193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
193/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. srpna 2018,
kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl.I
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 16 se věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, ve znění směrnice Komise 2003/26/ES a směrnice Komise 2010/47/EU." zrušuje, věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2010/48/EU." se nahrazuje větami "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES." a za text "2015/413" se doplňují slova "ze dne 11. března 2015".
2. Poznámka pod čarou č. 27, na niž se odkazuje v § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, se zrušuje.
3. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Evropské unie27)" nahrazují slovy "Evropské unie32)".
Poznámka pod čarou č. 32 zní:
"32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES.".
4. V § 4a odst. 7, § 48a odst. 2, 3 a 6, § 48a odst. 7 úvodní části ustanovení, § 54 odst. 8, § 58 odst. 1 písm. f), § 61a odst. 1 písm. b), § 80 odst. 2 písm. w), § 82 odst. 3, § 83 odst. 1 písm. p) a § 83a odst. 2 písm. b) se slova "stanic technické kontroly" nahrazují slovy "technických prohlídek".
5. V § 5 odst. 2 se text "§ 13a" nahrazuje textem "§ 13".
6. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
 
"§ 5a
(1) Před podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel zajistí vlastník silničního vozidla jeho přistavení k technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, jde-li o vozidlo, které je registrováno
a) v jiném než členském státě, nebo
b) v jiném členském státě a ode dne jeho první registrace v jiném členském státě nebo ode dne provedení pravidelné technické prohlídky bezprostředně předcházející podání žádosti uplyne ke dni podání žádosti lhůta pro první nebo následnou pravidelnou technickou prohlídku podle § 40 nebo vlastník silničního vozidla nemá doklad o provedení pravidelné technické prohlídky bezprostředně předcházející podání žádosti.
(2) Technickou prohlídku podle odstavce 1 lze nahradit technickou prohlídkou jednotlivě dovezeného silničního vozidla provedenou za účelem schválení jeho technické způsobilosti podle § 35.".
7. V § 6 odst. 3 písm. d) se text "odst. 7" nahrazuje textem "odst. 8".
8. V § 6 odst. 5 písmeno b) zní:
"b) doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku podle § 40; dokladem o technické prohlídce je
1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno, nemá-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a,
2. protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, má-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a odst. 1, nebo
3. protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, bylo-li toto vozidlo schváleno podle § 35 odst. 4,".
9. V § 7 odst. 4 se slova "podle odstavce 2" zrušují.
10. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Byla-li u silničního vozidla zjištěna vážná závada, obecní úřad obce s rozšířenou působností na nálepce vyznačí termín opakované technické prohlídky, kterým je poslední den v měsíci následujícím po měsíci zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel. Byla-li u silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada, obecní úřad obce s rozšířenou působností tabulku s registrační značkou neopatří nálepkou. Není-li v technickém průkazu silničního vozidla proveden zápis o vážné nebo nebezpečné závadě, obecní úřad obce s rozšířenou působností tento zápis v technickém průkazu provede.".
11. Na konci nadpisu § 7b se doplňují slova "a registrační značka elektrického vozidla".
12. V § 7b odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a není zaměnitelná s registrační značkou podle odstavce 6".
13. V § 7b se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen "registrační značka elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík
1. výlučně, nebo
2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO
2
v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.
(7) Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
14. V § 7b odst. 8 se za slova "registrační značky na přání" vkládají slova "a registrační značky elektrického vozidla" a za slova "registrační značkou na přání" se vkládají slova "a registrační značkou elektrického vozidla".
15. V § 7d odst. 1 písm. b) se slova "nebo registrační značkou na přání" zrušují.
16. V § 7e odst. 3 se slova "o přidělení registrační značky na přání, postupuje" zrušují a za slova "podle § 7b" se doplňují slova " , postupuje se přiměřeně podle něj".
17. V § 8a odst. 2 se text "odst. 5" nahrazuje textem "odst. 6".
18. V § 12 odst. 7 písmeno b) zní:
"b) je technicky způsobilé podle výsledku pravidelné technické prohlídky provedené v členském státě, technické prohlídky provedené za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technické prohlídky jednotlivě dovezeného vozidla, od jejichž provedení neuplynula lhůta podle § 40; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky.".
19. V § 28d se slovo "postoupit" nahrazuje slovem "poskytnout".
20. V § 28d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Výrobce je povinen v případě silničního vozidla podléhajícího registraci poskytnout ministerstvu nejpozději při jeho prvním uvedení na trh v České republice údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla. Pokud výrobce nemá na území České republiky sídlo, má tuto povinnost osoba, která silniční vozidlo uvádí na trh v České republice. Ministerstvo zpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky prostřednictvím informačního systému technických prohlídek. Rozsah údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky a způsob a formu jejich předání ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Požádá-li orgán nebo stanice technické kontroly jiného členského státu výrobce se sídlem na území České republiky o poskytnutí údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky silničního vozidla, výrobce je povinen této žádosti vyhovět.".
21. Za § 33b se vkládá nový § 33c, který zní:
 
"§ 33c
Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne vydání technického průkazu jednotlivě vyrobeného silničního vozidla údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla. Ministerstvo zpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky prostřednictvím informačního systému technických prohlídek. Rozsah údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky a způsob a formu jejich předání ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.".
22. V § 36 odstavec 4 zní:
"(4) Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti. O provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla, protokol, jenž předá provozovateli silničního vozidla. Provozovatel silničního vozidla předá protokol stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole. Tento protokol obsahuje
a) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,
b) stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti,
c) datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti a
d) jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.".
23. V § 38 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou provedenou v členském státě, technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technickou prohlídkou jednotlivě dovezeného silničního vozidla nebo u něhož od provedení poslední takové technické prohlídky uplynula lhůta podle § 40; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky,".
24. V § 39 se slova "a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve lhůtách stanovených" nahrazují slovy "ve lhůtě stanovené".
25. § 40 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:
 
"§ 40
Pravidelné technické prohlídky
(1) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie
a) M1, N1 nebo O2 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písm. a),
b) O1 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 3 písm. a), nebo
c) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písm. a).
(2) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 1 roku ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie
a) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, M1, N1 nebo L
1. s právem přednostní jízdy,
2. zapsané v evidenci vozidel taxislužby nebo
3. určené půjčovnou vozidel k nájmu, nebo
b) M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4.
(3) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 6 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o
a) nebrzděné silniční vozidlo kategorie O1, nebo
b) silniční vozidlo kategorie L, s výjimkou vozidel podle odstavce 2 písm. a); je-li silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm
3
nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h
-1
opatřeno šlapadly, nepodléhá pravidelné technické prohlídce.
(4) Bylo-li silniční vozidlo bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném členském státě, použijí se odstavce 1 až 3 pro jeho přistavení k pravidelné technické prohlídce obdobně. Lhůta pro provedení první pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se počítá ode dne jeho první registrace v jiném členském státě. Lhůta pro následné pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se počítá ode dne provedení poslední pravidelné technické prohlídky v členském státě, ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo ode dne provedení technické prohlídky jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
(5) Provozovatel silničního vozidla, které bylo bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném než členském státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě
a) 2 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 1,
b) 1 roku ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 2, nebo
c) 4 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 3.
(6) Má-li provozovatel silničního motorového vozidla kategorií uvedených v § 40 zpřístupněnu datovou schránku35), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti technické prohlídky vozidla ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti pravidelné technické prohlídky podle § 40 odst. 1 až 3.
35) § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.".
26. § 41 až 45 se včetně nadpisů zrušují.
27. V § 47 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí nebo evidenční kontrola silničního vozidla.
(2) Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol člení na
a) pravidelné technické prohlídky,
b) technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
c) technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
d) technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel,
e) technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu,
f) technické prohlídky prováděné na žádost,
g) opakované technické prohlídky prováděné při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle,
h) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru a
i) samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla.".
28. V § 47 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
29. V § 47 odst. 4 se za slovo "kontroly" vkládají slova "nebo provozovatele stanice měření emisí".
30. V § 47 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Měření emisí v rámci technické prohlídky lze provést ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. O provedení měření emisí vystaví stanice měření emisí protokol, který předá fyzické osobě, která vozidlo do stanice měření emisí přistavila.
(6) Je-li měření emisí provedeno podle odstavce 5, kontrolní technik stanice technické kontroly zahrne výsledky provedeného měření emisí do protokolu o technické prohlídce. Za den provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se v takovém případě považuje den, ve kterém byly provedeny ostatní kontrolní úkony v rámci pravidelné technické prohlídky ve stanici technické kontroly. Uplynulo-li mezi dnem provedení měření emisí a dnem přistavení silničního vozidla k provedení ostatních kontrolních úkonů více než 30 dní, k provedenému měření emisí se nepřihlíží.".
31. V § 48 odstavec 1 zní:
"(1) Stanice technické kontroly při technické prohlídce s výjimkou samostatně prováděné evidenční kontroly zjišťuje, zda technický stav a činnost silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků je bez závad nebo má závady, porovnáním skutečného technického stavu silničního vozidla s podmínkami stanovenými pro technický stav vozidla tímto zákonem.".
32. V § 48 odst. 2 se slova " , pokud to umožňuje stav a přístupnost seřizovacích prvků" nahrazují slovy "nebo volnoběžných parametrů motoru".
33. V § 48 odst. 3 písm. b) se slovo "počítače" nahrazuje slovem "počítadla".
34. V § 48 odst. 5 písm. b) se slovo "počítači" nahrazuje slovem "počítadle".
35. V § 48 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Na měření emisí prováděné ve stanici měření emisí se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
36. V § 48 odst. 7 se slova "a jejich druhy" zrušují a za slovo "prohlídky" se vkládají slova " , způsob hodnocení výsledku technické prohlídky".
37. V nadpisu § 48a se slova "stanic technické kontroly" nahrazují slovy "technických prohlídek".
38. V § 48a odstavec 1 zní:
"(1) Informační systém technických prohlídek slouží k evidenci, kontrole a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly a stanic měření emisí, k sestavení protokolů o technické prohlídce a k evidenci kontrolních nálepek. V informačním systému technických prohlídek jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly a stanici měření emisí, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky.".
39. V § 48a odst. 4 se slova "systému stanic technické kontroly" nahrazují slovy "systému technických prohlídek".
40. V § 48a odstavec 5 zní:
"(5) Správce informačního systému technických prohlídek zřídí přístup do informačního systému technických prohlídek provozovateli stanice technické kontroly nebo provozovateli stanice měření emisí do 3 pracovních dnů ode dne doručení
a) kopie osvědčení k provozování stanice technické kontroly zaslaného krajským úřadem nebo kopie povolení k provozování stanice měření emisí zaslaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
b) žádosti provozovatele stanice technické kontroly o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene a), nebo
c) žádosti provozovatele stanice měření emisí o zřízení přístupu s přiloženou kopií povolení k provozování stanice měření emisí, pokud byla žádost doručena dříve než kopie povolení podle písmene a).".
41. V § 48a odst. 7 písm. c) se slova "údajů o zahájení a provedení technické prohlídky a údajů o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena" nahrazují slovy "nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo pro účely vedení jiného řízení podle tohoto nebo jiného zákona".
42. § 49 zní:
 
"§ 49
Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 stupně závad, kterými jsou
a) lehká závada, která nemá významný vliv na provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ani životní prostředí,
b) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, je způsobilá ohrozit provoz na pozemních komunikacích nebo může nepříznivě působit na životní prostředí, nebo
c) nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na pozemních komunikacích nebo životní prostředí.".
43. V § 50 odst. 1 se slova " , jeho ústrojí a částí" zrušují.
44. V § 50 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Byly-li technickou prohlídkou zjištěny lehké závady, provozovatel silničního vozidla je povinen je odstranit.".
45. V § 51 odst. 1 se slova "kontrolou technického stavu silničního vozidla" nahrazují slovy "technickou silniční kontrolou" a slova "výsledku kontroly technického stavu" se nahrazují slovy "provedené technické silniční kontrole".
46. V § 51 odst. 1 se slova "prohlídky způsobu odstranění vážné závady" nahrazují slovy "opakované technické prohlídky".
47. V § 51 odst. 3 se slova "při prohlídce způsobu odstranění vážné závady zjištěna tato" nahrazují slovy "opakovanou technickou prohlídkou zjištěna odstraňovaná".
48. V § 52 odst. 3 se slova "kontrolou technického stavu silničního vozidla" nahrazují slovy "technickou silniční kontrolou".
49. V § 52a odst. 1 se slova "výsledku kontroly technického stavu" nahrazují slovy "provedené technické silniční kontrole".
50. V § 52a odst. 2 se slova "kontrole technického stavu silničního vozidla" nahrazují slovy "provedené technické silniční kontrole".
51. V § 52b se věta druhá zrušuje.
52. V § 53 odst. 1 se slova " , protokolů o měření emisí vozidla" zrušují.
53. V § 54 odstavec 4 zní:
"(4) Způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet se provádí na základě údajů získaných z centrálního registru vozidel a z informačního systému technických prohlídek vždy k 1. lednu a k 1. červenci za období předcházejících 12 měsíců.".
54. V § 54 odst. 8 se slova "předcházející kalendářní rok" nahrazují slovy "předcházejících 12 měsíců".
55. V § 54 odst. 10 písm. a) se slova " , statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby" nahrazují slovy "nebo, je-li žadatelem právnická osoba, členové jejího statutárního orgánu" a slova "způsobilí k právním úkonům" se nahrazují slovem "svéprávní".
56. V § 54 odst. 10 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).
57. V § 54 odst. 11 se slova "splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 písm. a) a odstavce 5" nahrazují slovy "nebo členové jeho statutárního orgánu splňují podmínku bezúhonnosti".
58. V § 55 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem "a".
59. V § 55 odst. 2 se na konci písmene d) slovo " , a" nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
60. V § 55 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Je-li žadatelem nebo členem jeho statutárního orgánu cizinec, přiloží žadatel k žádosti za účelem posouzení jeho bezúhonnosti výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné posuzovanou osobou před orgánem tohoto státu nebo před notářem v České republice. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.".
61. V § 58 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a udržovány podle pokynů výrobce".
62. V § 58 odst. 1 písm. g) se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
63. V § 58 odst. 1 se na konci písmene h) slovo "a" nahrazuje čárkou.
64. V § 58 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:
"j) ve stanici technické kontroly nebyly prováděny pravidelné technické prohlídky silničních vozidel registrovaných v jiných státech a
k) osoby, které provádějí technické prohlídky, nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků technických prohlídek.".
65. V § 59b odst. 3 se slova "odstavce 1" nahrazují slovy "odstavce 2".
66. V § 59b odst. 7 se za větu první vkládá věta "Ministerstvo pověření odejme, nezajistí-li jeho držitel poskytování výuky v souladu s uděleným pověřením nebo prováděcím právním předpisem podle odstavce 8, nebo v případě, že o to držitel pověření požádal.".
67. V § 60 odst. 1 se slova "ve stanici technické kontroly" zrušují.
68. V § 60 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let,".
69. V § 60 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
70. V § 60 odst. 2 písm. b) se slova "ve stanici technické kontroly" zrušují.
71. V § 60 odst. 2 písm. c) se slova "na kontrolních linkách stanice technické kontroly" nahrazují slovy "k provádění technických prohlídek".
72. V § 60 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) není ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek; ve střetu zájmů je osoba, která
1. provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků,
2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti prodeje nebo opravy vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo
3. vykonává závislou práci spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.".
73. V § 60 odst. 3 se text "písm. f)" nahrazuje textem "písm. e)".
74. V § 60 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Žádá-li o vydání profesního osvědčení kontrolního technika cizinec, přiloží k žádosti za účelem posouzení jeho bezúhonnosti výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné posuzovanou osobou před orgánem tohoto státu nebo před notářem v České republice. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.".
75. V § 60 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pokud v řízení o vydání profesního osvědčení kontrolního technika není prokázán opak, má se za to, že podmínka podle odstavce 2 písm. f) je splněna.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
76. V § 60 odst. 5 se slova "rozsah způsobilosti provádět technické prohlídky ve stanici technické kontroly" nahrazují slovy "kategorie silničních vozidel, jejichž technické prohlídky je kontrolní technik oprávněn provádět. Na žádost ministerstvo v profesním osvědčení kontrolního technika omezí oprávnění k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel; splnění požadavku podle odstavce 2 písm. f) bodu 3 se v takovém případě nevyžaduje".
77. V § 61 odst. 2 písm. b), § 61 odst. 3 písm. b) a § 61 odst. 4 se text "§ 60 odst. 2 písm. c) a f)" nahrazuje textem "§ 60 odst. 2 písm. b), e) a f)".
78. V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Jde-li o profesní osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel, při postupu podle odstavce 2, 3 nebo 4 se k podmínce podle § 60 odst. 2 písm. f) bodu 3 nepřihlíží.".
79. V § 61a odst. 1 písm. b) se slova "v souladu s § 48 odst. 6" zrušují a slova "kontroly a" se nahrazují slovy "kontroly nebo provozovatelem stanice měření emisí a".
80. V § 61a odst. 1 písm. c) se slova "na vyžádání" zrušují.
81. V § 61a odst. 2 se slova "nebo ztrátu bezúhonnosti" nahrazují slovy " , ztrátu bezúhonnosti nebo skutečnost, že je ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek".
82. V § 61a se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Kontrolní technik, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel, nesmí vydat protokol o technické prohlídce.".
83. V § 62 odst. 1 se slova "na kontrolních linkách stanice technické kontroly" zrušují a za větu první se vkládá věta "Ministerstvo pověření odejme, nezajistí-li jeho držitel poskytování výuky v souladu s uděleným pověřením nebo prováděcím právním předpisem podle odstavce 3, nebo v případě, že o to držitel pověření požádal.".
84. V § 62 odst. 3 se slova "Učební osnovu" nahrazují slovy "Rozsah, obsah a způsob provádění".
85. § 63 až 66 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 63
Povolení k provozování stanice měření emisí
(1) Stanici měření emisí lze provozovat pouze na základě povolení vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení na žádost fyzické nebo právnické osoby vydá, pokud žadatel
a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění,
b) má vlastnické nebo jiné právo k užívání nebytových prostor, ve kterých bude stanici měření emisí provozovat, tyto prostory jsou podle kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu určeny k této činnosti a stavební uspořádání těchto prostor provozování stanice měření emisí umožňuje,
c) má vlastnické nebo jiné právo k užívání přístrojů, technického zařízení a programového vybavení, které jsou nezbytné pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů,
d) má zajištěno provádění měření emisí osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika, a
e) má vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností.
(2) V žádosti o vydání povolení k provozování stanice měření emisí žadatel vedle náležitostí podle správního řádu uvede druh stanice měření emisí, kterou hodlá provozovat, a adresu místa, kde hodlá stanici měření emisí provozovat. K žádosti přiloží žadatel
a) popis nebytových prostor podle odstavce 1 písm. b) včetně příjezdových komunikací a parkoviště a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo k užívání k nim,
b) popis přístrojů, zařízení a programového vybavení podle odstavce 1 písm. c) a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo opravňující žadatele k jejich užívání,
c) seznam obsahující jména a bydliště fyzických osob podle odstavce 1 písm. d) a dokumenty dokládající právní vztah žadatele k těmto osobám a
d) návrh vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly.
(3) V rozhodnutí o udělení povolení k provozování stanice měření emisí obecní úřad obce s rozšířenou působností vedle náležitostí podle správního řádu uvede
a) druh stanice měření emisí, jejíž provozování povoluje,
b) adresu místa, kde bude stanice měření emisí provozována,
c) rozsah provádění měření emisí a
d) omezení provádění měření emisí pouze pro určitá vozidla, jde-li o neveřejnou stanici měření emisí.
(4) Kopii rozhodnutí o povolení k provozování stanice měření emisí zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností ministerstvu.
(5) Druhy stanic měření emisí, stavební uspořádání nebytových prostor umožňující provozování stanice měření emisí, přístroje, technická zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění měření emisí a souvisejících úkonů a náležitosti vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 64
Povinnosti provozovatele stanice měření emisí
Provozovatel stanice měření emisí zajistí po celou dobu provozování stanice měření emisí, aby
a) stanice měření emisí byla provozována v souladu s vydaným povolením k jejímu provozování,
b) měření emisí vozidel bylo prováděno osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
c) stavební uspořádání nebytových prostor, v nichž je stanice měření emisí provozována, umožňovalo její řádné provozování,
d) stanice měření emisí byla vybavena všemi přístroji, technickými zařízeními a programovým vybavením nezbytným pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů,
e) přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu a udržovány podle pokynů výrobce,
f) měření emisí bylo prováděno v souladu s požadavky podle § 58 odst. 1 písm. e),
g) údaje o zahájení měření emisí a o výsledku měření emisí byly neprodleně vkládány do informačního systému technických prohlídek,
h) byly řádně zpracovávány protokoly o měření emisí,
i) stanice měření emisí měla vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností a
j) osoby, které provádějí měření emisí, nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků měření emisí.
 
§ 65
Odnětí povolení k provozování stanice měření emisí
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování stanice měření emisí odejme, pokud
a) provozovatel stanice měření emisí přestal splňovat podmínky pro udělení povolení nebo
b) provozovatel stanice měření emisí o odnětí povolení požádal.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování stanice měření emisí dále odejme, pokud byly při provozování stanice měření emisí závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem.
(3) O povolení k provozování stanice měření emisí může provozovatel stanice měření emisí, kterému bylo povolení odňato podle odstavce 2, znovu požádat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k provozování stanice měření emisí.
 
§ 66
Příslušnost
(1) Příslušným k vedení řízení o vydání povolení k provozování stanice měření emisí a řízení o odnětí vydaného povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bude nebo je stanice měření emisí umístěna.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nejméně jednou za 3 roky provede u provozovatele stanice měření emisí kontrolu zaměřenou na plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem.".
86. § 67 až 71 se včetně nadpisů zrušují.
87. V § 72 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
"(2) Ministerstvo odejme oprávnění podle odstavce 1, jestliže
a) držitel oprávnění přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, nebo
b) o to držitel oprávnění požádal.
(3) Ministerstvo dále odejme oprávnění podle odstavce 1, jestliže při provádění technických kontrol byly závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem.
(4) O vydání oprávnění podle odstavce 1 může držitel oprávnění k provozování stanice technické kontroly, kterému bylo oprávnění odňato podle odstavce 3, znovu požádat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění podle odstavce 3.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.
88. V § 72a odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova "obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek" nahrazují slovem "jméno".
89. V § 72a odst. 2 písm. a) bodu 2 se slova "obchodní firma nebo" zrušují.
90. V § 72a odst. 2 písmeno b) zní:
"b) údaje o oprávnění k provozování stanice technické kontroly, osvědčení k provozování stanice technické kontroly, oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a oprávnění k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a údaje o povolení k provozování stanice měření emisí a".
91. V § 72a odst. 2 písm. c) úvodní části ustanovení se slova "stanic technické kontroly a mechanicích stanic měření emisí" zrušují.
92. V § 72a odst. 2 písm. c) bodu 1 se slova " , popřípadě jména, a příjmení" zrušují.
93. V § 72a odst. 2 písm. c) bodu 2 se slova "nebo stanice měření emisí" zrušují.
94. V § 72a odst. 2 písm. c) bodu 3 se slova "nebo mechanika" zrušují.
95. V § 75 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Za povinnou výbavu, která musí být umístěna ve vozidle, lze stanovit pouze náhradní elektrické pojistky, náhradní žárovky výměnného zdroje světla, náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně nebo prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, lékárničku, přenosný výstražný trojúhelník nebo hasicí přístroj. Rozsah povinné výbavy, způsob jejího umístění ve vozidle a technické požadavky na povinnou výbavu stanoví pro jednotlivé kategorie, podkategorie nebo druhy vozidel prováděcí právní předpis.".
96. V § 79 odst. 1 se text "odst. 1" zrušuje.
97. V § 79 odstavec 4 zní:
"(4) Provozovatel zvláštního vozidla kategorie C, T nebo R, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví toto vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě
a) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
, nebo
b) 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo neuvedené v písmenu a).".
98. V § 79 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Bylo-li zvláštní vozidlo kategorie C, T nebo R bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném členském státě, použije se odstavec 4 pro jeho přistavení k pravidelné technické prohlídce obdobně. Lhůta pro provedení první pravidelné technické prohlídky zvláštního vozidla se počítá ode dne jeho první registrace v jiném členském státě. Lhůta pro následné pravidelné technické prohlídky zvláštního vozidla se počítá ode dne provedení poslední pravidelné technické prohlídky v členském státě, ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu zvláštního vozidla do registru silničních vozidel nebo ode dne provedení technické prohlídky jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
(6) Provozovatel zvláštního vozidla kategorie C, T nebo R, které bylo bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném než členském státě, přistaví toto vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu zvláštního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě
a) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
, nebo
b) 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo neuvedené v písmenu a).".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.
99. V § 79 odst. 7 se věta druhá zrušuje.
100. V § 79 odst. 8 se slova "a měření emisí" zrušují.
101. V § 80 odst. 2 písm. i) se čárka za slovem "technika" nahrazuje slovem "a", slova "pro vydávání technických protokolů" se nahrazují slovy "k provádění technických kontrol" a slova "a profesní osvědčení mechanika" se zrušují.
102. V § 80 odst. 2 písm. j) se čárka za slovem "technika" nahrazuje slovem "a", slova "pro vydávání technických protokolů kontroly jednotlivých druhů vozidel, výměnných nástaveb nebo malých sérií" se nahrazují slovy "k provádění technických kontrol" a slova "a profesních osvědčení mechanika" se zrušují.
103. V § 80 odst. 2 písmeno k) zní:
"k) vydává a odnímá oprávnění k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,".
104. V § 80 odst. 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) až n), která znějí:
"l) vydává a odnímá oprávnění k provádění technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
m) pověřuje a odnímá pověření k zajištění výuky spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
n) pověřuje a odnímá pověření k zajištění výuky v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu,".
Dosavadní písmena l) až x) se označují jako písmena o) až aa).
105. V § 80 odst. 2 písm. r) se slova "a k měření emisí" zrušují.
106. V § 80 odst. 2 se na konci textu písmene v) doplňují slova "a centrální seznam paměťových karet podniku".
107. V § 80 odst. 2 se písmeno w) zrušuje.
Dosavadní písmena x) až aa) se označují jako písmena w) až z).
108. V § 80 odst. 4 písm. b) se slova " , zvláštní registrační značku nebo registrační značku na přání" nahrazují slovy "nebo zvláštní registrační značku".
109. V § 80 odst. 4 písm. h) se slovo "oprávnění" nahrazuje slovem "povolení".
110. V § 80 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).
111. V § 81 odst. 1 se slovo "předpisu5)" nahrazuje slovem "předpisu" a slova "Celní správa" se nahrazují slovy "orgány Celní správy".
112. V § 82 odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru závažné závady v činnosti stanice technické kontroly, nařídí okamžité zastavení provádění technických prohlídek a technických kontrol ve stanici technické kontroly a vyrozumí o tom neprodleně příslušný krajský úřad. Zastavení provádění technických prohlídek a technických kontrol ve stanici technické kontroly trvá do doby nabytí právní moci rozhodnutí vydaného v řízení o přestupku provozovatele stanice technické kontroly nebo do uplynutí lhůty 30 dnů od vyrozumění krajského úřadu, nebylo-li takové řízení zahájeno.
(5) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru může bezprostředně po provedení technické prohlídky vyzvat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, nebo, není-li přítomna, kontrolního technika kontrolované stanice technické kontroly, aby na dobu nezbytně nutnou přistavila zkontrolované vozidlo k opakované technické prohlídce prováděné v rámci státního odborného dozoru, pokud má důvodné pochybnosti o dodržení stanoveného rozsahu a postupu provádění technických prohlídek nebo o tom, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Osoba, která byla k přistavení vozidla k opakované technické prohlídce vyzvána, je povinna této výzvě vyhovět. Opakovanou technickou prohlídku provede bezplatně kontrolní technik pod dozorem osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru, a to bez zbytečného odkladu. Výsledek opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru nahrazuje výsledek bezprostředně předcházející technické prohlídky, jsou-li tyto výsledky odlišné.".
113. V § 82 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Jsou-li důvodné pochybnosti o dodržování stanoveného rozsahu a postupu provádění technických prohlídek, lze při provádění kontroly pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy bez vědomí provozovatele stanice technické kontroly nebo kontrolního technika. Po předložení pověření ke kontrole musí být provozovateli stanice technické kontroly nebo kontrolnímu technikovi sděleno, že byl záznam pořízen a v jakém rozsahu byl pořízen. Při kontrole provádění technické prohlídky nebo technické kontroly může být rovněž použito vozidlo přistavené kontrolním orgánem.
(7) Při výkonu státního odborného dozoru nad činností provozovatele stanice měření emisí se odstavce 4 až 6 použijí obdobně. Orgánem provádějícím úkony podle odstavce 4 je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.".
114. V § 83 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která znějí:
"i) v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti,
j) v případě provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti o této skutečnosti nevystaví protokol podle § 36 odst. 4 nebo jej nepředá provozovateli silničního vozidla,
k) jako provozovatel silničního vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystavený podle § 36 odst. 4,".
Dosavadní písmena i) až u) se označují jako písmena l) až x).
115. V § 83 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
"o) v rozporu s § 38 odst. 1 písm. e) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. e),".
Dosavadní písmena o) až x) se označují jako písmena p) až y).
116. V § 83 odst. 1 se na konci textu písmene t) doplňují slova "nebo provozovatelem stanice měření emisí".
117. V § 83 odst. 1 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:
"u) jako kontrolní technik za účelem získání majetkového nebo jiného prospěchu v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku ve stanoveném rozsahu, způsobem nebo v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek,".
Dosavadní písmena u) až y) se označují jako písmena v) až z).
118. V § 83 odst. 1 se na konci písmene v) čárka nahrazuje tečkou a písmena w) až z) se zrušují.
119. V § 83 odstavec 2 zní:
"(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. p),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo u),
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h), j), l) až o), q) až t) nebo v), nebo
d) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).".
120. V § 83 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Příkazem na místě lze za přestupky podle odstavce 1 písm. b), l) nebo o) uložit pokutu do 5 000 Kč. Ostatní přestupky podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.".
121. V § 83a odst. 1 písmena m) až r) znějí:
"m) jako výrobce nebo dovozce uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla v rozporu se zákazem podle § 25 odst. 3,
n) uvede na trh silniční vozidlo po pozbytí platnosti schválení typu bez povolení podle § 26 odst. 2 nebo v rozporu s tímto povolením,
o) provozuje technickou zkušebnu bez povolení podle § 27 odst. 1 nebo v rozporu s tímto povolením,
p) jako výrobce silničního vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla nesplní některou z povinností podle § 28 odst. 1,
q) vykonává činnost akreditovaného zástupce bez povolení podle § 28 odst. 3,
r) jako akreditovaný zástupce nesplní některou z povinností podle § 28 odst. 4.".
122. V § 83a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až z), která znějí:
"s) jako výrobce nebo akreditovaný zástupce uvede na trh silniční vozidlo, nedokončené silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla v rozporu se zákazem podle § 28c odst. 2,
t) v rozporu s § 28d odst. 1 neposkytne ministerstvu údaje do evidence technických údajů typů silničních vozidel,
u) v rozporu s § 28d odst. 2 neposkytne ministerstvu nejpozději při prvním uvedení silničního vozidla podléhajícího registraci na trh v České republice údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla,
v) v rozporu s § 28d odst. 3 nevyhoví žádosti orgánu nebo stanice technické kontroly jiného členského státu o poskytnutí údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky silničního vozidla,
w) v rozporu s § 33c neposkytne ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne vydání technického průkazu jednotlivě vyrobeného silničního vozidla údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla,
x) v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti,
y) v případě provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti o této skutečnosti nevystaví protokol podle § 36 odst. 4 nebo jej nepředá provozovateli silničního vozidla, nebo
z) jako provozovatel silničního vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystavený podle § 36 odst. 4.".
123. V § 83a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu,
b) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,
c) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
d) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. e) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. e),
e) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v technickém průkazu zvláštního vozidla,
f) v rozporu s § 57 odst. 1 provozuje stanici technické kontroly bez osvědčení k provozování stanice technické kontroly nebo
g) v rozporu s § 63 odst. 1 provozuje stanici měření emisí bez povolení k provozování stanice měření emisí.".
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.
124. V § 83a odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova "nebo byly udržovány podle pokynů výrobce".
125. V § 83a odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova "technických prohlídek".
126. V § 83a odst. 3 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až l), která znějí:
"j) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. i) nezajistí, aby stanice technické kontroly měla vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek,
k) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. j) nezajistí, aby ve stanici technické kontroly nebyly prováděny pravidelné technické prohlídky silničních vozidel registrovaných v jiných státech,
l) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. k) nezajistí, aby osoby provádějící technické prohlídky nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků technické prohlídky,".
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena m) a n).
127. V § 83a odstavec 4 zní:
"(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice měření emisí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému technických prohlídek údaje podle § 48a odst. 1,
b) v rozporu s § 64 písm. a) nezajistí, aby byla stanice měření emisí provozována v souladu s vydaným povolením k jejímu provozování,
c) v rozporu s § 64 písm. b) nezajistí, aby měření emisí vozidel bylo prováděno osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
d) v rozporu s § 64 písm. c) nezajistí, aby stavební uspořádání nebytových prostor, v nichž je provozována stanice měření emisí, umožňovalo její řádné provozování,
e) v rozporu s § 64 písm. d) nezajistí, aby stanice měření emisí byla vybavena všemi přístroji, technickými zařízeními a programovým vybavením nezbytným pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů,
f) v rozporu s § 64 písm. e) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu a udržovány podle pokynů výrobce,
g) v rozporu s § 64 písm. f) nezajistí, aby měření emisí bylo prováděno v souladu s požadavky podle § 58 odst. 1 písm. e),
h) v rozporu s § 64 písm. g) nezajistí, aby údaje o zahájení měření emisí a o výsledku měření emisí byly neprodleně vkládány do informačního systému technických prohlídek,
i) v rozporu s § 64 písm. h) nezajistí, aby byly řádně zpracovávány protokoly o měření emisí,
j) v rozporu s § 64 písm. i) nezajistí, aby stanice měření emisí měla vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností, nebo
k) v rozporu s § 64 písm. j) nezajistí, aby osoby provádějící měření emisí nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků měření emisí.".
128. V § 83a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "nebo s" zrušují.
129. V § 83a odst. 6 úvodní části ustanovení a v § 83a odst. 7 úvodní části ustanovení se za slova "vozidel a dozor nad trhem30)" vkládají slova "nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel33)".
Poznámka pod čarou č. 33 zní:
"33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění.".
130. V § 83a odst. 6 písm. e) se za slovo "pozmění" vkládají slova "výsledky provedených zkoušek,".
131. V § 83a odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "trhem29) nebo" nahrazují slovem "trhem29),".
132. V § 83a se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 34 znějí:
"(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schválení typu z hlediska palubního systému využívajícího linku tísňového volání34)
a) v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení z oběhu uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí,
b) nezajistí, aby byl palubní systém využívající linku tísňového volání přístupný nezávislému provozovateli za účelem opravy nebo údržby, nebo
c) nepřijme opatření k ochraně osobních údajů a soukromí uživatelů palubních systémů využívajících linku tísňového volání.
(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce silničního vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla dopustí přestupku tím, že
a) uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí v řízení o
1. schválení typu podle § 21 odst. 1,
2. změně schválení typu podle § 24,
3. zrušení rozhodnutí o schválení typu podle § 25 odst. 1,
4. zákazu uvádění silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel na trh podle § 25 odst. 3, nebo
5. uvedení silničních vozidel na trh po pozbytí platnosti schválení typu podle § 26 odst. 2,
b) v rozporu s § 23 odst. 1 neopatří vyrobené silniční vozidlo, jehož typ je schválen, prohlášením o shodě nebo opatří prohlášením o shodě silniční vozidlo, jehož typ nebyl schválen,
c) v rozporu s § 23 odst. 2 nezajistí, aby prohlášení o shodě obsahovala ochranné prvky k zabránění padělání,
d) v rozporu s § 23 odst. 1 nebo 3 neoznačí vyrobené silniční vozidlo, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu nebo označí značkou schválení typu silniční vozidlo, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, jejichž typ nebyl schválen,
e) v rozporu s § 25 odst. 2 neoznámí ministerstvu ukončení výroby schváleného typu silničního vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nebo
f) v rozporu s § 28 odst. 2 neustanoví svého zástupce.
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES.".
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.
133. V § 83a odstavec 10 zní:
"(10) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), m) nebo s) nebo odstavce 6 písm. c),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) až q), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. e), g) nebo l), odstavce 4 písm. b), g) nebo k) nebo odstavce 9 písm. a),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), j), k), r), t) až x), odstavce 2 písm. a), c), f) nebo g), odstavce 3 písm. c), d), f), h), j) nebo k), odstavce 4 písm. c), d), e), f), h) nebo j), odstavce 6 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 7, 8 nebo odstavce 9 písm. b) až f),
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo y), odstavce 2 písm. b) nebo d), odstavce 3 písm. a), b), i), m) nebo n), odstavce 4 písm. a) nebo i) nebo odstavce 5, nebo
e) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. z).".
134. V § 84 odstavec 1 zní:
"(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. h) a v), § 83a odst. 1 písm. l) až w) a § 83a odst. 6 až 9,
b) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. i) až k), q) až u), § 83a odst. 1 písm. x) až z), § 83a odst. 2 písm. f) a § 83a odst. 3, a
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. a) až g) a l) až p), § 83a odst. 1 písm. a) až k), § 83a odst. 2 písm. a) až e) a g) a § 83a odst. 4 a 5.".
135. V § 84 odst. 2 se text "i)" nahrazuje textem "l)".
136. V § 91 odst. 1 se text "§ 28d" nahrazuje textem "28d odst. 1 a 2", za text "§ 33b odst. 1," se vkládá text "§ 33c,", text "§ 44 odst. 6, § 45 odst. 1 a 4, § 47 odst. 4" se nahrazuje textem "§ 47 odst. 3", text "§ 48 odst. 1 a 6" se nahrazuje textem "§ 48 odst. 7", text "§ 60 odst. 4" se nahrazuje textem "§ 60 odst. 5", text "§ 63 odst. 6" se nahrazuje textem "§ 63 odst. 5", text "§ 66 odst. 4, § 67 odst. 1 písm. b) a d), § 69 odst. 3, § 71 odst. 3, § 72 odst. 3" se nahrazuje textem "§ 72 odst. 6", za text "§ 75 odst. 2" se vkládá text "a 3" a text "§ 79 odst. 6" se nahrazuje textem "§ 79 odst. 8".
137. V § 91 odst. 1 se text "§ 7b odst. 6" nahrazuje textem "§ 7b odst. 8".
138. V § 91 odst. 2 se text "§ 37 písm. b)" nahrazuje textem "§ 37 odst. 1 písm. b)".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel stanice technické kontroly, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provozovat stanici technické kontroly na základě takového oprávnění a osvědčení po dobu nejvýše 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Po dobu, po kterou je provozovatel stanice technické kontroly oprávněn provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1, se na rozsah oprávnění k provádění technických prohlídek, požadavky na přístroje a zařízení pro provádění technických prohlídek a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro výkon státního odborného dozoru, změny nebo odnímání oprávnění k provozování stanice technické kontroly se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Provozovatel stanice technické kontroly uvedený v bodu 1 je oprávněn podat příslušnému krajskému úřadu společnou žádost o vydání nového oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V žádosti musí být vedle obecných náležitostí podle správního řádu uveden popis technického vybavení a stavebního uspořádání stanice technické kontroly a údaje nezbytné pro určení kapacity stanice technické kontroly. Krajský úřad na základě společné žádosti nové oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydá, jestliže nedojde ke zvýšení kapacity stanice technické kontroly a žadatel doloží splnění požadavků podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na
a) odbornou způsobilost osob zajišťujících provozování stanice,
b) stavební uspořádání a technické a programové vybavení stanice vztahující se k provádění měření emisí a
c) vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění prohlídek ve stanici.
4. Provozovatel stanice technické kontroly může ve společné žádosti podle bodu 3 požádat rovněž o změnu adresy provozovny uvedené v oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Krajský úřad v takovém případě na základě společné žádosti nové oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydá, jestliže je provozovna umístěna ve správním obvodu stejného okresu, nedojde ke zvýšení kapacity stanice technické kontroly a žadatel doloží splnění požadavků na vydání osvědčení podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydané podle bodu 3 nebo 4 se považuje za oprávnění a osvědčení podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na obsah oprávnění a osvědčení se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Dosavadní oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly pozbývají platnosti vydáním oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly podle bodu 3 nebo 4 nebo uplynutím doby, po kterou je jejich držitel oprávněn provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1.
7. Provozovatel stanice měření emisí, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provozovat stanici měření emisí na základě takového oprávnění a osvědčení. Pro odnímání oprávnění k provozování stanice měření emisí se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li provozovatel stanice měření emisí o změnu oprávnění nebo o vydání povolení k provozování stanice měření emisí, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá povolení k provozování stanice měření emisí podle zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 63 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí pozbývají platnosti dnem vydání povolení k provozování stanice měření emisí. Pro výkon státního odborného dozoru se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Kontrolnímu technikovi, který je držitelem platného profesního osvědčení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Ministerstvo dopravy namísto prodloužení platnosti tohoto osvědčení nové profesní osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nové profesní osvědčení Ministerstvo dopravy vydá, jestliže kontrolní technik absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a splnil požadavky podle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost profesního osvědčení kontrolního technika vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nelze prodloužit.
9. Do doby vydání nového profesního osvědčení podle bodu 8 je kontrolní technik oprávněn provádět technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly v rozsahu podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro odnímání profesního osvědčení kontrolního technika v této době se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Mechanik, který je držitelem platného profesního osvědčení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před uplynutím platnosti osvědčení absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Namísto prodloužení platnosti profesního osvědčení mechanika vydá Ministerstvo dopravy profesní osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splňuje-li mechanik požadavky podle § 61 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li mechanik o omezení oprávnění k provádění technických prohlídek na měření emisí, oprávnění se omezí postupem podle § 60 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost profesního osvědčení mechanika nelze prodloužit.
11. Do doby vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle bodu 10 je mechanik oprávněn provádět měření emisí vozidel ve stanici měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro výkon státního odborného dozoru, povinnosti mechanika a odnímání profesního osvědčení mechanika se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Na fyzickou osobu, která je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika a platného profesního osvědčení mechanika, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní postup podle bodu 8 nebo 10 podle toho, které z obou profesních osvědčení má kratší dobu platnosti.
13. Fyzická osoba, která je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika a platného profesního osvědčení mechanika, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněna požádat Ministerstvo dopravy i před absolvováním prohlubovacího kurzu a složením zkoušky odborné způsobilosti o vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo dopravy toto profesní osvědčení vydá, splňuje-li žadatel požadavky podle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Profesní osvědčení kontrolního technika a profesní osvědčení mechanika, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle věty druhé. Doba platnosti profesního osvědčení kontrolního technika podle věty druhé se stanoví podle doby platnosti toho z nahrazovaných osvědčení, jehož doba platnosti je kratší.
14. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl.III
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 19c se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Provádí-li silniční správní úřad v řízení podle odstavce 1 ohledání vozidla, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze provozovateli vozidla. Není-li silničnímu správnímu úřadu provozovatel vozidla znám a účelem tohoto ohledání je zjištění jeho totožnosti, oznámí se usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením ohledání vozidla a současně vyvěšením na úřední desce.
(4) Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 lze otevřít uzamčené vozidlo i v nepřítomnosti jeho provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla v nepřítomnosti jeho provozovatele, zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla.".
2. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 24b
Rozšíření obecného užívání
(1) Při splnění podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu stavu pozemní komunikace lze na určených dálnicích, silnicích nebo místních komunikacích užít vozidlo, jehož
a) výška, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní silniční dopravu, nebo
b) výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní přepravu dřeva, o využití pracovních strojů samojízdných pro zemědělské práce nebo pro opravy nebo údržbu pozemních komunikací.
(2) Pozemní komunikace podle odstavce 1 nebo jejich úseky určí Ministerstvo dopravy opatřením obecné povahy. V opatření obecné povahy Ministerstvo dopravy dále
a) vymezí kategorie nebo podkategorie vozidel a přepravy, při nichž lze tato vozidla užít podle odstavce 1,
b) stanoví, které z hodnot podle odstavce 1 mohou být překročeny, největší povolenou míru jejich překročení a další podmínky zajištující bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu stavu pozemní komunikace, při jejichž splnění lze užít vozidlo podle odstavce 1, například označení vozidla, doprovod vozidla nebo omezení rychlosti vozidla, a
c) stanoví dobu jeho platnosti, která nepřesáhne 5 let.
(3) Dotčenými orgány při vydávání opatření obecné povahy jsou
a) Ministerstvo vnitra, jde-li o dálnici,
b) Policie České republiky, jde-li o silnici nebo místní komunikaci, a
c) krajský úřad, jde-li o silnici nebo místní komunikaci v jeho správním obvodu.
(4) Návrh opatření obecné povahy projedná Ministerstvo dopravy s dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu, má se za to, že s návrhem souhlasí.
(5) Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní Ministerstvo dopravy pouze na své úřední desce a na úředních deskách krajských úřadů, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Po nabytí účinnosti zveřejní Ministerstvo dopravy opatření obecné povahy rovněž ve Věstníku dopravy.
(6) Ministerstvo dopravy může prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou-li splněny podmínky pro jeho vydání. Ministerstvo dopravy zruší opatření obecné povahy, nejsou-li splněny podmínky pro jeho vydání.
(7) Užít vozidlo podle odstavce 1 lze jen při splnění všech podmínek stanovených opatřením obecné povahy. Je-li jako podmínka stanoven policejní doprovod, je provozovatel takto užitého vozidla povinen uhradit náklady s tím spojené Policii České republiky.
(8) Povinnost řídit se místní a přechodnou úpravou provozu není při užití vozidla podle odstavce 1 dotčena. Užití vozidla podle odstavce 1 nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.".
3. V § 25 odst. 6 se na konci písmene a) doplňují slova "není-li umožněno opatřením obecné povahy podle § 24b,".
4. V § 38a odst. 1 se slova "silničních motorových vozidel kategorií N2, N310) a jejich jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4 a dále motorových vozidel kategorie OT3, OT410) (dále jen "vozidlo")" nahrazují slovy "vozidel spadajících do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R, S nebo SS10) nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly. Kontrolní vážení může zahrnovat kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu".
5. V § 38a odst. 2 písm. a) a b) se za slova "kontrolní vážení vozidla" vkládají slova "nebo jízdní soupravy".
6. V § 38a se odstavce 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 38a se na konci odstavce 5 doplňují věty "Je-li zásilka přepravována v kontejneru nebo výměnné nástavbě, vydá odesílatel k zásilce doklad obsahující údaje o hmotnosti zásilky a hmotnosti kontejneru nebo výměnné nástavby. Provozovatel vozidla nebo, je-li zásilka přepravována jízdní soupravou, provozovatel jízdní soupravy zajistí, aby doklady vydané odesílatelem byly k dispozici ve vozidle nebo v jízdní soupravě, kterými je zásilka přepravována.".
8. V § 38a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Provozovatelem jízdní soupravy se pro účely tohoto zákona rozumí provozovatel tažného vozidla této jízdní soupravy.
(7) Policie České republiky a celní úřady, jde-li o nízkorychlostní kontrolní vážení, a kraje a vlastníci pozemních komunikací, jde-li o vysokorychlostní kontrolní vážení, poskytnou Ministerstvu dopravy vždy do 31. května údaje za předchozí kalendářní rok o počtu jimi zajištěných nebo provedených kontrolních vážení a o počtu vozidel nebo jízdních souprav, u nichž bylo při kontrolním vážení zjištěno nedodržení hodnot pro hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nebo pro rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav stanovených zákonem o silničním provozu.".
9. V § 38b odst. 1 se za slovo "vozidlo" vkládají slova "nebo jízdní soupravu" a slova "na pozemní komunikaci" se zrušují.
10. V § 38b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a předložit doklady podle § 38a odst. 5, byly-li vydány".
11. V § 38b odstavec 4 zní:
"(4) Překáží-li vozidlo nebo jízdní souprava v provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, policista nebo celník vyzve řidiče k odstranění vozidla nebo jízdní soupravy. Nedojde-li k odstranění vozidla nebo jízdní soupravy bezprostředně po výzvě podle věty první, zajistí policista nebo celník odtažení vozidla nebo jízdní soupravy na náklady provozovatele vozidla nebo jízdní soupravy.".
12. V § 38b odst. 5 se slovo "Způsob" nahrazuje slovy "Rozsah a způsob".
13. § 38c včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
 
"§ 38c
(1) Zjistí-li se nízkorychlostním kontrolním vážením nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, přikáže policista nebo celník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě do doby, než
a) zjištěné nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu bude odstraněno, nebo
b) užití vozidla nebo jízdní soupravy bude umožněno rozhodnutím o povolení zvláštního užívání nebo opatřením obecné povahy podle § 24b.
(2) Policista nebo celník přikáže řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě rovněž v případě, že řidič odmítl podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zákaz pokračování jízdy platí do doby provedení nízkorychlostního kontrolního vážení vozidla nebo jízdní soupravy, nejdéle však 48 hodin.
(3) Zakázal-li policista nebo celník pokračování v jízdě, může vozidlu nebo jízdní soupravě zabránit v jízdě použitím technického prostředku.
(4) Zabránění v jízdě se provede na náklady provozovatele vozidla nebo, jde-li o jízdní soupravu, na náklady provozovatele jízdní soupravy.
(5) Jde-li o zákaz pokračování v jízdě podle odstavce 1, policie nebo celní úřad zajistí uvolnění vozidla nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) nebo b). Jde-li o zákaz pokračování v jízdě podle odstavce 2, policie nebo celní úřad zajistí uvolnění vozidla nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odstavce 2 nebo uplynutí lhůty podle odstavce 2. Požadovat provedení nízkorychlostního kontrolního vážení k ověření splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 2 lze, jen pokud je v místě, kde má být toto vážení provedeno, k dispozici technické zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení.
(6) Zakázat pokračování v jízdě nelze, jde-li o přepravu zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat během přepravy39).
39) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.".
14. V § 38d odst. 1 se za slova "podrobit vozidlo" vkládají slova "nebo jízdní soupravu" a za slova "na trase vozidla" se vkládají slova "nebo jízdní soupravy".
15. V § 38d odst. 2 se slova "překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10)" nahrazují slovy "nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu".
16. V § 38d odst. 4 se slovo "Způsob" nahrazuje slovy "Rozsah a způsob".
17. V § 40 odst. 4 písm. c) se text "e)" nahrazuje textem "c)" a text "u) a v)" se nahrazuje textem "s), t), u) a v)".
18. V § 40 odst. 9 se slova "až d)" nahrazují slovy " , b) a d)" a za slova "§ 42b odst. 2" se vkládají slova "a přestupky podle § 42a odst. 4 písm. c) zjištěné nízkorychlostním kontrolním vážením".
19. V § 42a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo v opatření obecné povahy podle § 24b".
20. V § 42a odst. 4 písmena c) a d) znějí:
"c) řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu,
d) v rozporu se zákazem podle § 38c odst. 1 pokračuje v jízdě vozidlem nebo jízdní soupravou, u nichž bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu.".
21. V § 42a odst. 4 se písmeno e) zrušuje.
22. V § 42a odst. 7 písm. h) se text "e)" nahrazuje textem "c)".
23. V § 42b odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo v opatření obecné povahy podle § 24b".
24. V § 42b odst. 1 písmena s) až u) znějí:
"s) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy provozuje vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu,
t) jako odesílatel zásilky přepravované v kontejneru nebo výměnné nástavbě v rozporu s § 38a odst. 5 nevydá doklad obsahující údaje o hmotnosti zásilky a hmotnosti kontejneru nebo výměnné nástavby,
u) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy v rozporu s § 38a odst. 5 nezajistil, aby byly ve vozidle nebo v jízdní soupravě k dispozici doklady vydané odesílatelem k přepravované zásilce,".
25. V § 42b odst. 1 písmeno v) zní:
"v) jako odesílatel zásilky v rozporu s § 38a odst. 5 vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost zásilky, kontejneru nebo výměnné nástavby, než je jejich skutečná hmotnost, pokud je u vozidla nebo jízdní soupravy kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel nebo jízdních souprav,".
26. V § 42b odst. 6 písm. a) se text " , u)" zrušuje.
27. V § 42b odst. 6 písm. d) se za text "písm. n)" vkládá text " , u)".
28. V § 43 odst. 1 větě první se slova "a u)" zrušují a slova "dle zvláštních právních předpisů10)" nahrazují slovy "nebo jízdní soupravy stanovenou zákonem o silničním provozu".
29. V § 43 odst. 1 větě druhé se za slova "hmotnost vozidla" vkládají slova "nebo jízdní soupravy".
30. V § 43 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami "Bylo-li zjištěno překročení největší povolené hmotnosti vozidla i jízdní soupravy, určí se výměra pokuty podle největšího překročení. Bylo-li kontrolním vážením zjištěno nedodržení jiné hodnoty nebo podmínky stanovené zákonem o silničním provozu, věty první a druhá se nepoužijí.".
31. V § 43 odst. 2 se text "v § 40 odst. 8" nahrazuje textem "v § 40 odst. 9".
32. V § 43 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo Policie České republiky".
33. V § 43 odst. 3 se text " , t) a u)" zrušuje.
34. V § 43 odstavec 4 zní:
"(4) Pokud je provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy, u nichž je při kontrolním vážení zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, současně jeho řidičem, odpovídá pouze za přestupek provozovatele vozidla nebo jízdní soupravy.".
35. V § 43 odst. 5 se text "a e)" zrušuje.
36. V § 43 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Řidič není dále odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c), pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol stanovených zákonem o silničním provozu a řidič prokázal, že byl přepravován pouze sypký materiál, jehož pohybu během přepravy nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit.".
37. V § 43 odstavec 7 zní:
"(7) Vymezení materiálu, který lze považovat za sypký materiál podle odstavce 5, a jeho fyzikálních vlastností stanoví prováděcí právní předpis.".
38. V § 43a odst. 1 písm. a) a v § 43a odst. 2 písm. a) se za slovo "řízení" vkládají slova "nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné".
39. V § 43a odst. 1 písm. b) se slova "nebo t)" zrušují.
40. V § 43a odst. 1 na konci textu písmene b) a v § 43a odst. 2 na konci textu písmene b) se doplňují slova "nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné".
41. V § 43a odst. 2 písm. b) se slova "nebo t)" zrušují.
42. V § 43b odst. 2 se slova "a případně nákladů vážení podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4" zrušují a slova " , nákladů řízení a případně nákladů vážení" se nahrazují slovy "a nákladů řízení".
43. V § 46 odst. 2 se slova "a § 41 odst. 4" nahrazují slovy " , § 41 odst. 4 a § 43 odst. 7".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o silničním provozu
Čl.IV
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 199/2017 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 47 se slova "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu" nahrazují slovy "Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu".
2. Na konci poznámky pod čarou č. 47 se doplňují věty
"Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.".
3. V § 6 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T2) s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného členského státu, a
2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném členském státě.".
4. V § 6 odstavec 9 zní:
"(9) Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu.".
5. § 6a včetně nadpisu zní:
 
"§ 6a
Technická silniční kontrola
(1) Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad podle zvláštního právního předpisu2). Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly, ve stanici měření emisí nebo, jde-li o kontrolu záznamového zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie32b), v autorizovaném metrologickém středisku.
(2) Při technické silniční kontrole je řidič povinen
a) zajet k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly, do stanice měření emisí nebo do autorizovaného metrologického střediska, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů,
b) předložit doklady podle § 6 odst. 7 písm. e), jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 nebo vozidlo kategorie T2) s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
, a
c) řídit se pokyny osoby provádějící kontrolu.
(3) O provedené technické silniční kontrole vydá policie řidiči doklad. Údaje obsažené v tomto dokladu předá policie Ministerstvu dopravy (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo tyto údaje zpřístupní prostřednictvím informačního systému technických prohlídek2).
(4) Náklady na provedení technické silniční kontroly uhradí tomu, kdo ji provedl, policie. Zjistí-li se při technické silniční kontrole vážná nebo nebezpečná závada2), je řidič vozidla povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu.
(5) Technické silniční kontroly jsou prováděny bez ohledu na státní občanství řidiče a stát, ve kterém je vozidlo registrováno. Technickou silniční kontrolu nesmí provádět osoba, která je s ohledem na svůj poměr k řidiči nebo provozovateli vozidla podjatá. Osoba provádějící technickou silniční kontrolu nesmí získat majetkový nebo jiný prospěch v závislosti na výsledku kontroly. Osoba obsluhující mobilní kontrolní jednotku musí být držitelem profesního osvědčení kontrolního technika2).
(6) Technické silniční kontroly vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O42) se provádějí tak, aby celkový počet těchto kontrol provedených v kalendářním roce odpovídal nejméně 5 % z celkového počtu vozidel těchto kategorií zapsaných v registru silničních vozidel.
(7) Způsob a rozsah provádění technické silniční kontroly, technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku, technické požadavky na mobilní kontrolní jednotky, náležitosti dokladu o provedené technické silniční kontrole, způsob a formu předání údajů obsažených v tomto dokladu a způsob stanovení nákladů na provedení technické silniční kontroly stanoví prováděcí právní předpis.".
6. V § 6b odst. 1 se slova "kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy" nahrazují slovy "technické silniční kontrole" a slova "nebo jízdní soupravy" se zrušují.
7. V § 6b odst. 2 písm. c) se slova "kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy" nahrazují slovy "technické silniční kontrole".
8. V § 6b odst. 3 se za slova "o jeho zadržení" vkládají slova "a kopií dokladu o provedené technické silniční kontrole, byl-li vydán,".
9. V § 6c odst. 1 písm. a) se slova "kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy" nahrazují slovy "technické silniční kontrole".
10. V § 41 odst. 1 se za slovo "modré" vkládají slova "nebo modré a červené".
11. V § 41 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) zpravodajských služeb při přepravě nosičů utajovaných informací nebo osob, kterým poskytují ochranu.".
12. V § 41 odstavec 8 zní:
"(8) Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.".
13. V § 41 odst. 9 se za slovo "modré" vkládají slova "nebo modré a červené".
14. V § 41 se doplňuje odstavec 11, který zní:
"(11) Zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy mohou být vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu13), vozidla používána Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany a vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby.".
15. V § 43 odst. 4 se za slovo "modré" vkládají slova "nebo modré a červené".
16. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 43a
Hmotnosti a rozměry vozidel
(1) Řidič motorového vozidla nesmí užít vozidlo, jehož hmotnost, rozměry včetně nákladu nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li jeho užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1).
(2) Řidič nesmí užít jízdní soupravu, pokud
a) její hmotnost nebo rozměry včetně nákladu ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li její užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1),
b) hmotnost nebo rozměry jednotlivých vozidel včetně nákladu, poměr hmotností jednotlivých vozidel nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li její užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1), nebo
c) spojení vozidel ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
(3) Řidič motorového vozidla kategorie M2, M3, N2, N32) nebo jízdní soupravy tvořené tímto vozidlem a přípojným vozidlem kategorie O2) musí mít při řízení u sebe technický průkaz nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li tyto údaje uvedeny na štítku připevněném na vozidle.
(4) Je-li vozidlo vybaveno sklopným nebo odnímatelným zařízením pro snížení aerodynamického odporu, nesmí jeho použití ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
(5) Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo dovolit užití vozidla v případech podle odstavce 1 nebo 2, není-li jeho užití umožněno postupem podle zvláštního právního předpisu1).
(6) Hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu a použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a rozsah údajů uváděných v dokladu o rozměrech vozidla stanoví prováděcí právní předpis.".
17. V § 45 odst. 3 větě první se slova "oranžové nebo modré" nahrazují slovy "oranžové, modré nebo modré a červené".
18. V § 52 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Jde-li o vozidlo kategorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 nebo vozidlo kategorie T2) s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
, lze kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu podle odstavce 1, 2, 5 nebo 6 spojit s technickou silniční kontrolou. V takovém případě se výsledek kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu zapíše do dokladu o provedené technické silniční kontrole.".
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
19. V § 52 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Způsob a rozsah provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku stanoví prováděcí právní předpis.".
20. V § 73 odst. 1 se za slova " "Signál pro cyklisty se znamením Volno" " vkládají slova " , "Signál pro cyklisty se zelenou směrovou šipkou nebo šipkami" nebo "Signál pro cyklisty Doplňková zelená šipka" " a slova "a) až d)" se nahrazují slovy "a) až e) a g)".
21. V § 83 odst. 6 písm. b) bod 2 zní:
"2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 km, 21 let.".
22. V § 87 odst. 1 písm. a) se za slovo "modré" vkládají slova "nebo modré a červené".
23. V § 87a se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření před zahájením výkonu činnosti nevzniká, podrobil-li se držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 dopravně psychologickému vyšetření před získáním tohoto řidičského oprávnění, a ode dne provedení vyšetření neuplynulo ke dni zahájení výkonu činnosti více než 6 měsíců.".
24. V § 87b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , a výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní".
25. V § 93 odst. 1 se za slovo "zdravotně" vkládají slova "nebo psychicky".
26. V § 118a odst. 2 písmeno c) zní:
"c) řidič odmítl podrobit vozidlo technické silniční kontrole, nebo".
27. V § 118a odst. 6 se za větu druhou vkládá věta "Došlo-li k zabránění v jízdě podle odstavce 2 písm. c), policie uvolní vozidlo nejpozději po 48 hodinách.".
28. V § 118c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) nebylo pravomocně skončeno řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, a ode dne zadržení řidičského průkazu uplynula doba, na kterou
1. byl rozhodnutím vydaným v prvním stupni řízení o tomto skutku uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo
2. lze uložit trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel za tento skutek.".
29. V § 122 odst. 5 se za slova "obecní policie" vkládají slova " , soudy, státní zastupitelství".
30. V § 124 odst. 12 písmeno i) zní:
"i) vyzvat řidiče vozidla, aby podrobil vozidlo technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu,".
31. V § 124 odst. 13 se slova "a 8 až 10" nahrazují slovy "8, 9 a 11".
32. V § 125c odst. 7 písm. c) se za číslo "9" vkládá číslo " , 11".
33. V § 125c se na začátek odstavce 9 vkládá věta "Za přestupek podle odstavců 1 až 4 nelze uložit napomenutí.".
34. V § 125d se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.".
35. V § 125d odst. 2 se text "f)" nahrazuje textem "g)".
36. V § 125j se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne ministerstvu vždy do 31. března údaje o počtu zahájených řízení, ve kterých v předchozím kalendářním roce postupoval podle odstavce 1.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
37. V § 137 odst. 2 se text "§ 6a odst. 4" nahrazuje textem "§ 6a odst. 7", za text "§ 43 odst. 6," se vkládá text "§ 43a odst. 6,", za text "§ 45 odst. 6," se vkládá text "§ 52 odst. 10," a text "§ 125j odst. 3" se nahrazuje textem "§ 125j odst. 4".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.V
V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 347/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 251/2017 Sb., v části II položce 26 části Osvobození se doplňuje bod 5, který zní:
"5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.".
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2018, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 25, pokud jde o § 40 odst. 6, které nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 až 16, 108 a 137 a článku V, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty