115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

Schválený:
115/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2006
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb.
Změna: 239/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 142/2012 Sb.
Změna: 89/2012 Sb., 312/2013 Sb.
Změna: 234/2016 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Změna: 269/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
 
HLAVA I
OBECNÉ USTANOVENÍ
 
§ 1
(1) Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen "partnerství").
(2) Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství.
 
HLAVA II
VZNIK PARTNERSTVÍ
 
§ 2
(1) Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen "prohlášení").
(2) Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem1).
 
§ 3
(1) Prohlášení se činí před matrikářem2) na základě otázky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství.
(2) Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.
 
§ 4
(1) Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.
(2) Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen "občan").
(3) Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.
(4) Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která
a) nedosáhla věku 18 let,
b) má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo
c) již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.
 
HLAVA III
NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ
 
§ 5
Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. Partnerství nevznikne ani tehdy, jestliže ani jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla v té době občanem nebo pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů, které některá z osob vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení.
 
§ 6
(1) Vzniklo-li partnerství přes to, že vstupu do partnerství bránil zákonný zákaz, soud prohlásí partnerství za neplatné.
(2) O partnerství, které bylo prohlášeno za neplatné, se má za to, že nevzniklo.
 
§ 7
(1) Návrh, aby soud prohlásil, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, může podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem.
(2) To, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, rozhodne soud i bez návrhu.
 
HLAVA IV
POVINNOSTI A PRÁVA PARTNERŮ
 
§ 8
(1) Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.
(2) O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud.
 
§ 9
(1) Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(2) Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro závazky vzniklé v době trvání partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže jiné osobě bylo známo, že druhý partner účinky vyplývající z těchto odstavců proti ní výslovně vyloučil.
 
§ 10
Vyživovací povinnost mezi partnery
(1) Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost.
(2) Neplní-li jeden z partnerů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná.
(3) Vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací povinnosti dětí.
 
§ 11
Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití
(1) Pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý partner, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.
(2) Bývalému partnerovi, který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena závažná újma, může soud přiznat proti druhému bývalému partnerovi až na dobu tří let od zrušení partnerského soužití výživné ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že partnerské soužití by nebylo zrušeno.
(3) Vyživovací povinnost mezi bývalými partnery předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.
(4) Právo na výživné mezi bývalými partnery zaniká dnem
a) smrti povinného partnera nebo jeho prohlášením za mrtvého, anebo
b) kdy oprávněný bývalý partner uzavře manželství nebo nové partnerské soužití.
(5) Právo na výživné zanikne též dnem vyplacení jednorázové částky na základě písemné smlouvy mezi bývalými partnery.
 
§ 12
Společné ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery nebo bývalými partnery
(1) Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.
(2) Výživné nelze přiznat, jestliže by bylo v rozporu s dobrými mravy.
(3) Výživné se poskytuje v pravidelných opětujících se částkách.
(4) Proti pohledávkám na výživné je započtení vzájemných pohledávek přípustné jen dohodou.
(5) Právo na výživné se nepromlčuje; lze je však přiznat výhradně ode dne zahájení soudního řízení. Práva na jednotlivá opětující se plnění se však promlčují. O změně nebo zrušení rozhodnutí o výživném soud rozhodne pouze na návrh.
 
§ 13
(1) Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
(2)
zrušen
(3) Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.
 
HLAVA V
ZÁNIK PARTNERSTVÍ
 
§ 14
Partnerství zaniká
a) smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého,
b) zrušením rozhodnutím soudu.
 
§ 15
(1) Partnerství zaniká dnem smrti partnera. Byl-li partner prohlášen za mrtvého, zaniká partnerství dnem, kdy rozhodnutí o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci.
(2) Jestliže bylo prohlášení za mrtvého zrušeno, protože se zjistilo, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, žije, má se za to, že jeho partnerství nepřetržitě trvalo; pokud ale jeho partner mezitím uzavřel nové partnerství nebo manželství, dřívější partnerství se neobnoví.
 
§ 16
Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá.
 
§ 17
Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství.
 
HLAVA VI
zrušena
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
HLAVA VII
zrušena
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 24a
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
§ 26a
zrušen
 
HLAVA VIII
zrušena
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 29a
zrušen
 
§ 29b
zrušen
 
§ 29c
zrušen
 
§ 29d
zrušen
 
§ 29e
zrušen
 
§ 29f
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
zrušen
 
§ 35
zrušen
 
HLAVA IX
zrušena
 
§ 36
zrušen
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
zrušen
 
§ 38a
zrušen
 
§ 39
zrušen
 
§ 40
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 41
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna trestního řádu
 
§ 42
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 37 odst. 1 se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner".
2. V § 100 odst. 1 se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner".
3. V § 100 odst. 2 se za slovo "manželu" vkládá slovo " , partneru".
4. V § 163 odst. 1 se za slovo "manželem" vkládá slovo " , partnerem".
5. V § 247 odst. 2 se ve větě první za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner".
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 43
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu
 
§ 44
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 80 písm a) se za slova "je či není" vkládají slova "o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství33c) (dále jen "partnerství"),".
Poznámka pod čarou č. 33c zní:
"33c) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".
2. V § 96 se na konci odstavce 4 doplňují slova "anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství".
3. V § 107 odst. 5 větě druhé se za slovo "pokračovalo" vkládají slova " , řízení též zastaví, zemře-li partner před pravomocným skončením řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství".
4. V § 131 se na konci odstavce 1 doplňují slova "nebo v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství".
5. V § 144 větě první se za slovo "není" vkládají slova " , anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství".
6. V § 204 odst. 3 se za slova "nebo že není" vkládají slova " , anebo kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství".
7. V § 222 se na konci odstavce 1 doplňují slova " , a u rozsudku, kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství".
8. V § 222a se na konci odstavce 3 doplňují slova " , anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství".
9. V § 230 odst. 1 se na konci písmena a) doplňují slova " , a proti rozsudkům, kterými bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství".
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 45
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
 
§ 46
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
 
§ 47
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 421/2003 Sb., zákona č. 169/2005 Sb. a zákona č. 362/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 se za slova "nežije-li s druhem" vkládají slova "nebo v registrovaném partnerství5)".
Poznámka pod čarou č. 5 zní:
"5) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".
2. V § 12a odst. 1 se za slova "nežije s družkou" vkládají slova "nebo v registrovaném partnerství5)".
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
 
§ 48
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
 
§ 49
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
 
§ 50
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství2) (dále jen "partnerství").".
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".
2. V § 10 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.".
3. V příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků, se v položce 2 v bodu 6 za slova "o rozvod manželství nebo" vkládají slova "za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství anebo".
 
ČÁST DVANÁCTÁ
zrušena
 
§ 51
zrušen
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
 
§ 52
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 2 písm. b) se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner31a)".
Poznámka pod čarou č. 31a zní:
"31a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".
2. V § 7 odst. 2 písm c) se za slovo "manželé" vkládá slovo " , partneři31a)".
3. V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) doplňují slova "partneři žijící v registrovaném partnerství".
4. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství31a).".
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
zrušena
 
§ 53
zrušen
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech
 
§ 54
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) místem uzavření manželství nebo registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 105b), na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,".
2. V § 3 odst. 3 písm. l) se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství".
3. V § 3 odst. 3 písm. m) se za slovo "manžela" vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "manželem" se vkládají slova "nebo partnerem".
4. V § 3 odst. 4 písm. l) se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství".
5. V § 3 odst. 4 písm. m) se za slovo "manžela" vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "manžel" se vkládají slova "nebo partner".
6. V § 6a písm. a) bodu 4 se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství", za slovo "manžela" se vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "neplatné" se vkládají slova "nebo datum zániku partnerství".
7. V § 6a se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu
1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,
4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,
5. datum zániku partnerství.".
8. V § 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu
1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,
4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,
5. datum zániku partnerství.".
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
 
§ 55
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slova "uzavření manželství" vkládají slova " , registrace partnerství".
2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) slovo "a" zrušuje a vkládá se nové písmeno c), které zní:
"c) matriku registrovaného partnerství, pro kterou se vede kniha registrovaného partnerství, a".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
3. V § 1 odst. 3 se za slovo "manželství" vkládají slova " , registrovaného partnerství".
4. V § 1 odst. 4 se za slovo "manželství" vkládají slova " , registrovaného partnerství".
5. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo " , partnera8a)".
Poznámka pod čarou č. 8a zní:
"8a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".
6. V § 31 se na konci textu písmene e) doplňuje slovo " , partnera8a)".
7. V § 33 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).".
8. V § 35 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a), jde-li o cizince, který žil v partnerství8a),".
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
9. V § 46 odst. 2 písmeno f) zní:
"f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).".
10. V § 75 písm. a) se za slovo "manželství" vkládá slovo " , partnerství8a)".
11. V § 76 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova "popřípadě doklad o uzavřeném partnerství8a),".
12. V § 76 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) jde-li o osoby, jejichž partnerství8a) zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),".
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
zrušena
 
§ 56
zrušen
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna živnostenského zákona
 
§ 57
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 se za slova "manželku podnikatele" vkládají slova "anebo jeho partnera28a)".
Poznámka pod čarou č. 28a zní:
"28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 28a se označuje jako poznámka pod čarou č. 28b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 13 odst. 1 písm. b) a c) se za slovo "manžel" vkládají slova "nebo partner28a)".
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
 
§ 58
V § 5 písm. c) bodu 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se za slovo "manžela" doplňují slova "nebo registrovaného partnera".
 
ČÁST DVACÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 59
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.
1) § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
2) § 9 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Související dokumenty