244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Schválený:
244/2007 Sb.
Sdělení
Českého statistického úřadu
ze dne 18. září 2007
o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (dále jen "CZ-NACE").
Klasifikace CZ-NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech.
Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi.
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), vydanou sdělením Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 486/2003 Sb. a aktualizovanou sdělením č. 311/2005 Sb.
Systematická část klasifikace CZ-NACE je uvedena v příloze tohoto sdělení. Metodická část, systematická část, vysvětlivky ke klasifikaci i převodník stávající OKEČ na CZ-NACE bude rovněž k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
 
Příloha
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008
-------------------- ---------------------------------------------------------------------
           SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
01          Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
           
  01.1       Pěstování plodin jiných než trvalých
      01.11   Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
      01.12   Pěstování rýže
      01.13   Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
      01.14   Pěstování cukrové třtiny
      01.15   Pěstování tabáku
      01.16   Pěstování přadných rostlin
      01.19   Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
           
  01.2       Pěstování trvalých plodin
      01.21   Pěstování vinných hroznů
      01.22   Pěstování tropického a subtropického ovoce
      01.23   Pěstování citrusových plodů
      01.24   Pěstování jádrového a peckového ovoce
      01.25   Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
      01.26   Pěstování olejnatých plodů
      01.27   Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
      01.28   Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
      01.29   Pěstování ostatních trvalých plodin
           
  01.3       Množení rostlin
      01.30   Množení rostlin
           
  01.4       Živočišná výroba
      01.41   Chov mléčného skotu
      01.42   Chov jiného skotu
      01.43   Chov koní a jiných koňovitých
      01.44   Chov velbloudů a velbloudovitých
      01.45   Chov ovcí a koz
      01.46   Chov prasat
      01.47   Chov drůbeže
      01.49   Chov ostatních zvířat
      01.49.1  Chov drobných hospodářských zvířat
      01.49.2  Chov kožešinových zvířat
      01.49.3  Chov zvířat pro zájmový chov
      01.49.9  Chov ostatních zvířat j. n.
           
  01.5       Smíšené hospodářství
      01.50   Smíšené hospodářství
           
  01.6       Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
      01.61   Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
      01.62   Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
      01.63   Posklizňové činnosti
      01.64   Zpracování osiva pro účely množení
           
  01.7       Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
      01.70   Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
           
02          Lesnictví a těžba dřeva
           
  02.1       Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
      02.10   Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
           
  02.2       Těžba dřeva
      02.20   Těžba dřeva
           
  02.3       Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
      02.30   Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
           
  02.4       Podpůrné činnosti pro lesnictví
      02.40   Podpůrné činnosti pro lesnictví
           
03          Rybolov a akvakultura
           
  03.1       Rybolov
      03.11   Mořský rybolov
      03.12   Sladkovodní rybolov
           
  03.2       Akvakultura
      03.21   Mořská akvakultura
      03.22   Sladkovodní akvakultura
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
           SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
05          Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
           
  05.1       Těžba a úprava černého uhlí
      05.10   Těžba a úprava černého uhlí
      05.10.1  Těžba černého uhlí
      05.10.2  Úprava černého uhlí
           
  05.2       Těžba a úprava hnědého uhlí
      05.20   Těžba a úprava hnědého uhlí
      05.20.1  Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu
      05.20.2  Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu
      05.20.3  Těžba lignitu
      05.20.4  Úprava lignitu
           
06          Těžba ropy a zemního plynu
           
  06.1       Těžba ropy
      06.10   Těžba ropy
           
  06.2       Těžba zemního plynu
      06.20   Těžba zemního plynu
           
07          Těžba a úprava rud
           
  07.1       Těžba a úprava železných rud
      07.10   Těžba a úprava železných rud
      07.10.1  Těžba železných rud
      07.10.2  Úprava železných rud
           
  07.2       Těžba a úprava neželezných rud
      07.21   Těžba a úprava uranových a thoriových rud
      07.21.1  Těžba uranových a thoriových rud
      07.21.2  Úprava uranových a thoriových rud
      07.29   Těžba a úprava ostatních neželezných rud
      07.29.1  Těžba ostatních neželezných rud
      07.29.2  Úprava ostatních neželezných rud
           
08          Ostatní těžba a dobývání
           
  08.1       Dobývání kamene, písků a jílů
      08.11   Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
      08.12   Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
           
  08.9       Těžba a dobývání j. n.
      08.91   Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
      08.92   Těžba rašeliny
      08.93   Těžba soli
      08.99   Ostatní těžba a dobývání j. n.
           
09          Podpůrné činnosti při těžbě
           
  09.1       Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
      09.10   Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
           
  09.9       Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
      09.90   Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
           SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
10          Výroba potravinářských výrobků
           
  10.1       Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
      10.11   Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
      10.12   Zpracování a konzervování drůbežího masa
      10.13   Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
           
  10.2       Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
      10.20   Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
           
  10.3       Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
      10.31   Zpracování a konzervování brambor
      10.32   Výroba ovocných     a zeleninových šťáv
      10.39   Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
           
  10.4       Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
      10.41   Výroba olejů a tuků
      10.42   Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
           
  10.5       Výroba mléčných výrobků
      10.51   Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
      10.52   Výroba zmrzliny
           
  10.6       Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
      10.61   Výroba mlýnských výrobků
      10.62   Výroba škrobárenských výrobků
           
  10.7       Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
      10.71   Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
      10.72   Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
      10.73   Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
           
  10.8       Výroba ostatních potravinářských výrobků
      10.81   Výroba cukru
      10.82   Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
      10.83   Zpracování čaje a kávy
      10.84   Výroba koření a aromatických výtažků
      10.85   Výroba hotových pokrmů
      10.86   Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
      10.89   Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
           
  10.9       Výroba průmyslových krmiv
      10.91   Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
      10.92   Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
           
11          Výroba nápojů
           
  11.0       Výroba nápojů
      11.01   Destilace, rektifikace a míchání lihovin
      11.02   Výroba vína z vinných hroznů
      11.03   Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
      11.04   Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
      11.05   Výroba piva
      11.06   Výroba sladu
      11.07   Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
           
12          Výroba tabákových výrobků
           
  12.0       Výroba tabákových výrobků
      12.00   Výroba tabákových výrobků
           
13          Výroba textilií
           
  13.1       Úprava a spřádání textilních vláken a příze
      13.10   Úprava a spřádání textilních vláken a příze
           
  13.2       Tkaní textilií
      13.20   Tkaní textilií
           
  13.3       Konečná úprava textilií
      13.30   Konečná úprava textilií
           
  13.9       Výroba ostatních textilií
      13.91   Výroba pletených a háčkovaných materiálů
      13.92   Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
      13.93   Výroba koberců a kobercových předložek
      13.94   Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
      13.95   Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
      13.96   Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
      13.99   Výroba ostatních textilií j. n.
           
14          Výroba oděvů
           
  14.1       Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
      14.11   Výroba kožených oděvů
      14.12   Výroba pracovních oděvů
      14.13   Výroba ostatních svrchních oděvů
      14.14   Výroba osobního prádla
      14.19   Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
           
  14.2       Výroba kožešinových výrobků
      14.20   Výroba kožešinových výrobků
           
  14.3       Výroba pletených a háčkovaných oděvů
      14.31   Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
      14.39   Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
           
15          Výroba usní a souvisejících výrobků
           
  15.1       Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba
           brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
      15.11   Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
      15.12   Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
           
  15.2       Výroba obuvi
      15.20   Výroba obuvi
      15.20.1  Výroba obuvi s usňovým svrškem
      15.20.9  Výroba obuvi z ostatních materiálů
           
16          Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
           
  16.1       Výroba pilařská a impregnace dřeva
      16.10   Výroba pilařská a impregnace dřeva
           
  16.2       Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
      16.21   Výroba dýh a desek na bázi dřeva
      16.22   Výroba sestavených parketových podlah
      16.23   Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
      16.24   Výroba dřevěných obalů
      16.29   Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
           
17          Výroba papíru a výrobků z papíru
           
  17.1       Výroba buničiny, papíru a lepenky
      17.11   Výroba buničiny
      17.11.1  Výroba chemických buničin
      17.11.2  Výroba mechanických vláknin
      17.11.3  Výroba ostatních papírenských vláknin
      17.12   Výroba papíru a lepenky
           
  17.2       Výroba výrobků z papíru a lepenky
      17.21   Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
      17.22   Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
      17.23   Výroba kancelářských potřeb z papíru
      17.24   Výroba tapet
      17.29   Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
           
18          Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
           
  18.1       Tisk a činnosti související s tiskem
      18.11   Tisk novin
      18.12   Tisk ostatní, kromě novin
      18.13   Příprava tisku a digitálních dat
      18.14   Vázání a související činnosti
           
  18.2       Rozmnožování nahraných nosičů
      18.20   Rozmnožování nahraných nosičů
           
19          Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
           
  19.1       Výroba koksárenských produktů
      19.10   Výroba koksárenských produktů
           
  19.2       Výroba rafinovaných ropných produktů
      19.20   Výroba rafinovaných ropných produktů
           
20          Výroba chemických látek a chemických přípravků
           
  20.1       Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického
           kaučuku v primárních formách
      20.11   Výroba technických plynů
      20.12   Výroba barviv a pigmentů
      20.13   Výroba jiných základních anorganických chemických látek
      20.14   Výroba jiných základních organických chemických látek
      20.14.1  Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon
           motorů
      20.14.9  Výroba ostatních základních organických chemických látek
      20.15   Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
      20.16   Výroba plastů v primárních formách
      20.17   Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
           
  20.2       Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
      20.20   Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
           
  20.3       Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
      20.30   Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
           
  20.4       Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
      20.41   Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
      20.42   Výroba parfémů a toaletních přípravků
           
  20.5       Výroba ostatních chemických výrobků
      20.51   Výroba výbušnin
      20.52   Výroba klihů
      20.53   Výroba vonných silic
      20.59   Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
      20.59.1  Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro
           pohon motorů
      20.59.9  Výroba jiných chemických výrobků j. n.
           
  20.6       Výroba chemických vláken
      20.60   Výroba chemických vláken
           
21          Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
           
  21.1       Výroba základních farmaceutických výrobků
      21.10   Výroba základních farmaceutických výrobků
           
  21.2       Výroba farmaceutických přípravků
      21.20   Výroba farmaceutických přípravků
           
22          Výroba pryžových a plastových výrobků
           
  22.1       Výroba pryžových výrobků
      22.11   Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
      22.19   Výroba ostatních pryžových výrobků
           
  22.2       Výroba plastových výrobků
      22.21   Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
      22.22   Výroba plastových obalů
      22.23   Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
      22.29   Výroba ostatních plastových výrobků
           
23              Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
           
  23.1       Výroba skla a skleněných výrobků
      23.11   Výroba plochého skla
      23.12   Tvarování a zpracování plochého skla
      23.13   Výroba dutého skla
      23.14   Výroba skleněných vláken
      23.19   Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
           
  23.2       Výroba žáruvzdorných výrobků
      23.20   Výroba žáruvzdorných výrobků
           
  23.3       Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
      23.31   Výroba keramických obkládaček a dlaždic
      23.32   Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
           
  23.4       Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
      23.41   Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
      23.42   Výroba keramických sanitárních výrobků
      23.43   Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
      23.44   Výroba ostatních technických keramických výrobků
      23.49   Výroba ostatních keramických výrobků
           
  23.5       Výroba cementu, vápna a sádry
      23.51   Výroba cementu
      23.52   Výroba vápna a sádry
           
  23.6       Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
      23.61   Výroba betonových výrobků pro stavební účely
      23.62   Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
      23.63   Výroba betonu připraveného k lití
      23.64   Výroba malt
      23.65   Výroba vláknitých cementů
      23.69   Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
           
  23.7       Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
      23.70   Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
           
  23.9       Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
      23.91   Výroba brusiv
      23.99   Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
           
24          Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
           
  24.1       Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření
           výrobků za tepla
      24.10   Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření
           výrobků za tepla
      24.10.1  Výroba surového železa, oceli a feroslitin
      24.10.2  Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)
      24.10.3  Tváření výrobků za tepla
           
  24.2       Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
      24.20   Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
           
  24.3       Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
      24.31   Tažení tyčí za studena
      24.32   Válcování ocelových úzkých pásů za studena
      24.33   Tváření ocelových profilů za studena
      24.34   Tažení ocelového drátu za studena
           
  24.4       Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
      24.41   Výroba a hutní zpracování drahých kovů
      24.42   Výroba a hutní zpracování hliníku
      24.43   Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
      24.44   Výroba a hutní zpracování mědi
      24.45   Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
      24.46   Zpracování jaderného paliva
           
  24.5       Slévárenství
      24.51   Výroba odlitků z litiny
      24.51.1  Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem
      24.51.2  Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
      24.51.9  Výroba ostatních odlitků z litiny
      24.52   Výroba odlitků z oceli
      24.52.1  Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí
      24.52.2  Výroba odlitků z legovaných ocelí
      24.53   Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
      24.54   Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů
           
25          Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
           
  25.1       Výroba konstrukčních kovových výrobků
      25.11   Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
      25.12   Výroba kovových dveří a oken
           
  25.2       Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
      25.21   Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
      25.29   Výroba kovových nádrží a zásobníků
           
  25.3       Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
      25.30   Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
           
  25.4       Výroba zbraní a střeliva
      25.40   Výroba zbraní a střeliva
           
  25.5       Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
      25.50   Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
           
  25.6       Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
      25.61   Povrchová úprava a zušlechťování kovů
      25.62   Obrábění
           
  25.7       Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
      25.71   Výroba nožířských výrobků
      25.72   Výroba zámků a kování
      25.73   Výroba nástrojů a nářadí
           
  25.9       Výroba ostatních kovodělných výrobků
      25.91   Výroba ocelových sudů a podobných nádob
      25.92   Výroba drobných kovových obalů
      25.93   Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
      25.94   Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
      25.99   Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
           
26          Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
           
  26.1       Výroba elektronických součástek a desek
      26.11   Výroba elektronických součástek
      26.12   Výroba osazených elektronických desek
           
  26.2       Výroba počítačů a periferních zařízení
      26.20   Výroba počítačů a periferních zařízení
           
  26.3       Výroba komunikačních zařízení
      26.30   Výroba komunikačních zařízení
           
  26.4       Výroba spotřební elektroniky
      26.40   Výroba spotřební elektroniky
           
  26.5       Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
      26.51   Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
      26.52   Výroba časoměrných přístrojů
           
  26.6       Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
      26.60   Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
           
  26.7       Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
      26.70   Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
           
  26.8       Výroba magnetických a optických médií
      26.80   Výroba magnetických a optických médií
           
27          Výroba elektrických zařízení
           
  27.1       Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních
           zařízení
      27.11   Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
      27.12   Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
           
  27.2       Výroba baterií a akumulátorů
      27.20   Výroba baterií a akumulátorů
           
  27.3       Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
      27.31   Výroba optických kabelů
      27.32   Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
      27.33   Výroba elektroinstalačních zařízení
           
  27.4       Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
      27.40   Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
           
  27.5       Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
      27.51   Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
      27.52   Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
           
  27.9       Výroba ostatních elektrických zařízení
      27.90   Výroba ostatních elektrických zařízení
           
28          Výroba strojů a zařízení j. n.
           
  28.1       Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
      28.11   Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
      28.12   Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
      28.13   Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
      28.14   Výroba ostatních potrubních armatur
      28.15   Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
           
  28.2       Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
      28.21   Výroba pecí a hořáků pro topeniště
      28.22   Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
      28.23   Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
      28.24   Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
      28.25   Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
      28.29   Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
           
  28.3       Výroba zemědělských a lesnických strojů
      28.30   Výroba zemědělských     a lesnických strojů
           
  28.4       Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
      28.41   Výroba kovoobráběcích strojů
      28.49   Výroba ostatních obráběcích strojů
           
  28.9       Výroba ostatních strojů pro speciální účely
      28.91   Výroba strojů pro metalurgii
      28.92   Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
      28.93   Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
      28.94   Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
      28.95   Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
      28.96   Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
      28.99   Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
           
29          Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
           
  29.1       Výroba motorových vozidel a jejich motorů
      29.10   Výroba motorových vozidel a jejich motorů
           
  29.2       Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
      29.20   Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
           
  29.3       Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
      29.31   Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
      29.32   Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
           
30          Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
           
  30.1       Stavba lodí a člunů
      30.11   Stavba lodí a plavidel
      30.12   Stavba rekreačních a sportovních člunů
           
  30.2       Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
      30.20   Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
           
  30.3       Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
      30.30   Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
           
  30.4       Výroba vojenských bojových vozidel
      30.40   Výroba vojenských bojových vozidel
           
  30.9       Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
      30.91   Výroba motocyklů
      30.92   Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
      30.99   Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
           
31          Výroba nábytku
           
  31.0       Výroba nábytku
      31.01   Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
      31.02   Výroba kuchyňského nábytku
      31.03   Výroba matrací
      31.09   Výroba ostatního nábytku
           
32          Ostatní zpracovatelský průmysl
           
  32.1       Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
      32.11   Ražení mincí
      32.12   Výroba klenotů a příbuzných výrobků
      32.13   Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
           
  32.2       Výroba hudebních nástrojů
      32.20   Výroba hudebních nástrojů
           
  32.3       Výroba sportovních potřeb
      32.30   Výroba sportovních potřeb
           
  32.4       Výroba her a hraček
      32.40   Výroba her a hraček
           
  32.5       Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
      32.50   Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
           
  32.9       Zpracovatelský průmysl j. n.
      32.91   Výroba košťat a kartáčnických výrobků
      32.99   Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
           
33          Opravy a instalace strojů a zařízení
           
  33.1       Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
      33.11   Opravy kovodělných výrobků
      33.12   Opravy strojů
      33.13   Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
      33.14   Opravy elektrických zařízení
      33.15   Opravy a údržba lodí a člunů
      33.16   Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
      33.17   Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
      33.17.1  Opravy a údržba kolejových vozidel
      33.17.9  Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. kromě kolejových vozidel
      33.19   Opravy ostatních zařízení
           
  33.2       Instalace průmyslových strojů a zařízení
      33.20   Instalace průmyslových strojů a zařízení
-------------------- ----------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE D - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------           
35          Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
           
   35.1      Výroba, přenos a rozvod elektřiny
      35.11   Výroba elektřiny
      35.12   Přenos elektřiny
      35.13   Rozvod elektřiny
      35.14   Obchod s elektřinou
           
  35.2       Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
      35.21   Výroba plynu
      35.22   Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
      35.23   Obchod s plynem prostřednictvím sítí
           
  35.3       Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
      35.30   Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
      35.30.1  Výroba tepla
      35.30.2  Rozvod tepla
      35.30.3  Výroba klimatizovaného vzduchu
      35.30.4  Rozvod klimatizovaného vzduchu
      35.30.5  Výroba chladicí vody
      35.30.6  Rozvod chladicí vody
      35.30.7  Výroba ledu
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE E - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------           
36          Shromažďování, úprava a rozvod vody
           
  36.0       Shromažďování, úprava a rozvod vody
      36.00   Shromažďování, úprava a rozvod vody
           
37          Činnosti související s odpadními vodami
           
  37.0       Činnosti související s odpadními vodami
      37.00   Činnosti související s odpadními vodami
           
38          Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
           
  38.1       Shromažďování a sběr odpadů
      38.11   Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
      38.12   Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
           
  38.2       Odstraňování odpadů
      38.21   Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
      38.22   Odstraňování nebezpečných odpadů
           
  38.3       Úprava odpadů k dalšímu využití
      38.31   Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
      38.32   Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
           
39          Sanace a jiné činnosti související s odpady
           
  39.0       Sanace a jiné činnosti související s odpady
      39.00   Sanace a jiné činnosti související s odpady
           
           
           SEKCE F - STAVEBNICTVÍ
           
41          Výstavba budov
           
  41.1       Developerská činnost
      41.10   Developerská činnost
           
  41.2       Výstavba bytových a nebytových budov
      41.20   Výstavba bytových a nebytových budov
      41.20.1  Výstavba bytových budov
      41.20.2  Výstavba nebytových budov
           
42          Inženýrské stavitelství
           
  42.1       Výstavba silnic a železnic
      42.11   Výstavba silnic a dálnic
      42.12   Výstavba železnic a podzemních drah
      42.13   Výstavba mostů a tunelů
           
  42.2       Výstavba inženýrských sítí
      42.21   Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
      42.21.1  Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
      42.21.2  Výstavba inženýrských sítí pro plyny
      42.22   Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
           
  42.9       Výstavba ostatních staveb
      42.91   Výstavba vodních děl
      42.99   Výstavba ostatních staveb j. n.
           
43          Specializované stavební činnosti
           
  43.1       Demolice a příprava staveniště
      43.11   Demolice
      43.12   Příprava staveniště
      43.13   Průzkumné vrtné práce
           
  43.2       Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
      43.21   Elektrické instalace
      43.22   Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
      43.29   Ostatní stavební instalace
           
  43.3       Kompletační a dokončovací práce
      43.31   Omítkářské práce
      43.32   Truhlářské práce
      43.33   Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
      43.34   Sklenářské, malířské a natěračské práce
      43.34.1  Sklenářské práce
      43.34.2  Malířské a natěračské práce
      43.39   Ostatní kompletační a dokončovací práce
           
  43.9           Ostatní specializované stavební činnosti
      43.91   Pokrývačské práce
      43.99   Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
      43.99.1  Montáž a demontáž lešení a bednění
      43.99.9  Jiné specializované stavební činnosti j. n.
-------------------- -----------------------------------------------------------------------           
           SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
-------------------- -----------------------------------------------------------------------           
45          Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
           
  45.1       Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
      45.11   Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
      45.19   Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
           
  45.2       Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
      45.20   Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
           
  45.3       Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
      45.31   Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
      45.32   Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
           
  45.4       Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
      45.40   Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
           
46          Velkoobchod, kromě motorových vozidel
           
  46.1       Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
      46.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty,
           živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
      46.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými
           chemikáliemi
      46.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
      46.14   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením,
           loděmi a letadly
      46.15   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím
           a potřebami převážně pro domácnost
      46.16   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví
           a koženými výrobky
      46.17   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem
           a tabákovými výrobky
      46.18   Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení
           s ostatními výrobky
      46.18.1  Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky
      46.18.9  Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
           j. n.
      46.19   Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
           
  46.2       Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
      46.21   Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
      46.22   Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
      46.23   Velkoobchod s živými zvířaty
      46.24   Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
           
  46.3       Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
      46.31   Velkoobchod s ovocem a zeleninou
      46.32   Velkoobchod s masem a masnými výrobky
      46.33   Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
      46.34   Velkoobchod s nápoji
      46.35   Velkoobchod s tabákovými výrobky
      46.36   Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
      46.37   Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
      46.38   Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
      46.39   Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
           
  46.4       Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
      46.41   Velkoobchod s textilem
      46.42   Velkoobchod s oděvy a obuví
      46.42.1  Velkoobchod s oděvy
      46.42.2  Velkoobchod s obuví
      46.43   Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
      46.44   Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
      46.44.1  Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
      46.44.2  Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky
      46.45   Velkoobchod s kosmetickými výrobky
      46.46   Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
      46.47   Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
      46.48   Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
      46.49   Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
           
  46.5       Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
      46.51   Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
      46.52   Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
           
  46.6       Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
      46.61   Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
      46.62   Velkoobchod s obráběcími stroji
      46.63   Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
      46.64   Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
      46.65   Velkoobchod s kancelářským nábytkem
      46.66   Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
      46.69   Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
           
  46.7       Ostatní specializovaný velkoobchod
      46.71   Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
      46.71.1  Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky
      46.71.2  Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky
      46.71.3  Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky
      46.72   Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
      46.73   Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
      46.74   Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
      46.75   Velkoobchod s chemickými výrobky
      46.76   Velkoobchod s ostatními meziprodukty
      46.76.1  Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
      46.76.9  Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.
      46.77   Velkoobchod s odpadem a šrotem
           
  46.9       Nespecializovaný velkoobchod
      46.90   Nespecializovaný velkoobchod
           
47          Maloobchod, kromě motorových vozidel
           
  47.1       Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
      47.11   Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
      47.19   Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
           
  47.2       Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
      47.21   Maloobchod s ovocem a zeleninou
      47.22   Maloobchod s masem a masnými výrobky
      47.23   Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
      47.24   Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
      47.25   Maloobchod s nápoji
      47.26   Maloobchod s tabákovými výrobky
      47.29   Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
           
  47.3       Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
      47.30   Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
           
  47.4       Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
      47.41   Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
      47.42   Maloobchod s telekomunikačním zařízením
      47.43   Maloobchod s audio- a videozařízením
           
  47.5       Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
      47.51   Maloobchod s textilem
      47.52   Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
      47.53   Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
      47.54   Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
      47.59   Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných
           prodejnách
           
  47.6       Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
      47.61   Maloobchod s knihami
      47.62   Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
      47.63   Maloobchod s audio- a videozáznamy
      47.64   Maloobchod se sportovním vybavením
      47.65   Maloobchod s hrami a hračkami
           
  47.7       Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
      47.71   Maloobchod s oděvy
      47.72   Maloobchod s obuví a koženými výrobky
      47.73   Maloobchod s farmaceutickými přípravky
      47.74   Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
      47.75   Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
      47.76   Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
      47.77   Maloobchod s hodinami, hodinkami     a klenoty
      47.78   Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
      47.78.1  Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
      47.78.2  Maloobchod s pevnými palivy
      47.78.3  Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
      47.78.4  Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
      47.78.9  Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
      47.79   Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
           
  47.8       Maloobchod ve stáncích a na trzích
      47.81   Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
      47.82   Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
      47.89   Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
           
  47.9       Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
      47.91   Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
      47.91.1  Maloobchod prostřednictvím internetu
      47.91.2  Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)
      47.99   Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
-------------------- --------------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
-------------------- --------------------------------------------------------------------------------           
49          Pozemní a potrubní doprava
           
  49.1       Železniční osobní doprava meziměstská
      49.10   Železniční osobní doprava meziměstská
           
  49.2       Železniční nákladní doprava
      49.20   Železniční nákladní doprava
           
  49.3       Ostatní pozemní osobní doprava
      49.31   Městská a příměstská pozemní osobní doprava
      49.32   Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
      49.39   Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
      49.39.1  Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
      49.39.2  Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
      49.39.3  Nepravidelná pozemní osobní doprava
      49.39.9  Jiná pozemní osobní doprava j. n.
           
  49.4       Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
      49.41   Silniční nákladní doprava
      49.42   Stěhovací služby
           
  49.5       Potrubní doprava
      49.50   Potrubní doprava
      49.50.1  Potrubní doprava ropovodem
      49.50.2  Potrubní doprava plynovodem
      49.50.9  Potrubní doprava ostatní
           
50          Vodní doprava
           
  50.1       Námořní a pobřežní osobní doprava
      50.10   Námořní a pobřežní osobní doprava
           
  50.2       Námořní a pobřežní nákladní doprava
      50.20   Námořní a pobřežní nákladní doprava
           
  50.3       Vnitrozemská vodní osobní doprava
      50.30   Vnitrozemská vodní osobní doprava
           
  50.4       Vnitrozemská vodní nákladní doprava
      50.40   Vnitrozemská vodní nákladní doprava
           
51          Letecká doprava
           
  51.1       Letecká osobní doprava
      51.10   Letecká osobní doprava
      51.10.1  Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava
      51.10.2  Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava
      51.10.3  Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava
      51.10.4  Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
      51.10.9  Ostatní letecká osobní doprava
           
  51.2       Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
      51.21   Letecká nákladní doprava
      51.22   Kosmická doprava
           
52          Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
           
  52.1       Skladování
      52.10   Skladování
           
  52.2       Vedlejší činnosti v dopravě
      52.21   Činnosti související s pozemní dopravou
      52.22   Činnosti související s vodní dopravou
      52.23   Činnosti související s leteckou dopravou
      52.24   Manipulace s nákladem
      52.29   Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
           
53          Poštovní a kurýrní činnosti
           
  53.1       Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
      53.10   Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
           
  53.2       Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
      53.20   Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
           SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
55          Ubytování
           
  55.1       Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
      55.10   Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
      55.10.1  Hotely
      55.10.2  Motely, botely
      55.10.9  Ostatní podobná ubytovací zařízení
           
  55.2       Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
      55.20   Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
           
  55.3       Kempy a tábořiště
      55.30   Kempy a tábořiště
           
  55.9       Ostatní ubytování
      55.90   Ostatní ubytování
      55.90.1  Ubytování v zařízených pronájmech
      55.90.2  Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
      55.90.9  Ostatní ubytování j. n.
           
56          Stravování a pohostinství
           
  56.1       Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
      56.10   Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
           
  56.2       Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
      56.21   Poskytování cateringových služeb
      56.29   Poskytování ostatních stravovacích služeb
      56.29.1  Stravování v závodních kuchyních
      56.29.2  Stravování ve školních zařízeních, menzách
      56.29.9  Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
           
  56.3       Pohostinství
      56.30   Pohostinství
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
           SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
58          Vydavatelské činnosti
           
  58.1       Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
      58.11   Vydávání knih
      58.12   Vydávání adresářů a jiných seznamů
      58.13   Vydávání novin
      58.14   Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
      58.19   Ostatní vydavatelské činnosti
           
  58.2       Vydávání softwaru
      58.21   Vydávání počítačových her
      58.29   Ostatní vydávání softwaru
           
59          Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, 
           pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
           
  59.1       Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
      59.11   Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
      59.12   Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
      59.13   Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
      59.14   Promítání filmů
           
  59.2       Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
      59.20   Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
           
60          Tvorba programů a vysílání
           
  60.1       Rozhlasové vysílání
      60.10   Rozhlasové vysílání
           
  60.2       Tvorba televizních programů a televizní vysílání
      60.20   Tvorba televizních programů a televizní vysílání
           
           
61          Telekomunikační činnosti
           
  61.1       Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
      61.10   Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
      61.10.1  Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť
      61.10.2  Pronájem pevné telekomunikační sítě
      61.10.3  Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť
      61.10.4  Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť
      61.10.9  Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
           
  61.2       Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
      61.20   Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
      61.20.1  Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť
      61.20.2  Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě
      61.20.3  Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť
      61.20.4  Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť
      61.20.9  Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
           
  61.3       Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
      61.30   Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
           
  61.9       Ostatní telekomunikační činnosti
      61.90       Ostatní telekomunikační činnosti
           
           
62          Činnosti v oblasti informačních technologií
           
  62.0       Činnosti v oblasti informačních technologií
      62.01   Programování
      62.02   Poradenství v oblasti informačních technologií
      62.03   Správa počítačového vybavení
      62.09   Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
           
           
63          Informační činnosti
           
  63.1       Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
      63.11   Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
      63.12   Činnosti související s webovými portály
           
  63.9       Ostatní informační činnosti
      63.91   Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
      63.99   Ostatní informační činnosti j. n.
-------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE K - PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
-------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------           
64          Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
           
  64.1       Peněžní zprostředkování
      64.11   Centrální bankovnictví
      64.19   Ostatní peněžní zprostředkování
           
  64.2       Činnosti holdingových společností
      64.20   Činnosti holdingových společností
           
  64.3       Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
      64.30   Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
           
  64.9       Ostatní finanční zprostředkování
      64.91   Finanční leasing
      64.92   Ostatní poskytování úvěrů
      64.92.1  Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady
      64.92.2  Poskytování obchodních úvěrů
      64.92.3  Činnosti zastaváren
      64.92.9  Ostatní poskytování úvěrů j. n.
      64.99   Ostatní finanční zprostředkování j. n.
      64.99.1  Faktoringové činnosti
      64.99.2  Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
      64.99.9  Jiné finanční zprostředkování j. n.
           
65          Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
           
  65.1       Pojištění
      65.11   Životní pojištění
      65.12   Neživotní pojištění
           
  65.2       Zajištění
      65.20   Zajištění
           
  65.3       Penzijní financování
      65.30   Penzijní financování
           
66          Ostatní finanční činnosti
           
  66.1       Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního
           financování
      66.11   Řízení a správa finančních trhů
      66.12   Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
      66.19   Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
           
  66.2       Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
      66.21   Vyhodnocování rizik a škod
      66.22   Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
      66.29   Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
           
  66.3       Správa fondů
      66.30   Správa fondů
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------           
68          Činnosti v oblasti nemovitostí
           
  68.1       Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
      68.10   Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
           
  68.2       Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
      68.20   Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
      68.20.1  Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
      68.20.2  Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
      68.20.3  Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
      68.20.4  Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
           
  68.3       Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
      68.31   Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
      68.32   Správa nemovitostí na základě smlouvy
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
           SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
69          Právní a účetnické činnosti
           
  69.1       Právní činnosti
      69.10   Právní činnosti
           
  69.2       Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
      69.20   Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
           
70          Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
           
  70.1       Činnosti vedení podniků
      70.10   Činnosti vedení podniků
           
  70.2       Poradenství v oblasti řízení
      70.21   Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
      70.22   Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
           
71          Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
           
  71.1       Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
      71.11   Architektonické činnosti
      71.12   Inženýrské činnosti a související technické poradenství
      71.12.1  Geologický průzkum
      71.12.2  Zeměměřické a kartografické činnosti
      71.12.3  Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
      71.12.9  Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
           
  71.2       Technické zkoušky a analýzy
      71.20   Technické zkoušky a analýzy
      71.20.1  Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
      71.20.9  Ostatní technické zkoušky a analýzy
      
           
72          Výzkum a vývoj
           
  72.1       Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
      72.11   Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
      72.19   Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
      72.19.1  Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
      72.19.2  Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
      72.19.9  Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd
           
  72.2       Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
      72.20   Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
           
73          Reklama a průzkum trhu
           
  73.1       Reklamní činnosti
      73.11   Činnosti reklamních agentur
      73.12   Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
           
  73.2       Průzkum trhu a veřejného mínění
      73.20   Průzkum trhu a veřejného mínění
           
74          Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
           
  74.1       Specializované návrhářské činnosti
      74.10   Specializované návrhářské činnosti
           
  74.2       Fotografické činnosti
      74.20   Fotografické činnosti
           
  74.3       Překladatelské a tlumočnické činnosti
      74.30   Překladatelské a tlumočnické činnosti
           
  74.9       Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
      74.90   Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
      74.90.1  Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
      74.90.2  Poradenství v oblasti požární ochrany
      74.90.9  Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
           
75          Veterinární činnosti
           
  75.0       Veterinární činnosti
      75.00   Veterinární činnosti
-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------           
77          Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
           
   77.1      Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
      77.11   Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
      77.12   Pronájem a leasing nákladních automobilů
           
  77.2       Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
      77.21   Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
      77.22   Pronájem videokazet a disků
      77.29   Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
           
  77.3       Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
      77.31       Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
      77.32   Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
      77.33   Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
      77.34   Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
      77.35   Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
      77.39   Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
           
  77.4       Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
      77.40   Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
           
78          Činnosti související se zaměstnáním
           
  78.1       Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
      78.10   Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
           
  78.2       Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
      78.20   Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
           
  78.3       Ostatní poskytování lidských zdrojů
      78.30   Ostatní poskytování lidských zdrojů
           
79          Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
           
  79.1       Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
      79.11   Činnosti cestovních agentur
      79.12   Činnosti cestovních kanceláří
           
  79.9       Ostatní rezervační a související činnosti
      79.90   Ostatní rezervační a související činnosti
      79.90.1  Průvodcovské činnosti
      79.90.9  Ostatní rezervační a související činnosti j. n.
           
80          Bezpečnostní a pátrací činnosti
           
  80.1       Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
      80.10   Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
           
  80.2       Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
      80.20   Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
           
  80.3       Pátrací činnosti
      80.30   Pátrací činnosti
           
81          Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
           
  81.1       Kombinované pomocné činnosti
      81.10   Kombinované pomocné činnosti
           
  81.2       Úklidové činnosti
      81.21   Všeobecný úklid budov
      81.22   Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
      81.29   Ostatní úklidové činnosti
           
  81.3       Činnosti související s úpravou krajiny
      81.30   Činnosti související s úpravou krajiny
           
82          Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
           
  82.1       Administrativní a kancelářské činnosti
      82.11   Univerzální administrativní činnosti
      82.19   Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
           
  82.2       Činnosti zprostředkovatelských středisek
           po telefonu
      82.20   Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
           
  82.3       Pořádání konferencí a hospodářských výstav
      82.30   Pořádání konferencí a hospodářských výstav
           
  82.9       Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
      82.91   Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
      82.92   Balicí činnosti
      82.99   Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------           
84          Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
           
  84.1       Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
      84.11   Všeobecné činnosti veřejné správy
      84.12   Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a
           sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
      84.13   Regulace a podpora podnikatelského prostředí
           
  84.2       Činnosti pro společnost jako celek
      84.21   Činnosti v oblasti zahraničních věcí
      84.21.1  Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím
           mezinárodních organizací
      84.21.2  Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy
      84.21.9  Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí
      84.22   Činnosti v oblasti obrany
      84.23   Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
      84.24   Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
      84.25   Činnosti v oblasti protipožární ochrany
           
   84.3      Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
      84.30   Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
           SEKCE P - VZDĚLÁVÁNÍ
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
85          Vzdělávání
           
  85.1       Předškolní vzdělávání
      85.10   Předškolní vzdělávání
           
  85.2       Primární vzdělávání
      85.20   Primární vzdělávání
           
  85.3       Sekundární vzdělávání
      85.31   Sekundární všeobecné vzdělávání
      85.31.1  Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol
      85.31.2  Střední všeobecné vzdělávání
      85.32   Sekundární odborné vzdělávání
      85.32.1  Střední odborné vzdělávání na učilištích
      85.32.2  Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách
           
  85.4       Postsekundární vzdělávání
      85.41   Postsekundární nikoli terciární vzdělávání
      85.42   Terciární vzdělávání
           
  85.5       Ostatní vzdělávání
      85.51   Sportovní a rekreační vzdělávání
      85.52   Umělecké vzdělávání
      85.53   Činnosti autoškol a jiných škol řízení
      85.53.1  Činnosti autoškol
      85.53.2  Činnosti leteckých škol
      85.53.9  Činnosti ostatních škol řízení
      85.59   Ostatní vzdělávání j. n.
      85.59.1  Vzdělávání v jazykových školách
      85.59.2  Environmentální vzdělávání
      85.59.3  Inovační vzdělávání
      85.59.9  Jiné vzdělávání j. n.
           
  85.6       Podpůrné činnosti ve vzdělávání
      85.60   Podpůrné činnosti ve vzdělávání
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
           SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
86          Zdravotní péče
           
  86.1       Ústavní zdravotní péče
      86.10   Ústavní zdravotní péče
           
  86.2       Ambulantní a zubní zdravotní péče
      86.21   Všeobecná ambulantní zdravotní péče
      86.22   Specializovaná ambulantní zdravotní péče
      86.23   Zubní péče
           
  86.9       Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
      86.90   Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
      86.90.1  Činnosti související s ochranou veřejného zdraví
      86.90.9  Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
           
87          Pobytové služby sociální péče
           
  87.1       Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
      87.10   Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
           
  87.2       Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na
           návykových látkách
      87.20   Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na
           návykových látkách
      87.20.1  Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
      87.20.2  Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách
           
  87.3       Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
      87.30   Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
      87.30.1  Sociální péče v domovech pro seniory
      87.30.2  Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
           
  87.9       Ostatní pobytové služby sociální péče
      87.90   Ostatní pobytové služby sociální péče
           
88          Ambulantní nebo terénní sociální služby
           
  88.1       Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
      88.10   Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
      88.10.1  Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory
      88.10.2  Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
           
  88.9       Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
      88.91   Sociální služby poskytované dětem
      88.99   Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby     j. n.
      88.99.1  Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof
      88.99.2  Sociální prevence
      88.99.3  Sociální rehabilitace
      88.99.9  Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
           SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------           
90          Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
           
  90.0       Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
      90.01   Scénická umění
      90.02   Podpůrné činnosti pro scénická umění
      90.03   Umělecká tvorba
      90.04   Provozování kulturních zařízení
           
91          Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
           
  91.0       Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
      91.01   Činnosti knihoven a archivů
      91.02   Činnosti muzeí
      91.03   Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
      91.04   Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
      91.04.1  Činnosti botanických a zoologických zahrad
      91.04.2  Činnosti přírodních rezervací a národních parků
           
92          Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
           
  92.0       Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
      92.00   Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
           
93          Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
           
  93.1       Sportovní činnosti
      93.11   Provozování sportovních zařízení
      93.12   Činnosti sportovních klubů
      93.13   Činnosti fitcenter
      93.19   Ostatní sportovní činnosti
           
  93.2       Ostatní zábavní a rekreační činnosti
      93.21   Činnosti lunaparků a zábavních parků
      93.29   Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
94          Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
           
  94.1       Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
      94.11   Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
      94.12   Činnosti profesních organizací
           
  94.2       Činnosti odborových svazů
      94.20   Činnosti odborových svazů
           
  94.9       Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
      94.91   Činnosti náboženských organizací
      94.92   Činnosti politických stran a organizací
      94.99   Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
      94.99.1  Činnosti organizací dětí a mládeže
      94.99.2  Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti
      94.99.3  Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti
      94.99.4  Činnosti spotřebitelských organizací
      94.99.5  Činnosti environmentálních a ekologických hnutí
      94.99.6  Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných
           speciálních skupin
      94.99.7  Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí
      94.99.9  Činnosti ostatních organizací j. n.
           
95          Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
           
  95.1       Opravy počítačů a komunikačních zařízení
      95.11   Opravy počítačů a periferních zařízení
      95.12   Opravy komunikačních zařízení
           
  95.2       Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
      95.21   Opravy spotřební elektroniky
      95.22   Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
      95.23   Opravy obuvi a kožených výrobků
      95.24   Opravy nábytku a bytového zařízení
      95.25   Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků
      95.29   Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
           
96          Poskytování ostatních osobních služeb
           
  96.0       Poskytování ostatních osobních služeb
      96.01   Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
      96.02   Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
      96.03   Pohřební a související činnosti
      96.04   Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
      96.09   Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
           
-------------------- -------------------------------------------------------------------------------------           
           SEKCE T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ 
           PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
-------------------- -------------------------------------------------------------------------------------           
97          Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
           
  97.0       Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
      97.00   Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
           
98          Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
           
   98.1      Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
      98.10   Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
           
  98.2       Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
      98.20   Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
           SEKCE U - ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           
99          Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
           
  99.0       Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
      99.00   Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
-------------------- ---------------------------------------------------------------------           


METODICKÁ PŘÍRUČKA k NACE Rev. 2
 
KAPITOLA 1
Úvod
   1.1  Ucelený  systém  klasifikací  ekonomických činností
a produkce

1. NACE1 je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických
  činností,  kterou používá  Evropská unie  (resp. Evropská
  společenství) od roku 1970. NACE vytváří rámec pro statistická
  data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech (např. ve
  výrobě, zaměstnanosti, národních účtech).

2. Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze
  srovnávat v celé Evropské unii. S nižší mírou podrobnosti (na
  vyšších  úrovních)  je  možné  srovnání  i  se světovými
  statistikami. Používání NACE je povinné pro všechny členské
  státy Evropské Unie.

Mezinárodní systém ekonomických klasifikací

3. Srovnatelnost dat vytvořených podle klasifikace NACE na světové
  úrovni je dána tím, že NACE je součástí systému statistických
  klasifikací, které vznikly převážně pod záštitou Statistické
  divize Spojených národů. Na obr. 1 je tento systém zachycen
  z pohledu Evropské unie. Jednotlivé klasifikace jsou:

* Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností
 (ISIC) klasifikace Spojených národů;
* Společná klasifikace výrobků (CPC) klasifikace Spojených národů;
* Harmonizovaný systém (HS) klasifikace Světové celní organizace;
* Standardní klasifikace produkce (CPA) klasifikace Evropské unie;
* evropské statistiky průmyslové produkce (PRODCOM) klasifikace
 Evropské unie;
* Kombinovaná nomenklatura (CN) klasifikace Evropské unie;
* agregovaná klasifikace přemístitelných výrobků pro statistiku
 mezinárodního obchodu (SITC).

4. Takový  systém  umožňuje  srovnávání  statistik v různých
  oblastech. Lze například srovnat statistiku výroby zboží (podle
  PRODCOM) se statistikami obchodu (ze statistik vedených v CN).
  Více podrobností viz kap. 4.

5. Klasifikace NACE je odvozena z klasifikace ISIC. Na vyšších
  úrovních jsou shodné, na nižších úrovních je NACE podrobnější.

6. V zájmu srovnatelnosti jsou definice a vysvětlivky NACE shodné
  s ISIC.
------------------------------------------------------------------
1 Zkratka NACE je odvozena z francouzského názvu "Nomenclature
 générale  des Activités  économiques dans  les Communautés
 Européennes"

Obr. 1: Mezinárodní systém ekonomických klasifikací.
1.2 Účel a charakteristika NACE Statistické klasifikace 7. Klasifikace rozdělují statisticky pozorovaný svět (realitu) na části, které jsou uvnitř více méně homogenní podle použitého statistického hlediska. 8. Statistické klasifikace jsou charakterizovány: a. důkladným pokrytím pozorované reality; b. vzájemně se vylučujícími kategoriemi: každá jednotka může být zatříděna pouze do jedné kategorie; c. metodologickými principy, které dovolují důsledné zatřídění všech jednotek do kategorií klasifikace. 9. Přesněji řečeno, hierarchické klasifikace jsou charakterizovány podrobným a podrobnějším členění do dalších kategorií, které umožňují sbírat a předkládat informace na různých úrovních. Evropská klasifikace ekonomických činností 10. NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. 11. Ekonomická činnost je výroba určitého výrobku nebo služby při použití kombinace výrobních prostředků, práce, výrobních postupů a meziproduktů. Ekonomické činnosti jsou tudíž charakterizovány vstupy, výrobními postupy a jejich výstupy (zbožím nebo službami). 12. Činnost, tak jak je definována pro použití v NACE, může zahrnovat buď jeden výrobní postup (např. tkaní), nebo se může skládat z několika postupů, z nichž je každý popsán v jiné kategorii klasifikace (např. výroba automobilů se skládá z různých činností jako je odlévání, kování, sváření, sestavování, lakování atd.). Jestliže je výrobní postup organizovaný jako ucelená série jednotlivých činností v rámci jedné statistické jednotky, za ekonomickou činnost se považuje celý sjednocený výrobní postup. 13. NACE samo o sobě nenabízí kategorie pro jednotlivé typy statistických jednotek: jednotka může provádět několik ekonomických činností a může být určena různými způsoby podle různých charakteristik. Účel a omezení NACE 14. Při zatřiďování podle klasifikace NACE nezáleží na typu vlastnictví statistické jednotky, protože tato charakteristika neovlivňuje ekonomickou činnost. Jednotky, které provádějí stejnou ekonomickou činnost jsou zatřiďovány do stejných kategorií NACE. Nezáleží na tom, zda je jednotka obchodní společnost, zda je v soukromém nebo státním vlastnictví, jestli je vlastníkem mateřské společnosti zahraniční investor či zda má jednotka jedno nebo více sídel. Proto není spojení mezi NACE a klasifikací jednotek systému národních účtů (SNA) ani evropského systému účtů (ESA). 15. Výrobní činnosti jsou popsány nezávisle na tom, zda se vyrábí mechanizovaně nebo ručně, nebo zda se tak děje v továrně nebo v domácnosti (tzn. moderní vs. tradiční není kritériem NACE). 16. NACE také nerozlišuje mezi oficiální nebo neoficiální (legální nebo ilegální) produkcí. 17. NACE nerozlišuje mezi tržními a netržními činnostmi, jako je tomu v SNA/ESA. Pouze v případě, že takovéto rozdělení je v SNA/ESA velice důležitým rysem, v NACE se k němu přihlíží. Netržní činnosti jsou v NACE prováděny pouze organizacemi a institucemi s podporou státu, většinou v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče. 18. NACE zahrnuje samostatné kategorie pro nerozlišovanou výrobu zboží a služeb domácností pro vlastní potřebu. Tyto kategorie mají za úkol vypovídat o podílu ekonomických činností domácností. Jasně definovatelné činnosti domácností jsou klasifikované na jiných místech NACE. Struktura a kódování NACE 19. NACE se skládá z hierarchické struktury (systematické části), vysvětlivek a metodické příručky. Struktura NACE (jak je popsána v nařízení): * první úroveň, sekce, je označena alfabetickým kódem, * druhá úroveň, oddíly, je označena dvojmístným číselným kódem, * třetí úroveň, skupiny, je označena trojmístným číselným kódem, * čtvrtá úroveň, třídy, je označena čtyřmístným číselným kódem. Alfabetický kód sekce není součástí kódu činnosti, který identifikuje ostatní úrovně klasifikace. Např. činnost "výroba klihu" se zatřiďuje kódem 20.52, kde 20 je kód oddílu, 20.5 je kód skupiny a 20.52 je kód třídy. Sekce C, do které tato činnost spadá, se v kódu neprojeví. 20. Oddíly jsou číslovány popořadě vzestupně, výjimku tvoří 10 vynechaných: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 89. 21. V případech, kdy daná úroveň klasifikace není už dále členěna, používá se na nižších úrovních označení "0". Například "Veterinární činnosti" jsou klasifikovány kódem 75.00, protože oddíl "Veterinární činnosti" 75 se nedělí do více skupin ani tříd. Třída "Výroba piva" má kód 11.05, protože oddíl 11 "Výroba nápojů" se nečlení na více skupin, ale skupina 11.0 "Výroba nápojů" se na více tříd už dělí. 22. Všude, kde je to možné, se v označení skupin a tříd typu "ostatní" a "j.n. (jinde nezařazené)", používá v kódu číslice 9. Např. skupina 08.9 "Těžba a dobývání j.n." a třída 08.99 "Ostatní těžba a dobývání j.n.". 1.3 Historické souvislosti a právní kontext NACE Od NICE k NACE Rev. 2 23. V letech 1961 až 1963 vznikla klasifikace NICE - Klasifikace odvětví v Evropských společenstvích ("Nomenclature des Industries établies dans les Communautés Européennes", "Classification of Industries Established in the European Communities"). Původní verze z roku 1961 zahrnovala obsáhlé oddíly s třímístnými položkami. Po revizi v roce 1963 vznikly podrobnější skupiny. Klasifikace NICE pokrývala těžební a zpracovatelský průmysl, energetiku a stavebnictví. 24. V roce 1965 vznikla klasifikace NCE - Klasifikace obchodu v Evropských společenstvech ("Nomenclature du commerce dans la CEE", "Classification of Trade and Commerce in the European Communities"), která pokrývala všechny obchodní aktivity. 25. V roce 1967 vznikla klasifikace služeb a poté i klasifikace zemědělství, ani jedna nebyla příliš podrobná. 26. NACE vznikla v roce 1970 ("Nomenclature générale des activités economiques dans les Communautés Européennes", "General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities"). Tato klasifikace byla vytvořena proto, aby pokryla všechny ekonomické činnosti. 27. První verze NACE měla dva nedostatky: * Protože klasifikace nebyla ve Společenství právně zakotvena, často se stávalo, že data byla v jednotlivých státech sbírána podle národních klasifikací a až poté transformována podle převodníků do NACE. Tím často vznikly situace, kdy data nebyla srovnatelná. * Protože klasifikace nebyla vytvořena v odpovídajícím mezinárodním rámci, nebyla zaručena mezinárodní srovnatelnost. 28. Proto bylo rozhodnuto, že se NACE bude řídit mezinárodními standardy. Díky spolupráci se Spojenými národy se mohl Eurostat a zástupci členských zemí podílet na třetí revizi Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností (ISIC Rev. 3), která byla přijata Statistickou komisí Spojených národů v únoru 1989. 29. Následně byla provedena pracovní skupinou sestavenou z odborníků Eurostatu a zástupců členských zemí revize NACE, NACE Rev. 1. Základní struktura byla přejata z ISIC Rev. 3, podrobnější úrovně zohledňovaly evropské činnosti, jež byly nedostatečně řešeny v ISIC Rev. 3. NACE Rev. 1 byla zavedena nařízením Rady č. 3037/90 z 9. října 1990. 30. V roce 2002 proběhla další, ne příliš rozsáhlá, úprava NACE Rev. 1.1. V této verzi přibylo několik položek a několik názvů položek bylo změněno. Cílem revize bylo: * zachytit nové činnosti, které v době vzniku NACE Rev. 1 neexistovaly; * vzít v úvahu vzrůst významu činností, které se díky technologickému a organizačnímu vývoji rozšířily; * opravit chyby NACE Rev. 1. 31. V roce 2002 také začaly práce na rozsáhlejší revizi. Nařízení, kterým byla ustanovena platnost NACE Rev. 2, vyšlo v prosinci 2006. Obsahuje opatření, kterým se upravuje zavedení NACE Rev. 2 a přechod od NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2 v různých statistických oblastech. Obecně se bude NACE Rev. 2 používat od 1. ledna 2008 (podrobnosti implementace jsou popsány v odstavci 8 Nařízení o NACE). Hlavní rysy Nařízení o NACE 32. Členské státy a Komise se zavázaly, že používání NACE bude v Evropské unii povinné. To je uvedeno i v nařízení, kterým se NACE zavádí. Všechny statistiky v rámci Evropské unie, které se vztahují k ekonomickým činnostem, musí být prováděny podle NACE nebo národních klasifikací z ní odvozených. 33. Nařízení o NACE umožňuje členským státům zavedení národních klasifikací od NACE odvozených. Ty musí přesně zapadat do struktury NACE. Mnoho států má díky vnitřním nárokům národní verze, které jsou obohacené o pátou úroveň. 34. Komise a Výbor zástupců členských zemí jsou pověřeny monitorováním zavádění Nařízení o NACE. Jsou doplňkem k mezinárodním organizacím, které se zabývají klasifikacemi ekonomických činností. 1.4 Revize NACE 35. Změny ve struktuře hospodářství, ve struktuře organizací, technologický a technický vývoj pomohly vzniku nových ekonomických činností, které mohou nahradit některé staré činnosti a výrobky. Takovéto změny si žádají změny i v klasifikacích ekonomických činností. Intervaly mezi jednotlivými revizemi nesmí být příliš dlouhé, aby se nesnížila použitelnost staré klasifikace, ale nesmí být ani příliš krátké, aby byla zaručena srovnatelnost dat. Každá revize klasifikace, zvláště, když se mění její struktura, znamená narušení časových řad. 36. V letech 2000 až 2007 proběhla v evropských i mezinárodních klasifikacích rozsáhlá změna, celé uskupení revizí je známé jako "Operace 2007". Revize postihla všechny klasifikace mezinárodního systému ekonomických klasifikací (viz kap. 1.1). Hlavní podmínky revize byly: * odpovídat současné světové ekonomice; * lepší srovnatelnost s ostatními národními a mezinárodními klasifikacemi; * návaznost na předchozí verze. Od r. 2002 proběhlo několik konzultací všech zúčastněných, např. zástupců Komise, národních statistických úřadů, evropských obchodních a výrobních asociací, kteří se vyjadřovali k úpravám NACE Rev. 1.1. 37. Celkový charakter NACE zůstal nezměněn. NACE Rev. 2 hledá rovnováhu mezi požadavky uživatelů na vysokou míru podrobnosti a možnostmi statistických institucí. 38. Podrobnější popis změn NACE Rev. 2 oproti NACE Rev. 1.1 je v kapitole 5.
 
KAPITOLA 2
NACE: definice a základní pravidla
2.1 Základní pravidla pro tvorbu NACE

39. Pravidla, která se používají  k definování kategorií na
  jakékoliv úrovni klasifikace, jsou ovlivněna více požadavky,
  např. potenciálním užitím klasifikace nebo dat. Tato pravidla
  se uplatňují v různé míře podle úrovně klasifikace: při tvorbě
  nižších úrovní jsou založena na podobnosti výrobních postupů,
  které jsou na vyšších úrovních méně podstatné.

Pravidla pro tvorbu tříd

40. Základním pravidlem pro tvorbu tříd je co možná největší
  podobnost tříd, resp. činností v nich zařazených.

41. NACE Rev. 2 se snaží co nejvíce dodržovat pravidla použitá ve
  čtvrté revizi ISIC. Proto je dalším pravidlem podobnost
  výrobních postupů (technologií), tj. činnosti jsou slučovány
  do tříd, jestliže požívají stejné technologie.

42. V NACE se navíc dodržují následující dvě podmínky, kdykoliv je
  to možné:
  a. Produkce  určitého  druhu  zboží  nebo  služeb, které
    charakterizují danou třídu, se podílí na objemu výroby
    jednotky, která je zatříděna v dané třídě.
  b. Třída zahrnuje jednotky, které produkují nejvíce zboží nebo
    služeb dané třídy.

43. Dalším pravidlem při tvorbě tříd je relativní důležitost dané
  činnosti. Obecně lze říct, že jednotlivé třídy jsou určené pro
  činnosti běžné ve většině zemí Evropské Unie nebo mimořádně
  důležité ve světové ekonomice. Některé třídy obsažené v ISIC
  jsou  pro  dosažení  mezinárodní  srovnatelnosti zahrnuty
  i v NACE.

Pravidla pro tvorbu skupin a oddílů

44. Na rozdíl od tvorby tříd je při vytváření skupin a oddílů
  technologie použitá při výrobě méně důležitá než požadavek na
  shlukování činností na vyšších úrovních. Na nejvyšší úrovni
  (sekce) je nejdůležitějším požadavkem obecná charakteristika
  zboží a služeb a nároky potenciálních uživatelů statistiky.

45. Nejdůležitější pravidla používaná při tvorbě skupin a oddílů
  jsou následující:
  * povaha vyráběného zboží a služeb;
  * účely, ke kterým je zboží a služby určeno;
  * vstupy a způsob výroby.

46. V případě povahy vyráběného zboží a služeb je brána v potaz
  fyzická povaha, stupeň zpracování a potřeby nutné k výrobě.

47. Váha přikládaná pravidlům popsaným výše kolísá od jedné
  kategorie ke  druhé. Ve velkém  množství případů (např.
  potravinářský,  textilní,  oděvní  a  kožedělný  průmysl,
  strojírenství, služby) jsou  tato tři pravidla vyvážená.
  V případě výroby polotovarů je nejčastěji přikládán největší
  význam fyzické povaze a stupni zpracování. V případě zboží
  vyráběného složitými postupy se uplatňuje třetí pravidlo
  vstupů a způsobu výroby.

2.2 Hlavní, vedlejší a doplňkové ekonomické činnosti

48. Jednotka může vykonávat jednu nebo více ekonomických činností
  popsaných v jedné nebo více třídách NACE.

49. Hlavní ekonomická činnost jednotky je činnost, která se podílí
  největší měrou na tvorbě přidané hodnoty jednotky. Hlavní
  ekonomická činnost se určuje pomocí metody top-down (viz kap.
  3.1) a není proto ve všech případech nutné, aby přidanou
  hodnotu tvořila více než z 50 %.

50. Vedlejší ekonomická činnost je jakákoliv jiná činnost, jejímiž
  výstupy jsou zboží nebo služby vhodné pro poskytnutí třetí
  straně.

51. Existuje rozdíl mezi  hlavními a vedlejšími ekonomickými
  činnostmi na jedné straně a doplňkovými na straně druhé.
  Hlavní a doplňkové činnosti mohou být vykonávány s podporou
  mnoha doplňkových činností, jako je např. účetnictví, doprava,
  skladování, nákup, propagace výrobků, opravy a údržba. Takto
  vyrobené zboží či služby slouží pouze k zajištění vykonávání
  hlavní a vedlejších ekonomických činností jednotky.

52. Činnost  je považována  za doplňkovou,  jestliže splňuje
  následující podmínky:
  a. pomáhá pouze příslušné jednotce;
  b. vstupy jsou započtené k nákladům jednotky;
  c. výstupy (obvykle služby, zřídka zboží) nejsou součástí
    konečného  výrobku a  nepodílí se  na tvorbě hrubého
    základního kapitálu;
  d. srovnatelné činnosti odpovídajícího měřítka jsou vykonávané
    podobnými jednotkami.

53. Následující příklady činností nejsou považovány za doplňkové
  ekonomické činnosti:
  a. výroba zboží nebo služeb, které se podílí na tvorbě přidané
    hodnoty: stavební práce na  vlastní účet, které jsou
    v případě  dostupnosti  dat  klasifikovány  v  sekci
    stavebnictví; vytváření softwaru;
  b. výroba  takového zboží,  které je  významnou součástí
    prodávaného zboží, jehož podstatná část se prodává, třebaže
    část se použije při  hlavní nebo vedlejší ekonomické
    činnosti;
  c. výroba zboží nebo služeb, které se později stanou nedílnou
    součástí konečného výrobku vyráběného hlavní nebo vedlejší
    činností (např. výroba krabic v oddělení balení zboží);
  d. výroba energie  (v elektrárnách, které  jsou součástí
    podniku), i když je všechna spotřebována v mateřském
    podniku;
  e. nákup zboží určeného k následnému prodeji v nezměněné
    podobě;
  f. výzkum a vývoj, jestliže tyto činnosti k podpoře současné
    výroby.

54. Ve všech těchto případech jsou v případě dostupnosti dat
  jednotky činnostními jednotkami (viz kap. 2.3) a klasifikují
  se podle příslušných činností.

2.3 Definice statistické jednotky

55. Z důvodu nutnosti poskytnutí celkového statistického obrazu
  o ekonomice je vyžadována v závislosti na druhu dat velká šíře
  informací o jednotkách (organizacích) a jejich struktuře.
  Například zisk společností je reálné získat jen z jednoho
  centrálního pracoviště, které poskytuje souhrnné informace
  o celé firmě. Ale data o prodeji je možné získat za všechny
  pobočky. Pro smysluplné použití a analyzování dat je proto
  třeba definovat systém statistických jednotek.

56. Různé typy statistických jednotek vyžadují jiné přístupy, ale
  každá jednotka je specifickou entitou, která je definována
  a jasně rozeznatelná od všech ostatních. Může to být fyzická
  nebo  právnická osoba  nebo v  případě homogenní výroby
  statistický konstrukt.

57. Následující typy jednotek jsou  popsány v Nařízení Rady
  o statistických jednotkách2:
  a. skupina podniků
  b. podnik
  c. činnostní jednotka (ČJ)
  d. místní jednotka
  e. místní činnostní jednotka (místní ČJ)
  f. institucionální jednotka
  g. jednotka s homogenní výrobou (JHV)
  h. místní jednotka s homogenní výrobou (místní JHV)

Tab.1: Vztah mezi typy jednotek.

--------------------------------------------------------------------
           Více pracovišť       Jediné pracoviště
--------------------------------------------------------------------
Více činností     podnik
           institucionální jednotka  místní jednotka
--------------------------------------------------------------------
Jediná činnost    ČJ             místní ČJ
           JHV             místní JHV
--------------------------------------------------------------------

2 Nařízení Rady č. 696/93 z 15. května 1993 o statistických
 jednotkách určených pro sledování a analýzu podnikové sféry
 v zemích Evropského společenství
 
 
KAPITOLA 3
Pravidla pro zatřiďování činností a jednotek
3.1 Základní pravidla pro zatřiďování

58. Každé jednotce je pro statistické účely přiřazen jeden kód
  NACE podle její hlavní ekonomické činnosti. Hlavní ekonomická
  činnost je taková činnost, která největší měrou přispívá
  k přidané  hodnotě jednotky.  Přiřazování kódu  se řídí:
  vysvětlivkami NACE, nařízením EP  a ER s přílohou (tj.
  systematickou částí klasifikace), rozhodnutím řídícího výboru
  pro NACE, převodníky a zatříděním v jiných klasifikacích
  (ISIC, CPA, HS, CN atd.).

59. V jednodušším případě, kdy jednotka provádí pouze jednu
  ekonomickou činnost, je hlavní činností třída (podtřída) NACE,
  která odpovídá této činnosti. Jestliže jednotka provádí více
  ekonomických činností (jiných než doplňkových - viz kap.
  2.2), určuje se hlavní ekonomická činnost na základě přidané
  hodnoty odpovídající každé činnosti, a to podle pravidel
  popsaných níže.

60. Přidaná hodnota je základním pojmem pro zatřídění jednotky do
  klasifikace podle ekonomických činností. Hrubá přidaná hodnota
  je  definována  jako  rozdíl  mezi  celkovou  produkcí
  a mezispotřebou (výrobní spotřebou). Přidaná hodnota je míra,
  kterou každá jednota přispívá k tvorbě hrubého domácího
  produktu.

Zástupné ukazatele za přidanou     hodnotu

61. Aby se dala určit hlavní ekonomická činnost jednotky, musí být
známy činnosti, které jednotka vykonává, a jejich podíl na přidané
hodnotě. Občas však není možné určit přidanou hodnotu různých
činností, které jednotka provádí. Proto je možné použít zástupné
ukazatele:
a. Zástupné ukazatele založené na výstupech:
  (hrubá) produkce jednotky, která odpovídá zboží nebo službám
  spojených s danými činnostmi;
  hodnota obratu produktů náležejících k daným činnostem.
b. Zástupné ukazatele založené na vstupech:
  platy  odpovídající  daným   činnostem  (nebo  příjem
  samozaměstnavatelů);
  počet zaměstnanců podílejících se na daných činnostech;
  čas,  který  zaměstnanci  těmto  činnostem  věnují (počet
  odpracovaných hodin).

62. Takovéto zástupné ukazatele mohou být použity jako přibližná
  data místo nezjistitelné přidané hodnoty. Měli by se k ní co
  nejvíce blížit a proto mohou posloužit k přímému srovnání
  s daty založenými přímo na přidané hodnotě. Při použití
  zástupných ukazatelů se nemění metoda pro určení hlavní
  ekonomické činnosti.

63. Bohužel prosté užití zástupných ukazatelů výše popsaných může
  být zavádějící.  To se stane v  případě, kdy struktura
  zástupných  ukazatelů není  proporcionální se  strukturou
  (neznámé) přidané hodnoty.

64. Jestliže se jako zástupný ukazatel přidané hodnoty používá
  hodnota obratu nebo hrubá produkce, mělo by se počítat s tím,
  že tato data  určitě proporcionelně neodpovídají přidané
  hodnotě. Například obrat v obchodní sféře má obvykle o mnoho
  nižší podíl na přidané hodnotě než ve výrobní sféře. Ve výrobě
  se může vztah mezi obratem a přidanou hodnotou měnit mezi
  jednotlivými  činnostmi. Pro  některé činnosti  je obrat
  definován jiným způsobem, což znemožňuje srovnání s ostatními
  činnostmi.

65. Mnoho jednotek provozuje obchod i jiné aktivity. V takovýchto
  případech je obrat nejméně vhodným ukazatelem místo neznámé
  přidané hodnoty obchodní činnosti. Mnohem lepším je hrubý zisk
  (rozdíl mezi obchodním obratem a nákupem zboží určeného
  k prodeji). Nicméně obchodní zisk může být různý v maloobchodu
  a velkoobchodu a také v jednotlivých odvětvích. Navíc je třeba
  brát v úvahu zvláštní pravidla pro zatřiďování obchodních
  činností (viz kap. 3.4).

66. Podobně je  tomu se zástupnými  ukazateli založenými na
  vstupech. Vyvážený poměr mezi platy a počtem zaměstnanců na
  jedné straně a přidanou hodnotou na straně druhé není zaručen,
  jestliže je různá pracovní náročnost jednotlivých činností. Ta
  se může měnit v závislosti na ekonomické činnosti, ale také
  mezi činnostmi z jedné třídy NACE, například ruční výroba vs.
  mechanizovaný výrobní proces.

3.2 Více ekonomických činností

67. Případy, kdy jednotka provozuje více činností, které se nedají
  zatřídit do jedné třídy, nastávají v případě vertikální
  a horizontál integrace (viz odst. 76 - 79) nebo při kombinaci
  různých (na sebe přímo nenavazujících) ekonomických činností.
  Potom se při zatřiďování jednotky postupuje podle pravidel
  popsaných v této kapitole.

68. Jestliže jednotka provádí činnosti popsané právě ve dvou
  třídách NACE, téměř vždy se jedna z nich podílí na tvorbě
  přidané hodnoty více než 50 %. je považována za hlavní
  ekonomickou činnost a podle ní se jednotka zatřídí. Případ,
  kdy se obě činnosti podílí na přidané hodnotě přesně padesáti
  procenty je vysoce nepravděpodobný.

69. V případě, že jednotka provádí více činností z více než dvou
  tříd NACE Rev. 2 a žádná z nich nepředstavuje více než 50%
  přidané hodnoty, určuje se její zatřídění pomocí top-down
  metody, která je popsaná níže.

Metoda top-down (shora dolů)

70. Metoda top-down  je založena na  hierarchickém principu:
  zatřídění jednotky  na nejnižší úrovni  klasifikace musí
  odpovídat zatřídění jednotky na vyšších úrovních. Pro splnění
  této podmínky se začíná s určením pozice jednotky na nejvyšší
  úrovni klasifikace a pokračuje se strukturou dolů:
  a. Určení sekce s nejvyšším podílem na přidané hodnotě.
  b. Určení oddílu, který se nejvyšší mírou podílí na tvorbě
    přidané hodnoty v této sekci.
  c. Určení skupiny, která má nejvyšší podíl přidané hodnoty
    v tomto oddíle.
  d. Určení třídy s nejvyšší přidanou hodnotou této skupiny.

71. Metoda top-down je popsána na následujícím příkladu. Jednotka
  provádí činnosti uvedené v tab.  2 (i s jejich podílem na
  přidané hodnotě).

Tab. 2: Ekonomické činnosti jednotky a jejich podíl na přidané
hodnotě.

---------------------------------------------------------------------
Sekce Oddíl Skupina Třída Popis třídy           Podíl
---------------------------------------------------------------------
C   25  25.9   25.91 Výroba ocelových sudů a     10%
              podobných nádob
    28  28.1   28.11 Výroba motorů a turbín,   6%
              kromě motorů pro letadla,
              automobily a motocykly
       28.2   28.24 Výroba ručních mechanizovaných 5%
              nástrojů
       28.9   28.93 Výroba strojů na výrobu     23%
              potravin, nápojů a zpracování
              tabáku
           28.95 Výroba strojů a přístrojů na  8%
              výrobu papíru a lepenky
---------------------------------------------------------------------
G   46  46.1   46.14 Zprostředkování velkoobchodu a 7%
              velkoobchod v zastoupení se
              stroji, průmyslovým zařízením,
              loděmi a letadly
       46.6   46.61 Velkoobchod se zemědělskými   28%
              stroji, strojním zařízením a
              příslušenstvím
---------------------------------------------------------------------
M   71  71.1   71.12 Inženýrské činnosti a      13%
              související technické
              poradenství
---------------------------------------------------------------------

 Výběr hlavní sekce:
sekce C "Zpracovatelský průmysl" (52%)
sekce G "Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
    vozidel" (35%)
sekce M "Profesní, vědecké a technické činnosti" (13%)

 Určení hlavního oddílu hlavní sekce C:
oddíl 25 "Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
     strojů a zařízení" (10%)
oddíl 28 "Výroba strojů a zařízení j. n." (42%)

 Určení hlavní skupiny hlavního oddílu 28:
skupina 28.1 "Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely" (6%)
skupina 28.2 "Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné
       účely" (5%)
skupina 28.9 "Výroba ostatních strojů pro speciální účely" (31%)

 Určení hlavní třídy hlavní skupiny 28.9:
třída 28.93 "Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování
      tabáku" (23%)
třída 28.95 "Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky"
      (8%)

Správnou třídou hlavní ekonomické činnosti je 28.93 "Výroba strojů
na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku", třebaže třídou
s největším podílem na přidané hodnotě je 46.61 "Velkoobchod se
zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím".

Přehledné grafické vyjádření tohoto postupu je na obr. 2.

Obr. 2: Použití metody top-down k určení hlavní ekonomické
činnosti na příkladu.
72. Protože existují rozdíly mezi klasifikací ISIC a NACE na úrovni skupin a tříd, je možné, že uplatnění metody top-down v NACE přinese jiný výsledek než její uplatnění v ISIC. Jestliže je to možné, měla by se nejprve určit třída v klasifikaci ISIC a až poté v NACE. Tím se zajistí srovnání na celosvětové úrovni. 73. Pro určení hlavní ekonomické činnost v sekci G "Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel" se uplatňuje upravená metoda top- down (viz odst. 93-99). Změna hlavní ekonomické činnosti jednotky 74. Jednotky mohou měnit svojí hlavní ekonomickou činnost, a to buď najednou nebo postupně v určitém časovém období. Může to být důsledkem sezónních faktorů nebo rozhodnutím managementu o změně činnosti. Třebaže všechny tyto změny vyžadují i přehodnocení postavení ve statistické klasifikaci, velmi časté změny mohou být příčinou nesouhlasnosti krátkodobých (měsíčních i častějších) a středně i dlouhodobých statistik a tím i podstatného stížení až znemožnění jejich interpretace. 75. Jestliže jednotka vykonává dvě činnosti, které se podílí přibližně 50 % na přidané hodnotě, uplatňuje se pravidlo stability. Podle tohoto pravidla se může změnit hlavní ekonomická činnost v případě, kdy má původní hlavní ekonomická činnost přidanou hodnotu nižší než 50 % po dobu dvou let. Vertikální integrace činností 76. Jestliže výrobní fáze, které na sebe přímo navazují, jsou prováděné jednou výrobní jednotkou, tj. výstup jedné fáze vstupuje do další, jedná se o vertikální integraci činností. Příkladem může být těžba dřeva a jeho následné zpracování na pile, těžba jílu kombinovaná s výrobou cihel nebo výroba oděvů v textilním závodě. 77. Oproti NACE Rev. 1.1 se v NACE Rev. 2 vertikální integrace činností řídí stejnými pravidly jako ostatní jednotky s více ekonomickými činnostmi, záleží tedy na podílu jednotlivých činností na tvorbě přidané hodnoty a uplatňuje se metoda top- down. Výjimku tvoří činnosti v zemědělství, které jsou popsány v odst. 92. 78. Jestliže není možné určit přidanou hodnotu pro jednotlivé fáze vertikálně integrované výroby a nelze ani použít zástupných ukazatelů, je možné srovnání s jinou jednotkou, která provádí stejné činnosti. Nebo lze hodnotu polotovarů a konečných výrobků stanovit z tržní (prodejní) ceny. Horizontální integrace činností 79. Horizontální integrací činností se rozumí činnosti, které využívají stejné výrobní prostředky a jsou prováděny současně. Příkladem může být výroba pekárenských výrobků provázaná s výrobou čokoládových cukrovinek, které jsou vyráběné v jedné pekárně. Pro určení hlavní ekonomické činnosti se používá metoda top-down. 3.3 Specifické případy zatřídění Subdodavatelské činnosti (outsourcing) 80. Definice pojmů: a. Zadavatel (komitent) - jednotka, která vstupuje do smluvního vztahu s jinou jednotkou (zde dodavatel) a vyžaduje po ní vykonání konkrétní výrobní činnosti. b. Dodavatel (komisionář) - jednotka, která vykonává konkrétní činnost na základě smluvního vztahu se zadavatelem. Lze použít i pojem subdodavatel. V NACE se činnosti vykonávané dodavatelem nazývají "na základě smlouvy nebo dohody" nebo "zprostředkování a v zastoupení". c. Subdodavatelství - smluvní závazek, podle kterého zadavatel požaduje po dodavateli vykonání konkrétní výrobní činnosti (služby). Příklady výrobních procesů, které mohou být vykonány formou subdodávky: výrobní činnosti, činnosti pracovních agentur, podpůrné činnosti atd. Zadavatel a dodavatel se mohou nacházet na stejném i různém ekonomickém území. Stávající umístění nemá vliv na zatřídění ani jedné jednotky. 81. Dodavatel, tj. jednotka vykonávající činnost na základě smlouvy nebo dohody, je obvykle klasifikován jako jednotka vyrábějící stejné zboží (nebo službu) na vlastní účet. Výjimku tvoří obchod (viz odst. 93-99 a vysvětlivky k sekci G) a stavebnictví (zadavatel je zatříděn do 41.10 "Developerská činnost" a dodavatel do 41.20 "Výstavba bytových a nebytových budov"). 82. Ve výrobě poskytuje zadavatel dodavateli technické zadání činnosti, která má být provedena na vstupním materiálu. Tento materiál (ve formě suroviny nebo polotovaru) může a nemusí být poskytován (vlastněn) zadavatelem. Příklady takových činností jsou: výroba kovů (kování, odlévání, obrábění, lisování), zpracování kovů (např. pochromování), výroba a dokončování oděvů apod. 83. Zadavatel, který kompletně zadává proces výroby, může být klasifikován ve výrobě pouze když vlastní surový materiál používaný jako vstup při výrobě (a proto vlastní i konečný výrobek). Zadavatel, který zadává pouze část procesu výroby je klasifikován ve výrobě. Ve všech ostatních případech budou zadavatelé zatřiďováni podle principu přidané hodnoty: může to být do sekce G "Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel" (podle činnosti a druhu prodávaného zboží viz odst. 93-99), nebo do jiných sekcí např. do M "Profesní, vědecké a technické činnosti" nebo N "Administrativní a podpůrné činnosti". 84. V případě subdodavatelských služeb v oblasti pracovních agentur může dojít k odlišnému zatřídění, jestliže je činnost dlouhodobá nebo krátkodobá, popř. jestli dodavatel dodává činnost jednomu nebo více zadavateli: * Jestliže jsou subdodavatelské služby krátkodobé a dodavatel je dodává pouze jednomu zadavateli, jsou dodavatel i zadavatel zatříděni podle prováděné činnosti (např. výroba). * Jestliže jsou subdodavatelské služby krátkodobé a dodavatel je dodávává více než jednomu zadavateli, zadavatelé jsou klasifikováni podle prováděné činnosti a dodavatel do 78.20 "Činnosti agentur poskytujících práci na přechodnou dobu". * Jestliže jsou subdodavatelské služby dlouhodobé a dodavatel je dodává jedinému zadavateli, jsou oba klasifikováni podle prováděné činnosti. * Jestliže jsou subdodavatelské služby dlouhodobé a dodavatel je dodává více než jednomu zadavateli, kteří provádějí stejnou činnost, dodavatel i zadavatelé jsou klasifikováni podle této činnosti. * Jestliže jsou subdodavatelské služby dlouhodobé a dodavatel je dodává více než jednomu zadavateli, kteří ale provádějí různé činnosti, je dodavatel zatříděn do 78.30 "Ostatní poskytování lidských zdrojů". Subdodavatelské činnosti v CPA 85. Výše již bylo zmíněno, že obecně platí zásada o ne příliš velkém rozdílu práce na vlastní účet a subdodavatelství. Zatímco na zatřiďování samotných činností je tento vliv malý, zatřiďování výstupů těchto činností (výrobků, služeb) se váže na vlastnictví vstupního materiálu. 86. Proto CPA 2008 rozlišuje mezi prací na vlastní účet a subdodavatelstvím. Pro tyto "subdodavatelské práce při výrobě" jsou vyhrazeny zvláštní kategorie a subkategorie. Obvykle jsou značené 9 nebo 99 na pátém a šestém místě kódu (tedy xx.xx.9 nebo xx.xx.99). 87. V CPA 2002 a CPC ver. 2 jsou tyto činnosti nazývány "průmyslové práce pro". Instalace "na místě" 88. Jednotky, které provádějí instalaci nebo montáž zboží nebo zařízení v budovách, které jsou potřebné pro jejich užívání (funkčnost), jsou zatříděny ve stavebnictví (oddíl 43 "Specializované stavební činnosti"). 89. Instalace strojů a ostatního zařízení, které nejsou potřebné pro užívání (funkčnost) budov nebo inženýrských děl, jsou zatříděny ve skupině 33.2 "Instalace průmyslových strojů a zařízení" Opravy a údržba 90. Jednotky, které provádí opravy nebo údržby, jsou klasifikovány do následujících kategorií v závislosti na druhu opravovaného zboží: a. skupina 33.1 "Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení"; b. oddíl 43 "Specializované stavební činnosti"; c. skupina 45.2 "Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů"; d. oddíl 95 "Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost". 91. Jednotky, které provádějí generální opravy letadel, lokomotiv a lodí jsou klasifikovány ve stejných třídách jako jednotky, které je vyrábějí. 3.4 Specifické sekce Tato kapitola popisuje zvláštní nebo upravená pravidla, která se používají pro zatřiďování v některých sekcích. Obecná charakteristika všech sekcí je ve vysvětlivkách. Sekce A "Zemědělství, lesnictví a rybářství" 92. V zemědělství často dochází k situaci, kdy nastávají potíže při určování přidané hodnoty rozdělené mezi několik činností. Děje se tak například při produkci hroznů a následné výrobě vína nebo při produkci olivového oleje z oliv vypěstovaných stejnou jednotkou. Jako zástupného ukazatele se používá počtu odpracovaných hodin a díky použití takovéhoto upraveného pravidla vertikální integrace je jednotka klasifikována v sekci zemědělství. V zájmu zachování souladu v klasifikaci se v podobných případech jednotky klasifikují také v sekci A. Sekce G "Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel" 93. V sekci G je obchod, kromě obchodu s motorovými vozidly, rozdělen na velkoobchod a maloobchod. Může se stát, že jednotka provozuje různou formou horizontálně integrované obchodní činnosti: maloobchod i velkoobchod nebo prodej v obchodech i mimo ně, nebo prodej velkého množství druhů zboží. Jestliže jednotka neprodává zboží jedné třídy alespoň v hodnotě 50 % přidané hodnoty, používá se upravená top-down metoda, v níž se zavádí doplňkové úrovně. 94. V oddílu 46 "Velkoobchod, kromě motorových vozidel" se jako první přidává doplňková úroveň "zprostředkování a v zastoupení" nebo "na vlastní účet", tj. skupina 46.1 "Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení" a seskupení skupin 46.2 - 46.9. Proto se první rozhodnutí týká toho, zda je větší přidaná hodnota tvořená ve skupině 41.6 nebo v seskupení skupin 46.2 - 46.9. Druhou doplňkovou úrovní je v části "na vlastní účet" velkoobchod "specializovaný" , tj. seskupení skupin 46.2 - 46.7 a "nespecializovaný" ve skupině 46.9 "Nespecializovaný velkoobchod". Další jednotlivé skupiny a třídy se již určují pomocí metody top-down. 95. Upravená top-down metodu s doplňkovými úrovněmi pro oddíl 46 "Velkoobchod, kromě motorových vozidel" je znázorněna na schématu v obr.3. Obr. 3: Metoda top-down v případě velkoobchodu.


96. V oddílu 47 "Maloobchod, kromě motorových vozidel" se jako první přidává doplňková úroveň maloobchod "v obchodech" nebo "mimo obchody", tj. seskupení skupin 47.1 - 47.7 a 47.8 - 47.9. Proto se první rozhodnutí týká toho, zda je větší přidaná hodnota tvořená v seskupen skupin 47.1 - 47.7 nebo 47.8 - 47.9. Jestliže se na ní nejvíce podílí skupiny 47.1 - 47.7, je druhou doplňkovou úrovní prodej ve "specializovaných" a "nespecializovaných" prodejnách, tedy seskupení skupin 47.2 - 47.7 a skupina 47.1 "Maloobchod v nespecializovaných prodejnách". Jednotlivé skupiny a třídy se již určují pomocí metody top-down. 97. Upravená top-down metoda s doplňkovými úrovněmi pro oddíl 47 Maloobchod, kromě otorových vozidel" je přiblížená pomocí schématu na obr. 4. Obr. 4: Metoda top-down v případě maloobchodu.


98. U velkoobchodu i maloobchodu závisí rozhodování mezi "specializovaným" a "nespecializovaným" obchodem na počtu tříd, do kterých se dá zatřídit prodávané zboží. Jestliže se jednotlivé třídy podílejí na přidané hodnotě minimálně 5 % (a méně než 50 %): a. a tyto třídy jsou nejvýše čtyři ze skupiny tříd 46.2 - 46.7 (u velkoobchodu) nebo 47.2 - 47-7 (u maloobchodu), jednotka bude zatříděna do "specializovaného" obchodu. Poté je nutné postupovat podle top-down metody, kdy se nejdříve vybere příslušná skupina a v ní pak třída. Tab.3: Zvláštní příklady určení hlavní ekonomické činnosti. Třída Příklad A Příklad B Příklad C 47.21 30% 30% 20% 47.25 5% 15% 5% 47.62 45% 40% 35% 47.75 20% 15% 40% Zatřídění Třída 47.62 Třída 47.21 Třída 47.75 b. a těchto tříd ze skupiny tříd 46.2 - 46.7 (u velkoobchodu) nebo 47.2 - 47-7 (u maloobchodu)je alespoň pět, jednotka bude zatříděna do "nespecializovaného" obchodu. V maloobchodu tomu odpovídá skupina 47.1 "Maloobchod v nespecializovaných prodejnách". Jestliže prodej potravin, nápojů a tabáku představuje nejméně 35% přidané hodnoty, jednotka bude zatříděna do třídy 47.11 "Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách", v ostatních případech do 47.19 "Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách". Tab. 4: Zvláštní příklady určení hlavní ekonomické činnosti. Třída Příklad A Příklad B Příklad C 47.21 5% 20% 5% 47.22 10% 15% 5% 47.42 15% 10% 45% 47.43 25% 10% 40% 47.54 45% 45% 5% Zatřídění Třída 47.19 Třída 47.11 Třída 47.19 99. Zatřídění se vždy řídí podle maloobchodní činnosti jednotky. Jestliže provádí tato jednotka ještě vedlejší ekonomickou činnost, její zatřídění se řídí podle maloobchodní činnosti. Sekce K "Peněžnictví a pojišťovnictví" a sekce M "Profesní, vědecké a technické činnosti" 100. V sekci K vznikly dvě nové skupiny, které stojí mimo tradiční pojetí NACE (v oblasti pokrytí ekonomických činností): 64.2 "Činnosti holdingových společností" a 64.3 "Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů". Jednotky zatříděné do těchto skupin nemají tržby z prodeje zboží a obvykle nezaměstnávají žádné zaměstnance (kromě několika osob vystupujících jako zákonní zástupci), obvykle mají pouze jméno a adresu, v mnoha zemích vznikají z důvodů daňových výhod (tzv. projektové společnosti). 101. Tyto dvě třídy se mohou se plést s třídami 70.10 "Činnosti vedení podniků" a 70.22 "Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení". 102. Přesněji: a. třída 64.20 "Činnosti holdingových společností" je určená pro činnosti holdingových společností, jejichž hlavní ekonomickou činností je vlastnění společnosti, která ale nad ní nevykonává správu ani ji neřídí; b. třída 64.30 "Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů" je velmi odlišná v rámci NACE, protože není vymezena na základě ekonomické činnosti, ale obchodní formy jednotky; c. třída 66.30 "Správa fondů" zahrnuje činnosti na základě smlouvy nebo dohody; d. třída 70.10 "Činnosti vedení podniků" zahrnuje monitorování a vedení jednotek, výkon provozní kontroly a vedení každodenního chodu těchto jednotek; e. třída 70.22 "Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení" zahrnuje poradenské činnosti týkající se strategií společností a organizačního plánování, marketingových cílů a odbytové politiky, politiky v oblasti lidských zdrojů apod. Určení hlavní ekonomické činnosti jednotky, která provádí některé činnosti výše zmíněné, je založeno na principu přidané hodnoty. Je třeba mít na paměti, že kapitálový zisk přidanou hodnotu netvoří, proto se nebere v potaz. Výše zmíněné třídy patří k nejvýraznějším změnám oproti NACE Rev. 1.1. Sekce O "Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení" 103. V NACE není zvláštní sekce pro všechny státní a vládní orgány a instituce ("instituce"). Do sekce O patří i některé soukromé jednotky (které provádí typické "veřejně administrativní" činnosti), ale např. pro činnosti vzdělávacích a zdravotnických institucí jsou sekce P "Vzdělávání" (např. školy sekundárního vzdělávání, které jsou institucionálně spravovány na centrální a lokální úrovni patří do skupiny 85.3 "Sekundární vzdělávání") a Q "Zdravotní a sociální péče" (např. nemocnice jsou ve třídě 86.10 "Ústavní zdravotní péče". Sekce T "činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu" 104. Oddíl 97 "Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu" v NACE vznikl, protože výstupy takovýchto činností jsou v SNA považovány za výrobu. Druhým důvodem je spolehlivost šetření. Činnosti domácího personálu se do tohoto oddílu nezahrnují. Např. hlídání dětí (baby-sitting) je klasifikováno v 88.91 "Sociální služby poskytované dětem", praní prádla v 96.01 "Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků", činnost domácích sluhů v 96.09 "Poskytování ostatních osobních služeb j. n." atd. 105. Potřebou pro sbírání dat o činnostech pro vlastní potřebu jsou také šetření pracovních sil a využití času. Na rozdíl od tržních činností je určení správného kódu ztížené tím, že se špatně určuje přidaná hodnota činností pro vlastní spotřebu. Často jsou v nich zahrnuty zemědělské a stavební činnosti, textilní výroba, opravy apod. Oddíl 98 "Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu" se shoduje s oddíly 96 a 97 v NACE Rev. 1.1. Tento oddíl není důležitý v obchodních statistikách EU, ale pro celkový sběr dat.
 
KAPITOLA 4
Vztah mezi NACE Rev. 2 a jinými klasifikacemi
106. V této kapitole jsou popsány vztahy mezi klasifikací NACE
   a jinými klasifikacemi. Jako ilustrace může sloužit schéma
   z třetího odstavce této příručky. Nejprve jsou popsány vztahy
   mezi NACE a celosvětovými klasifikace, které často slouží
   evropským klasifikacím za základ. Poté jsou představeny
   vztahy NACE s evropskými klasifikacemi. Nakonec se jedná
   o srovnání s ostatními mezinárodními klasifikacemi z pohledu
   národních účtů.

107. RAMON,  on-line server  pro metadata  Eurostatu, nabízí
   informace  o  mezinárodních,  regionálních  a  národních
   statistických  klasifikací určených  pro mnoho  oblastí:
   ekonomické analýzy, životní prostředí, vzdělání, zaměstnání,
   národní účty atd. Lze zde nalézt obecný popis klasifikací,
   jejich strukturu, vysvětlivky, převodníky mezi jednotlivými
   klasifikacemi, metodologické dokumenty apod. Kdykoliv je to
   možné, tyto informace jsou vystaveny ve všech oficiálních
   jazycích  Evropské  unie.  Server  RAMON  má  adresu
   http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/.

4.1 Vztah k mezinárodním klasifikacím

Rodina mezinárodních ekonomických a sociálních klasifikací

108. Rodinu mezinárodních ekonomických a sociálních klasifikací
   tvoří  klasifikace registrované  v Katalogu  klasifikací
   Spojených národů, který je spravován Statistickou komisí
   Spojených národů v oblastech ekonomiky, demografie, práce,
   vzdělání, sociální péče, geografie, životního prostředí,
   využití času a turismu. Zahrnuje ale také klasifikace, které
   jsou odvozené z klasifikací Katalogu klasifikací a jsou
   především užívány na národních úrovních (např. NACE, CPA).

109. Tyto klasifikace  se dělí do  třech základních skupin:
   referenční, odvozené a příbuzné.

110. Referenční  klasifikace  jsou  takové,  které  schválila
   Statistická komise Spojených národů nebo jiný kompetentní
   orgán, kterým může být Mezinárodní organizace práce (ILO),
   Mezinárodní měnový fond (IMF), Organizace OSN pro výchovu,
   vědu a kulturu (UNESCO), Světová zdravotnická organizace
   (WHO), Světová celní organizace (WCO). Proto jsou tyto
   oficiální klasifikace široce přejímány a doporučovány jako
   návod pro tvorbu odvozených. Referenční klasifikací pro
   klasifikace ekonomických činností je ISIC.

111. Odvozené klasifikace jsou odvozené z referenčních. Buď můžou
   přejmout strukturu klasifikace a zvýšit její podrobnost
   přidáním další úrovně, nebo může dojít ke sloučení či
   přeskupení položek jedné nebo více klasifikací. Odvozené
   klasifikace jsou často přizpůsobeny národním nebo nadnárodním
   účelům. NACE je odvozenou klasifikací od ISIC.

112. Příbuzné klasifikace částečně odpovídají referenčním a pro
   porovnávání dat jimi získanými je nutné použít převodníky.
   ISIC je příbuzná klasifikace ISIC.

Integrovaný systém klasifikací  Spojených národů ekonomických
činností a produkce

113. Statistická komise Spojených národů navrhla v roce 1989 balík
   klasifikací, který dohromady poskytuje zázemí pro různé druhy
   ekonomických  statistik  celosvětového  použití. Hlavními
   složkami tohoto systému jsou ISIC, CPC, SITC a BECs:
   * ISIC reprezentuje v systému část ekonomických činností
   * CPC je hlavním nástrojem pro zatřiďování zboží a služeb
   * SITC je agregovanou klasifikací přemístitelných výrobků pro
      statistiku mezinárodního obchodu
   * BECs je klasifikace zboží pro účely ekonomických analýz

114. CPC i SITC používají názvy kategorií z Harmonizovaného
   systému (HS). Například názvy kategorií CPC na nejnižší
   úrovni odpovídá jedné z HS nebo několika sloučeným. Zvláště
   v zemědělství často nastává situace, kdy jedna kategorie HS
   je rozdělena do více kategorií CPC.

115. HS je mezinárodní klasifikací pro celnické účely, kterou
   vytvořila Světová celní organizace pro účely zahraničního
   obchodu. Je používána     jak pro celní sazby tak pro statistiku
   zahraničního  obchodu.  HS  je  hierarchicky  uspořádané
   a obsahuje podrobnou charakteristiku přibližně 5 000 druhů
   zboží. Je rozděleno do 96 kapitol, každá je identifikována
   dvojmístným číselným kódem.  Kapitoly jsou rozděleny do
   čtyřmístných podkapitol, které obsahují šestimístné položky.
   Třebaže HS klasifikuje zboží, tj. výrobky fyzické podstaty,
   zahrnuje také elektrickou energii. HS neklasifikuje služby,
   ale zahrnuje fyzické výstupy služeb (např. architektonické
   plány, nosiče se softwarem, umělecké originály starší 100
   let). Zahrnuje také zboží, které není vyráběno, jako je
   používané vybavení. Revize probíhají každoročně, poslední
   v roce 2007.

116. CPC sestavuje produkci podle fyzického charakteru a vnitřní
   povahy zboží nebo poskytované služby. Tato podmínka zahrnuje
   například druh použitého surového materiálu, výrobní proces,
   účel, ke kterému výrobek slouží. Třebaže tato podmínka se
   často shoduje s podmínkou použitou v klasifikaci ekonomických
   činností,  není  CPC  klasifikací  produkce závislou na
   klasifikaci ekonomických činností.CPC je tedy nezávislé na
   systému kódování ISIC.

117. Přestože je hlavní podmínkou CPC fyzický charakter, uplatňuje
   se i ohled na ekonomický vznik. Toto pravidlo je přejaté
   z evropské NACE a CPA a klasifikace produkce spojuje v jedné
   kategorii  zboží a  služby, které  jsou výstupem jedné
   ekonomické činností.

118. V březnu 2006 Statistická komise Spojených národů přijala
   revidovanou verzi CPC ver. 2.

119. Struktura klasifikace  SITC je věrná  tradici použitého
   materiálu, stupni zpracování a účelu.

120. BECs slouží pro převod dat sestavených na základě SITC do
   smysluplných výstupů pro ekonomické analýzy založené na
   rozdílu mezi výrobními prostředky, polotovary a trvanlivým
   nebo netrvanlivým zbožím. Není přímý vztah mezi ISIC a BECs,
   třebaže kategorie SITC jsou přetransformovány do 19 kategorií
   v BEC. Klasifikace BECs byla revidována v roce 1986 podle
   třetí revize SITC a v roce 2002 a 2007 došlo ke změnám
   v terminologii kategorií na základě změn v HS.

Propojení NACE s ISIC

121. NACE je klasifikace odvozená od ISIC: kategorie na všech
   úrovních NACE jsou definovány tak, aby byly shodné nebo aby
   tvořily podmnožinu kategorie ISIC. První a druhá úroveň ISIC
   Rev. 4 (sekce a oddíly) jsou identické se sekcemi a oddíly
   NACE Rev. 2. Třetí a čtvrtá úroveň (skupiny a třídy) ISIC
   Rev. 4 je rozdělená v NACE Rev. 2 podle požadavků Evropské
   unie. Nicméně skupiny a třídy NACE Rev. 2 mohou být vždy
   shloučeny do skupin a tříd ISIC Rev. 4 od kterých jsou
   odvozeny. Cílem odlišností NACE Rev. 2 od ISIC Rev. 4 je
   přizpůsobení evropské ekonomice.

122. Také systém kódování je ve všech případech, kdy je to možné,
   stejný. Pro snadnější odlišení jednotlivých úrovní jsou první
   dvě místa kódu (oddíl) oddělena od druhých dvou (skupina
   a třída) tečkou. Protože některé skupiny a třídy z ISIC Rev.
   4 jsou rozděleny do skupin a tříd NACE Rev. 2 bez doplňující
   hierarchické úrovně, jejich číselné kódy se liší.

Propojení NACE s jinými mezinárodními klasifikacemi

123. Spojené národy nebo jiné mezinárodní organizace vytvořily
   ještě několik klasifikací, které jsou ve vztahu s ISIC nebo
   využívají části této klasifikace pro svoji strukturu. Mají
   tudíž souvislost i s NACE.

124. Takovéto klasifikace byly vyvinuty pro tvorbu statistik
   v oblasti zaměstnání,  zaměstnanosti, spotřeby, vzdělání,
   turismu a životního prostředí. Nejdůležitější jsou zmíněny
   níže, podrobnější informace jsou na serveru Statistické
   divize Spojených národů
   http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class--default.asp:

 Klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG);
 Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED);
 Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání (ISCO);
 Satelitní účet cestovního ruchu (TSA);
 Klasifikace informačních a komunikačních technologií (ICT);

4.2 Vztah k evropským klasifikacím

Standardní klasifikace produkce - CPA

125. Třebaže je CPA je evropskou verzí CPC a slouží ke stejným
   účelům, existují v jejich struktuře rozdíly (např. CPA je
   podrobnější). Evropská unie přijala při její tvorbě hledisko
   ekonomického původu s klasifikací NACE jako referenčním
   rámcem. Až po čtvrtou úroveň (třídy) je CPA shodné s NACE.
   Obecně lze říci, že podtřídy CPC jsou opětovně uspořádány
   podle ekonomického původu. Vztah mezi CPA a NACE Rev. 2 je
   zřetelný v kódování CPA: kódování prvních čtyř míst CPA je až
   na několik málo výjimek shodné s NACE Rev. 2.V každodenní
   statistické práci je možné CPA podobně jako jiné klasifikace
   produkce použít charakter produkce pro vymezení jednotlivých
   činností. V některých případech je vztah činnost-výrobek
   založen na ) úmluvě. To se stává, jestliže ty samé výrobky
   jsou výstupem odlišných činností s jiným výrobním postupem.

Kombinovaná nomenklatura - CN

126. CN je klasifikace používána pro vnitřní účely Evropské unie
   za účelem zjišťování statistik zahraničního obchodu a cel
   a poskytuje ještě podrobnější strukturu než HS. CN byla
   zavedena v roce 1988. Podpoložky jsou určeny osmimístným
   číselným kódem, vznikají přidáním dvou míst k položce HS. CN
   je každoročně revidováno nařízením Rady a je tedy závazné pro
   všechny členy Evropské unie.

PRODCOM

127. PRODCOM je  zkratka pro evropské  statistiky průmyslové
   produkce (nezahrnuje jiné služby než průmyslové). PRODCOM je
   každoročně aktualizován. Názvy jsou odvozeny z CN, ale
   označení kódů od CPA. PRODCOM používá osmimístných číselných
   kódů, u nichž se prvních šest míst shoduje s CPA. Propojení
   s CPA zaručuje propojení s NACE, protože klasifikace produkce
   a ekonomických činností spolu úzce souvisí. V případech, kdy
   to podobnost s CN dovolí, lze srovnávat produkční statistiky
   a statistiky zahraničního obchodu.

Hlavní odvětvová seskupení - MIG's

128. Hlavní odvětvová seskupení jsou evropskou klasifikací, kde
   jsou odvětvová seskupení založená na poptávce výrobků. Jsou
   to energie, výrobky pro mezispotřebu, investiční výrobky,
   výrobky dlouhodobé spotřeby a výrobky krátkodobé spotřeby.
   Tato klasifikace je používána pro několik ukazatelů např.
   index průmyslové produkce a index ceny produkce.

Platební bilance: přímé zahraniční investice

129. Platební bilance používá seskupení kategorií (převážně jsou
   používány  oddíly)  NACE  pro  sestavování  dat přímých
   zahraničních investic.

4.3 Vztah k ostatním mezinárodním klasifikacím

NAICS

130. NAICS je  Průmyslová klasifikace Severní  Ameriky. Byla
   rozvinuta v polovině 90. let pro průmysl a ekonomické analýzy
   Kanady, Spojených států a Mexika. Je založená na třídění
   výrobků a jednotek, ne ekonomických činností. Důsledkem toho
   je její struktura podstatně odlišná od ISIC a NACE. Přesto
   mohou být data klasifikovaná  podle NAICS převedena do
   dvojmístných oddílů ISIC Rev.  4/NACE Rev. 2. V mnoha
   případech je srovnatelnost zaručena i na nižších úrovních.
   Více na internetových stránkách NAICS:
   http://www.census.gov/nacis (USA) a http://www.statcan.ca/
   (Kanada).

ANZSIC

131. Australská a novozélandská Standardní klasifikace průmyslu
   (ANZSIC) byla rozvinuta pro potřeby obou zemí v oblasti
   statistiky  produkce  a  průmyslových  analýz.  Vychází
   z mezinárodních standardů, resp. z klasifikace sloužila ISIC
   Rev. 3. Tyto klasifikace jsou ve velké shodě, více na
   internetových stránkách http://www.abs.gov.au/.

Ostatní klasifikace

132. Kromě členských států Evropské unie používají národní verzi
   NACE ještě Švýcarsko a Norsko. Nadto ještě dalších deset
   států se hlásí ve svých národních statistikách ke klasifikaci
   NACE, např. kandidátské Turecko a Chorvatsko. Více než 150
   dalších zemí se používá klasifikace ekonomických činností
   založených na ISIC nebo NACE.

4.4 Slučování kategorií pro potřeby národních účtů

133. V oblasti Systému národních účtů (SNA) se používají dvě
   agregace kategorií ISIC/NACE podle úrovní, které se slučují:
   "vyšší úroveň" s 10 resp. 11 kategoriemi a "střední úroveň"
   s 38 kategoriemi. Tyto agregace nejsou součástí ISIC/NACE,
   ale jsou z nich zcela odvozeny.

134. Tab. 5: "Vyšší úroveň agregace SNA/ISIC A 10/11".

A 10/11 Popis                 Sekce ISIC Rev. 4/
                       NACE Rev. 2

 1 Zemědělství, lesnictví a rybářství     A

 2 Průmysl, těžba a dobývání         B, C, D, E

 2a Zpracovatelský průmysl           C

 3 Stavebnictví                F

 4 Velkoobchod a maloobchod, doprava     G, H, I
  a skladování, ubytování, stravování
  a pohostinství

 5 Informační a komunikační činnosti     J

 6 Peněžnictví a pojišťovnictví        K

 7 Činnosti v oblasti nemovitostí       L

 8 Profesní, vědecké, technické,
  administrativní a podpůrné činnosti    M, N

 9 Veřejná správa, obrana, povinné sociální
  zabezpečení, vzdělávání, zdravotní
  a sociální péče              O, P, Q

10 Ostatní činnosti              R, S, T, U


Tab. 6: "Střední úroveň agregace SNA/ISIC A 38".

Číslo A 38 Popis Oddíly ISIC Rev. 4 / NACE Rev. 2

 1 A Zemědělství, lesnictví a rybářství 01 až 03
 2 B Těžba a dobývání 04 až 09
 3 CA Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků
   10 až 12
 4 CB Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků 13 až
   15
 5 CC Zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků u nich, tisk
   a rozmnožování nahraných nosičů     16 až 18
 6 CD Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 19
 7 CE Výroba chemických látek a chemických přípravků 20
 8 CF Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
   přípravků 21
 9 CG Výroba  pryžových,  plastových  a  ostatních nekovových
   minerálních výrobků 22 a 23
10 CH Výroba základních kovů, hutní zpracování a slévárenství
   a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě
   strojů a zařízení 24 a 25
11 CI Výroba  počítačů, elektronických  a optických přístrojů
   a zařízení 26
12 CJ Výroba elektrických zařízení 27
13 CK Výroba strojů a zařízení j.n. 28
14 CL Výroba dopravních prostředků a zařízení 29 a 30
15 CM Výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl a opravy
   a instalace strojů a zařízení 31 až 33
16 D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného
   vzduchu 35
17 E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami,
   odpady a sanacemi 36 až 39
18 F Stavebnictví 41 až 43
19 G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
   45 až 47
20 H Doprava a skladování 49 až 53
21 I Ubytování, stravování a pohostinství 55 a 56
22 JA Vydavatelské a audiovizuální  činnosti, tvorba programů
   a vysílání 58 až 60
23 JB Telekomunikační činnosti 61
24 JC IT a informační činnosti 62 a 63
25 K Peněžnictví a pojišťovnictví 64 až 66
26 L Činnosti v oblasti nemovitostí 68
27 MA Právní, účetnické, architektonické a inženýrské činnosti,
   technické zkoušky a  analýzy, činnosti vedení podniků,
   poradenství v oblasti řízení 69 až 71
28 MB Výzkum a vývoj 72
29 MC Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 73 až 75
30 N Administrativní a podpůrné činnosti 77 až 82
31 O Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 84
32 P Vzdělávání 85
33 QA Zdravotní péče 86
34 QB Sociální péče a sociální služby 87 a 89
35 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 90 až 93
36 S Ostatní činnosti 94 až 96
37 T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností
   produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní
   potřebu 97 a 98
38 U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 99
 
KAPITOLA 5
 
Změny v NACE Rev. 2 oproti NACE Rev. 1.1
135. Celková charakteristika klasifikace NACE zůstala zachována,
   třebaže se změnila některá pravidla pro použití, kritéria pro
   tvorbu systematické části a formulace vysvětlivek.

136. Nová klasifikace je podrobněji členěná a nejvyšší úrovně jsou
   tvořené podle nového konceptu tak, aby odrážely různé způsoby
   výroby  a vznik  nových odvětví.  Zároveň se pozměnila
   a opravila  struktura odvětví,  která neprošla  výrazným
   vývojem.

137. Podrobnost klasifikace vzrostla (z 514 tříd na 615). Toto
   detailnější členění je zřetelné na všech úrovních např.
   u služeb a výroby, naproti tomu v zemědělství až na nižších
   úrovních.

Tab. 7: Změny sekcí NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2.

NACE Rev 1.1                NACE Rev. 2.

A - Zemědělství, myslivost a lesnictví   A - Zemědělství, lesnictví a rybářství
B - Rybolov a chov ryb

C - Těžba nerostných surovin        B - Těžba a dobývání

D - Zpracovatelský průmysl         C - Zpracovatelský průmysl

E - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
                      E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

F - Stavebnictví              F - Stavebnictví

G - Obchod; opravy motorových vozidel    G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
  a výrobků pro osobní potřebu
  a převážně pro domácnost

I - Doprava, skladování a spoje       H - Doprava a skladování
                      J - Informační a komunikační činnosti

H - Ubytování a stravování         I - Ubytování, stravování a pohostinství

J - Finanční zprostředkování        K - Peněžnictví a pojišťovnictví

K - Činnosti v oblasti nemovitostí     L - Činnosti v oblasti nemovitostí
  a pronájmu; podnikatelské činnosti   M - Profesní, vědecké a technické činnosti
                      N - Administrativní a podpůrné činnosti

L - Veřejná správa a obrana;        O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
  povinné sociální zabezpečení

M - Vzdělávání               P - Vzdělávání

N - Zdravotnictví a sociální péče;     Q - Zdravotní a sociální péče
  veterinární činnosti

O - Ostatní veřejné, sociální        R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
  a osobní služby             S - Ostatní činnosti

P - Činnosti domácností           T - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

Q - Exteritoriální organizace a instituce  U - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

5.1 Změny ve struktuře

138. V NACE Rev. 1.1 bylo 17 sekcí a 62 oddílů, v NACE Rev. 2 je
   sekcí 21 a oddílů 88. Některé sekce mohou být jednoduše
   srovnány s předchozí verzí, ale například zcela nová sekce
   J "Informační a komunikační činnosti" nikoliv.

139. Tab. 7 dokládá změny na  úrovni sekcí. Je to pouze hrubé
   orientační srovnání, které nemůže sloužit pro převádění dat.

140. Tab. 8 ukazuje, ke kolika změnám na všech úrovních došlo.

Tab. 8: Změny počtu kategorií NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2.

-------------------------------------------------------------
      NACE Rev. 1.1     NACE Rev. 2    Rozdíl
-------------------------------------------------------------
           Celá klasifikace
-------------------------------------------------------------
Sekce   17           21        +4
Oddíly   62           88        +26
Skupiny  224           272        +48
Třídy   514           615        +101
-------------------------------------------------------------
           Sekce zpracovatelský průmysl
-------------------------------------------------------------
Sekce    1            1         0
Oddíly   23           24        +1
Skupiny  103           95        -8
Třídy   242           230        -12
-------------------------------------------------------------
           Ostatní sekce
-------------------------------------------------------------
Sekce   16           20        +4
Oddíly   39           64        +25
Skupiny  121           177        +56
Třídy   272           385        +113
-------------------------------------------------------------

141. Aby bylo jasné, jakým způsobem mohou změny ve struktuře
   zasáhnout do procesu zavádění NACE Rev. 2, je důležité si
   uvědomit, k jakým typům změn došlo.

 1 => 1: 196 tříd z NACE Rev. 1.1 odpovídá přesně jedné třídě
     z NACE Rev. 2 a naopak

 n => 1: v 87 případech dvě nebo více tříd NACE Rev. 1.1 odpovídá
     jedné třídě NACE Rev. 2

 1 => m: 17 tříd NACE Rev. 1.1 bylo rozděleno do dvou nebo více
     tříd NACE Rev.2

 n => m: v 214 případech dvě nebo  více tříd NACE Rev. 1.1
     odpovídají dvěma nebo více třídám v NACE Rev. 2

Jednotky, které jsou zatříděny ve třídách typu 1 => 1 a n => 1,
mohou být automaticky překódovány při převádění dat z NACE Rev.
1.1 do NACE Rev. 2. V národních statistikách se ještě musí brát
ohled na národní verze NACE.

142. Změn v NACE Rev. 2 je tolik, že je nemožné se zde o všech
   zmiňovat. Ty nejzásadnější jsou popsány níže.

143. Sekce NACE Rev. 1.1 zahrnující zemědělství a rybářství (A, B)
   byly  sloučeny. Nicméně  nižší úrovně  této nové sekce
   A "Zemědělství, lesnictví a rybářství" byly rozšířeny. Je to
   důsledek struktury klasifikace ISIC, která zohledňuje velmi
   důležitou roli zemědělství v rozvojových zemích.

144. V sekci C "Zpracovatelský průmysl" vznikly nové oddíly, které
   reprezentují nová odvětví a ta stará, u kterých vzrostla
   ekonomická nebo sociální důležitost. Např. je to oddíl 21
   "Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
   přípravků" a 26 "Výroba počítačů, elektronických a optických
   přístrojů a zařízení" (tato se liší od starého oddílu 30
   "Výroba kancelářských strojů a  počítačů" tím, že lépe
   vypovídá o činnosti v oblasti high-tech). Jiná skupina nových
   oddílů, např. 11 "Výroba nápojů" nebo 31 "Výroba nábytku"
   vznikly rozdělením existujících oddílů. Úrovně v nich byly
   povýšeny (z původních skupin vznikly oddíly a z původních
   tříd skupiny) a byly vytvořeny třídy.

145. Většina dalších oddílů sekce C zůstala nezměněna, s výjimkou
   původního oddílu 22 "Vydavatelství, tisk a rozmnožování
   nahraných nosičů" a  37 "Recyklace druhotných surovin",
   jejichž podstatná část byla přesunuta do jiných sekcí (viz
   níže).

146. Opravy a instalace strojů a zařízení, které byly dříve
   klasifikovány ve zpracovatelském průmyslu u odpovídajícího
   výrobku, jsou nyní zatřiďovány do nového oddílu 33 "Opravy
   a instalace strojů a zařízení". I ostatní opravy lze v NACE
   Rev. 2 zatřídit, ale není pro ně vytvořena žádná zvláštní
   skupina "Opravy".

147. Vznikla nová sekce E "Zásobování vodou; činnosti související
   s odpadními vodami, odpady a sanacemi", která v sobě zahrnuje
   sanitární činnosti  ze starých oddílů  90 "Odstraňování
   odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné
   činnosti" (sekce O "Ostatní veřejné, sociální a osobní
   služby"), 41 "Shromažďování,     úprava a rozvod vody" (sekce
   E "Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody") a 37 "Recyklace
   druhotných surovin" (sekce  D "Zpracovatelský průmysl").
   Podrobnost na jednotlivých úrovních vzrostla.

148. Změnil se koncept sekce "Stavebnictví". Oproti jednomu oddílu
   (45 "Stavebnictví"), jehož struktura byla založena procesu
   výstavby, jsou nyní tři (41 "Výstavba budov", 42 "Inženýrské
   stavitelství", 43 "Specializované stavební činnosti"), jež se
   váží spíše k účelu a typu stavby.

149. Z bývalé sekce G "Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků
   pro osobní potřebu a převážně pro domácnost" byla přemístěna
   skupina 57.2 "Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně
   pro domácnost". Nicméně z důvodů srovnatelnosti a návaznosti
   dat "Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů"
   (54.2) a "Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů
   a příslušenství" (45.4) v sekci G zůstaly.

150. Z důvodů rozdílné povahy a zaměření jednotlivých činností
   byla detailněji rozpracovaná struktura sekce I "Ubytování,
   stravování  a  pohostinství".  151.  Vznikla nová sekce
   J "Informační  a komunikační  služby". Zahrnuje činnosti
   produkce  informací, kulturních  děl, dat,  informačních
   technologií  a  poskytování  jejich  zpracování, přenosu
   a distribuce a ostatní služby s tím spojené. Sekce obsahuje
   vydavatelské činnosti, kde je zahrnuto i vydávání softwaru
   (oddíl 58), činnosti v oblasti filmu a hudební vydavatelské
   činnosti (oddíl 59),  tvorbu televizních a rozhlasových
   programů a vysílání (oddíl 60), telekomunikační činnosti
   (oddíl 61), informační technologie (oddíl 62) a ostatní
   informační činnosti (oddíl 63). Protože byly činnosti v NACE
   Rev. 1.1 v sekci D "Zpracovatelský průmysl", I Doprava,
   skladování a spoje", K "Činnosti v oblasti nemovitostí
   a pronájmu; podnikatelské činnosti"a O "Ostatní veřejné,
   sociální a osobní služby", dopad na srovnatelnost verzí NACE
   je silný. Nové pojetí informačních a komunikačních služeb
   nabízí ucelenější pohled na toto odvětví než předchozí verze.

152. V sekci K "Peněžnictví a pojišťovnictví vznikly dvě nové
   skupiny, které stojí mimo tradiční pojetí NACE v oblasti
   ekonomických  činností:  64.2  "Činnosti  a holdingových
   společností" a 64.3 "Činnosti trustů, fondů a podobných
   finančních subjektů".

153. Sekce  K "Činnosti  v oblasti  nemovitostí a pronájmu;
   podnikatelské činnosti" NACE Rev. 1.1 byla v NACE Rev. 2
   rozdělena do tří. "Činnosti v oblasti nemovitostí" jsou díky
   svému vysokému významu v oblasti národních účtů jednou sekcí
   (L). Činnosti, které vyžadují vysokou míru vzdělání, školení,
   odborných znalostí a zkušeností byly přesunuty do sekce
   M "Profesní,  vědecké  a  technické  činnosti".  Sekce
   N "Administrativní a podpůrné činnosti" zase zahrnuje takové
   činnosti, které podporují obecně obchodní činnosti a které
   nemají za hlavní cíl předávání odborných znalostí. Činnosti
   v oblasti výpočetní techniky (oddíl 72 v NACE Rev. 1.1) již
   nejsou součástí sekce K, ale jsou zahrnuty v samostatné nové
   sekci J. Skupina 75.2 "Opravy a údržba kancelářských strojů
   a počítačů" je přesunuta do sekce S "Ostatní činnosti".

154. Rozsah sekce P "Vzdělávání" byl rozšířen i na sportovní,
   kulturní a jiné vzdělávání a podpůrné činnosti.

155. Sekce Q "Zdravotní a sociální péče" je podrobněji členěna.
   Vznikly tři  oddíly namísto jednoho  (85 "Zdravotnictví
   a sociální péče; veterinární činnosti"): 86 "Zdravotní péče",
   87 "Pobytové služby sociální péče", 88 "Ambulantní nebo
   terénní sociální péče". Protože je v této sekci kladen důraz
   za poskytování péče osobám, které jsou důležitým předmětem
   zájmu při sledování celkové ekonomiky, veterinární činnosti
   byly přesunuty jako oddíl 75 do sekce M "Profesní, vědecké
   a technické činnosti".

156. Podstatná část sekce O "Ostatní veřejné, sociální a osobní
   služby" byla přesunuta do sekce E "Zásobování vodou; činnosti
   související  s  odpadními  vodami,  odpady a sanacemi",
   J "Informační a komunikační služby", R "Kulturní, zábavní
   a rekreační činnosti" a S "Ostatní činnosti". Důsledkem toho
   byly některé činnosti, jako např. tvůrčí, umělecké a zábavní
   činnosti, činnosti  heren, kasin a  sázkových kanceláří
   povýšeny na úroveň oddílu.

5.2 Převodníky: rozsah a využití

157. Převodníky  jsou  důležitým  nástrojem  pro  srovnávání
   statistických  dat  sbíraných  a  tříděných  podle více
   klasifikací nebo podle různých verzí jedné klasifikace.
   Převodníky popisují všechny odchylky jedné klasifikace od
   druhé nebo veškeré změny, ke kterým došlo při revizi.

158. Protože NACE se používá v širokém spektru oblastí, při změně
   je nutné převodníky vytvořit. Převodníky z NACE Rev. 1.1 do
   NACE Rev. 2 a naopak jsou dostupné v elektronické podobě.

159. Když se současně tvořila nová verze NACE a CPA, vznikla mezi
   nimi silná vazba. Při definování zboží v CPA (v pojmech
   převzatých z  CN, když to bylo  možné) byly vytvořeny
   i podrobné převodníky s CN, CPC, ISIC a NACE.

160. Všechny převodníky jsou v elektronické podobě jsou zveřejněny
   na portálu RAMON

(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP--PUB--WELC)
   nebo na internetových stránkách statistické divize Spojených
   národů (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class--default.asp).PŘÍLOHA 1
             Slovníček pojmů

   Ve slovníčku jsou vysvětleny některé pojmy používané ve
vysvětlivkách a metodické příručce NACE Rev. 2. tak, jak jsou
chápány pro účely NACE Rev. 2.

Konečný výrobek -         výrobek, který již nebude dále
                 opracováván.

Polotovar, předvýrobek -     výrobek,  který  již  prošel
                 nějakým zpracováním,  ale než
                 bude moct být použít k účelu,
                 k jakému je určen, je nutné jej
                 ještě opracovat. Může být prodán
                 dalšímu  výrobci  nebo  jeho
                 opracování  může  být  zadáno
                 dodavateli. Typickým příkladem
                 je opracovávání odlitků.

Produkce (výroba) -        je  činnost,  kterou  vzniká
                 výrobek. Může být měřena různými
                 způsoby - podle hodnoty nebo
                 podle fyzikálních vlastností.

Produkt (výrobek) -        je výstup ekonomické činnosti.
                 Je to  pojem nadřazený zboží
                 a službám.

Přidaná hodnota -         hrubá    přidaná   hodnota
                 v základních   cenách   je
                 definována  jako  rozdíl mezi
                 produkcí (výrobou) v základní
                 ceně  a  výrobní  spotřebou
                 (mezispotřebou) v odběratelských
                 cenách.

Stroje: převážně pro domácnost - stroje a vybavení navrhované pro
                 použití v domácnostech, např.
                 domácí pračky.

Stroje: průmyslové -       stroje a vybavení navrhované pro
                 jiné použití než v domácnostech,
                 např.  pračky  pro  veřejné
                 prádelny.

Vedlejší produkt -        je výrobek, který vzniká při
                 výrobě   jiného   výrobku.
                 Exkluzivní vedlejší produkt lze
                 vyrobit pouze v jedné skupině
                 (např. melasa vznikne jen při
                 výrobě cukru), běžný vedlejší
                 produkt lze získat při výrobě
                 několika druhů zboží a činnosti,
                 při kterých může vzniknout lze
                 zatřídit do více skupin (např.
                 vodík vzniká při rafinaci ropy,
                 při karbonizaci uhlí, ale i při
                 výrobě  některých  základních
                 chemických látek).

Výrobní postup -         je  jasně  definovaný  způsob
                 přeměny  (fyzikální, chemický,
                 ruční nebo  jiný) při výrobě
                 nového  zboží  (spotřebního,
                 polotovaru, investičního), při
                 využívání  výrobků  nebo  při
                 poskytování  služeb  průmyslu
                 v sekci B "Těžba a dobývání",
                 C "Zpracovatelský   průmysl",
                 D "Výroba a rozvod elektřiny,
                 plynu, tepla a klimatizovaného
                 vzduchu", E "Zásobování vodou;
                 činnosti související s odpadními
                 vodami,  odpady  a  sanacemi"
                 a F "Stavebnictví".

Výrobní prostředky -       majetek  jiný  než  vstupní
                 materiál a  paliva, který se
                 používá pro výrobu zboží nebo
                 služeb. Zahrnuje výrobní haly,
                     stroje,  lokomotivy,  nákladní
                 automobily,  traktory.  Půda
                 obvykle    není   výrobním
                 prostředkem.

Zboží -              je přemístitelný výrobek, který
                 může být směněn. Může to být
                 výrobek z výrobní linky, unikát
                 (např. Mona Lisa) nebo i pevné
                 médium (např. CD pro uchování
                 softwaru).

Zpracování -           je  činnost, kterou  se mění
                 povaha,  složení  nebo  forma
                 surového materiálu, polotovaru
                 nebo konečného výrobku pro účely
                 zhotovení nového výrobku.

Zpracovatelský průmysl -     všechny   činnosti  zahrnuté
                 v sekci   C  "Zpracovatelský
                 průmysl". Je zde zahrnuta výroba
                 podomácku i výroba ve velkém. Ne
                 každá  činnost,  která  je
                 provozována ve  velkém závodě
                 nebo  se  při  ní  používá
                 mechanizace   jsou  zahrnuty
                 v sekci C.
Seznam použitých zkratek
ANZSIC Australská a novozélandská Standardní klasifikace průmyslu
BECs  klasifikace zboží pro účely ekonomických analýz
CN   Kombinovaná nomenklatura
COFOG  Klasifikace funkcí vládních institucí
CPA   Standardní klasifikace produkce
CPC   Společná klasifikace výrobků
ČJ   činnostní jednotka
EP   Evropský parlament
ER   Evropská rada
ESA   evropský systém účtů
HS   Harmonizovaný systém
ICT   Klasifikace informačních a komunikačních technologií
ILO   Mezinárodní organizace práce
IMF   Mezinárodní měnový fond
ISCED  Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání
ISCO  Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání
ISIC  Mezinárodní standardní  klasifikace všech ekonomických
    činností
JHV   jednotka s homogenní výrobou
MIG's  hlavní odvětvová seskupení
NAICS  Průmyslová klasifikace Severní Ameriky
NACE  Klasifikace ekonomických činností
NCE   Klasifikace obchodu v Evropských společenstvech
NICE  Klasifikace odvětví v Evropských společenstvích
PRODCOM evropské statistiky průmyslové produkce
SITC  klasifikace  přemístitelných  výrobků  pro  statistiku
    mezinárodního obchodu
SNA   systém národních účtů
TSA   Satelitní účet cestovního ruchu
UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
WCO   Světová celní organizace
WHO   Světová zdravotnická organizace

Související dokumenty