275/1994 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.

Schválený:
275/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. prosince 1994,
kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., se mění takto:
V § 34 se slova "pouze do 31. prosince 1994" vypouštějí.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Uhde v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty