441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Schválený:
441/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2012
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:
 
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se provádí změna dokončené stavby, podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií
a) při výrobě tepelné energie pro
1. kotle,
2. spalinové kotle a
3. solární kolektory,
b) při výrobě elektřiny pro
1. parní turbosoustrojí s kondenzační turbínou,
2. plynovou turbínu,
3. paroplynové zařízení,
4. spalovací motor,
c) při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro
1. paroplynové zařízení s dodávkou tepla,
2. parní protitlakou turbínu,
3. kondenzační odběrovou turbínu,
4. plynovou turbínu,
5. spalovací motor,
6. mikroturbínu,
7. Stirlingův motor,
8. palivový článek,
9. parní stroj,
10. organický Rankinův cyklus, nebo
11. kombinace technologií uvedených v bodech 1 až 10.
(2) Minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií se nestanoví pro výrobny elektřiny nebo výrobny tepla
a) se spalovacími motory do celkového elektrického výkonu výrobny energie 90 kW,
b) využívající jaderné palivo,
c) využívající odpadní tepelnou energii z chemických procesů, nebo
d) určené jako náhradní nebo nouzové zdroje provozované pouze při řešení mimořádných událostí k zabezpečování nouzových dodávek energie a zdroje sloužící k uvádění výrobny tepla nebo výrobny elektřiny do provozu, které jsou takto navrženy a specifikovány v dokumentaci pro umístění a povolení stavby.
(3) Vyhláška dále stanoví minimální účinnost užití energie pro splnění nároku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie, nároku na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie a nároku na podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie
a) při výrobě tepelné energie pro
1. kotle,
2. technologie uvedené v odstavci 1 písm. c) do celkového elektrického instalovaného výkonu 7,5 MW, při jejich instalaci do stávající výrobny tepla však jen do výše odpovídající možnému využití jejího dosavadního tepelného výkonu pro výrobu elektřiny,
3. výrobny tepla využívající geotermální energii s výkonem nad 200 kW,
b) při výrobě elektřiny pro technologie uvedené v odstavci 1 písm. c).
(4) Vyhláška stanoví dále
a) způsob stanovení účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo v kombinované výrobě elektřiny a tepla,
b) četnost vyhodnocování skutečné účinnosti užití energie a její porovnání s hodnotami minimální účinnosti užití energie.
 
§ 2
Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují k požadavkům pro výstavbu nové výrobny tepla nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na provozní podporu tepla z podporované biomasy se jmenovitým tepelným výkonem nad 200 kW podle § 24 a investiční podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 25 zákona o podporovaných zdrojích energie.
(2) Účinnost užití energie při výrobě tepelné energie a) v palivovém a spalinovém kotli se účinnost výroby tepelné energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, b) v solárním kolektoru se účinnost výroby tepelné energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Minimální účinnost výroby tepla při provozu kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva a jmenovitém výkonu kotle je uvedena v příloze č. 15 k této vyhlášce, při provozu spalinových kotlů za plynovou turbínou je uvedena v příloze č. 16 k této vyhlášce. Minimální účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla je uvedena v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(5) Jestliže je ve výrobně tepla instalováno více kotlů, nevztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie na kotel, který byl v daném roce z provozních důvodů využíván opakovaně jen v časových intervalech kratších než 168 hodin a nepřekračujících celkovou dobu provozu 2 000 hodin/rok nebo jde-li o kotel provozovaný s výkonem sníženým na 60 % jmenovité hodnoty nebo méně. Tím není dotčeno dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(6) Není-li ve výrobně tepla instalováno měření vyrobené tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se dodržení minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se dodržení minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(7) Při rekonstrukci kotle nemusí být dodržena minimální účinnost výroby tepelné energie podle přílohy č. 15 k této vyhlášce nebo přílohy č. 16 k této vyhlášce nebo minimální účinnost dodávky tepelné energie podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že její dodržení není technicky možné nebo je ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují veškerá dostupná technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie.
(8) Minimální účinnost podle přílohy č. 15 k této vyhlášce nemusí splňovat za provozu parní kotle, které se podílejí na výrobě elektřiny, jestliže účinnost výroby elektřiny splňuje požadavky přílohy č. 18 k této vyhlášce.
(9) Minimální účinnost výroby tepelné energie ze solárního kolektoru je uvedena v příloze č. 22 k této vyhlášce.
 
§ 3
Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují k požadavkům pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na podporu elektřiny vyrobené z degazačního nebo důlního plynu podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie.
(2) Účinnost užití energie při výrobě elektřiny
a) v parním soustrojí s kondenzační turbínou se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b) v soustrojí se spalovacím motorem se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
c) v plynové turbíně se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
d) v paroplynovém zařízení se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(3) Minimální účinnost výroby elektřiny při provozu parního turbosoustrojí je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce. Je-li ve výrobně elektřiny více parních turbosoustrojí, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce na průměrnou hodnotu celé výrobny elektřiny.
(4) Minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce se nevztahuje na parní kondenzační soustrojí, které odebírá páru z rozvodu o nižším tlaku, než je na výstupu z kotlů, a slouží zpravidla k regulaci kolísavého odběru páry.
(5) Při rekonstrukci parního kondenzačního turbosoustrojí nemusí být dodržena minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní.
 
§ 4
Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla
(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují na výstavbu nové výrobny pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na podporu elektřiny vyrobené z biomasy nebo biokapalin nebo bioplynu podle § 4 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie, nárok na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů jiných, než je degazační nebo důlní plyn podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie, a nárok na provozní podporu tepla vyrobeného z biomasy s instalovaným elektrickým výkonem do 7,5 MWe podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie.
(2) Účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepla
a) v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
b) v parní protitlaké turbíně nebo v kondenzační odběrové turbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
c) v plynové turbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
d) ve spalovacím motoru se účinnost výroby energie a v kombinaci s kotli stanoví postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,
e) v palivovém článku se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, a v kombinaci s kotli se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
f) v organickém Rankinově cyklu se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, a v kombinaci se spalovacím motorem se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
g) v mikroturbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,
h) ve Stirlingově motoru se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
i) v parním stroji se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.
(3) Minimální účinnost výroby elektřiny a tepla
a) v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla je uvedena v příloze č. 19 k této vyhlášce,
b) v parní protitlaké turbíně a v kondenzační odběrové turbíně je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce,
c) v plynové turbíně je uvedena v příloze č. 19 k této vyhlášce,
d) ve spalovacím motoru je uvedena v příloze č. 20 k této vyhlášce a v kombinaci s kotli v příloze č. 21 k této vyhlášce,
e) v palivovém článku, v mikroturbíně, ve Stirlingově motoru, v parním stroji a v kombinaci spalovacího motoru s palivovým článkem nebo s ORC cyklem navrhuje na základě výpočtu podle odstavce 2 písm. e), g), h) a i) stavebník nebo vlastník uvedené výrobny elektřiny nebo výrobny tepla. Navržené hodnoty minimální účinnosti odsouhlasuje ministerstvo,
f) v organickém Rankinově cyklu je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce.
(4) Je-li ve výrobně energie více stejných technologií uvedených v odstavci 1, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny a tepelné energie na průměrnou hodnotu celé výrobny energie.
(5) Při rekonstrukci parní kondenzační odběrové turbíny nemusí být dodržena minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní.
 
§ 5
Referenční parametry vztahující se ke kvalitě paliv
(1) Při stanovení minimální účinnosti jednotlivých typů technologií na výrobu energie se vychází z výhřevnosti jednotlivých druhů paliv uvedené v příloze č. 23 k této vyhlášce a v případě biomasy také z obsahu vody v palivu.
(2) Výhřevnosti jednotlivých druhů paliv jiné, než jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce, doloží vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie protokolem vystaveným akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou.
(3) Výrobce energie ověřuje výhřevnost paliva alespoň jednou za 6 měsíců a při každé změně dodavatele paliva.
 
§ 6
Četnost vyhodnocování minimální účinnosti užití energie
(1) Účinnost výroby tepelné energie, účinnost výroby elektřiny včetně účinnosti výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se vyjma případů uvedených v odstavci 2 vyhodnocuje minimálně jednou ročně.
(2) V případě uplatňování nároku na podporu podle § 4, 5, 24 a 25 zákona o podporovaných zdrojích energie se vyhodnocuje účinnost jednou měsíčně.
(3) Výsledky porovnání vypočtené účinnosti užití energie s minimální účinností užití energie se použijí
a) ve zprávě o pravidelné kontrole kotle a tepelných rozvodů podle zákona o hospodaření energií,
b) ve výkazu o výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů a ve výkazu o výrobě tepla z obnovitelných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
(4) Na vyžádání se předkládá výpočet, vyhodnocení účinnosti užití energie a porovnání s minimální účinností užití energie za požadovaná období ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.
 
§ 7
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, se zrušuje.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.
 
Příloha 1
Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v kotlích
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 2
Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie z výrobny tepla
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 3
Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v solárním kolektoru
(1) Účinnost solárního kolektoru
Závislost účinnosti kapalinového solárního kolektoru na definovaných okrajových podmínkách se stanovuje z křivky účinnosti (při kolmém úhlu dopadu slunečního záření) ve tvaru
 
            (t
m
- t
e
) (t
m
- t
e
)
2
éta
sk
= éta
0
- a
1
* ----------- - a
2
* ------------ [%] G G kde éta
0
[-] účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu mezi střední teplotou teplonosné kapaliny tm a okolím te (nulové tepelné ztráty), zjednodušeně označovaná jako optická účinnost a
1
[W/m2K] lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a
2
[W/m2K] kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru G [W/m2] sluneční ozáření
Tři konstanty křivky účinnosti éta
o
, a
1
, a
2
vztažené k ploše apertury zcela charakterizují účinnost kolektoru v celém rozsahu provozních podmínek.
(2) Účinnost kolektoru
Z křivky účinnosti je možné stanovit pro referenční podmínky:
a) sluneční ozáření G = W/m
2
b) zvolený rozdíl teplot mezi střední teplotou teplonosné kapaliny v kolektoru t
m
a venkovním prostředím t
e
podle typu kolektoru
c) minimální účinnost kolektoru éta
r
pro instalace větších výkonů
Hodnoty éta
0
, a
1
, a
2
jsou stanoveny zkouškou tepelného výkonu kolektoru.
 
Příloha 4
Stanovení účinnosti výroby energie v parním turbosoustrojí
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 5
Stanovení účinnosti výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 6
Stanovení účinnosti výroby energie v paroplynovém cyklu
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 7
Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem a ve výrobně s více kogeneračními jednotkami
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 8
Stanovení účinnosti výroby energie v palivovém článku
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 9
Stanovení účinnosti výroby energie ve výrobně s palivovými články a kotli
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 10
Stanovení účinnosti výroby energie v ORC turbosoustrojí
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 11
Stanovení účinnosti výroby energie v kombinovaném cyklu se spalovacím motorem a ORC turbínou
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 12
Stanovení účinnosti výroby energie ve Stirlingově motoru
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 13
Stanovení účinnosti výroby elektřiny v kombinovaném cyklu s parním strojem
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 14
Stanovení účinnosti výroby energie v plynové mikroturbíně
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 15
Minimální účinnost výroby tepelné energie pro palivové kotle
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 16
Minimální účinnost výroby tepelné energie pro spalinové kotle za plynovou turbínou
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 17
Minimální účinnost dodávky tepla z výrobny tepla
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 18
Minimální účinnost výroby energie v parním turbosoustrojí a v soustrojí ORC
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 19
Minimální účinnost výroby elektřiny a výroby elektřiny a tepla v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 20
Minimální účinnost výroby elektřiny v kogenerační jednotce se spalovacím motorem
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 21
Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem a minimální účinnost výroby energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 22
Minimální účinnost výroby tepelné energie v solárním kolektoru
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.
 
Příloha 23
Referenční parametry vztahující se ke kvalitě paliv
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012.html#castka_162.

Související dokumenty