100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
100/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. března 2013,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„(3) Tento zákon též upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) (dále jen „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“) výkon státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním stavebních výrobků vymezených přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky (dále jen „stavební výrobky s označením CE“) na trh, včetně dozoru nad plněním povinností stanovených přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky a ukládání sankcí za jejich porušení.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.“.
2. V § 7 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:
„c) subjekty, u nichž ověřil, že splňují požadavky na oznámený subjekt stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky,
d) pozastavení nebo zrušení oprávnění provádět stanovené činnosti při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků s označením CE (dále jen „činnosti oznámeného subjektu“),
e) skutečnosti a informace11), které předpokládá přímo použitelný předpis pro stavební výrobky, není-li v § 11c a 18c stanoveno jinak.
11) Například čl. 42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.“.
3. Na konci textu § 9 se doplňují slova „a u stavebních výrobků s označením CE posouzení a ověření stálosti jejich vlastností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“.
4. V § 11 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
5. Za § 11a se vkládají nové § 11b a 11c, které včetně poznámek pod čarou č. 12 až 15 znějí:
 
㤠11b
Oznámené subjekty
(1) Právnická osoba může provádět činnosti oznámeného subjektu, pokud v řízení vedeném Úřadem a zahájeném na žádost prokáže, že splňuje požadavky na oznámený subjekt, které stanoví čl. 43 přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky. Náležitosti žádosti o udělení oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu (dále jen „oprávnění“) stanoví čl. 47 přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.
(2) Pokud žadatel prokázal splnění požadavků podle odstavce 1, Úřad provede do 90 dnů od zahájení řízení oznámení podle § 7 odst. 7 písm. c) a vyrozumí o tom žadatele; v opačném případě žádost zamítne. Lhůta podle věty první může být Úřadem prodloužena o dalších 30 dnů v případě, že žadatel prokazuje svoji odbornou způsobilost jiným způsobem, než prostřednictvím osvědčení o akreditaci.
(3) Pokud Evropská komise ani žádný z členských států Evropské unie nevznese ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky12) proti oznámení podle odstavce 2 námitku, Úřad vydá žadateli nejpozději do 2 pracovních dnů od uplynutí této lhůty doklad o udělení oprávnění13). Úřad následně zveřejní ve Věstníku Úřadu oznámení o udělení oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data, od kterého může subjekt provádět činnosti oznámeného subjektu, identifikačního čísla oznámeného subjektu přiděleného podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky a čísla a data vydání dokladu o udělení oprávnění.
(4) Pokud Evropská komise nebo některý členský stát Evropské unie vznese ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky12) proti oznámení podle odstavce 2 námitku, Úřad vyzve žadatele, aby přijal vhodná opatření za účelem odstranění nedostatků, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Odstraní-li žadatel nedostatky v určené lhůtě, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Pokud Úřad dospěje k závěru, že žadatel nedostatky odstranil, provede znovu oznámení podle odstavce 2. Jestliže žadatel v určené lhůtě nedostatky neodstraní, Úřad žádost zamítne.
(5) Úřad kontroluje, zda oznámený subjekt14) dodržuje povinnosti a splňuje požadavky na oznámený subjekt stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky. Nedodržuje-li oznámený subjekt stanovené povinnosti nebo nesplňuje-li příslušné požadavky, Úřad podle závažnosti neplnění těchto požadavků oprávnění oznámeného subjektu částečně anebo úplně
a) pozastaví, nebo
b) zruší.
(6) Odvolání proti rozhodnutí Úřadu o pozastavení nebo zrušení oprávnění nemá odkladný účinek. Úřad rozhodne o pozastavení nebo zrušení oprávnění též na žádost oznámeného subjektu. Oznámení o pozastavení nebo zrušení oprávnění zveřejní Úřad ve Věstníku Úřadu.
(7) V rozhodnutí o pozastavení oprávnění stanoví Úřad lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li oznámený subjekt nápravu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Shledá-li Úřad zjednání nápravy za dostatečné, rozhodnutí o pozastavení oprávnění zruší. Jestliže oznámený subjekt ve stanovené lhůtě nápravu nezjedná, rozhodne Úřad o zrušení oprávnění.
(8) V případě, že bylo oznámenému subjektu pravomocně zrušeno jeho oprávnění, je tento subjekt povinen odevzdat Úřadu veškeré dokumenty, týkající se provádění činností oznámeného subjektu. V případě pravomocného pozastavení oprávnění je oznámený subjekt povinen předat dokumenty podle věty první Úřadu, pokud je k tomu Úřadem vyzván.
(9) Na oznámené subjekty se nevztahuje § 11 a 11a.
(10) Úřad zajistí, aby byly oznámené subjekty pravidelně informovány o předmětu a výsledcích jednání skupiny oznámených subjektů, zřízené podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, případně aby se jednání této skupiny mohl účastnit zástupce oznámených subjektů.
 
§ 11c
Subjekty pro technické posuzování
(1) Ministerstvo může pověřit právnickou osobu na základě její žádosti výkonem činností subjektu pro technické posuzování15), pokud splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky.
(2) Ministerstvo kontroluje, zda subjekt pro technické posuzování dodržuje povinnosti a splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky. V případě, že subjekt pro technické posuzování tyto povinnosti a požadavky neplní, Ministerstvo zruší jeho pověření k výkonu činností subjektu pro technické posuzování.
(3) Ministerstvo v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky oznamuje Evropské komisi a členským státům Evropské unie název a sídlo pověřeného subjektu pro technické posuzování a skupiny výrobků, pro které byl subjekt pro technické posuzování pověřen, každou změnu těchto údajů, jakož i zrušení pověření. Ministerstvo dále informuje Evropskou komisi o vnitrostátním postupu pro určení subjektů pro technické posuzování, o kontrole jejich činnosti a způsobilosti a o veškerých změnách těchto informací.
12) Čl. 48 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.
13) § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
14) Čl. 39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.
15) Čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.“.
6. V § 13 odst. 8 se věta druhá zrušuje.
7. V § 13 se doplňuje odstavec 15, který zní:
„(15) Odstavce 1 až 14 se nepoužijí pro stavební výrobky s označením CE, jejichž uvádění a dodávání na trh upravuje přímo použitelný předpis pro stavební výrobky.“.
8. Za § 13b se vkládá nový § 13c, který zní:
 
㤠13c
Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech poskytované k tomuto výrobku a pokyny a bezpečnostní informace připojované k tomuto výrobku v českém jazyce.“.
9. V § 16 nadpis zní: „Udělení akreditace“.
10. V § 16 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) O udělení akreditace rozhoduje na žádost subjektu posuzování shody akreditační orgán. Udělení akreditace a existence oprávnění vystupovat jako akreditovaný subjekt posuzování shody v rozsahu udělené akreditace se dokládá osvědčením o akreditaci (dále jen „osvědčení“).
(2) Žádost musí, kromě obecných náležitostí podání, obsahovat rozsah činností posuzování shody, pro které má být akreditace udělena (dále jen „rozsah akreditace“). Akreditační orgán si může vyžádat další informace nebo dokumenty, pokud jsou k posouzení požadovaného rozsahu akreditace nezbytné.
(3) Akreditační orgán udělí akreditaci subjektu posuzování shody, který prokáže, že splňuje požadavky pro provádění konkrétní činnosti posuzování shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty platné pro oblast posuzování shody (dále jen „akreditační požadavky“). Při posuzování žádosti zohlední akreditační orgán i dřívější akreditace, které byly udělené témuž subjektu posuzování shody. Pokud subjekt posuzování shody akreditační požadavky nesplňuje, akreditační orgán rozhodnutím žádost o udělení akreditace zamítne. Pokud tak nelze učinit bezodkladně, je akreditační orgán povinen o žádosti rozhodnout nejpozději do 120 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.“.
11. V § 16 odstavce 5 až 8 znějí:
„(5) Osvědčení obsahuje označení akreditačního orgánu a subjektu posuzování shody, vymezení rozsahu udělené akreditace, výčet harmonizovaných norem nebo jiných dokumentů, použitých při posuzování žádosti o akreditaci, a dobu platnosti akreditace. Osvědčení musí dále obsahovat číslo osvědčení, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby. Osvědčení lze na požádání vydat též v cizím jazyce. Oznámení o udělení akreditace se zveřejňuje ve Věstníku Úřadu. Akreditační orgán zveřejní informaci o udělení akreditace též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Akreditační orgán prověřuje následně u subjektu posuzování shody, na jeho náklady, plnění akreditačních požadavků. Pokud akreditační orgán zjistí, že subjekt posuzování shody nesplňuje akreditační požadavky, na jejichž základě mu byla udělena akreditace, rozhodne o pozastavení akreditace a stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Jestli subjekt posuzování shody ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, akreditační orgán rozhodne o omezení rozsahu akreditace nebo o jejím zrušení. Rozhodne-li akreditační orgán o omezení rozsahu akreditace, vydá subjektu posuzování shody tomu odpovídající osvědčení nahrazující dříve vydané osvědčení. Pro rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení akreditace platí odstavec 5 věty čtvrtá a pátá obdobně.
(7) Akreditační orgán rozhodne na žádost subjektu posuzování shody o
a) rozšíření rozsahu akreditace,
b) omezení rozsahu akreditace,
c) prodloužení platnosti udělené akreditace,
d) sloučení platných osvědčení vydaných pro týž subjekt posuzování shody,
e) pozastavení akreditace,
f) zrušení akreditace, nebo
g) zrušení rozhodnutí o pozastavení akreditace.
V řízeních o žádosti podle písmen a) až d) a g) se postupuje podle odstavců 1 až 5 obdobně; nová osvědčení nahrazují dříve vydaná osvědčení. Žádost podle písmene c) je třeba podat nejpozději 120 dnů před skončením platnosti udělené akreditace. V řízeních podle písmene d) využije akreditační orgán podkladů rozhodnutí z řízení o žádostech o udělení akreditace. Neurčí-li akreditační orgán, že účinky nového rozhodnutí, jímž vyhověl žádosti podle písmen a) až f), nastávají jindy, brání právní moc tohoto rozhodnutí účinkům dosavadních rozhodnutí. Na požádání subjektu posuzování shody zaznamená akreditační orgán jiné změny údajů ve spisu a vydá nové osvědčení.
(8) O odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu o zamítnutí žádosti o udělení akreditace, o pozastavení akreditace, o zrušení akreditace, o zamítnutí žádosti o rozšíření rozsahu akreditace, o zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti udělené akreditace a o zamítnutí žádosti o zrušení rozhodnutí o pozastavení akreditace rozhoduje Ministerstvo. O odvolání proti ostatním rozhodnutím a usnesením akreditačního orgánu rozhoduje statutární orgán akreditačního orgánu. Odvolání nemá odkladný účinek.“.
12. V § 16 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Pokud akreditační orgán obdrží stížnost na činnost subjektu posuzování shody, kterému vydal osvědčení, je povinen ji prošetřit a do 60 dnů ode dne obdržení stížnosti stěžovateli podat zprávu o výsledku šetření. Byla-li stížnost shledána důvodnou, je akreditační orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě podle odstavce 6. V tomto případě nahradí subjekt posuzování shody akreditačnímu orgánu skutečně vynaložené náklady spojené s prošetřením stížnosti.“.
13. § 17 včetně nadpisu zní:
 
㤠17
Veřejnoprávní smlouva o akreditaci
Akreditační orgán může se subjektem posuzování shody uzavřít veřejnoprávní smlouvu o udělení akreditace, o rozšíření rozsahu akreditace, o omezení rozsahu akreditace, o prodloužení platnosti udělené akreditace nebo o sloučení platných osvědčení vydaných pro týž subjekt posuzování shody. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje postup při vyřizování žádosti podle § 16 odst. 1 nebo § 16 odst. 7 písm. a), b), c) nebo d). Pro veřejnoprávní smlouvy se § 16 odst. 1 věta druhá, § 16 odst. 3 věta druhá, § 16 odst. 4 věta první a § 16 odst. 5, 6 a 9 použije obdobně. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o prodloužení platnosti udělené akreditace musí být subjektem podán nejpozději 120 dnů před skončením platnosti udělené akreditace.“.
14. V § 18 odst. 1 se za slova „stanovenými tímto zákonem“ vkládají slova „ , zda jsou stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, zda hospodářské subjekty plní své povinnosti stanovené tímto zákonem a přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky,“.
15. V § 18 odst. 2 písm. a) se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ a slova „popřípadě předpisy vydanými k jeho provedení“ se nahrazují slovy „předpisy vydanými k jeho provedení, nebo přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky“.
16. V § 18 odst. 2 písm. b) se za slova „plní požadavky tohoto zákona“ vkládají slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ a za slova „nesplňuje požadavky tohoto zákona“ se vkládají slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“.
17. V § 18 odstavec 3 zní:
„(3) Orgán dozoru může, má-li důvodné pochybnosti, že stanovený výrobek nesplňuje technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b), požadovat od autorizované osoby informace a dokumenty, týkající se posuzování shody tohoto výrobku, včetně certifikátu vydaného podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1, technické dokumentace a protokolů o zkouškách. Kromě toho může dát orgán dozoru autorizované osobě podnět, aby přezkoumala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1. V případě, že se prokáže, že stanovený výrobek nesplňuje požadavky podle věty první, orgán dozoru oznámí tuto skutečnost příslušné autorizované osobě. Zároveň jí může uložit, aby odebrala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1.“.
18. V § 18 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 16 znějí:
„(4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, může požadovat od příslušného oznámeného subjektu informace a dokumenty, týkající se posouzení a ověření stálosti vlastností tohoto výrobku, včetně vydaného osvědčení, technické dokumentace a protokolů o zkouškách. Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky podle odstavce 1, informuje o tom oznámený subjekt, který se podílel na posouzení a ověření stálosti vlastností tohoto výrobku.
(5) Pokud se v přímo použitelném předpisu pro stavební výrobky mluví o příslušném vnitrostátním orgánu16), je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
16) Čl. 11 až 14 a čl. 43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.“.
19. V § 18a odst. 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“.
20. V § 18a odst. 3 se za slovo „zákona“ vkládají slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“.
21. V § 18b se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí pro stavební výrobky s označením CE.“.
22. Za § 18b se vkládá nový § 18c, který včetně nadpisu zní:
 
㤠18c
Poskytování informací o stavebních výrobcích s označením CE
(1) Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, anebo že tento výrobek představuje ohrožení oprávněného zájmu, a nesoulad může ohrozit také oprávněné zájmy subjektů v členských státech Evropské unie, informuje o tom Evropskou komisi a příslušné orgány členských států Evropské unie.
(2) Pokud orgán dozoru přijme vůči stavebnímu výrobku s označením CE opatření podle § 18 odst. 3 nebo 4, neprodleně o tom informuje Evropskou komisi a příslušné orgány členských států Evropské unie.
(3) Rozsah informací poskytovaných podle odstavců 1 a 2 stanoví přímo použitelný předpis pro stavební výrobky.
(4) Obdrží-li orgán dozoru od Evropské komise nebo příslušného orgánu členského státu Evropské unie oznámení o přijetí opatření vůči stavebnímu výrobku s označením CE, předá toto oznámení neprodleně Ministerstvu. Společně s tímto oznámením poskytne orgán dozoru Ministerstvu všechny informace o nesouladu tohoto výrobku s požadavky, stanovenými přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, jež má k dispozici, a informuje ho o všech opatřeních, která v souvislosti s tímto výrobkem již přijal. Ministerstvo poskytne tyto informace společně s případnými námitkami vůči opatřením, která byla přijata příslušnými orgány jiných členských států Evropské unie, neprodleně Evropské komisi a příslušným orgánům členských států Evropské unie.“.
23. V § 19 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky padělá nebo pozmění,“.
24. V § 19a odst. 1 písmeno a) zní:
„a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky padělá nebo pozmění,“.
25. V § 19a odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.
26. V § 19a odst. 1 písmeno e) zní:
„e) v rozporu s § 16 odst. 1 vystupuje jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez udělené akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace,“.
27. V § 19a odst. 1 se doplňují písmena f) a g), která znějí:
„f) nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo
g) nesplní některou z povinností uložených orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. c) nebo d).“.
28. V § 19a odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.
29. V § 19a odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.
30. V § 19a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
a) výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo
b) distributor podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.
(6) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 11b odst. 1 provede činnosti oznámeného subjektu bez oprávnění,
b) jako oznámený subjekt nesplní některou z informačních povinností oznámeného subjektu podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky,
c) jako oznámený subjekt v rozporu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky vydá osvědčení bez splnění podmínek podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo
d) nesplní povinnost omezit, pozastavit platnost nebo odejmout osvědčení podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
31. V § 19a odst. 7 písm. a) se za slova „o správní delikt podle“ vkládají slova „odstavce 1 písm. f) nebo g) nebo“.
32. V § 19a odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo odstavce 6 písm. a)“.
33. V § 19a odst. 7 písm. c) se slova „nebo odstavce 2“ nahrazují slovy „ , odstavce 2 nebo odstavce 6 písm. b), c) nebo d)“.
34. V § 19a odst. 7 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo 5“.
35. V § 19b odstavec 4 zní:
„(4) Správní delikty podle § 19 odst. 1 písm. b) a c), § 19a odst. 1 písm. b) až e) a § 19a odst. 2 a 6 v prvním stupni projednává Úřad. Správní delikty podle § 19 odst. 1 písm. a), § 19a odst. 1 písm. a), f) a g) a § 19a odst. 3, 4 a 5 projednává orgán dozoru.“.
36. V § 20 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o autorizaci k činnostem při posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni 1. července 2013 zastavují.
2. Rozhodnutí o autorizaci k činnostem při posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaná podle dosavadních právních předpisů, pozbývají platnosti dnem 1. července 2013.
3. Řízení o vydání osvědčení o akreditaci, zahájená podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.
4. Osvědčení o akreditaci, vydaná podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osvědčení o akreditaci podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.
2. Nařízení vlády č. 128/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodů 7, 8, 14 až 16 a 18 až 35 a čl. III, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2013,
b) čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty