9/1993 Sb., o Českých dráhách

Schválený:
9/1993 Sb.
Zákon
České národní rady
ze dne 20. prosince 1992
o Českých dráhách
Změna: 212/1993 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
 
§ 1
(1) Zřizují se České dráhy se sídlem v Praze.
(2) České dráhy jsou právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku.
 
§ 2
(1) České dráhy jsou nástupnickým subjektem státní organizace Československé státní dráhy.1) Na České dráhy přecházejí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem2) práva a povinnosti státní organizace Československé státní dráhy, které vyplývají z mezinárodních smluv a z členství této státní organizace v mezinárodních organizacích.
(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů státní organizace Československé státní dráhy přecházejí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem2) na České dráhy.
 
§ 3
(1) Základním předmětem činnosti Českých drah je přeprava osob a věcí na celostátních dráhách3) a provoz celostátních drah.
(2) Provozem celostátních drah se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn činností, které zabezpečují provoz vozidla na železniční dopravní cestě celostátních drah (dále jen "železniční dopravní cesta").
(3) České dráhy jsou oprávněny zřizovat a využívat bez povolení železniční telekomunikační síť a železniční telekomunikační zařízení.
 
§ 4
Železniční dopravní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly a pevná železniční zařízení, nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel a zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu.
 
ČÁST DRUHÁ
Orgány Českých drah
 
§ 4a
Orgány Českých drah jsou správní rada Českých drah, generální ředitel Českých drah a generální inspektor Českých drah (dále jen "správní rada", "generální ředitel" a "generální inspektor").
Správní rada
 
§ 4b
(1) Správní radu tvoří třináct členů jmenovaných a odvolávaných vládou na návrh ministra dopravy.
(2) Vláda ustanovuje z členů správní rady jejího předsedu, který řídí její činnost.
(3) Členství ve správní radě je veřejnou funkcí.4) V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům správní rady přiměřená odměna, jejíž výši určí vláda.
(4) Člen správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost, zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu osobního se zájmy Českých drah, a nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch vlastní nebo jiné osoby.
 
§ 4c
(1) Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů.
(2) Podrobnosti o způsobu zasedání a jednání správní rady stanoví jednací řád správní rady.
 
§ 4d
Do působnosti rady náleží:
a) schvalovat na návrh generálního ředitele podnikatelské záměry Českých drah, a to v rozsahu, který sama určí,
b) rozhodovat o výši přídělu do rezervního fondu Českých drah, jakož i o zřízení dalších fondů,5)
c) schvalovat statut Českých drah, organizační strukturu Českých drah a jednací řád správní rady,
d) schvalovat roční účetní závěrku Českých drah,
e) udělovat předchozí souhlas k uzavření nájemních smluv o pronájmu pozemků, ke kterým České dráhy vykonávají právo hospodaření a k uzavření úvěrových smluv, přesahuje-li poskytnutý úvěr částku stanovenou správní radou,
f) další otázky, které jsou správní radě vyhrazeny tímto zákonem.
 
§ 4e
(1) Správní rada předkládá vládě prostřednictvím ministra dopravy ke schválení projekt organizačně právního uspořádání činností Českých drah a projekty záměrů privatizace částí majetku Českých drah (dále jen "projekt transformace Českých drah").
(2) Generální ředitel je povinen poskytnout na žádost správní radě veškeré informace a doklady o činnosti Českých drah, jakož i další potřebnou součinnost pro vypracování projektu transformace Českých drah.
Generální ředitel
 
§ 4f
(1) Generální ředitel je statutárním orgánem Českých drah, jenž řídí činnost Českých drah a jedná jejich jménem.
(2) Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech Českých drah, pokud nejsou tímto zákonem vyhrazeny do působnosti správní rady nebo ministerstva dopravy.
 
§ 4g
(1) Generálního ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
(2) Generální ředitel nesmí být členem správní rady, je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním.
 
§ 4h
Generální inspektor
(1) Generální inspektor je dozorčím a kontrolním orgánem Českých drah.
(2) Generální inspektor řídí činnost generální inspekce dle statutu, organizačního řádu a zmocnění generálního ředitele.
(3) Generálního inspektora jmenuje a odvolává správní rada.
 
ČÁST TŘETÍ
Hospodaření Českých drah
 
§ 4i
Na České dráhy se vztahují právní předpisy upravující postavení a právní poměry státního podniku 6) přiměřeně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 
§ 4j
(1) České dráhy hospodaří ve dvou účetně a finančně oddělených okruzích, a to v okruhu železniční dopravní cesty a v okruhu přepravních a ostatních výkonů.
(2) Prostředky účetně a finančně odděleného okruhu železniční dopravní cesty nelze převádět do okruhu přepravních a ostatních výkonů.
(3) České dráhy sestavují ročně účetní závěrku a analytické členění hospodaření podle účetně a finančně oddělených okruhů v termínu obvyklém pro předkládání státních účetních výkazů.
(4) České dráhy jsou povinny zajistit účetní závěrky a zveřejnění jejich údajů.7)
 
§ 4k
(1) České dráhy umožní na základě smlouvy užívání železniční dopravní cesty jiným osobám oprávněným podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních drah.8)
(2) Cena za užívání železniční dopravní cesty se sjednává podle cenových předpisů.9)
 
ČÁST ČTVRTÁ
Vztah ministerstva dopravy k Českým dráhám
 
§ 4l
(1) Ministr dopravy má práva a povinnosti zakladatele v oblasti privatizace Českých drah.10)
(2) Ministerstvo dopravy stanoví tarif jízdného a přepravného pro přepravu pracovníků Českých drah a pracovníků ministerstva dopravy, podílejících se na zabezpečení činnosti Českých drah, poživatelů důchodů, kteří pracovali v oblasti dopravy, jakož i jejich rodinných příslušníků.
 
ČÁST PÁTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 4m
Do doby jmenování členů správní rady a generálního ředitele vykonává jejich působnost zmocněnec vlády. Správní rada bude jmenována nejpozději do dvou měsíců od účinnosti tohoto zákona.
 
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v. r.
Havel v.r.
Klaus v. r.
1) Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.
2) Zákon č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy.
3) § 2 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.
4) § 124 odst. 1 zákoníku práce.
5) § 5 odst. 2 nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků.
6) Např. zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb., vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb.
7) § 20 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
8) Zákon č. 51/1964 Sb., ve znění zákona č. 104/1974 Sb.
Vyhláška č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 18/1981 Sb., o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení.
Výnos federálního ministerstva dopravy o pravidlech technického provozu železnic, reg. částka 3/1977 Sb.
9) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
10) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty