318/1993 Sb., kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., a zákona č. 468/1991 Sb.

Schválený:
318/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. prosince 1993, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.
 
ČÁST PRVNÍ
Změna postavení kulturních fondů
 
§ 1
(1) Český literární fond zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona.1)
(2) Český hudební fond zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona.1)
(3) Český fond výtvarných umění zaniká dnem, ke kterému vznikne nadace jím zřízená podle zvláštního zákona.1)
(4) Na nadace podle odstavců 1 až 3 přecházejí ze zaniklých kulturních fondů veškerý movitý a nemovitý majetek, nejde-li o majetek státu, jakož i práva a povinnosti z majetkových a jiných právních vztahů.
 
§ 2
Nedojde-li k přeměně kulturních fondů na nadace podle § 1 odst. 1 až 3 do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, uplynutím této lhůty Český literární fond, Český hudební fond a Český fond výtvarných umění zanikají, a to s likvidací. Likvidace se řídí § 70 a násl. obchodního zákoníku; případný likvidační přebytek kulturních fondů se převede na Státní fond kultury.2)
 
§ 3
Převod podniků kulturních fondů
(1) Český literární fond, Český hudební fond a Český fond výtvarných umění převedou jimi zřízené podniky se samostatnou právní subjektivitou3) na obchodní společnosti nebo družstva podle zvláštního zákona,4) a to nejpozději do dne přeměny kulturních fondů na nadace, anebo je do té doby zruší. Nestane-li se tak, soud i bez návrhu nařídí likvidaci uvedených podniků. Likvidace se řídí § 70 a násl. obchodního zákoníku.
(2) Pro přeměnu podniků podle odstavce 1 se použije přiměřeně ustanovení § 69 obchodního zákoníku.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
§ 4
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb., se mění takto:
1. § 1 se vypouští.
2. V § 35 se vypouští odstavec 3.
3. § 40 a 41 se vypouštějí.
4. § 42 a 43 se vypouštějí.
5. V § 44 odst. 1 se vypouští písmeno b).
 
ČÁST TŘETÍ
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 5
Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb., nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 58/1993 Sb., s výjimkou čl. I bodů 1, 2, 4, 5 a 6, které se zrušují dnem 1. ledna 1995.
 
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994 s výjimkou § 4 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
1) § 20b a násl. občanského zákoníku.
2) Zákon ČNR č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky.
3) § 2 písm. c) vládního nařízení ČSR č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění pozdějších předpisů.
4) Část druhá obchodního zákoníku.

Související dokumenty