150/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky, vycestování z České republiky)

Schválený:
150/2020 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. dubna 2020 č. 387
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.
Vláda
za předpokladu prodloužení trvání nouzového stavu
I. nařizuje
s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:
a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, rodinné příslušníky - manžele a nezletilé děti - občanů Evropské unie a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky,
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
d) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,
e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
h) v naléhavých mimořádných situacích,
přičemž Ministerstvo vnitra svým sdělením zveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem upraví podrobnosti překračování státní hranice;
2. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,
3. že povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2 neplatí pro
a) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b) a h). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky bude delší než 24 hodin,
b) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. c), d), e), f) a g). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky bude delší než 14 dní,
c) občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici. Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,
d) občany České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci. Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 24 hodin,
e) občany České republiky, kteří vycestovali jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací. Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,
4. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 2 nebo 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů; orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření,
5. že vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III., a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území České republiky,
6. všem osobám, které po 14. dubnu 2020 vstoupily na území České republiky,
a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19,
c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území,
7. že účel vycestování u přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, a u pracovníků servisu kritické infrastruktury, kteří za účelem tohoto servisu překročí státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III. pouze po předložení nóty zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby a základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
8. všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1./ f), zajistit, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.,
II. nařizuje
s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům uvedeným v bodě I./1./a), kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí, a po překročení hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu;
III. zakazuje
s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4., volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou
a) cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento výkon,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
e) cest zpět do místa svého bydliště,
f) pohřbů;
IV. prodlužuje
platnost usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 334, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 142/2020 Sb., do 13. dubna 2020 23:59;
V. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra upravit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem podrobnosti překračování státní hranice dle bodu I./1. tohoto usnesení;
VI. zrušuje
se s účinností ode dne 14. dubna 2020
bod I. usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 267, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 112/2020 Sb.
Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty