195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
195/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 269/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.III
V § 123e odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., písmeno b) zní:
"b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnosti zajistil.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl.IV
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 355/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odstavec 3 zní:
"(3) Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to
a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
b) do 5 pracovních dnů.".
2. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Cestovní pas ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) vydá ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána (§ 19 odst. 2).".
3. V § 17 se doplňuje odstavec 13, který zní:
"(13) V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu.".
4. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.".
5. V § 21 odst. 5 se slova "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "tohoto orgánu".
6. Na konci § 21b se doplňuje věta "Obdobným způsobem se postupuje v případě, že orgánem příslušným k vydání cestovního pasu je ministerstvo.".
7. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní:
 
"§ 21c
Ministerstvo informuje občana, který uvedl v žádosti údaje podle § 17 odst. 13, o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty.".
8. V § 22 v odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova " , a potvrdit jeho převzetí svým podpisem".
9. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) převezme osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. b) převezme osoba uvedená v odstavci 1 u ministerstva nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
10. V § 28 odst. 2 se slova "Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti" nahrazují slovy "O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo, rozhodne o skončení platnosti kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností".
11. V § 29 a v § 29a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:
"w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty,
x) digitální zpracování podpisu podle § 22 odst. 2 na žádosti.".
12. V § 29 odst. 4 a v § 29a odst. 4 se za slova "písm. r) bodě 3" vkládají slova "a písm. w)" a slova "neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat" se nahrazují slovy "tyto údaje odstranit".
13. V § 29 odst. 5 a v § 29a odst. 5 se za slova "v písm. s), t) a v)" vkládají slova "a v odstavci 3".
14. V § 30 se doplňuje odstavec 15, který zní:
"(15) Ministerstvo je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů v případě cestovních pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě podle § 5 odst. 3 písm. a) a b) a dále je zpracovatelem údajů v souvislosti se zajištěním výroby dokladu. Ministerstvo je rovněž zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t), pokud mu byla ohlášena ztráta nebo odcizení cestovního pasu.".
15. V § 30b odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "10".
16. V § 32 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Držitel je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Držitel je povinen bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému úřadu nebo na vyžádání orgánům policie. Odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, je možné rovněž u ministerstva, ale pouze v případě, že občan současně požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány vystaví držiteli potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.
(2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu anebo jeho nález kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Ministerstvu může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení, pouze pokud si současně požádá o vydání cestovního pasu podle § 5 odst. 3 písm. a) a b). Tyto orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal. Pokud cestovní doklad vydalo ministerstvo, oznamují tyto orgány tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí.".
17. V § 32 odstavec 4 zní:
"(4) Kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, zastupitelský úřad nebo policie může zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 28 odst. 2. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen vydat občanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení. Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, ho bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.".
18. V § 32a větě první se za slova "tohoto cestovního dokladu" vkládají slova " , s výjimkou ministerstva".
19. V § 33 odst. 1 větě první se za slova "neprodleně odevzdat" vkládá slovo "kterémukoliv" a za slova "k jeho vydání" se vkládají slova "s výjimkou ministerstva,".
20. V § 33 na konci odstavce 2 a v § 34 na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Pokud je zadržen cestovní doklad vydaný ministerstvem, orgán, který jej zadržel, jej bezodkladně zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k projednání přestupků podle § 34a odst. 3 věty první až třetí s odůvodněním jeho zadržení.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl.V
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:
"x) přístupem se zaručenou identitou přístup do informačního systému veřejné správy nebo elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož vydání nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku nebo orgánem veřejné moci, který není státním orgánem ani orgánem územního samosprávného celku, (dále jen "veřejný orgán") nebo který je uznán podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a byl vydán v rámci systému elektronické identifikace alespoň se značnou úrovní záruky.".
2. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) V případech, kdy byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta pro zajišťování bezpečnosti České republiky, obrany České republiky, veřejné bezpečnosti, předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo ochrany subjektu údajů, a ten, komu byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o jejím poskytnutí další osobě nebo její součásti by mohlo ohrozit zajištění účelu, pro který byla služba informačního systému veřejné správy poskytnuta, nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o jejím poskytnutí zpřístupnit. To neplatí pro zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití služby informačního systému veřejné správy, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů v rámci jeho působnosti.
(5) Ten, kdo učinil prohlášení podle odstavce 4, je povinen správci informačního systému veřejné správy bez zbytečného odkladu oznámit, že pominuly důvody pro znepřístupnění záznamu.".
3. V § 6f odst. 1 se slova "státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a orgánů veřejné moci, které nejsou státními orgány ani orgány územních samosprávných celků, (dále jen "veřejný orgán")" nahrazují slovy "veřejných orgánů".
4. V § 6f odst. 3 se za slova "datových schránek" vkládají slova " , prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou do informačních systémů veřejné správy nebo elektronických aplikací spravovaných těmito veřejnými orgány".
5. V § 9 odst. 2 se slovo "registrů" nahrazuje slovy "informačních systémů".
6. V § 9 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, je oprávněna obstarat si prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím tohoto prostředku výstup z informačního systému veřejné správy, který je neveřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, který se jí přímo týká. Správce portálu veřejné správy zveřejní na portálu veřejné správy informační systémy veřejné správy, z nichž lze výstup z informačního systému veřejné správy takto obstarat.
(5) Osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, který umožňuje přístup se zaručenou identitou, je oprávněna umožnit s využitím tohoto prostředku poskytnutí výstupu z informačního systému veřejné správy podle odstavce 4, který se jí přímo týká, nebo údajů vedených o ní v informačním systému veřejné správy jiné osobě anebo veřejnému orgánu.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
7. V § 9 odst. 6 se za slovo "podobě" vkládají slova " , výstup z informačního systému veřejné správy".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.VI
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., se mění takto:
1. V položce 8 písmena a) a b) znějí:
"a) Vydání občanského průkazu se strojově
  čitelnými údaji a s kontaktním
  elektronickým čipem ve lhůtě do 24
  hodin pracovního dne
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   1 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    500
  a při převzetí u Ministerstva vnitra,
  pokud byla žádost podána u obecního
  úřadu obce s rozšířenou působností     Kč    500
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč    500
  - při podání na obecním úřadě obce
   s rozšířenou působností          Kč    250
  - při převzetí u Ministerstva vnitra,
   pokud byla žádost podána u obecního
   úřadu obce s rozšířenou působností    Kč    250
b) Vydání občanského průkazu se strojově
  čitelnými údaji a s kontaktním
  elektronickým čipem ve lhůtě do 5
  pracovních dnů
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč    500
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    250
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    250
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    500
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč    300
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    200
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    100
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    300".
2. V položce 8 písm. f), g) a h) se za slova "strojově čitelnými údaji" vkládají slova "a s kontaktním elektronickým čipem".
3. V položce 8 písm. f) se za slovo "odcizený" vkládají slova " , zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu".
4. V položce 8 v části Předmětem poplatku není se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.".
5. V položce 8 v části Zmocnění se text "l)" nahrazuje textem "k)", text "m)" se nahrazuje textem "l)" a text "n)" se nahrazuje textem "m)".
6. V položce 8 část Poznámky zní: "Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.".
7. V části IX položce 115 písmeno b) zní:
"b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené
  lhůtě do 24 hodin pracovního dne
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   6 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   4 000
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč   2 000
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   2 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   1 500
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    500".
8. V části IX položce 115 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) Vydání cestovního pasu do 5
  pracovních dnů
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   3 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   2 000
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč   1 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   3 000
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                  Kč   1 000
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč    500
  a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    500
  - při podání u obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností a převzetí
   u stejného obecního úřadu obce
   s rozšířenou působností          Kč   1 000".
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).
9. V části IX položce 115 Poznámka zní:
"
Poznámka
Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.".
Čl.VII
Přechodné ustanovení
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl.VIII
V § 162 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., písmeno b) zní:
"b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu nemocenského pojištění s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.".
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty