41/1961 Sb., o ubytování ozbrojených sil

Schválený:
41/1961 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. dubna 1961
o ubytování ozbrojených sil
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle §§ 23, 24 a 27 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky:
Rozsah ubytovací povinnosti
 
§ 1
(1) Držitelé objektů, jimž byla uložena ubytovací povinnost podle § 24 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, jsou povinni poskytnout po dobu potřeby ubytování tak, aby na jednoho příslušníka ozbrojených sil připadalo ve vhodných místnostech alespoň 3,5 metrů čtverečních ubytovací plochy.
(2) Z ubytovací povinnosti se vyjímají diplomatické mise cizích států, jejich šéfové a personál, požívající diplomatických výsad a imunit, a jiné osoby a mezinárodní organizace, kterým se na základě zákona, mezinárodní smlouvy nebo obyčeje poskytují výsady a imunity, jakož i cizí konzulární mise a jejich úředníci, kteří nejsou československými státními občany.
 
§ 2
Ubytovací povinnost zahrnuje povinnost držitelů objektů poskytnout
a) ubytovaným osobám potřebné prostředky, zejména stoly, židle, lůžka, jakož i otop, vodu, osvětlení apod. Nejsou-li držitelé objektů zároveň držiteli těchto prostředků, mají povinnost poskytnout je jiné osoby určené místním národním výborem, v naléhavých případech osoby určené přímo orgány ozbrojených sil;
b) kanceláře, učebny, ošetřovny, stálé dílny, skladiště a prostory k umístění vozidel, munice, bojové techniky a materiálu všeho druhu se zařízením v rozsahu odpovídajícím potřebám ubytované jednotky.
 
§ 3
Povinnost držitelů objektů, jimž byla uložena ubytovací povinnost
(1) Po dobu ubytování ozbrojených sil jsou držitelé objektů, jimž byla uložena ubytovací povinnost, povinni udržovat objekty na svůj náklad ve stavu způsobilém k ubytování.
(2) Pokud držitelé objektů, jimž byla uložena ubytovací povinnost, neudržují objekty ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, mohou orgány ozbrojených sil provést potřebné opravy a odstranit závady na náklad držitelů.
(3) Úpravy, kterými se zlepší ubytování ozbrojených sil nebo kterými se přikázané objekty přizpůsobí zvláštním potřebám ozbrojených sil, lze provést jen na jejich náklad. Trvá-li na tom držitel, musí objekt po skončeném ubytování být uveden opět do původního stavu nebo poskytnuta přiměřená náhrada.
 
§ 4
Náhrada za ubytování
(1) Za ubytování ozbrojených sil a poskytnuté prostředky přísluší náhrada podle sazeb, které stanoví ministr národní obrany a ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry. Rozpočtovým organizacím jako držitelům objektů náhrada nepřísluší. Ubytovacím podnikům socialistického sektoru se poskytuje náhrada za ubytování ve výši cen, platných v těchto podnicích.
(2) Netrvá-li ubytování ozbrojených sil celý den, poskytne se náhrada za celý den. Vystřídá-li se však během 24 hodin v témže objektu více jednotek (osob), přísluší držitelům objektů pouze jedna náhrada ve výši pro ně výhodnější.
 
§ 5
Splatnost náhrady za ubytování
(1) Náhrada za ubytování se platí vždy po 10 dnech; trvá-li však ubytování méně než 10 dnů, zaplatí se náhrada najednou před jeho skončením.
(2) Náhrada pro všechny držitele v obci se proplatí prostřednictvím místního národního výboru. Místní národní výbor neprodleně vyplatí jednotlivým držitelům objektů, popřípadě jiným osobám, které poskytly prostředky k ubytování, částky na ně připadající.
 
§ 6
Náhrada škody při ubytování
(1) Stav objektů zjišťují při jeho převzetí k ubytovacím účelům a při jeho odevzdání po skončeném ubytování orgány ozbrojených sil za účasti držitelů a zástupce příslušného národního výboru.
(2) Za škodu způsobenou ozbrojenými silami při ubytování na objektech nebo prostředcích poskytnou ozbrojené síly náhradu.
(3) Nedohodne-li se poškozený s orgánem ubytovaných ozbrojených sil o výši náhrady, může uplatnit nárok na ni do 30 dnů u místního národního výboru, jinak nárok zanikne. O výši náhrady rozhodne místní národní výbor.
(4) Lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody počíná dnem následujícím po dni, v němž objekt byl po skončeném ubytování komisionálně odevzdán jeho držiteli.
 
§ 7
Náhrada škody způsobené cvičením
Nárok na náhradu škody způsobené na nemovitostech a zemědělských a lesních kulturách cvičeními ozbrojených sil a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra, popřípadě jiným výkonem služby, se uplatňuje u příslušného místního národního výboru do 30 dnů po skončení cvičení nebo služebního úkonu, jinak nárok zanikne. Návrhy na zjištění škody nutno však podat v prvních pěti dnech této lhůty místnímu národnímu výboru. Místní národní výbor provede soupis přihlášených škod a v dohodě s orgány vojenské správy nebo orgány ministerstva vnitra vyhlásí dobu, kdy budou nároky na náhradu škody projednávány. Nedojde-li k dohodě o nároku na náhradu škody, rozhodne o něm okresní národní výbor.
 
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení. Provedou je ministr národní obrany, ministr vnitra a národní výbory.
v z. Dolanský v.r.

Související dokumenty