137/2000 Sb. , kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000

Schválený:
137/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. května 2000,
kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000
Vláda nařizuje podle § 32 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):
 
§ 1
(1) Dlouhodobě uvolněnému členu obecního zastupitelstva náleží v roce 2000 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by mu jinak vznikl nárok podle zvláštního právního předpisu.1)
(2) Další odměna vypočtená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.
 
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.
1) § 1 nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb. a nařízení vlády č. 23/1999 Sb.