43/1969 Sb. o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí

Schválený:
43/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 25. dubna 1969
o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
Změna: 122/1984 Sb.
Český cenový úřad a ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány České socialistické republiky stanoví podle § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a podle čl. 144 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví:
a) ceny staveb nabývaných od občanů z jejich osobního vlastnictví z jakéhokoliv právního důvodu socialistickými nebo jinými organizacemi a občany, jakož i ceny takových staveb (§ 2 až § 10) nabývaných občany od uvedených organizací, pokud zvláštními předpisy není určeno jinak,
b) ceny práva osobního užívání pozemků (§ 11).
(2) Dále se touto vyhláškou (dále jen "vyhláška") upravuje postup socialistických organizací při sjednávání smluv o úplatných převodech nemovitostí s občany, popř. s jinými organizacemi než socialistickými (§ 22).
 
ČÁST PRVNÍ
Cenová ustanovení
  
HLAVA PRVNÍ
Ceny staveb v osobním vlastnictví
 
§ 2
Rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí
(1) Cena rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti (dále jen rodinný domek)*) se zjistí takto:
------------------------------------------------------------------
 kvalita stavby          za 1 m2 obytné plochy
------------------------------------------------------------------
   třída I               Kčs 3 280,-
   třída II              Kčs 2 350,-
   třída III              Kčs 1 720,-
   třída IV              Kčs 1 370,-
------------------------------------------------------------------
Zásady pro zařazení rodinných domků do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1.
(2) Obytnou plochou pro výpočet ceny se rozumí podlahová plocha
a) obytných místností podle předpisů o hospodaření s byty,
b) místností, které mohou svým stavebním a technickým uspořádáním sloužit jen k přechodnému ubytování a nesplňují podmínky pro trvalé bydlení podle předpisů o hospodaření s byty, snížená o 50 %,
c) místností určených k jiným účelům než obytným**) nacházejících se případně v rodinném domku.
(3) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o jeho opotřebení; toto snížení činí zpravidla při běžné údržbě 1 % za každý rok stáří stavby. U rodinného domku, na němž byla provedena modernizace nebo generální oprava, je snížení přiměřeně nižší a u rodinného domku, u něhož údržba nebo opravy byly zanedbány, nebo jde-li o rodinný domek poškozený, přiměřeně vyšší.
(4) Pro posouzení stáří rodinného domku je při pochybnostech rozhodující datum uvedení stavby do užívání.
 
§ 3
Rekreační chaty
(1) Cena rekreační chaty se zjistí takto:
------------------------------------------------------------------
 kvalita stavby          za 1 m2 zastavěné plochy
------------------------------------------------------------------
   třída I                Kčs 1 110,-
   třída II               Kčs  800,-
   třída III               Kčs  605,-
------------------------------------------------------------------
Zásady pro zařazení rekreačních chat do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 2.
(2) Cena podle odstavce 1 se zvyšuje o 20 %, má-li rekreační chata podkroví, a o 60 %, má-li rekreační chata souvislé patro.
(3) Zastavěnou plochou pro výpočet ceny rekreační chaty se rozumí celková zastavěná plocha budovy včetně verandy, avšak bez příslušenství, pokud je mimo budovu, a bez vedlejších staveb (dřevník, kolna na nářadí apod.).
(4) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří rekreační chaty činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.
 
§ 4
Garáže
(1) Cena samostatné garáže se zjistí takto:
------------------------------------------------------------------
 kvalita stavby          za 1 m2 zastavěné plochy
------------------------------------------------------------------
   třída I                Kčs 720,-
   třída II               Kčs 490,-
   třída III               Kčs 345,-
------------------------------------------------------------------
Zásady pro zařazení garáží do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 3.
(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří garáže činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.
 
§ 5
Ploty
(1) Cena plotu se zjistí takto:
------------------------------------------------------------------
 kvalita plotu              za 1 m plotu
------------------------------------------------------------------
   třída I                Kčs 360,-
   třída II               Kčs 200,-
   třída III               Kčs 130,-
   třída IV               Kčs  70,-
------------------------------------------------------------------
Zásady pro zařazení plotů do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 4.
(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří plotu činí zpravidla u kvality I. třídy 2 %, u II. třídy 2,5 %, u III. třídy 3,3 % a u IV. třídy 5 %.
 
§ 6
Studny
------------------------------------------------------------------
 a) hloubka studny kopané          za 1 m
------------------------------------------------------------------
 od      0  do 5 m         Kčs  770,-
 od dalších  5 m do 10 m         Kčs 1 410,-
 od dalších 10 m             Kčs 1 930,-
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
 b) studny vrtané hluboké         celkem
------------------------------------------------------------------
 nejvýše 5 m               Kčs 2 180,-
 nejvýše 10 m               Kčs 6 540,-
 nejvýše 20 m               Kčs 19 620,-
 nejvýše 40 m               Kčs 41 420,-
 přes  40 m               Kčs 76 300,-
------------------------------------------------------------------
(2) Cena studny v odstavci 1 zahrnuje i cenu jednoduchého (ručního) čerpacího zařízení.
(3) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří studny činí zpravidla 1 %.
 
§ 7
Drobné stavby
(1) Cena drobných staveb se zjistí takto:
------------------------------------------------------------------
 kvalita stavby          za 1 m2 zastavěné plochy
------------------------------------------------------------------
   třída I                Kčs 640,-
   třída II               Kčs 510,-
   třída III               Kčs 420,-
------------------------------------------------------------------
Zásady pro zařazení drobných staveb do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 5.
(2) Drobnými stavbami se rozumějí stavby, které svou povahou slouží osobní potřebě (např. dřevník na palivo, kolna, prádelna apod.).
(3) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok drobné stavby činí zpravidla u stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.
 
§ 8
Venkovní úpravy
(1) Cena venkovních úprav (dláždění, altány, ochranné zdi, narážené studně, drenáže apod.) se rovná výši pořizovacích nákladů v době ocenění, snížených zpravidla o 2 % za každý rok stáří venkovní úpravy.
(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí přiměřeně.
 
§ 9
Nedokončené stavby
Cenou nedokončené stavby je takový díl ceny dokončené stavby, jaký odpovídá poměru nákladů předpokládaných při dokončení stavby k nákladům již vynaloženým. Do objemu vynaložených nákladů se nezapočítává nezabudovaný stavební materiál.
 
§ 10
Ceny staveb nabývaných občany
(1) Ceny staveb v osobním vlastnictví (§ 2 až § 9), jakož i staveb prodávaných socialistickými nebo jinými organizacemi občanům do osobního vlastnictví mimo rámec obvyklého hospodaření jsou cenami nejvyššími, pokud tato vyhláška nestanoví jinak (§ 10 odst. 2 a § 22).
(2) Nabyl-li vlastník stavbu v osobním vlastnictví po 1. červnu 1953 za cenu vyšší než stanovenou podle § 2 až § 9 vyhlášky, jsou nejvyšší cenou prokazatelné nabývací náklady po odečtení opotřebení podle § 2 až § 7 vyhlášky.
  
HLAVA DRUHÁ
Cena práva osobního užívání pozemku
 
§ 11
(1) Cena práva osobního užívání pozemku*) pro výstavbu rodinného domku, rekreační chaty, garáže nebo zřízení zahrádky nebo pozemku již k tomuto účelu použitého se určuje podle sazeb uvedených v § 14 odst. 1 a 2.
(2) Okresní národní výbory nebo národní výbory jim na roveň postavené (dále jen "okresní národní výbory") mohou s přihlédnutím k místním podmínkám zvýšit cenu práva osobního užívání pozemku určeného nebo použitého pro výstavbu rekreační chaty nebo zřízení zahrádky.
 
ČÁST DRUHÁ
Náhrady při vyvlastnění nemovitostí
  
HLAVA PRVNÍ
Náhrada za stavby v osobním vlastnictví
 
§ 12
zrušen
  
HLAVA DRUHÁ
Náhrada za nemovitosti v soukromém vlastnictví
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
HLAVA TŘETÍ
Společná ustanovení
Náhrada za porosty
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Postup socialistických organizací při sjednávání smluv s občany o převodu nemovitostí
 
§ 22
(1) Socialistické organizace při smluvním nabývání staveb v osobním vlastnictví a nemovitostí v soukromém vlastnictví, na které se vztahuje tato vyhláška, se mohou zavazovat k vyšším úplatám než poskytovaným při vyvlastnění jen v mimořádných, zvláště sociálních případech a pouze se souhlasem okresního národního výboru.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i při prodejích staveb socialistickými organizacemi mimo obvyklé hospodaření do osobního vlastnictví občanům.
(3) Socialistická organizace může také sjednat, že za vykupovanou stavbu v osobním vlastnictví poskytne vlastníkovi místo peněžní úplaty jinou stavbu (a to i její výstavbou), která může být v osobním vlastnictví, nebo stavební prostředky. Na náhradu v jiné stavbě nebo na náhradu ve stavebních prostředcích vlastník nemá právní nárok. Náhradní stavba se ocení podle § 12 odst. 1 a 2 a případné rozdíly se vyrovnají v penězích. Rovněž v penězích se vyrovná rozdíl mezi úplatou za vykupovanou stavbu a cenou stavebních prostředků. Socialistická organizace nezaplacený rozdíl zajistí na náhradní stavbě smlouvou o omezení převodu nemovitosti podle § 58 obč. zák. č. 40/1964 Sb.
(4) Socialistická organizace může také sjednat, že za vykupovaný pozemek poskytne vlastníkovi místo peněžní úplaty jiný pozemek stejného druhu. Případné rozdíly v ocenění se vyrovnají v penězích.
(5) Ustanovení § 19 až 21 platí přiměřeně. Rozdíl (§ 21 odst. 3) musí být vyčíslen a povinnost k jeho vrácení stanovena ve smlouvě.
(6) Předpisy o správě národního majetku nejsou tímto dotčeny.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 23
Organizace, které získaly stavby vyvlastněním nebo smluvně za cenu podle vyhlášky č. 73/1964 Sb. po 1. lednu 1969, doplatí bývalému vlastníkovi stavby částku ve výši rozdílu mezi touto náhradou (kupní cenou) a náhradou (kupní cenou) podle této vyhlášky.
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1969, a od tohoto dne neplatí na území České socialistické republiky vyhláška č. 73/1964 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí.
Ministr financí:
Ing. Lér, CSc. v.r.
Ministr předseda Českého cenového úřadu:
Dr. Jaška v.r.
Příl.1
Zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí podle kvality do 4 tříd
----------------------------------------------------------------------------
 třída     I       II       III       IV
----------------------------------------------------------------------------
1. zdivo   cihelné    s dostatečnou  zdivo různé,   nepálená cihla,
       masívní    izolační     kombinované    kámen
              schopností,   i s dřevem
              sruby dřevěné
----------------------------------------------------------------------------
2. fasáda  obložená   břízolitová   vápenná štuková  vápenná
       i částečně,  omítka,režné   omítka,stříkaný  štuková
       tvrdá     zdivo lícové   břízolit
       omítka
----------------------------------------------------------------------------
3. střecha  plochá    plochá preskies, plochá lepenková, plochá
       plechová,   dvojité tašky,  dvojité tašky   jednoduchá
       asfaltová,  terasy,cementové          lepenka,
       dvojitá    dlaždice              jednoduchá
       tašková,                     tašková
       prejzy,osovky,
       šamotová
       dlažba
       na terasách
----------------------------------------------------------------------------
4. schodiště obložené,   žula neleštěná, horší žula,    beton,dřevo,
       žula částečně dobré terazzo,  terazzové stupně, tesařsky
       leštěná,   dřevo měkké,   pískovec,     opracované
       zábradlí   truhlářsky    dřevo měkké    bez podstupnic
       z nerezu   zpracované
----------------------------------------------------------------------------
5. izolace  vodotěsné,  vodotěsné    zdí proti     bez izolací
       tepelné a           zemní vlhkosti  proti
           proti hluku                   vlhkosti
----------------------------------------------------------------------------
6. zárubně  ocelové,   ocelové a    obíjené      hrubé
       dřevem    truhlářské
       obložené   rámky
----------------------------------------------------------------------------
7. podlahy  vlýskové,   vlysy bukové   palubové     prkenné
       parketové,
       korek,linoleum
----------------------------------------------------------------------------
8. dlažby  šamotové,   xylolit,     cement,      cihly nebo
       linoleum,   terazzo     dlaždice     mlat
       guma
----------------------------------------------------------------------------
9. vytápění radiátory   americká nebo  kachlová     kamna obyčejná
       na vodu,   dobrá kachlová  jednoduchá nebo  bubínky, pec
       teplovzdušné kamna      železná kamna
       komůrky
----------------------------------------------------------------------------
10.kuchyně  elektrický  kachlové nebo  kachlové     cihelné
       nebo plynový smaltované    jednotroubové   sporáky
       sporák, dřez sporáky -    sporáky,
       na teplou a  dřez na studenou výlevka
       studenou vodu vodu
----------------------------------------------------------------------------
11.příprava teplá voda  teplá voda    koupelnová    bez přípravy
       z karmy,   z karmy jen   kamna na uhlí   teplé vody
       bojleru pro  v lázni
       kuchyň
       i lázeň
----------------------------------------------------------------------------
12.lázeň   vana obložená volně stojící  plechová vana
       150 cm,    vana smaltovaná, zinková,betonová
       umyvadlo a  jen částečně   dlažba, olejový    -
       bidet -    obkládačky,   nátěr stěn
       šamot. dlažba terazzová dlažba
----------------------------------------------------------------------------
13.záchod  splachovací, splachovací,   splachovací,   nesplachovací
       obložený,   dlažba šamotová, betonová
       šamotová   terazzo,     dlažba
       dlažba    bez obkladu
----------------------------------------------------------------------------
14.voda   teplá a    teplá v     teplá z
       studená    koupelně -    koupelnových      -
       v koupelně,  zdroj plynový,  kamen na uhlí
       kuchyni    elektrický
----------------------------------------------------------------------------
15.elektric. moderní    v trubkách    navrch      provizorní
instalace  zásuvky,
       zvonky,
       elektroměr
       mimo byt
----------------------------------------------------------------------------
16.okna   dvojitá    dvojitá nebo   zdvojená     jednoduchá
              zdvojená
----------------------------------------------------------------------------
17.dveře   překližované, překližované a  náplňové s     náplňové,
       zámky s    náplňové s    obyčejnými     visací zámky,
       vložkami nebo obyčejnými    zámky       závlačky
       dozické    zámky
----------------------------------------------------------------------------
18.prádelna v domě s   v domě,     v domě bez
       pračkou,   kotel malý    kotle
       kotlem,necky,                    -
       stůl,
       vytápění
----------------------------------------------------------------------------
19.sušárna  vytápěná   nevytápěná    půda
       nebo půda   nebo půda               -
----------------------------------------------------------------------------
20.sklep   na palivo   sklad v domě   sklep nebo    mimo objekt
       nebo v domě          kolnička mimo
       sklad             objekt
----------------------------------------------------------------------------
21.vestavěná vytápěná   elektricky    jednoduchá
  garáž   s elektrickým osvětlená               -
       osvětlením
----------------------------------------------------------------------------
O zařazení do určité třídy I-IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně.
Není-li možno při zařazování stavby dosáhnout dvou třetin kladných odpovědí u žádné třídy, určí se tímto způsobem:
1. Je-li součet kvalitativních znaků I. a II. třídy u stavby větší nebo roven dvěma třetinám z celkového počtu znaků, zařadí se stavba do II. třídy.
2. V ostatních případech:
a) každý znak dosažený v I. třídě se násobí jedním bodem, ve II. třídě dvěma body, ve III. třídě třemi body a ve IV. třídě čtyřmi body;
b) součet všech bodů se dělí počtem všech zodpovězených znaků. (Vynechané znaky se neberou v úvahu. Za vynechaný znak je možno považovat jen takový znak, který u té které stavby není objektivně možný);
c) při výsledku
   1,33 nebo menším zařadí se stavba do  I. třídy
   1,34 až 2,33 zařadí se stavba do    II. třídy
   2,34 až 3,33 zařadí se stavba do   III. třídy
   3,34 až 4,00 zařadí se stavba do    IV. třídy.
Příl.2
Zařazení rekreačních chat podle kvality do 3 tříd
----------------------------------------------------------------------------
  třída        I        II         III
----------------------------------------------------------------------------
        zděné nebo roubené  lehké zděné nebo   jednoduché
        chaty na kamenné   montované      dřevěné chaty
        podezdívce,      dřevěné chaty    na pilotách nebo
        s vodovodem,     na podezdívce nebo  sloupkách
        kanalizací a     pilotách
        elektroinstalací   s elektroinstalací
----------------------------------------------------------------------------
Obvodové    zděné z cihel nebo  montované z     obíjené na kostru
zdivo     tvárnic na minimální prefabrikátovaných  jen z jedné
        tloušťku 30 cm nebo  desek s tepelnou   strany, s vnitřním
        roubené ze dřeva   izolací nebo     vylepením nebo
        o tloušťce 16 cm   dvojité stěny    vybitím o tloušťce
                   obíjené na kostru  stěny 2 - 4 cm
                   o tloušťce stěny
                   6 - 10 cm
----------------------------------------------------------------------------
Střecha    odborně krytá     krytá s dvojitou   krytá jednoduchou
        eternitem nebo    lepenkou s 3     lepenkou
        plechem na      asfaltovými nátěry
        bednění
----------------------------------------------------------------------------
Průčelí    sokl z přírodního   sokl betonový,    venkovní stěny
        kamene, čistě     zdivo hrubě omítané, z nehoblovaných
        spárovaný, obvodové  dřevěné stěny    prken nebo
        zdivo omítané nebo  napuštěné      krajin
        spárované, roubené  a natřené
        stěny čistě upraveny
        a vypracovány
----------------------------------------------------------------------------
Schodiště   zděné nebo dřevěné  zděné nebo dřevěné
        o maximálním     o vyšším stoupání     -
        stoupání 1/1,15
----------------------------------------------------------------------------
Nátěry     olejové s povrchem  jednoduché olejové  napuštění
        z emailu       nátěry        impregnací
----------------------------------------------------------------------------
Izolace    dokonalá izolace   jednoduchá izolace  částečná izolace
        proti zemní vlhkosti, proti zemní     proti zemní
        izolace tepelná v   vlhkosti, izolace  vlhkosti
        hodnotě zdiva 45 cm, tepelná v hodnotě
        izolace proti hluku  zdiva 22 cm
        v poloviční hodnotě
        normy (v hodnotě
        zdiva 15 cm)
----------------------------------------------------------------------------
Podlahy    linoleum, guma,    palubky, terazzo   prkenné,
        vlýsky, šamotová              betonové
        dlažba, kamenná
        dlažba na podkladu
----------------------------------------------------------------------------
Topení     etážové vodní     kachlovými kamny,  malými litinovými
        nevzdušné,      krby, velmi     nebo plechovými
        elektrické,plynové  dobrými kamny    kamny
----------------------------------------------------------------------------
Kuchyně    plynový nebo     uhelný kuchyňský   plechový sporáček
        elektrický sporák   sporák, zděná    (bubínek)
                   kuchyňská kamna
----------------------------------------------------------------------------
Lázeň     s vanou nebo     umyvadlo nebo
        sprchou se      sprcha se         -
        studenou a teplou   studenou vodou
        vodou
----------------------------------------------------------------------------
    Záchod     splachovací      suchý v budově    společný
        v budově       nebo mimo
----------------------------------------------------------------------------
Voda      zavedená do budovy  zavedena do     venkovní hydrant
        v lázni a kuchyni,  budovy        nebo studna
        zařízení na ohřívání
        vody elektricky,
        plynem nebo kamny
----------------------------------------------------------------------------
Kanalizace   splašky odváděny   splašky odváděny   bez kanalizace
        kanalizací do     kanalizací z budovy
        septiků        a vypouštěny do
                   terénu
----------------------------------------------------------------------------
Elektřina   provedena instalace  elektroinstalace
        elektřiny pro     pro osvětlení
        osvětlení, se                  -
        zásuvkami k připojení
        spotřebičů
----------------------------------------------------------------------------
Okna      dvojitá, zčásti    jednoduchá      jednoduchá
        s okenicemi nebo   s okenicemi nebo
        mřížemi        zdvojená
----------------------------------------------------------------------------
Dveře     vstupní roubené    vstupní masívní   vstupní i vnitřní
        nebo masívní     z měkkého dřeva,   jednoduché,
        z tvrdého dřeva,   vnitřní náplňové   obíjené
        s patentním zámkem,
        vnitřní překližkové
----------------------------------------------------------------------------
Sklep     na palivo a      sklípek pod částí
        potraviny, pod    budovy           -
        celou budovou
----------------------------------------------------------------------------
O zařazení do určité třídy I - III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.
Příl.3
Zařazení garáží podle kvality do 3 tříd
I. třída:
Zděné garáže se železobetonovým stropem, tepelně izolované, s ocelovými vraty, s izolací proti zemní vlhkosti, s elektrickým osvětlením a motorovou zásuvkou, s přívodem vody, s kanalizací, s mycí deskou před garáží.
II. třída:
Lehké zděné garáže s nespalným stropem, roletou nebo garáže s ocelovou konstrukcí, krytou plechy, s částečnou tepelnou izolací, s plechovými vraty nebo roletou, s elektrickým osvětlením, jímkou. Vodovodní kohout je přístupný ve vzdálenosti do 20 m.
III. třída:
Jednoduché garáže s ocelovou kostrou krytou plechem, s plechovými vraty nebo roletou, bez tepelné izolace, s betonovou podlahou, bez základů.
----------------------------------------------------------------------------
  třída        I        II         III
----------------------------------------------------------------------------
Stěny     zděné v tloušťce   zděné nebo      plechové nebo
        odpovídající     plechové s tepelnou  eternitové na
        tepelné izolaci    izolací zdiva 22 cm  nespalné kostře
        45 cm
----------------------------------------------------------------------------
Střecha    cihlobetonová     železobetonová    plechová nebo
        s tepelnou izolací,  krytá lepenkou    eternitová
        krytí plechem nebo
        lepenkou se žlaby
        a okapy
----------------------------------------------------------------------------
Průčelí    omítnutí šlechtěnou  jednoduše omítnuté     -
        omítkou,oplechování
----------------------------------------------------------------------------
Nátěry     základní a       dvojnásobný nátěr  základní nátěr
        dvojnásobný olejový
        nátěr
----------------------------------------------------------------------------
Izolace    zdivo izolováno    zdivo jednoduše
        plně proti zemní    izolováno proti      -
        vlhkosti        zemní vlhkosti
----------------------------------------------------------------------------
Podlaha    betonová s potěrem,  hrubá betonová
        dlažba cementová,   dlažba           -
        dlaždice
----------------------------------------------------------------------------
Vytápění    temperované nebo
        zařízení na ohřívání     -          -
        motoru
----------------------------------------------------------------------------
Voda      zavedena do garáže   kohout do 20 m
        nebo hydrant u mycí                -
        desky
----------------------------------------------------------------------------
Elektřina   elektrické osvětlení  elektrické osvětlení
        garáže, prostoru před               -
        garáží - zásuvka pro
        motorový proud
----------------------------------------------------------------------------
Kanalizace   garáž nebo mycí    v garáži sběrná      -
        deska kanalizována   jímka
----------------------------------------------------------------------------
Dveře     ocelové s patentním  plechové se zámkem  plechové nebo
        zámkem a tepelnou              roleta
        izolací
----------------------------------------------------------------------------
O zařazení do určité třídy I-III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.
Příl.4
Zařazení plotů podle kvality do 4 tříd
Třída I
Ploty zděné z kamene nebo cihel, nejméně 30 cm silné a 180 cm vysoké, na základech z betonového nebo kamenného zdiva, plné nebo prolamované, s vraty a vrátky z plného dřeva nebo z kovových profilů a plechů.
Třída II
Ploty zděné jako předešlé, ale slabší než 30 cm a nižší než 180 cm, ploty vytvářené podezdívkou cihelnou, kamennou nebo betonovou, zděnými, betonovými nebo ocelovými sloupky a rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy, vyplněné latěmi, s vraty a vrátky prováděnými stejným způsobem.
Třída III
Ploty bez podezdívky, se sloupky betonovými, zděnými nebo ocelovými, mezi sloupky upevněno pletivo bez rámu nebo latě na svlacích o výšce nejméně 150 cm, s vraty a vrátky stejným způsobem provedenými.
Třída IV
Ploty sestávající z dřevěných sloupků, svlaků a plotovek nejméně 150 cm vysokých, s vraty a vrátky z prken tesařsky zpracovaných.
----------------------------------------------------------------------------
 třída     I       II       III       IV
----------------------------------------------------------------------------
Základy   kamenné nebo  kamenné nebo   jen kolem
       betonové zdivo betonové zdivo  sloupku      -
       po celé délce po celé délce
       plotu     plotu
----------------------------------------------------------------------------
Podezdívka    -     zděná z cihel  bez podezdívky   -
              nebo kamene,
              betonová
----------------------------------------------------------------------------
Plot     cihelná,    cihelné,kamenné, betonové nebo   kulaté
       kamenná nebo  ocelové nebo   ocelové sloupky  dřevěné
       betonová zeď, betonové sloupky s napjatým    sloupky,
       aspoň 30 cm  s vloženými rámy pletivem nebo   půlkulaté
       silná,s krycí z ocelových   svlaky a     svlaky a
       kamennou,   profilů,potažené plotovky     plotovky
       cihelnou nebo pletivem nebo  z hoblovaného
       betonovou   dřevěnými rámy  řeziva
       deskou a    z hoblovaného
       180 cm vysoká řeziva s výplní
              z hoblovaných
              latí
----------------------------------------------------------------------------
Vrata    z ocelových  z rámů z     z hoblovaného   z kulatiny
a vrátka   profilů    ocelových    řeziva,      nebo
              profilů,s výplní truhlářsky    nehoblovaného
              drátěným     provedená     řeziva,
              pletivem              tesařsky
                                provedená
----------------------------------------------------------------------------
Povrch    omítaný nebo  omítaný nebo
zdiva    spárovaný   spárovaný       -         -
----------------------------------------------------------------------------
Povrch ocel trojnásobný  dvojnásobný   dvojnásobný    napuštěné
nebo dřevo  olejový nátěr olejový nátěr  olejový nátěr
----------------------------------------------------------------------------
Nejmenší   180 cm     150 cm      150 cm      150 cm
výška plotu
----------------------------------------------------------------------------
O zařazení do určité kategorie I-IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.
Příl.5
Zařazení drobných a zemědělských staveb podle kvality do 3 tříd
I. třída:
zděné budovy z cihelného zdiva 45 cm nebo kamenného 60 cm, s nespalným stropem klenutým do ocelových nosníků nebo železobetonové s půdním prostorem provedeným jako seník nebo sýpka, s tvrdou krytinou, s elektrickým osvětlením, přívodem vody, kanalizací.
II. třída:
lehce zděné, hrazděné nebo roubené budovy s dřevěnými stropy, s tvrdou krytinou, s půdním prostorem.
III. třída:
zčásti otevřené budovy na sloupkách nebo zděné budovy se spalnou krytinou, v jednoduchém vybavení.
----------------------------------------------------------------------------
  třída        I        II         III
----------------------------------------------------------------------------
1. zdivo    cihelné 45 cm     cihelné, kamenné,  zčásti zděné,
        kamenné 60 cm     betonové,hrazděné,  zčásti na
                   dřevěné roubené   sloupkách,
                             pobitých prkny
----------------------------------------------------------------------------
2. stropy   klenuté,       dřevěné trámové,   z kuláčů, povalové,
        železobetonové    kryté fošnami    prkenné
----------------------------------------------------------------------------
3. střecha   na krovu s půdním   na krovu s půdním  krytá lepenkou,
        prostorem, krytá   prostorem, krytá   došky,
        eternitem       taškami       šindelem
----------------------------------------------------------------------------
4. izolace   asfaltová proti
        vlhkosti           -          -
----------------------------------------------------------------------------
5. dlažby   cihelné teplé     betonové kamenné   z kuláčů, hlíny
----------------------------------------------------------------------------
6. vodovod   úplná instalace    vodovodní kohout
        vody na napájení
        s nádržkou nebo                  -
        automatickou
        vodárnou
----------------------------------------------------------------------------
7. kanalizace krytá kanalizace   povrchový odtok do
        do močové jímky    močové jímky        -
----------------------------------------------------------------------------
8. osvětlení  úplné elektrické   elektrické osvětlení
        osvětlení                     -
----------------------------------------------------------------------------
9. okna    přímé osvětlení    přímé osvětlení
        otevíracími okny                 -
----------------------------------------------------------------------------
10. dveře   přímý vstup,     přímý vstup
        dvojité dveře                   -
----------------------------------------------------------------------------
11. půdní   sýpka přístupná    seník
  prostor  schody                      -
----------------------------------------------------------------------------
12.
příslušenství betonová nebo zděná  močová jímka,    hnojiště
        močová jímka, krytá, hnojiště
        hnojiště dlážděné
        nebo betonové,
        zařízení pro odvoz
        hnoje, zařízení pro
        dovoz krmiva a
        steliva
----------------------------------------------------------------------------
O zařazení do určité třídy I-III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.
Příl.6
Trvalé porosty
I. Ovocné stromoví

+----------+-------+--------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Druh  | Tvar | Po  |     Hodnota za jeden kus od vysazení               |v době     |
|     |    |vysazení|     do plodnosti v letech                     |plodnosti se  |
|     |    |    +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+hodnota snižuje|
|     |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |10  | 11 | 12 |ročně o    |
|     |    |    +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+--------+
|     |    |    |              v Kčs                   | %  |  Kčs |
+----------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+--------+
|Jabloň  |VK,PK | 69,-  | 82,-| 95,-|108,-|121,-|134,-|147,-|160,-|174,-|185,-|203,-|   |   | 2,2 | 4,50  |
|a hrušně |ČK   | 50,-  | 53,-| 58,-| 64,-| 70,-| 77,-| 84,-| 91,-|   |   |   |   |   | 3,3 | 3,-  |
|     |Z   | 29,-  | 31,-| 34,-| 37,-| 40,-|   |   |   |   |   |   |   |   | 5,0 | 2,-  |
|Třešně  |    | 71,-  | 82,-| 93,-|104,-|115,-|126,-|137,-|148,-|160,-|   |   |   |   | 2,7 | 4,30  |
|Višně   |    | 57,-  | 62,-| 67,-| 72,-| 77,-| 82,-|   |   |   |   |   |   |   | 3,3 | 2,70  |
|Švestky  |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|a slívy  |    | 44,-  | 47,-| 52,-| 58,-| 64,-| 70,-| 77,-| 82,-|   |   |   |   |   | 3,6 | 3,-  |
|Meruňky  |    | 56,-  | 58,-| 61,-| 64,-| 67,-| 70,-| 73,-| 76,-|   |   |   |   |   | 7,9 | 6,-  |
|Broskvoně |    | 56,-  | 58,-| 61,-| 64,-| 67,-|   |   |   |   |   |   |   |   | 6,6 | 4,-  |
|Ořešáky  |    | 80,-  | 83,-| 88,-| 93,-| 98,-|103,-|108,-|113,-|118,-|123,-|128,-|133,-|138,-| 2,2 | 3,-  |
|Angrešt  |keř  | 12,-  | 13,-| 14,-| 15,-|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,3 | 1,20  |
|     |stromek| 22,-  | 24,-| 26,-| 28,-|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,3 | 2,30  |
|Rybíz   |keř  | 12,-  | 13,-| 14,-| 15,-|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,3 | 1,20  |
|     |stromek| 22,-  | 24,-| 26,-| 28,-|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,3 | 2,30  |
+----------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+--------+

   Náhrada se snižuje až o polovinu u stromů nejakostních odrůd,
neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu nebo zčásti poškozených.


II. Viničné porosty včetně zařízení vinic

+----------+-------+--------+-----------------------------------------+----------------+
| Druh  | Tvar | Po  |    Hodnota za jeden kus od vysazení | v době     |
|     |    |vysazení|    do plodnosti v letech       | plodnosti se  |
|     |    |    +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ hodnota snižuje|
|     |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | ročně o    |
|     |    |    +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------+
|     |    |    |         v Kčs         | %  | Kčs  |
+----------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------+
|Vinná   |vedení |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|réva -  |na   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|štěpovaná |hlavu | 17,- | 21,-| 25,-| 29,-| 33,-| 37,-| 41,-| 45,-| 4,3 | 2,-  |
|     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     |vedení |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     |stř. a |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     |vysoké | 22,- | 30,-| 37,-| 44,-| 52,-| 60,-| 68,-| 75,-| 4,3 | 3,20 |
|     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|Vinná   |vedení |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|réva -  |na   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|pravo   |hlavu |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|kořenná  |    | 15,- | 19,-| 23,-| 26,-| 29,-| 33,-| 37,-| 40,-| 4,3 | 1,70 |
|     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     |vedení |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     |stř. a |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     |vysoké | 20,- | 28,-| 35,-| 42,-| 49,-| 56,-| 63,-| 70,-| 4,3 | 3,-  |
+----------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+--------+


III. Chmelniční porosty a zařízení chmelnic

+------------------------------+--------------------------------------------+
|               | Náhrada v Kčs za 1 m2           |
|               +--------------+---------------+-------------+
|               | chmelnič.  |  zařízení  |       |
|                   | porost    |  chmelnic  |   celkem |
+------------------------------+--------------+---------------+-------------+
| nově založená chmelnice   |       |        |       |
| (nově vysázený porost    |       |        |       |
| a nové zařízení z dřevěných |  2,20    |   4,50   |   6,70  |
| sloupů a drátů        |       |        |       |
|               |       |        |       |
| srážka za každý rok stáří  |       |        |       |
| chmelnice          |  0,088   |   0,225   |   0,313  |
+------------------------------+--------------+---------------+-------------+


IV. Lesní porosty

----------------------------------------------------------------------------
Věková třída     Náhrada za 1 ha vyvlastněného lesního porostu včetně
 resp. stáří         škody z těžby porostů nedospělých v Kčs
 porostu     ----------------------------------------------------------
                 bonitní třída (stupeň)
         ----------------------------------------------------------
          I     II     III     IV     V
 let       1      3      5      7     9
----------------------------------------------------------------------------
 1 - 20    16 700   13 400   11 100    8 300    6 300
 21 - 40    25 000   20 100   15 500   11 500    7 700
 41 - 60    30 000   24 000   18 400   13 300    8 400
 61 - 80    33 600   27 000   20 500   14 500    8 800
 81 - 100    36 400   29 000   22 200   15 500    9 100
 nad 100    37 800   30 300   23 000   16 000    9 200
----------------------------------------------------------------------------
Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými dřevinami; převládají-li v porostu listnaté dřeviny, hodnoty se sníží o 10 %. Náhrada uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění porostu (1,0); při nižším zakmenění se náhrada sníží v poměru ke skutečnému zakmenění. Bonity porostů se určí podle převládající dřeviny.
Hodnoty pro bonitní stupně 2, 4, 6 a 8 se odvodí interpolací.
*) § 128 obč. zák.
*) § 198 odst. 2 obč. zák.
**) § 1 zákona č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi