162/1998 Sb., kterým se mění Listina základních práv a svobod

Schválený:
162/1998 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 12. června 1998,
kterým se mění Listina základních práv a svobod
Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:
Čl.I
Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, se mění takto:
V čl. 8 odst. 3 větě druhé se číslovka "24" nahrazuje číslovkou "48".
Čl.II
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

Související dokumenty