488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Schválený:
488/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2006,
kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
Změna: 408/2008 Sb.
Ministerstvo kultury stanoví podle § 25 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.:
Přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin a výše paušální odměny
 
§ 1
(1) Odměna z tiskárny s inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty
a) do 2 000 Kč                  45 Kč,
b) nad 2 000 Kč do 6 000 Kč           120 Kč,
c) nad 6 000 Kč do 10 000 Kč          240 Kč,
d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč          450 Kč,
e) nad 20 000 Kč                900 Kč.
(2) Odměna z tiskárny s jinou než inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty
a) do 5 000 Kč                 120 Kč,
b) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč          225 Kč,
c) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč          450 Kč,
d) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč          900 Kč,
e) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč         1 650 Kč,
f) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč        2 560 Kč,
g) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč        3 570 Kč,
h) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč        5 250 Kč,
i) nad 200 000 Kč               6 750 Kč.
 
§ 2
Odměna z kopírovacího přístroje, který neumožňuje zhotovení jiné než tiskové rozmnoženiny z tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty
a) do 2 500 Kč                 120 Kč,
b) nad 2 500 Kč do 5 000 Kč           240 Kč,
c) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč          450 Kč,
d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč          900 Kč,
e) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč         1 800 Kč,
f) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč         3 300 Kč,
g) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč        5 100 Kč,
h) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč        7 500 Kč,
i) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč       10 500 Kč,
j) nad 200 000 Kč              13 500 Kč.
 
§ 3
Vícefunkční přístroj, který umožňuje zhotovení tiskové rozmnoženiny oběma způsoby uvedenými v § 1 a 2, se zpoplatňuje stejně jako přístroje uvedené v § 2.
Nenahrané nosiče záznamů a výše paušální odměny
 
§ 4
(1) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukových záznamů činí u nosiče
a) s délkou záznamu do 60 minut         1,50 Kč,
b) s délkou záznamu nad 60 minut          2 Kč.
(2) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukově obrazových záznamů činí u nosiče
a) s délkou záznamu do 180 minut          3 Kč,
b) s délkou záznamu nad 180 minut          4 Kč.
 
§ 5
(1) Odměna z nenahraných optických nosičů činí v případě
a) CD všech formátů bez možnosti
  přepisování                  0,40 Kč,
b) CD všech formátů s možností
  přepisování                   2 Kč,
c) DVD všech formátů bez možnosti
  přepisování a ostatních nepřepisovatelných
  optických nosičů                 1 Kč,
d) DVD všech formátů s možností
  přepisování a ostatních přepisovatelných
  optických nosičů                 5 Kč,
e) minidisku                    4 Kč.
(2) Z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje, pokud toto médium není zpoplatněno v rámci zpoplatnění přístroje podle § 6, se platí odměna 1,50 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nejvýše však 90 Kč.
(3) Z pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače se platí odměna 0,15 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nepřesahuje-li kapacita pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače 1 TB. Přesahuje-li kapacita pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače 1 TB, platí se odměna 150 Kč a dále 0,10 Kč za každý započatý 1 GB kapacity přesahující kapacitu 1 TB tohoto pevného disku.
 
§ 6
Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů
(1) Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů jsou
a) analogové přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku,
b) zařízení pro zápis dat na optické nosiče a paměťové karty nezabudovatelné do osobního počítače,
c) zařízení pro zápis dat na optické nosiče a paměťové karty zabudovatelné do osobního počítače,
d) zařízení pro zápis dat na optické nosiče a paměťové karty zabudované do osobního počítače, pokud nebyly již zpoplatněny podle písmene c),
e) přístroje k zhotovování rozmnoženin na zabudovaný pevný disk, paměťovou kartu nebo optický nosič,
f) pevné disky zabudovatelné do osobního počítače,
g) pevné disky zabudované do osobního počítače, pokud nebyly již zpoplatněny podle písmene f),
h) rozhlasové a televizní přijímače, které umožňují zhotovení záznamu vysílání.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na digitální kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony a bezdrátové telefony. Pokud jsou tato zařízení dodávána s paměťovým médiem, odměna se platí pouze z kapacity přiloženého média dle § 5 odst. 2.
 
§ 7
Všechny sazby odměn v této vyhlášce jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Štěpánek v. r.

Související dokumenty