83/1976 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Schválený:
83/1976 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. června 1976
federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
Změna: 45/1979 Sb.
Změna: 376/1992 Sb.
Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona):
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
 
§ 1
Účel vyhlášky
Obecně technické požadavky na výstavbu (dále jen "obecné požadavky") stanoví základní požadavky na územně technické a urbanistické řešení výstavby, účelové, architektonické a stavebně technické řešení staveb a jejich prostředí s cílem uplatnění zásad jednotné státní technické politiky ve výstavbě a péče o životní prostředí.
 
§ 2
Rozsah platnosti
(1) Podle vyhlášky postupují orgány, právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů a občané zejména v územně plánovací přípravě, při navrhování a povolování staveb, při provádění staveb, při kolaudaci, užívání, popřípadě odstraňování staveb a při výkonu státního stavebního dohledu.
(2) Při nástavbách, stavebních úpravách a udržovacích pracích na stavbách se postupuje podle této vyhlášky přiměřeně.
(3) Ustanovení části třetí této vyhlášky "organizace území" se uplatní při dostavbě, přestavbě nebo výstavbě sídelních útvarů, jejich zón a jejich sítí.
 
ČÁST DRUHÁ
Obecná ustanovení o stavbách
 
§ 3
Stavby
(1) Stavby se navrhují, provádějí, upravují, užívají a udržují v souladu s požadavky na stanovený účel užívání a s požadavky na ochranu zájmů společnosti i právem chráněných zájmů právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a občanů. Musí spoluvytvářet zdravé, bezpečné a kulturní životní prostředí.
(2) Při navrhování a provádění staveb se uplatňují zejména
a) zásady funkčního poslání
b) architektonické zásady a zásady urbanistického začleňování staveb do území,
c) požadavky hygienické a ochrany životního prostředí,
d) požadavky požární bezpečnosti a civilní obrany,
e) požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení,
f) pokrokové směry v řešení a v použité technologii při plném využití typových a opakovaných projektů.
g) vhodné výrobky a materiály,
h) požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.
 
§ 4
Stavební pozemky
(1) Pozemky určené k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat účelnou i hospodárnou realizaci a bezpečné užívání staveb.
(2) Jako stavební pozemek se neurčí takový pozemek, jehož zastavění by způsobilo nepřiměřenou újmu na zájmech společnosti, popřípadě na právem chráněných zájmech právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů nebo občanů (například porušení nebo ohrožení vodního hospodářství, porušení urbanistického a architektonického rázu krajiny, porušení životního prostředí, ohrožení zájmů obrany státu).
(3) Zeleň na nezastavěných plochách stavebních pozemků se musí v nejvýše možné míře zachovat a při provádění staveb náležitě ochraňovat.
(4) Nezastavěné plochy stavebních pozemků se vhodně upraví, zejména doplní novou zelení. Nová zeleň se musí založit nejpozději do kolaudace stavby, výjimečně před nejbližším vegetačním obdobím po kolaudaci stavby.
(5) Ornice, popřípadě hlouběji uložená zúrodnění schopná zemina stavebních pozemků se z ploch určených k zastavění odborně sejme a použije v souladu s požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu.
(6) Stavební pozemky se mohou oplotit nebo ohradit, je-li to žádoucí zejména z důvodů bezpečnosti, ochrany majetku, zvláštní povahy stavby nebo celkového uspořádání při začlenění stavby v území.
(7) Pro určení stavebních pozemků pro jednotlivé druhy staveb se použije ustanovení části třetí a čtvrté této vyhlášky.
 
§ 5
Umisťování staveb
(1) Zasahují-li stavební pozemky do ochranného pásma nebo chráněného území nebo jsou-li na stavebních pozemcích jinak chráněná zařízení, musí stavba dodržet podmínky ochranného pásma chráněného území nebo ochrany těchto zařízení.
(2) Zasahují-li stavební pozemky do ochranných pásem nebo chráněných území vzájemně se překrývajících, musí stavba splňovat podmínky všech dotčených ochranných pásem nebo chráněných území.
(3) Technické podmínky ochranných pásem staveb, technické podmínky pro stavby v ochranných pásmech a chráněných územích a zvláštní technické podmínky pro umisťování staveb na stavebních pozemcích v dosahu negativních účinků báňských těžeb nebo podzemních staveb se stanoví v územním rozhodnutí.
(4) Mimo stavební pozemky lze trvale umístit jen přípojky staveb na veřejné energetické, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a dopravní sítě.
(5) Výšková poloha a výška staveb musí umožňovat jejich napojení na veřejné energetické, vodovodní a kanalizační sítě a na veřejné pozemní komunikace, popřípadě veřejná prostranství.
 
§ 6
Přístupy ke stavbám
(1) Všechny stavby musí mít zajištěn přístup z veřejné pozemní komunikace kapacitně vyhovující komunikační přípojkou.
(2) Komunikační přípojky a účelové komunikace musí svými vlastnostmi a způsobem napojení na veřejné pozemní komunikace vyhovovat požadavkům bezpečného, plynulého a hygienického provozu a podle druhu a potřeby stavby také přístupu požární techniky. Podle potřeby se opatří vyhovujícím umělým osvětlením.
(3) Komunikační přípojky a účelové komunikace staveb se musí dokončit před kolaudací stavby.
 
§ 7
Připojení staveb na rozvodné sítě a kanalizace
(1) Stavby podle druhu a potřeby se zajistí již před kolaudací pitnou, popřípadě požární nebo užitkovou vodou, energiemi a odpovídající kanalizací.
(2) Stavby se napojí na místní veřejný vodovod, kanalizaci a rozvod elektřiny, jsou-li kapacity těchto sítí v místě dostatečné. Podle potřeby se stavby napojí popřípadě i na jiné energetické sítě. Způsob připojení se stanoví podle požadavků příslušné oprávněné organizace.
(3) V místech, kde není veřejný vodovod nebo jeho kapacita nedostačuje, musí mít stavby dostatečný vlastní zdroj pitné vody, podle potřeby požární, popřípadě i užitkové vody.
(4) V místech, kde není veřejná kanalizace nebo její kapacita nedostačuje, musí mít stavby vlastní kapacitně a hygienicky vyhovující kanalizační zařízení.
(5) Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace musí splňovat požadavky na vlastnosti odpadních vod podle kanalizačního řádu.
(6) Stavby podle druhů a potřeby se napojí na veřejné nebo zvláštní telekomunikační sítě, popřípadě na samostatnou síť pro ohlašování požáru.
(7) Každá přípojka staveb na veřejný vodovod a energetické sítě musí být samostatně uzavíratelná nebo odpojitelná. Místa uzávěrů nebo odpojení musí být snadno přístupná, trvale označená a bezpečně vybavená.
 
§ 8
Ochrana životního prostředí
(1) Stavby podle druhů musí zabezpečovat požadované podmínky pohody prostředí vytvářené zejména umístěním, prostorovým a funkčním řešením, vybavením a zařízením.
(2) Negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod, oslňování a zastínění nesmí zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Splnění těchto požadavků se prokazuje výsledky měření.
(3) Stavby, při jejichž provozu nebo užívání vznikají odpady nebo odpadky, se musí vybavit zařízením pro jejich zachycování, zneškodňování nebo odstraňování.
(4) Zařízení staveb uvedená v odstavcích 1 až 3 musí být spolehlivá, bezpečná, hygienicky nezávadná a musí se dokončit nejpozději se stavbou.
 
§ 9
Ochrana staveb
(1) Stavby se navrhují, provádějí a udržují tak, aby se náležitě ochránily před škodlivými vlivy a účinky, zejména:
a) klimatickými,
b) podzemních vod a zemní vlhkosti,
c) bludných proudů,
d) výbojů statické elektřiny,
e) půdních otřesů a deformací,
f) otřesů nebo chvění zařízení,
g) hluku,
h) chemického působení ovzduší.
(2) Stavby, při jejichž provozu mohou bludné proudy ohrozit jiné stavby a jejich zařízení, se vybaví zařízením aktivní ochrany.
(3) Stavby se musí navrhovat, provádět, užívat a udržovat tak, aby se předcházelo vzniku a šíření požáru a aby v případě požáru nebo jiného ohrožení staveb
a) umožňovaly bezpečnou evakuaci osob, popřípadě zvířat nebo věcí,
b) zabraňovaly šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky a mimo stavbu,
c) umožňovaly účinný zásah při likvidaci požáru a při záchranných pracích.
(4) Stavby musí mít předepsané únikové cesty, popřípadě zvláštní vnitřní požární zařízení a vybavení.
(5) Stavby, u nichž vzhledem k jejich poloze, konstrukci nebo způsobu užívání je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem, nebo u nichž zásah bleskem může vést k vážným následkům, se opatří ochrannou proti blesku.
 
§ 10
Staveniště
(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí staveb, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupů k přilehlým stavbám nebo pozem