449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
449/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. října 2020,
kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění zákona č. 263/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "30. září 2020" nahrazují slovy "30. června 2022".
2. V § 1 odst. 2 se slova "31. prosince 2020" nahrazují slovy "31. prosince 2022".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná do 30. června 2022 se považuje za podanou dne 1. července 2022.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty