483/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
483/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl.I
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova ", daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí" zrušují.
2. V § 2 písmeno a) zní:
"a) celostátním hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku1) správcem daně, snížené o vrácené prostředky; do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového řízení,1)".
3. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:
 
"§ 3
Daňové příjmy rozpočtů krajů
(1) Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří
a) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
b) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
d) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
e) podíl na 3,1 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a v § 4 odst. 1 písm. h).
(2) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) až f) podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. a) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.4a)
4a) § 58 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d).".
5. V § 4 odst. 1 se na konci písmene f) doplňují slova "s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),".
6. V § 4 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.".
7. V § 4 odst. 2 se slova "v příloze zákona" nahrazují slovy "v příloze č. 2 k tomuto zákonu".
8. V § 4 odstavec 3 zní:
"(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.".
9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:
"(4) Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. i) podílí stanoveným procentem. Procento stanoví Ministerstvo financí vyhláškou, vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu,9a) k součtu zaměstnanců takto vykázaných v jednotlivých obcích České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.
9a) Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
10. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Podle odstavců 1 a 2 postupuje správce daně obdobně u převádění daňových příjmů neuvedených v § 1, které jsou určeny příjemcům podle zvláštních zákonů.".
11. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2 a doplňuje se příloha č. 1, která zní:
              "§ Příl.1

+-------------------------------+-------------------------------+
|      Kraj        |       Procento     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Praha        |       5,026663     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Středočeský     |       11,836032    |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Jihočeský      |       8,386498     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Plzeňský       |       7,256508     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Karlovarský     |       3,729188     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Ústecký       |       8,530216     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Liberecký      |       5,022286     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Královéhradecký   |       6,230239     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Pardubický      |       5,311547     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Vysočina       |       7,099474     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Jihomoravský     |       10,005734    |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Olomoucký      |       6,606500         |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Zlínský       |       5,302314     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     Moravskoslezský   |       9,656801     |
+-------------------------------+-------------------------------+
|     ČR celkem      |       100,000000".   |
+-------------------------------+-------------------------------+
Čl.II
Přechodná ustanovení k části první
1. Daňové příjmy, na které vznikl obcím nárok k 31. prosinci 2001 podle dosavadních právních předpisů a které nebyly převedeny do 31. prosince 2001, se převedou do rozpočtů obcí podle dosavadních právních předpisů.
2. Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění tohoto zákona, stanoví Ministerstvo financí vyhláškou poprvé s účinností od 1. ledna 2002.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.III
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb. a zákona č. 453/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. k) se za slovo "rozpočtu" vkládají slova "z rozpočtu kraje".
2. V § 15 odst. 8 se za slovo "obcím" vkládají slova "krajům, organizačním složkám státu,30b)".
3. V § 18 odst. 4 písm. b) se za slovo "obcí" vkládají slova "a krajů".
4. V § 20 odst. 8 se za slovo "obcím" vkládají slova "krajům, organizačním složkám státu,30b)".
5. V § 38a odst. 2 se na konci doplňují slova "a kraje".
6. V § 38j se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 40a) zní:
"(4) Plátce daně nebo plátcova pokladna uvede v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podávaném podle zvláštního právního předpisu40a) počet zaměstnanců k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období podle místa výkonu práce v obci uvedené v pracovní smlouvě.
40a) § 69 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl.IV
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. k) se slova "loukách a pastvinách" nahrazují slovy "trvalých travních porostech".
2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka vypouští a doplňuje se písmeno t), které zní:
"t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu.".
3. V § 4 odstavec 3 zní:
"(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li tyto pozemky pronajaty obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. e) až g), l), r) a t) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.".
4. V § 5 odst. 1 se slova ", luk a pastvin" nahrazují slovy "a trvalých travních porostů".
5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "luk a pastvin" nahrazují slovy "trvalých travních porostů".
6. V § 9 odst. 1 písm. h) se slova "na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "do zdaňovacího období roku 2007 včetně,".
7. V § 9 odst. 1 písm. i) se slova "na dobu 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "do zdaňovacího období roku 2007 včetně,".
8. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:
"t) stavby ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu.".
9. V § 9 odst. 3 se slova "p) a r)" nahrazují slovy "p), r) a t)".
10. V § 9 odst. 5 se věta první nahrazuje touto větou: "Stavby, s výjimkou staveb obytných domů, a samostatné nebytové prostory uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li pronajaty obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti.".
11. V § 9 se odstavce 7 až 9 zrušují.
12. V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Výsledek vyměření se poplatníkovi nebo společnému zástupci nesděluje, pokud o to poplatník nebo společný zástupce nepožádá.".
13. V § 17 se slova ", luk a pastvin" nahrazují slovy "a trvalých travních porostů".
Čl.V
Přechodné ustanovení k části třetí
Podle tohoto zákona se ode dne jeho účinnosti postupuje i vůči osvobozením, která byla uplatněna do 31. 12. 2001 podle § 9 odst. 7 a 8 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 48/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., pokud správce daně o nich do 31. 12. 2001 nerozhodl.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty