178/1927 Sb., jímž se mění zákon ze dne 1. července 1926, č. 118 Sb., z. a n. ve znění zákona ze dne 17. prosince 1926, č. 237 Sb., z. a n., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří

Schválený:
178/1927 Sb.
Zákon
ze dne 17. prosince 1927,
jímž se mění zákon ze dne 1. července 1926, č. 118 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 17. prosince 1926, č. 237 Sb. z. a n., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Článek I. a II. zákona č. 118/1926 Sb. z. a n., ve znění zákona č. 237/1926 Sb. z. a n., mění se tak, že na místo stanoveného tam data "31. prosince 1927" nastupuje datum "31. prosince 1928".
Čl. II.
(1) Ustanovení tohoto zákona nabudou účinnosti dne 31. prosince 1927.
(2) Ministru sociální péče se ukládá, aby tento zákon provedl, dohodna se se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Související dokumenty