než 25 % celkového prodeje odběratele, povolí pověřený celní úřad na základě písemné žádosti odběratele zvýšení maximálních množství podle odstavců 2 a 3, nejvíce však o 10 %.
(5) Pokud byl odběratel, který je osobou pověřenou k odběru tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, výrobcem, který má sídlo, popřípadě místo podnikání, v jiném členském státě, pověřen k odběru tabákových nálepek v průběhu referenčního období (dále jen "nový odběratel"), a před pověřením nového odběratele byla odběrem tabákových nálepek výrobcem pověřena podle § 118 odst. 3 jiná osoba (dále jen "předchozí odběratel"),
a) do množství vyskladněných cigaret při výpočtu podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 se započítává i množství cigaret značek, pro které je nový odběratel osobou pověřenou k odběru tabákových nálepek, které v referenčním období vyskladnil předchozí odběratel,
b) do množství odebraných tabákových nálepek při výpočtu podle odstavce 2 písm. a) se započítává množství tabákových nálepek odpovídající množství a značkám cigaret podle písmene a) a
c) pro účely výpočtu podle odstavců 2 a 3 pro předchozího odběratele se množství cigaret vyskladněných předchozím odběratelem v průběhu referenčního období sníží o množství cigaret podle písmena a) a množství tabákových nálepek odebraných předchozím odběratelem v průběhu referenčního období sníží o množství tabákových nálepek podle písmene b).
(6) Pokud odběratel začal v referenčním období nebo v průběhu přechodného období dovážet, vyrábět nebo uvádět na trh cigarety, pověřený celní úřad stanoví příslušné množství tabákových nálepek a cigaret, které se použije pro účely výpočtů podle odstavce 2 písm. a) a b) a podle odstavce 3, na základě žádosti odběratele, ve které odběratel uvede, kdy začal s výše uvedenou činností, dosavadní množství odebraných tabákových nálepek, předpokládaný vývoj prodeje cigaret a názvy značek, velikosti balení a předpokládané prodejní ceny cigaret. Toto ustanovení se nevztahuje na odběratele, na kterého se vztahuje odstavec 5.
(7) Odběratel je povinen zaslat do deseti pracovních dnů od počátku přechodného období pověřenému celnímu úřadu výkaz, ve kterém uvede:
a) výpočet maximálního množství tabákových nálepek obsahujících současně platnou sazbu vyjádřené v kusech cigaret, které je oprávněn odebrat v přechodném období,
b) výpočet maximálního množství cigaret označených tabákovými nálepkami obsahujícími současně platnou sazbu, které je v přechodném období oprávněn vyskladnit, a
c) výpočet maximálního množství cigaret označených tabákovými nálepkami obsahujícími současně platnou sazbu, které je oprávněn skladovat k datu účinnosti nové sazby daně.
(8) Neodpovídá-li množství uvedené ve výkazu podle odstavce 7 množstvím, které odběratel skutečně dosáhl, nebo nezašle-li odběratel výkaz podle odstavce 7, pověřený celní úřad rozhodnutím stanoví příslušné množství v souladu s odstavci 2 až 6.
(9) Odběratel je do deseti pracovních dnů od data účinnosti nové sazby daně povinen zaslat pověřenému celnímu úřadu výkaz, který musí obsahovat:
a) maximální množství stanovené podle odstavců 2 a 3, popřípadě 4 až 6,
b) skutečné množství tabákových nálepek obsahujících předchozí sazbu daně odebraných v průběhu přechodného období vyjádřené v kusech cigaret,
c) skutečné množství cigaret označených tabákovou nálepkou obsahující předchozí sazbu daně vyskladněných v průběhu přechodného období,
d) množství cigaret označených tabákovou nálepkou obsahující předchozí sazbu daně skladovaných k datu účinnosti nové sazby daně.
(10) Odebere-li odběratel v průběhu přechodného období větší množství tabákových nálepek nebo vyskladní-li větší množství cigaret než maximální množství uvedené v odstavci 2, nebo skladuje-li odběratel ke dni účinnosti nové sazby daně větší množství cigaret než maximální množství uvedené v odstavci 3, doměří pověřený celní úřad na množství cigaret, které přesahuje maximální množství podle odstavců 2 až 6, doplatek daně v souladu s novou sazbou daně u cigaret.".
117. V § 119 odst. 3 písm. a) se za slovo "tabáku" vkládají slova "ke kouření".
118. V § 122 odst. 1 větě poslední se za slovo "tabák" vkládají slova "ke kouření".
119. V § 122 odst. 7 větě třetí se slova "pracovníka pověřeného celního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním úřadu,".
120. V § 122 odstavec 9 zní:
"(9) Dojde-li ke změně sazby daně, může odběratel nepoužité tabákové nálepky vrátit pověřenému celnímu úřadu. Pokud odběratel již uhradil hodnotu tabákových nálepek, vrátí mu pověřený celní úřad tuto částku.".
121. V § 122 se odstavec 10 zrušuje.
122. V § 131 písmeno h) zní:
"h) vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním úřadu, ke vstupu do objektů odběratele,".
123. V § 131 písmeno i) zní:
"i) vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním ředitelství, pověřeného dozorem podle § 122 odst. 2, 3 a 5,".
124. V § 131 se na konci písmene j) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) vzor tiskopisů pro výkazy podle § 118a odst. 7 a 9.".
125. V § 134 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
126. V § 134 odst. 1 věta první se nahrazuje větou "Kontrolu dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133 jsou oprávněny provádět kontrolní orgány uvedené v § 115 odst. 1, a to obdobným postupem jako ostatní kontrolní činnost vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, které stanoví jejich působnost.".
127. Za část třetí se vkládají nové části čtvrtá a pátá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 65e, 65f a 65g znějí:
 
"ČÁST ČTVRTÁ
ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ
 
§ 134a
Vymezení pojmu značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Značkováním a barvením vybraných minerálních olejů se rozumí rovnoměrné přimíchávání značkovací látky a barviva do těchto olejů za účelem použití těchto olejů, s výjimkou jejich použití pro pohon vznětových motorů na pozemních komunikacích a při plavbách na vodách na daňovém území České republiky, pokud se na minerální oleje použité pro tyto plavby nevztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 10.
(2) Druh značkovací látky a druh barviva, jejich minimální množství v 1 litru značkovaných a barvených minerálních olejů a způsob jejich evidence stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 134b
Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Předmětem značkování a barvení jsou minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49, které jsou určeny pro použití pro výrobu tepla.
(2) Značkovány a barveny podle pravidel stanovených v § 134c až 134k nesmějí být
a) jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,
b) minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty a maziva podle zvláštního právního předpisu65e),
c) minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty pro plavby na vodách na daňovém území České republiky, na které se nevztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 10,
d) petroleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21,
e) složky pro výrobu těch minerálních olejů, které jsou uvedeny v písmenech a) až d),
f) minerální oleje, u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití.
(3) Seznam minerálních olejů podle odstavce 2 písm. f), u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Značkovány a barveny nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do třetích zemí.
 
§ 134c
Zásady značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 musí být označkovány a obarveny po celou dobu, kdy se nacházejí na daňovém území České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 134b odst. 4 a § 134e odst. 1).
(2) Na daňovém území České republiky se mohou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkovat a barvit výhradně v daňovém skladu podle § 19 odst. 2, který je vybaven dávkovacím a mísicím zařízením pro značkování a barvení těchto olejů. Značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 mimo daňový sklad podle § 19 odst. 2, který je vybaven dávkovacím a mísicím zařízením pro značkování a barvení těchto olejů, se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) Minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 se posuzují z hlediska obsahu značkovací látky a barviva formou certifikace podle zvláštního právního předpisu65f).
(4) Na minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkované a barvené jinak, než stanoví tento zákon, se pohlíží jako na minerální oleje neznačkované a nebarvené.
 
§ 134d
Vývoz vybraných minerálních olejů
Právnické a fyzické osoby, pro které jsou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 určené pro vývoz uvedeny do volného daňového oběhu, jsou okamžikem uvedení do volného daňového oběhu povinny podat celnímu úřadu celní prohlášení na propuštění těchto olejů do režimu vývozu nebo do tranzitního režimu Evropských společenství. V případě neuskutečnění vývozu nebo zrušení tranzitního režimu Evropských společenství jsou uvedené osoby povinny tyto oleje, pokud již nebyly označkovány a obarveny, označkovat a obarvit, a to výhradně v daňovém skladu. Tyto oleje jsou dnem přijetí do daňového skladu opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem jejich přijetí nárok na vrácení daně.
Povinnosti a zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
 
§ 134e
(1) Značkovat a barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 je na daňovém území České republiky povinen provozovatel daňového skladu nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu.
(2) Při dopravě minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 z jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo při jejich dovozu ze třetí země je povinen značkování a barvení těchto olejů zajistit jejich příjemce nebo dovozce, a to ještě před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Výrobce a uživatel směsi značkovací látky a barviva uvedených v prováděcím právním předpisu podle § 134a odst. 2, který má sídlo nebo místo pobytu na daňovém území České republiky, je povinen vést evidenci značkovací látky a barviva podle prováděcího právního předpisu.
(4) Provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce, který je povinen značkovat a barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 nebo který je povinen takové značkování a barvení zajistit, je na žádost orgánu uvedeného v § 134k odst. 1 povinen předložit certifikát podle zvláštního právního předpisu65f).
(5) Právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo jinak nabudou neznačkované a nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo vyvézt do třetí země, jsou povinny bezodkladně zajistit značkování a barvení těchto olejů, jestliže se tato doprava nebo vývoz neuskuteční. Pro uvedené právnické a fyzické osoby platí povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 obdobně. Pokud jsou tyto výrobky již uvedeny do volného daňového oběhu, musí být označkovány a obarveny v daňovém skladu. V takovém případě jsou tyto oleje opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem přijetí nárok na vrácení daně.
(6) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti6) minerální oleje uvedené v § 134b, jsou povinny
a) vyrábět, zpracovávat, dopravovat, skladovat, nakupovat nebo jinak nabývat, prodávat nebo spotřebovávat tyto oleje jen na základě živnostenského oprávnění pro tyto činnosti podle zvláštního právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání; to se netýká osob, které nakupují, prodávají, dopravují nebo skladují tyto oleje výhradně v jednotkovém balení do 50 kg,
b) umožnit orgánům uvedeným v § 134k odst. 1 přístup do objektů, prostor a zařízení používaných při výrobě, zpracování, dopravě, skladování, nákupu nebo jiném nabývání, prodeji nebo spotřebě těchto olejů,
c) na vyžádání předložit orgánům uvedeným v § 134k odst. 1 příslušnou dokumentaci a poskytnout jim pravdivé a úplné informace související s výrobou, zpracováním, dopravou, skladováním, nákupem nebo jiným nabýváním, prodejem nebo spotřebou těchto olejů,
d) umožnit orgánům uvedeným v § 134k odst. 1 bezplatně odebrat v potřebném množství vzorky těchto olejů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
e) uhradit nezbytné náklady spojené s provedením analýzy odebraného vzorku akreditovanou osobou65f), bylo-li na základě této analýzy zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.
(7) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají minerální oleje uvedené v § 134b, vedou a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem evidenci o druzích a množství těchto olejů a o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(8) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. d) značkovány a barveny, způsobem uvedeným v odstavci 6, jsou povinny
a) v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených tímto zákonem pro tyto oleje výslovně uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že značkování a barvení těchto olejů je na závadu jejich použití nebo že nebudou použity pro pohon motorů nebo k výrobě pohonné hmoty či maziva podle zvláštního právního předpisu65e),
c) uchovávat pro účely kontroly technickou dokumentaci a doklady k těmto olejům po dobu 10 let ode dne, kdy s nimi začaly nakládat způsobem uvedeným v odstavci 6.
(9) Právnické a fyzické osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, jsou na žádost prodávajícího povinny vystavit mu nejpozději přede dnem vydání těchto olejů prohlášení podle odstavce 8 písm. b).
 
§ 134f
Je zakázáno
a) ředit, odstraňovat nebo jinak měnit značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 mimo daňový sklad nacházející se na daňovém území České republiky, který má povolení ke značkování a barvení těchto olejů podle § 134g,
b) uvádět do volného daňového oběhu neznačkované a nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1,
c) nabízet k prodeji nebo používat značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 pro pohon motorů s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbin určených pro výrobu elektrické a tepelné energie a s výjimkou motorů používaných při plavbách na vodách na daňovém území České republiky, pokud se na minerální oleje použité pro tyto plavby vztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 10,
d) dopravovat a skladovat značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčet,
e) nabízet k prodeji nebo používat pro pohon motorů minerální oleje, které nesmějí být značkovány a barveny podle § 134b odst. 2 písm. d).
Povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
 
§ 134g
(1) Provozovatel daňového skladu na daňovém území České republiky může značkovat a barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 pouze na základě povolení ke značkování a barvení těchto olejů (dále jen "povolení k barvení"). O vydání povolení k barvení rozhoduje celní ředitelství na návrh podaný uvedeným provozovatelem daňového skladu prostřednictvím celního úřadu.
(2) Značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 bez povolení k barvení podle odstavce 1 se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) V návrhu na vydání povolení k barvení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) místo daňového skladu, ve kterém budou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkovány a barveny,
c) název, popřípadě obchodní označení, minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1, které budou značkovány a barveny,
d) předpokládané roční množství minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1, které budou značkovány a barveny,
e) údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1,
f) evidenční číslo daňového skladu navrhovatele, které bylo přiděleno podle § 20 odst. 11.
(4) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést a doložit další údaje potřebné pro kontrolu značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1.
 
§ 134h
(1) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti a úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň stanoví lhůtu, ve které je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží. O odložení návrhu celní ředitelství navrhovatele vyrozumí.
(2) Celní ředitelství v povolení k barvení uvede skutečnosti podle § 134g odst. 3 písm. a) až c) a e) až f).
(3) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení k barvení do 60 kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(4) Rozhodnutí o vydání povolení k barvení vyhotoví celní ředitelství ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno navrhovateli a druhé celnímu úřadu příslušnému pro navrhovatele.
(5) V rozhodnutí o povolení k barvení stanoví celní ředitelství dobu jeho platnosti, která počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Celní ředitelství stanoví dobu platnosti povolení k barvení tak, aby toto povolení platilo nejméně do konce kalendářního roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, nejdéle však do konce třetího kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno.
(6) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k barvení nevyhovuje, nebo se mu nevyhovuje v plném rozsahu, musí být odůvodněno.
 
§ 134i
(1) O vydání nového povolení k barvení je jeho držitel povinen požádat nejpozději tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení k barvení, pokud hodlá nepřerušeně barvit a značkovat minerální oleje, kterých se předchozí povolení k barvení týká.
(2) Držitel povolení k barvení je povinen oznámit celnímu ředitelství každou změnu údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. a) do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku. Změnu údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. b), c) a e) je držitel povolení k barvení povinen oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. a), celní ředitelství vydá rozhodnutí o změně původního povolení k barvení. Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených v povolení k barvení, celní ředitelství rozhodne o vydání nového povolení k barvení a o odejmutí povolení k barvení předchozího.
 
§ 134j
(1) Povolení k barvení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení k barvení právnickou osobou,
c) úmrtím držitele povolení k barvení nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele povolení k barvení za mrtvého,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení k barvení, nebo
e) dnem zániku nebo odejmutí povolení k provozování daňového skladu podle § 20 odst. 17 nebo 18.
(2) Celní ředitelství povolení k barvení odejme, jestliže
a) držitel povolení k barvení porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134e a 134f,
b) se změnily skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení k barvení vydáno, a držitel povolení k barvení nepožádal o jeho změnu, nebo
c) držitel povolení k barvení o to požádá.
 
§ 134k
Kontrola značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Ke kontrole dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b jsou oprávněny tyto orgány:
a) celní úřady a celní ředitelství,
b) územní finanční orgány a
c) Česká obchodní inspekce.
(2) Zjistí-li některý z orgánů uvedených v odstavci 1, že byla porušena povinnost nebo zákaz při značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b, sdělí takové zjištění ostatním orgánům uvedeným v odstavci 1.
(3) Kontrola značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 a způsob nakládání s odebraným vzorkem minerálního oleje do doby jeho předání příslušné akreditované osobě65f) se řídí zákonem o státní kontrole.
(4) Analýzu odebraných vzorků minerálních olejů uvedených v § 134b za účelem kontroly dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení těchto olejů jsou oprávněny provádět pouze akreditované osoby65f), a to na požádání orgánu uvedeného v odstavci 1.
  
ČÁST PÁTÁ
ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ65g)
 
§ 134l
Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Značkováním některých dalších minerálních olejů se rozumí rovnoměrné přimíchávání značkovací látky do těchto olejů.
(2) Druh značkovací látky a její minimální množství v 1 litru některých dalších minerálních olejů neuvedených v části třetí a způsob její evidence stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 134m
Předmět značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Předmětem značkování jsou následující minerální oleje:
a) benzol, toluol, xylol, ostatní směsi aromatických uhlovodíků a surové lehké oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2707 10 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50 a 2707 99 11 s výjimkou uvedených výrobků, u nichž je značkování na závadu jejich použití,
b) střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 15 a 2710 19 25 s výjimkou středních olejů používaných jako složky pro výrobu minerálních olejů určených k použití pro pohon motorů nebo středních olejů, u kterých je značkování na závadu jejich použití,
c) těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31 a 2710 19 35 s výjimkou těžkých plynových olejů používaných jako složky pro výrobu minerálních olejů určených k použití pro pohon motorů nebo těžkých plynových olejů, u nichž je značkování na závadu jejich použití,
d) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 mající alespoň dvě z těchto vlastností:
1. kinematická viskozita při 40 st.C je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,
2. hustota při 15 st.C je vyšší než 784 kg . m-3 včetně a nižší než 913 kg . m-3 včetně,
3. při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 st.C s výjimkou těžkých topných olejů určených k použití pro pohon motorů nebo topných olejů, u nichž je značkování na závadu jejich použití,
e) mazací oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91 a 2710 19 99 mající tyto vlastnosti:
1. kinematická viskozita při 40 st.C je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je nižší než 150 st.C včetně,
3. při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 st.C,
přičemž postačí, aby takový olej měl vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3; s výjimkou mazacích olejů, u nichž je značkování na závadu jejich použití,
f) acyklické nasycené uhlovodíky a acyklické uhlovodíky ostatní uvedené pod kódy nomenklatury 2901 10 10, 2901 29 20 a 2901 29 80 s výjimkou acyklických uhlovodíků, u nichž je značkování na závadu jejich použití,
g) toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen a směsi xylenů uvedené pod kódy nomenklatury 2902 30 00 a 2902 41 až 44 s výjimkou uvedených výrobků, u nichž je značkování na závadu jejich použití,
h) složená organická rozpouštědla uvedená pod kódem nomenklatury 3814 00 90 s výjimkou rozpouštědel, u nichž je značkování na závadu jejich použití.
(2) Značkovány podle pravidel stanovených v § 134n až 134v nesmějí být
a) jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,
b) petrolej (kerosen) uvedený pod kódem nomenklatury 2710 19 21,
c) minerální oleje pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 61 a 2710 19 71,
d) minerální oleje pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 65 a 2710 19 75; za takové chemické zpracování se však nepovažuje využití těchto minerálních olejů jako složky pro výrobu minerálních olejů mísením,
e) bílé a medicinální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 85,
f) elektroizolační oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 93,
g) minerální oleje uvedené v odstavci 1 používané jako složky pro výrobu minerálních olejů určených k použití pro pohon motorů,
h) minerální oleje uvedené v odstavci 1, u nichž je značkování na závadu jejich použití,
i) minerální oleje uvedené v odstavci 1 v jednotkovém balení do 50 kg.
(3) Seznam minerálních olejů uvedených v odstavci 2 písm. h), u nichž je značkování na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Značkovány nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volném daňovém oběhu nebo mimo tyto režimy, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do třetích zemí.
 
§ 134n
Zásady značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 musí být označkovány po celou dobu, kdy se nacházejí na daňovém území České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 134m odst. 4 a § 134p odst. 1).
(2) Na daňovém území České republiky smí minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovat výhradně výrobce, který je vybaven dávkovacím a mísicím zařízením pro značkování těchto olejů.
(3) Minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 se posuzují z hlediska obsahu značkovací látky formou certifikace podle zvláštního právního předpisu65f).
(4) Na minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkované jinak, než stanoví tento zákon, se pohlíží jako na minerální oleje neznačkované.
 
§ 134o
Vývoz některých dalších minerálních olejů
Právnické a fyzické osoby, pro které jsou minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 určené pro vývoz vyrobeny nebo uvedeny do volného daňového oběhu, jsou okamžikem ukončení výroby nebo uvedení do volného daňového oběhu povinny podat celnímu úřadu celní prohlášení na propuštění těchto olejů do režimu vývozu nebo do tranzitního režimu Evropských společenství. V případě neuskutečnění vývozu nebo zrušení tranzitního režimu Evropských společenství jsou uvedené osoby povinny tyto oleje, pokud již nebyly označkovány, označkovat. Jestliže jsou tyto oleje uvedené do volného daňového oběhu přijaty k označkování provozovatelem daňového skladu, jsou dnem přijetí do daňového skladu opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.
Povinnosti a zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů
 
§ 134p
(1) Značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 je na daňovém území České republiky povinen jejich výrobce nejpozději při výstupu z výrobního zařízení. Jestliže výrobce značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 v daňovém skladu, je povinen značkovat tyto oleje nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu.
(2) Při dopravě minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 z jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volném daňovém oběhu či mimo tyto režimy nebo při jejich dovozu ze třetí země je povinen značkování těchto olejů zajistit jejich příjemce nebo dovozce, a to ještě před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Výrobce a uživatel značkovací látky uvedené v prováděcím právním předpisu podle § 134l odst. 2, který má sídlo nebo místo pobytu na daňovém území České republiky, je povinen vést evidenci značkovací látky podle prováděcího právního předpisu.
(4) Výrobce, příjemce nebo dovozce, který je povinen značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo který je povinen takové značkování zajistit, je na žádost orgánu uvedeného v § 134v odst. 1 povinen předložit certifikát podle zvláštního právního předpisu65f).
(5) Právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo jinak nabudou neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volném daňovém oběhu či mimo tyto režimy nebo vyvézt do třetí země, jsou povinny bezodkladně zajistit značkování těchto olejů, jestliže se tato doprava nebo vývoz neuskuteční. Pro uvedené právnické a fyzické osoby platí povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 obdobně. Pokud se na tyto výrobky vztahuje režim podmíněného osvobození od daně a přitom jsou již uvedeny do volného daňového oběhu, musí být označkovány v daňovém skladu. V takovém případě jsou tyto oleje opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem přijetí nárok na vrácení daně.
(6) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti6) minerální oleje uvedené v § 134m, jsou povinny
a) vyrábět, zpracovávat, dopravovat, skladovat, nakupovat nebo jinak nabývat, prodávat nebo spotřebovávat tyto oleje jen na základě živnostenského oprávnění pro tyto činnosti podle zvláštního právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání; to se netýká osob, které nakupují, prodávají, dopravují nebo skladují tyto oleje výhradně v jednotkovém balení do 50 kg,
b) umožnit orgánům uvedeným v § 134v odst. 1 přístup do objektů, prostor a zařízení používaných při výrobě, zpracování, dopravě, skladování, nákupu nebo jiném nabývání, prodeji nebo spotřebě těchto olejů,
c) na vyžádání předložit orgánům uvedeným v § 134v odst. 1 příslušnou dokumentaci a poskytnout jim pravdivé a úplné informace související s výrobou, zpracováním, dopravou, skladováním, nákupem nebo jiným nabýváním, prodejem nebo spotřebou těchto olejů,
d) umožnit orgánům uvedeným v § 134v odst. 1 bezplatně odebrat v potřebném množství vzorky těchto olejů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
e) uhradit nezbytné náklady spojené s provedením analýzy odebraného vzorku akreditovanou osobou65f), bylo-li na základě této analýzy zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.
(7) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají minerální oleje uvedené v § 134m, vedou a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem evidenci o druzích a množství těchto olejů a o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(8) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. c), e) a f) značkovány způsobem uvedeným v odstavci 6, jsou povinny
a) v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených tímto zákonem pro tyto oleje výslovně uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že značkování těchto olejů je na závadu jejich použití nebo že nebudou použity pro pohon motorů nebo k výrobě pohonné hmoty či maziva podle zvláštního právního předpisu65e),
c) uchovávat pro účely kontroly technickou dokumentaci a doklady k těmto olejům po dobu 10 let ode dne, kdy s nimi začaly nakládat způsobem uvedeným v odstavci 6.
(9) Právnické a fyzické osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, jsou na žádost prodávajícího povinny vystavit mu nejpozději přede dnem vydání těchto olejů prohlášení podle odstavce 8 písm. b).
 
§ 134q
Je zakázáno
a) ředit, odstraňovat nebo jinak měnit značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1,
b) uvádět do volného daňového oběhu či prodávat neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1,
c) nabízet k prodeji nebo používat značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 pro pohon motorů,
d) dopravovat a skladovat značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčet,
e) nabízet k prodeji nebo používat pro pohon motorů minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. a) až f), h) a i).
Povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
 
§ 134r
(1) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 134p odst. 1 na daňovém území České republiky může značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 pouze na základě povolení ke značkování těchto olejů (dále jen "povolení ke značkování"). O vydání povolení ke značkování rozhoduje celní ředitelství na návrh podaný touto osobou prostřednictvím celního úřadu.
(2) Značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování podle odstavce 1 se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) V návrhu na vydání povolení ke značkování musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo pobytu a daňové identifikační číslo12) navrhovatele, bylo-li přiděleno, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) místo, ve kterém budou minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovány,
c) název, popřípadě obchodní označení, minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1, které budou značkovány,
d) předpokládané roční množství minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1, které budou značkovány,
e) údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1,
f) evidenční číslo daňového skladu navrhovatele, pokud bylo přiděleno podle § 20 odst. 11.
(4) Navrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést a doložit další údaje potřebné pro kontrolu značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1.
 
§ 134s
(1) Celní ředitelství prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti a úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň stanoví lhůtu, ve které je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty celní ředitelství návrh odloží. O odložení návrhu celní ředitelství navrhovatele vyrozumí.
(2) Celní ředitelství v povolení ke značkování uvede skutečnosti podle § 134r odst. 3 písm. a) až c) a e) až f).
(3) Celní ředitelství rozhodne o návrhu na vydání povolení ke značkování do 60 kalendářních dní od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Nemůže-li celní ředitelství rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinno o tom navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(4) Rozhodnutí o vydání povolení ke značkování vyhotoví celní ředitelství ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno navrhovateli a druhé celnímu úřadu příslušnému pro navrhovatele.
(5) V rozhodnutí o povolení ke značkování stanoví celní ředitelství dobu jeho platnosti, která počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Celní ředitelství stanoví dobu platnosti povolení ke značkování tak, aby toto povolení platilo nejméně do konce kalendářního roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, nejdéle však do konce třetího kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno.
(6) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení ke značkování nevyhovuje, nebo se mu nevyhovuje v plném rozsahu, musí být odůvodněno.
 
§ 134t
(1) O vydání nového povolení ke značkování je jeho držitel povinen požádat nejpozději tři kalendářní měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení ke značkování, pokud hodlá nepřerušeně značkovat minerální oleje, kterých se předchozí povolení ke značkování týká.
(2) Držitel povolení ke značkování je povinen oznámit celnímu ředitelství každou změnu údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. a) do 15 kalendářních dní ode dne jejího vzniku. Změnu údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. b), c) a e) je držitel povolení ke značkování povinen oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. a), celní ředitelství vydá rozhodnutí o změně původního povolení ke značkování. Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených v povolení ke značkování, celní ředitelství rozhodne o vydání nového povolení ke značkování a o odejmutí povolení ke značkování předchozího.
 
§ 134u
(1) Povolení ke značkování zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení ke značkování právnickou osobou,
c) úmrtím držitele povolení ke značkování nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele povolení ke značkování za mrtvého, nebo
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení ke značkování.
(2) Celní ředitelství povolení ke značkování odejme, jestliže
a) držitel povolení ke značkování porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134p a 134q,
b) se změnily skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení ke značkování vydáno, a držitel povolení ke značkování nepožádal o jeho změnu, nebo
c) držitel povolení ke značkování o to požádá.
 
§ 134v
Kontrola značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Ke kontrole dodržování povinností a zákazů při značkování minerálních olejů uvedených v § 134m jsou oprávněny tyto orgány:
a) celní úřady a celní ředitelství,
b) územní finanční orgány a
c) Česká obchodní inspekce.
(2) Zjistí-li některý z orgánů uvedených v odstavci 1, že byla porušena povinnost nebo zákaz při značkování minerálních olejů uvedených v § 134m, sdělí takové zjištění ostatním orgánům uvedeným v odstavci 1.
(3) Kontrola značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 a způsob nakládání s odebraným vzorkem minerálního oleje do doby jeho předání příslušné akreditované osobě65f) se řídí zákonem o státní kontrole.
(4) Analýzu odebraných vzorků minerálních olejů uvedených v § 134m za účelem kontroly dodržování povinností a zákazů při značkování těchto olejů jsou oprávněny provádět pouze akreditované osoby65f), a to na požádání orgánu uvedeného v odstavci 1.
65e) § 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 311/2006 Sb.
65f) § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.
65g) Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".
Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části šestá a sedmá.
128. Nadpis části šesté zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY".
129. V § 135b odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo "neoprávněně" a na konci textu písmene a) se doplňují slova "ke kouření".
130. V § 135b odst. 1 písm. b) se slova "§ 107 odst. 4" nahrazují slovy "§ 107 odst. 2".
131. V § 135b odst. 2 se slovo "právního" nahrazuje slovem "správního".
132. V § 135d odst. 5 větě poslední se slova "zaměstnanců celního" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří pracují v celním".
133. § 135e zní:
 
"§ 135e
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší
a) zákaz podle § 134f písm. a), c), d) nebo e), nebo
b) zákaz podle § 134q písm. a), c), d) nebo e).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.".
134. Za § 135e se vkládají nové § 135f až 135i, které znějí:
 
"§ 135f
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší
a) zákaz podle § 134f písm. a), c), d) nebo e), nebo
b) zákaz podle § 134q písm. a), c), d) nebo e).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší
a) zákaz podle § 134f písm. b), nebo
b) zákaz podle § 134q písm. b).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.
 
§ 135g
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje s úmyslem dopravit je do jiného členského státu nebo vyvézt do třetí země, nezajistí značkování nebo barvení minerálních olejů podle § 134e odst. 5,
b) jako provozovatel daňového skladu
1. neznačkuje nebo nebarví minerální oleje podle § 134e odst. 1, nebo
2. značkuje nebo barví minerální oleje bez povolení podle § 134g odst. 1,
c) jako příjemce nebo dovozce nezajistí značkování nebo barvení minerálních olejů podle § 134e odst. 2,
d) jako výrobce nebo uživatel směsi barviva a značkovací látky, který má sídlo nebo místo pobytu na daňovém území České republiky, nevede evidenci podle § 134e odst. 3,
e) jako provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce, který je povinen značkovat a barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 nebo který je povinen takové značkování a barvení zajistit, nepředloží certifikát podle § 134e odst. 4,
f) jako osoba uvedená v § 134e odst. 6
1. vykonává činnosti uvedené v § 134e odst. 6 písm. a) bez živnostenského oprávnění, pokud jejich předmětem jsou minerální oleje v jednotkovém balení nad 50 kg,
2. neumožní přístup do objektů podle § 134e odst. 6 písm. b),
3. v rozporu s § 134e odst. 6 písm. d) neumožní bezplatně odebrat vzorky minerálních olejů v potřebném množství, nebo
4. nevede evidenci podle § 134e odst. 7,
g) jako osoba uvedená v § 134e odst. 8 nesplní povinnost podle § 134e odst. 8 písm. a) až c).
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 1 písm. b) bodu 1 a odstavce 1 písm. c) až g),
b) od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) bodu 2.
 
§ 135h
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované minerální oleje s úmyslem dopravit je do jiného členského státu nebo vyvézt do třetí země, nezajistí značkování minerálních olejů podle § 134p odst. 5,
b) jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu, který minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 uvádí do volného daňového oběhu, neznačkuje minerální oleje podle § 134p odst. 1,
c) značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 bez povolení podle § 134r odst. 1,
d) jako příjemce nebo dovozce nezajistí značkování minerálních olejů podle § 134p odst. 2,
e) jako výrobce nebo uživatel značkovací látky, který má sídlo nebo místo pobytu na daňovém území České republiky, nevede evidenci podle § 134p odst. 3,
f) jako výrobce, provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce, který je povinen značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo který je povinen takové značkování zajistit, nepředloží certifikát podle § 134p odst. 4,
g) jako osoba uvedená v § 134p odst. 6
1. vykonává činnosti uvedené v § 134p odst. 6 písm. a) bez živnostenského oprávnění, pokud jejich předmětem jsou minerální oleje v jednotkovém balení nad 50 kg,
2. neumožní přístup do objektů podle § 134p odst. 6 písm. b),
3. v rozporu s § 134p odst. 6 písm. d) neumožní bezplatně odebrat vzorky minerálních olejů v potřebném množství, nebo
4. nevede evidenci podle § 134p odst. 7,
h) jako osoba uvedená v § 134p odst. 8 nesplní povinnost podle § 134p odst. 8 písm. a) až c).
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d) až h),
b) od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
 
§ 135i
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle
a) § 135, § 135a odst. 1 písm. a), § 135b odst. 1 písm. a) až e), g) až i), § 135b odst. 2 a § 135c projednávají orgány uvedené v § 115 odst. 1 písm. c) a d) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 115 odst. 1 písm. a), b) a e),
b) § 135e odst. 1 a § 135f odst. 1 projednávají orgány uvedené v § 134k odst. 1 písm. c) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 134k odst. 1 písm. a) a b),
c) § 135g odst. 1 a § 135h odst. 1 a 2 projednávají orgány uvedené v § 134v odst. 1 písm. c) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 134v odst. 1 písm. a) a b),
d) § 135a odst. 1 písm. b) až k) a § 135b odst. 1 písm. f) projednávají pouze celní úřady nebo celní ředitelství.
Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů, správní delikt projedná ten z nich, který porušení povinnosti nebo zákazu zjistí jako první, a je-li zahájeno správní řízení, tak ten správní orgán, který správní řízení zahájil nejdříve.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby67) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení.".
135. V § 138 se slova "pokud tento zákon nestanoví jinak" nahrazují slovy "s výjimkou části šesté".
136. V § 139 odst. 1 se slovo "prováděcí" zrušuje a slova "§ 21 odst. 3 a 12" se nahrazují slovy "§ 21 odst. 3 a 13".
137. V § 139 odst. 2 se slovo "prováděcí" zrušuje.
138. V § 139 odstavec 3 zní:
"(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 49 odst. 14, § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 písm. d), § 134e odst. 7, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3, § 134p odst. 3, § 134p odst. 6 písm. d) a § 134p odst. 7.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Kontroly barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv podle zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které nebyly do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně dokončeny, budou dokončeny orgány stanovenými v dosavadních právních předpisech, a to způsobem a ve lhůtách podle dosavadních právních předpisů.
2. Řízení o uložení pokut podle zákona č. 136/1994 Sb., která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně dokončena, budou dokončena orgány stanovenými v dosavadních právních předpisech, a to způsobem a ve lhůtách podle dosavadních právních předpisů.
3. Provozovatelé daňových skladů, kteří barví a značkují minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou tyto oleje barvit a značkovat do 31. března 2007 bez povolení uvedeného v § 134g odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Právnické nebo fyzické osoby, které značkují minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou tyto oleje značkovat do 31. března 2007 bez povolení uvedeného v § 134r odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Na minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly do dne 31. prosince 2006 obarveny a označkovány podle právních předpisů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se do 31. prosince 2007 pohlíží tak, jako by byly označkovány a obarveny podle části čtvrté zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Na minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly do dne 31. prosince 2006 vyrobeny nebo uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky nebo které byly na toto území dopraveny z jiných členských států či dovezeny, se do dne 31. prosince 2007 pohlíží tak, jako by byly označkovány podle části páté zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Na neoznačkované a neobarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použité pro pohon motorů používaných při plavbách na vodách na daňovém území České republiky, pokud se na minerální oleje použité pro tyto plavby vztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 10, se do 30. dubna 2007 pohlíží tak, jako by byly označkovány a obarveny podle části čtvrté zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 136/1994 Sb.
Čl.IV
V zákoně č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 304/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 442/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 291/2005 Sb., se část první zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.V
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 634/2004 Sb.
Čl.VI
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:
V položce 1 bodě 1 sazebníku se doplňují písmena m) až q), která včetně poznámky pod čarou č. 2a znějí:
"m) o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem
 a daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků2a)    Kč 1 000
n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů
 uvedených do volného daňového oběhu2a)            Kč 1 000
o) o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných 
  minerálních olejů2a)                     Kč 1 000
p) o vydání povolení ke značkování některých dalších 
  minerálních olejů2a)                     Kč 1 000
q) o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), 
  n), o) a p)                          Kč 200
2a) § 23a, 33a, 60a, 134g a 134r zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.".
  
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Čl.VII
V § 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), písmeno d) zní:
"d) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen "čerpací stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota prodává nebo vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu.".
 
ČÁST ŠESTÁ
Zrušovací ustanovení
Čl.VIII
Zrušuje se:
1. Zákon č. 95/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zákon č. 304/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.
3. Zákon č. 442/2003 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
4. Zákon č. 291/2005 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv.
6. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 348/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv.
7. Vyhláška č. 443/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb.
8. Vyhláška č. 230/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 35/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 s výjimkou ustanovení
a) bodu 103 § 104 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem 1. března 2007,
b) bodu 60, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012,
c) bodu 61, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015,
d) bodu 62, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018,
e) bodu 63, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
2. Ustanovení bodu 59 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2011.
3. Ustanovení bodu 60 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2014.
4. Ustanovení bodu 61 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2017.
5. Ustanovení bodu 62 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2019.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty