260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
260/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 265/1995 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., č. 325/1993 Sb. a č. 136/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) výrobou vybraných výrobků proces, při kterém vybraný výrobek vznikne nebo dozná změn ve své podstatě či ve vnější úpravě,
2. V § 2 písm. f) se vypouští slovo "skutečná" a na konci se připojují tato slova: "nebo částka, o kterou byl neoprávněně zvýšen nárok na vrácení daně podle § 12,
3. V § 2 písm. g) bodě 8 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který včetně poznámky č. 8a) zní:
"9. fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně z prostor, kde jsou vyráběny nebo skladovány pro účely splnění komisionářské smlouvy.8a)
8a) § 577 až 590 zákona č. 513/1992 Sb.
4. V § 2 se dosavadní písmena e) až g) označují jako písmena f) až h).
5. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) malým nezávislým pivovarem taková právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž roční výstav piva (dále jen "výstav") není větší než 200 000 hl a která splňuje podmínky podle zvláštního předpisu.
6. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovy "§ 12 odst. 1" vypouštějí slova "písm. b)".
7. V poznámce pod čarou č. 9) se slova "§ 238 odst. 2" nahrazují slovy "§ 238 až 253".
8. V § 8 odst. 1 písm. a) se vypouštějí body 1, 2 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 10a), 10b) a 13). Z bodu 3 se vypouštějí slova "pokud nejsou darovány," a z bodu 4 se vypouští poznámka č. 10d).
Dosavadní body č. 3, 4, 5 a 6 se označují jako body 1, 2, 3 a 4.
Poznámky č. 10) a 10c) znějí:
"10) § 55, 191 a 237 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10c) § 80 až 84 vyhlášky č. 93/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. § 9 zní:
 
"§ 9
Nárok na osvobození od daně včetně odkazu na ustanovení zákona, podle kterého se tento nárok uplatňuje, musí u vybraných výrobků, na které se vztahuje ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), § 23 a § 29 odst. 1 písm. a) až e), nabyvatel uplatnit u plátce písemně, nejpozději před vyhotovením dokladu o jejich vyskladnění od tuzemského výrobce nebo u celního orgánu při podání písemného celního prohlášení16) v případě jejich dovozu. Při uplatnění nároku u vybraných výrobků, na které se vztahuje ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) až d), předloží nabyvatel povolení Ministerstva zemědělství, a při uplatnění nároků u vybraných výrobků, na které se vztahuje ustanovení § 29 odst. 1 písm. e), povolení Ministerstva financí k nákupu nebo dovozu lihu. Neučiní-li tak, nárok zaniká.
10. § 10 odst. 1 písm. b) zní:
"b) obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo u právnických osob, jméno a příjmení, obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) u fyzických osob, kterým byly vybrané výrobky vyskladněny podle § 2 písm. h),
11. V § 10 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
"f) datum vystavení daňového dokladu,
g) pořadové číslo daňového dokladu.
12. V § 10 odst. 3 se slovo "kupujícím" nahrazuje slovy "osobě podle odstavce 1 písm. b)
13. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) V případech podle § 26 písm. a) až c) plátci při tuzemské výrobě daňový doklad nevystavují.
14. V § 10 dosavadním odstavci 5 se na konci vypouští tečka a připojuje se tento text: "až e). Při vyskladnění vybraných výrobků osvobozených od daně podle § 29 odst. 1 písm. f) a odst. 2 se daňový doklad nevystavuje.
15. V § 10 se vypouští odstavec 6.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
16. § 10 odst. 9 zní:
"(9) Plátci jsou povinni vystavit daňový doklad ve dvojím vyhotovení. První vyhotovení jsou plátci povinni vydat osobě uvedené v odstavci 1 písm. b). Druhé vyhotovení a všechny další doklady rozhodné pro určení výše daně jsou plátci povinni uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost.
17. V § 12 odst. 1 písm. a) se na konci vypouští čárka a připojuje se tento text: "nebo potvrzení celním orgánem o propuštění zdaněných vybraných výrobků do režimu vývozu s celně schváleným určením umístění vybraných výrobků do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu v rámci podnikatelské činnosti;8) nárok na vrácení daně může být uplatněn pouze tehdy, pokud tyto vybrané výrobky fyzicky vystoupí do zahraničí, do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu,
18. V § 12 odst. 1 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f), g) a h), která znějí:
f) vzniku skutečnosti podle § 42a,
g) převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků vrácených komisionářem8a) zpět plátci,
h) zamítnutí žádosti o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku nebo jiných evidencí při ukončení činnosti v případě, že daňová povinnost vznikla podle § 26 písm. e).
19. § 12 odst. 2 zní:
"(2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 uplatní plátci u vybraných výrobků v daňovém přiznání podle § 13, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Lhůta pro uplatnění nároku na vrácení daně zaniká dnem vyskladnění vybraného výrobku plátcem, který nárok na vrácení daně neuplatnil. Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 mohou plátci uplatnit pouze do výše daně vypočtené sazbou daně platné v den jeho dovozu nebo vyskladnění, při kterém vznikla daňová povinnost.
20. V § 12 odst. 4 písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně členům posádek letadel zahraničních linek při odletu z České republiky.
21. § 12 odst. 5 zní:
"(5) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou podmínky udělování a odnímání povolení a prodeje vybraných výrobků za ceny bez daně fyzickým osobám při přestupu státních hranic České republiky přes celní přechod, v tranzitním prostoru českých celních letišť, na palubách letadel zahraničních linek a členům posádek letadel zahraničních linek při odletu z České republiky.
22. V § 12 se za odstavec 6 připojují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Pokud plátci neuplatní nárok na vrácení daně, ačkoliv tak podle § 12 odst. 1 mohli učinit, pohlíží se při vzniku daňové povinnosti podle § 5 na vybrané výrobky, u kterých podle § 12 odst. 1 mohl být uplatněn nárok na vrácení daně, tak, jako by tento nárok byl uplatněn.
(8) Na zboží umístěné v prodejnách typu Duty/Tax Free se pohlíží jako na zboží vyvezené.
23. V § 13 odst. 5 se na konci připojuje tato věta:
Nedodržením lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
24. V § 14 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který včetně poznámky č. 19a) zní:
"(12) Přesáhne-li ve zdaňovacím období částka nároku na vrácení daně částku daňové povinnosti, postupuje se při vypořádání rozdílu mezi těmito částkami obdobně jako při vypořádání daňového přeplatku.19a)
19a) § 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 13 až 16.
25. § 15 odst. 1 zní:
"(1) Plátci, kterým vznikne daňová povinnost podle § 5, 20, § 26 písm. d) a e) a § 34a, s výjimkou § 5 odst. 1 písm. b), jsou povinni se registrovat jako plátci spotřební daně u příslušného finančního orgánu nejpozději do vzniku první daňové povinnosti. Plátci, kterým vznikne nárok na vrácení daně podle § 12 odst. 1, jsou povinni se registrovat jako plátci spotřební daně u příslušného finančního orgánu nejpozději do dne podání první žádosti o vrácení daně, pokud již nejsou jako plátci spotřební daně registrováni. Způsob registrace stanoví zvláštní předpis.17)
26. § 16 včetně nadpisu a poznámky č. 19b) zní:
 
"§ 16
Příslušenství daně
(1) Výši a způsob vyměření příslušenství daně a jeho vymáhání, s výjimkou dovozu vybraných výrobků, stanoví zvláštní předpis.19b)
(2) Při dovozu vybraných výrobků výši pokut a penále a způsob jejich ukládání a vymáhání stanoví celní zákon.20)
19b) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27. V § 18 odst. 1 se slova "uvedená v § 23 odst. 3" nahrazují slovy "od výrobce do státních hmotných rezerv.20a)
28. § 18 odst. 2 zní:
"(2) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které získají směsi paliv a maziv, ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny, upravené uhlovodíkové produkty, získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy, zkapalněné plyny nebo stlačené plyny bez daně, případně získají lehké topné oleje za cenu obsahující daň až do výše 2200 Kč za tunu, a použijí je jako pohonnou hmotu nebo je prodají s označením automobilový benzin, letecká pohonná hmota, motorová nafta nebo petrolej, případně je prodají i bez takového označení prokazatelně jako pohonnou hmotu.".
29. § 18 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které získávají směsi benzinu s jinými palivy a mazivy používané pro pohon dvoutaktních motorů bez daně a použijí je pro pohon jiných motorů nebo je pro pohon jiných motorů prodají.
30. V § 19 odst. 1 se za slova "motorové nafty (s výjimkou bionafty)," vkládají slova "lehké topné oleje," a slova "(s výjimkou směsi s benzinem)" se nahrazují slovy "(s výjimkou směsí benzinů s jinými palivy a mazivy používaných pro pohon dvoutaktních motorů
31. § 19 odst. 3 zní:
"(3) Bionaftou se pro účely tohoto zákona rozumí paliva a maziva biologicky odbouratelná minimálně z 90 % za 21 dní podle mezinárodního testu CEC L-33-T-82.".
32. § 19 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Za výrobu benzinu se považuje rovněž smíchání dvou či více druhů benzinů.
33. § 20 písm. b) zní:
"b) dnem použití nezdaněných paliv a maziv, případně lehkých topných olejů, v jejichž ceně je obsažena daň až do výše 2200 Kč za tunu, uvedených v § 18 odst. 2 jako pohonné hmoty nebo dnem jejich prodeje s označením automobilový benzin, letecká pohonná hmota, motorová nafta nebo petrolej, případně dnem jejich prodeje i bez takového označení prokazatelně jako pohonné hmoty.".
34. V § 20 písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) dnem použití nebo prodeje nezdaněných paliv a maziv uvedených v § 18 odst. 3 pro pohon jiných než dvoutaktních motorů.".
35. § 22 včetně nadpisu zní:
 
"§ 22
Sazby daně
 Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný   Text   Sazba
kód      daně
nomen-
klatury
celního
sazeb-
níku

2710   automobilové benziny a letecké
   pohonné hmoty (s výjimkou     leteckých
   petrolejů) s obsahem olova do 0,013g/l   10 160 Kč/t
   automobilové benziny a letecké
   pohonné hmoty (s výjimkou leteckých
   petrolejů) s obsahem olova
   nad 0,013g/l   11 570 Kč/t
   technické benziny   11 570 Kč/t
   směsi benzinů podle § 19 odst. 4
   a směsi benzinů s jinými palivy
   a mazivy   11 570 Kč/t
   motorové nafty (s výjimkou bionafty)
   a petroleje   8 340 Kč/t
   lehké topné oleje (s výjimkou lehkých
   topných olejů používaných jako
   pohonná hmota)   2 200 Kč/t
   směsi paliv a maziv používané jako
   pohonná hmota ( s výjimkou směsí
   benzinů podle § 19 odst. 4 a směsí
   benzinů s jinými palivy a mazivy)   8 340 Kč/t
   ropné destiláty z primární destilace
   nebo krakované ropné suroviny
   používané jako pohonná hmota   8 340 Kč/t
   upravené uhlovodíkové produkty
   získané jako vedlejší produkt při těžbě
   zemního plynu nebo ropy používané
   jako pohonná hmota   8 340 Kč/t
   automobilové a letecké motorové
   a převodové oleje a automobilová
   plastická maziva   0 Kč/t
2711   zkapalněné plyny používané jako
   pohonná hmota s výjimkou bioplynu   2 370 Kč/t
   stlačené plyny používané jako pohon-
   ná hmota   0 Kč/m3
3403   směsi paliv a maziv obsahující méně
   než 70 % minerálních olejů používané
   jako pohonná hmota vyjma bionafty
   ve smyslu § 19 odst. 3   8 340 Kč/t
3823   směsi paliv a maziv obsahující méně
   než 70 % minerálních olejů používané
   jako pohonná hmota vyjma bionafty
   ve smyslu § 19 odst. 3   8 340 Kč/t".
36. § 24 včetně nadpisu zní:
 
"§ 24
Plátci
Plátci jsou také
a) právnické osoby, které nakoupí líh uvedený v § 29 odst. 1 písm. b),
b) právnické a fyzické osoby, překročí-li při výrobě a oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu,21)
c) právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo do-vezou líh osvobozený od daně podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 29 odst. 1 písm. a), c), d) a e).".
37. § 25 odst. 1 zní:
"(1) Předmětem daně je líh obsažený v jakýchkoliv směsích s jinými látkami.".
38. § 25 odst. 3, 4 a 6 znějí:
"(3) Předmětem daně není líh, pokud jeho podíl ve směsích s jinými látkami, nejde-li o nápoje, činí nejvíce 15 % absolutního alkoholu v objemu všech látek ve směsi obsažených.
(4) Předmětem daně není líh, pokud jeho podíl v nápojích s výjimkou piva podle § 31 a vína podle § 35 činí nejvíce 0,5 % objemových alkoholu.
(6) Na líh, u kterého byl uplatněn nárok na osvobození od daně podle § 9 a který byl použit k jinému než povolenému účelu, se osvobození od daně nevztahuje.".
39. V § 26 písm. d) se slova "odst. 1" nahrazují slovy "písm. a)".
40. V § 26 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámek č. 21e) a 21f) zní:
"e) podání žádosti o vydání písemného souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku nebo jiných evidencí21e) při ukončení činnosti nebo oznámení správci daně o ukončení činnosti,21f) pro kterou byl líh osvobozený od daně podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 29 odst. 1 písm. a), c), d) a e) nakoupen nebo dovezen, a to u nezdaněného lihu, který má plátce na zásobách, s výjimkou nezdaněného lihu osvobozeného od daně podle § 29 odst. 1 písm. f) a lihu obecně denaturovaného, lihu syntetického technického, úkapů a dokapů.
21e) § 35 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21f) § 33 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
41. § 28 včetně nadpisu zní:
 
"§ 28
Sazby daně
 Sazby daně jsou stanoveny takto:


Číselný   Text   Sazba
kód no-      daně
menkla-
tury cel-
ního sa-
zebníku

2207   líh   195 Kč/1 l.a.
2208   destiláty ovocné z pěstitelského
   pálení22)   95 Kč/1 l.a.
   lihoviny, destiláty   195 Kč/1 l.a.".
42. § 29 odst. 1 písm. c), d), e) a f) znějí:
"c) líh zvláštně denaturovaný, použitý pro stanovený účel,21a) líh obecně denaturovaný, líh syntetický technický, úkapy a dokapy,
d) líh vyskladněný od výrobce pro zvláštní denaturaci u odběratele,21a)
e) líh podle § 25 odst. 2 písm. b) s výjimkou syntetického lihu technického, určený k použití jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti do vyráběných výrobků, a to na základě předchozího písemného souhlasu Ministerstva financí,
f) líh obsažený ve směsích s jinými látkami, přesahuje-li obsah absolutního alkoholu 15 % objemu všech látek ve směsi obsažených, pokud jsou tyto směsi produktem výroby výrobků uvedených pod písmenem a) a nejsou uvedeny pod položkami 2207 a 2208 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku.".
43. V § 29 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se vypouští.
44. V § 31 odst. 1 se slova "0,6 % hmotnostních alkoholu" nahrazují slovy "0,5 % objemových alkoholu".
45. § 33 včetně nadpisu zní:
 
"§ 33
Sazby daně
Sazby daně jsou stanoveny takto:
Číselný kód
nomenklatury
celního
sazebníku
2203
Text
u piva do
10 %
původní
stupňovitosti
včetně
u piva více
než 10 % do
12 %
stupňovitosti
včetně
u piva více
než 12 %
původní
stupňovitosti
sazba daně v Kč/hl
pro malé nezávislé pivovary podle § 2 písm. i)
velikostní skupina podle výstavu
do 10 000 hl
více než
10 000 hl do
50 000 hl
včetně
více než
50 000 hl do
100 000 hl
včetně
více než
100 000 hl do
150 000 hl
včetně
více než
150 000 hl do
200 000 hl
včetně
pro ostatní
právnické
osoby a
fyzické
osoby
79,-
160,-
215,-
94,-
192,-
258,-
110,-
224,-
301,-
126,-
256,-
344,-
141,-
288,-
387,-
157,-
320,-
430,-".
46. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:
 
"§ 33a
(1) Malý nezávislý pivovar oznámí do 31. ledna kalendářního roku finančnímu orgánu své zařazení do velikostní skupiny podle předpokládaného ročního výstavu.
(2) Malý nezávislý pivovar, který zahájí výrobu v průběhu kalendářního roku, oznámí finančnímu orgánu své zařazení do velikostní skupiny do konce měsíce, v němž zahájil výrobu. Předpokládaný výstav se vypočítá jako dvanáctinásobek podílu předpokládaného výstavu od zahájení činnosti do konce roku a počtu měsíců výroby v kalendářním roce včetně měsíce, v němž zahájí výrobu.
(3) Zařazení malého nezávislého pivovaru do velikostní skupiny může být nejvýše o jeden stupeň nižší, než odpovídá skutečnému výstavu v předchozím kalendářním roce.
(4) Jestliže skutečný výstav v kalendářním roce je vyšší než horní mez velikostní skupiny, do níž byl malý nezávislý pivovar zařazen, zaplatí tento pivovar do 31. ledna následujícího roku daňový doplatek ve výši součinu skutečného výstavu podle stupňovitosti a rozdílu sazby daně pro velikostní skupinu, která odpovídá skutečnému výstavu, a sazby daně pro velikostní skupinu, v níž byl zařazen.".
47. V § 34 odst. 2 se slova "písm. g)" nahrazují slovy "písm. h)"; v § 34 odst. 3 se vypouštějí slova "Ě ,pokud o to správce daně požádá".
48. V § 35 odst. 1 se v úvodní větě za slovo "jsou" vkládají slova "vína, která obsahují více než 0,5 % objemových alkoholu, a to:".
49. V § 35 odst. 1 písm. b) se za slovo "dosahují" vkládají slova "při teplotě 20 C".
50. § 37 včetně nadpisu zní:
 
"§ 37
Sazby daně
 Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný   Text   Sazba
kód no-      daně
menkla-
tury
celního
sazeb-
níku

2204   révová vína podle § 35
   odst. 1 písm. a) a odst. 2   5,50 Kč/litr
   šumivá vína podle § 35
   odst. 1 písm. b) a odst. 3   23,40 Kč/litr
2205   desertní a desertní kořeněná vína
   podle § 35 odst. 1 písm. c)   16,40 Kč/litr
2206   ostatní nápoje podle § 35
   odst. 1 písm. d)   5,10 Kč/litr
   směsi ostatních nápojů podle § 35
   odst. 1 písm. d) s révovými víny
   podle § 35 odst. 1 písm. a)
   a odst. 2   6,10 Kč/litr
   směsi ostatních nápojů podle § 35
   odst. 1 písm. d) s révovými víny podle
   § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2
   dosycované CO2, které při uza-
   vřeném obsahu dosahují při
   teplotě 20 C přetlak menší než
   0,3 MPa   6,10 Kč/litr
   směsi ostatních nápojů podle § 35
   odst. 1 písm. d) s révovými víny
   podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2
   dosycované CO2, které při uza-
   vřeném obsahu dosahují při
   teplotě 20 C přetlak nejméně
   0,3 MPa   23,40 Kč/litr
   směsi ostatních nápojů podle § 35
   odst. 1 písm. d) s révovými víny
   podle § 35 odst. 1 písm. a)
   a odst. 2 šumivé   23,40 Kč/litr".
51. § 40 včetně nadpisu zní:
 
"§ 40
Sazby daně
 Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný   Text   Sazba
kód      daně
nomen-
klatury
celního
sazeb-
níku

2402   cigarety filtrové délky nad 70 mm   0,51Kč/kus
   cigarety provazcové a cigarety
   filtrové délky do 70 mm včetně   0,41 Kč/kus
   doutníky, cigarilos   0,46 Kč/kus
2403   cigaretový tabák nařezaný pro
   ruční výrobu cigaret   475 Kč/kg
   tabákové vložky z cigaretového
   tabáku pro ruční výrobu cigaret   0,51 Kč/kus
   lulkové, dýmkové, šňupavé
   a žvýkací tabáky   35 Kč/kg".
52. V § 40a odst. 6 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova, která včetně poznámky č. 22a) zní: "tabákové nálepky zeslabené naseknutím22a) se nepovažují za poškozené.
22a) Vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.".
53. V § 40a odst. 7 se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "5".
54. V § 40b odst. 13 se slovo "předložení" nahrazuje slovem "převzetí".
55. § 40d odst. 1 zní:
"(1) Výrobce nebo dovozce cigaret je povinen vrátit celnímu orgánu poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky. U poškozených tabákových nálepek musí jejich nepoškozená část činit alespoň 60 % celkové plochy tabákové nálepky. U znečištěných tabákových nálepek, pokud nejsou poškozeny, musí být prokazatelné, že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s právními předpisy. U znečištěných tabákových nálepek, které jsou také poškozeny, musí být splněny obě podmínky. Za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky vydá celní orgán bezplatně tabákové nálepky nepoškozené. Je-li poškozená nebo znečištěná tabáková nálepka složená z více částí, lze ji vyměnit za nepoškozenou pouze tehdy, nejsou-li pochybnosti o tom, že jednotlivé části patří k sobě. Celní orgán vrácené poškozené a znečištěné tabákové nálepky zničí za účasti pověřeného pracovníka Ministerstva financí. Zúčastněné osoby o zničení vrácených poškozených a znečištěných tabákových nálepek pořídí písemný protokol.".
56. V § 40e se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud počet chybějících tabákových nálepek nepřekročí 0,8 % tabákových nálepek přijatých za období mezi dvěma inventurami podle § 40c odst. 2. Při překročení 0,8 % se ustanovení odstavců 1 a 2 použije pouze na počet tabákových nálepek, který uvedené množství překračuje.".
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.
Čl.II
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Penále vyměřované po účinnosti tohoto zákona za zdaňovací období roků 1993 a 1994 nesmí přesáhnout částky zvýšení daně, které by bylo možno uložit podle dřívějších předpisů platných do 31. prosince 1994.
2. V roce 1995 oznámí malý nezávislý pivovar příslušnému finančnímu orgánu své zařazení do velikostní skupiny (§ 33a odst. 1) do 30. června 1995.
3. V roce 1995 se u malých nezávislých pivovarů považuje za zařazení do velikostní skupiny skutečný výstav v roce 1994 (§ 33a odst. 1 a 2). V roce 1995 se ustanovení § 33a odst. 3 nepoužije.
4. Pro malé nezávislé pivovary podle § 2 písm. i) platí do 30. června 1995 sazba daně uvedená v § 33 v položce "pro ostatní právnické osoby a fyzické osoby".
5. zrušen
6. Ministerstvo financí může právním předpisem upravit podrobnosti vyplývající z § 33a odst. 4.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995, s výjimkou sazeb daně pro malé nezávislé pivovary podle § 33, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1995.

Související dokumenty