128/1984 Sb. o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemku a náhradách za dočasné užívání pozemku

Schválený:
128/1984 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého cenového úřadu
ze dne 20. července 1984
o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Český cenový úřad podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví způsob zjištění ceny
a) obytných domů,
b) staveb pro individuální rekreaci,
c) garáží,
d) plotů,
e) studní,
f) ostatních staveb,
g) venkovních úprav,
h) nedokončených staveb,
i) pozemků,
j) porostů
pro účely převodů nebo přechodů vlastnictví k nim.
(2) Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění
a) úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,
b) náhrady za dočasné užívání pozemků.
(3) Vyhláška se nevztahuje na
a) ceny při úplatných převodech vlastnictví a správy národního majetku mezi socialistickými organizacemi,1)
b) náhrady za dočasné užívání pozemků mezi socialistickými organizacemi,2)
c) ceny bytů v osobním vlastnictví,3)
d) náhrady při vyvlastnění.4)
ODDÍL PRVNÍ
Obytné domy
 
§ 2
Rodinné domky
(1) Cena rodinného domku 5) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2. Hodnota jednoho bodu je 1,-- Kčs.
(2) Plochou podlaží se pro zjištění ceny rozumí:
a) zastavěná plocha 6) jednotlivých podlaží, přitom z plochy podzemního nebo technického podlaží a z plochy podkroví se počítá jen 80 % skutečné výměry,
b) podlahová plocha všech prostor podzemního podlaží, pokud je menší než prvního nadzemního podlaží v případě, kdy nelze zjistit jeho skutečnou zastavěnou plochu,
c) podlahová plocha všech místností podkroví, pokud je pouze v části plochy půdního prostoru, snížená o 20 %
(3) Do plochy podlaží se nezapočítává plocha příslušenství, pokud je mimo objekt, a plocha vedlejších staveb (dřevník, kolna, garáž apod.), které nejsou s rodinným domkem provozně propojeny.
(4) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o opotřebení s přihlédnutím k jeho stavu a předpokládané živnosti; toto snížení činí zpravidla při běžné údržbě 1 % za každý rok stáří stavby, nejvýše však 80 %.
(5) Stáří stavby se pro účely této vyhlášky počítá podle doby jeho skutečného užívání. Nelze-li stáří takto zjistiti, počítá se od kolaudačního rozhodnutí nebo jiného dokladu, není-li ani to, určí se odhadem.
(6) Podle odstavců 1 až 5 se zjistí též cena obytné části zemědělské usedlosti, jestliže se považuje za rodinný domek,7) přičemž část zastavěné plochy obsahující místnosti určené pro zemědělské účely se ocení sazbami uvedenými v § 11 odst. 1.
 
§ 3
Ostatní obytné domy
(1) Cena obytných domů 8) s nejvíce třemi kolaudovanými byty, u kterých úhrn podlahové plochy obytných místností 9) nepřesahuje 180 m2 se rovná ceně zjištěné podle § 2 snížené koeficientem. Koeficient se vypočte dělením 120 m2 skutečnou podlahovou plochou obytných místností.
(2) Cena ostatních obytných domů se zjistí vynásobením ceny za 1 m3 stanovené podle třídy kvality a počtem m3 obestavěného prostoru.6) Postup pro zařazení do jednotlivých tříd kvality je uveden v příloze č. 1.
+-----------------------+-------------------------+
|třída kvality stavby  |   Kčs za 1 m3    |
|            | obestavěného prostoru  |
+-----------------------+-------------------------+
|    I       |     10,--     |
|    II       |      8,--     |
|   III       |      6,--     |
|    IV       |      4,--     |
+-----------------------+-------------------------+
ODDÍL DRUHÝ
Stavby pro individuální rekreaci
 
§ 4
Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty 10) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných z přílohy č. 2 a plochou v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu je 1,-- Kčs.
(2) Do zastavěné plochy podlaží se nezapočítává plocha podzemního podlaží a podkroví určeného k rekreačnímu využití (např. ložnice), pokud nedosahují světlé výšky minimálně 1,6 m.
(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení činí zpravidla při běžné údržbě za každý rok stáří u staveb zděných 1,25 %, u staveb dřevěných a montovaných 2 %, nejvýše však 80 %.
 
§ 5
Rekreační domky a rekreační chalupy
(1) Cena rekreačního domku a rekreační chalupy 11) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3 přičemž část zastavěné plochy rekreační chalupy převyšující výměru 80 m2 se započítává pouze 50 %. Hodnota jednoho bodu je 1,-- Kčs.
(2) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 a § 4 odst. 2 platí obdobně.
ODDÍL TŘETÍ
Garáže
 
§ 6
Samostatné garáže
(1) Cena samostatné garáže se zjistí podle počtu bodů a zastavěné plochy tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných podle přílohy č. 3 a zastavěnou plochou v m2. Hodnota jednoho bodu je 1,-- Kčs.
(2) Cena zjištěná podle odstavce 1 se zvýší o 30 % za každé další podzemní nebo nadzemní podlaží, které není určeno ke garážování a zaujímá alespoň 50 % zastavěné plochy.
(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří garáže činí zpravidla při získání nejméně 1201 bodů 1,25 %, 850 až 1200 bodů 1,75 % méně než 850 bodů 3,3 %, nejvýše však 80 %.
 
§ 7
Řadové a patrové garáže
Cena řadové nebo patrové garáže činí 85 % z ceny zjištěné podle § 6 s tím, že u patrových garáží se zjištěný počet bodů vynásobí zastavěnou plochou každého podlaží určeného ke garážování.
ODDÍL ČTVRTÝ
Ploty a studny
 
§ 8
Ploty
(1) Cena plotů u staveb oceňovaných podle § 2, § 3 odst. 1 a § 4 až 7 a plotů samostatných zahrad se zjistí tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných podle přílohy č. 4 a délkou plotu v metrech (včetně vrat a vrátek). Hodnota jednoho bodu je 1,-- Kčs.
(2) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří plotu činí zpravidla při získání nejméně 291 bodů 2 %, 166 až 290 bodů 2,5 %, 90 až 165 bodů 3,3 %, méně než 90 bodů 5 %, nejvýše však 90 %.
(3) Cena plotů nezahrnutých v odstavci 1 činí 10 % z ceny zjištěné podle odstavců 1 a 2.
 
§ 9
Studny
(1) Cena studny a ručního čerpadla (pumpy) se zjistí takto:
a) kopané studny
+------------------------+-------------+-------------------------+
|   při hloubce    |   Kčs   | Kčs za 1 ks ručního   |
|            |  za 1 m  | čerpadla (podle     |
|            |       | celkové hloubky studny) |
+------------------------+-------------+-------------------------+
| od     0 m do 5 m |  770,--  |   520,--       |
| od dalších 5 m do 10 m |  1410,--  |   700,--       |
| od dalších 10 m    |  1930,--  |   950,--       |
+------------------------+-------------+-------------------------+
b) vrtané studny
+------------+-------------------+------------+------------------+
| profil  | hloubka studny  |   Kčs  | Kčs za 1 ks   |
|      |          |  za 1 m |  ručního    |
|      |          |      |  čerpadla    |
|      |          |      | (podle cel-   |
|      |          |      | kové hloub-   |
|      |          |      | ky studny)   |
+------------+-------------------+------------+------------------+
|do 150 mm | od 0 do 10 m   | 385,--  |   520,--    |
|      | od 0 do 25 m   | 450,--  |   770,--    |
|      | od 0 do 50 m   | 555,--  |  1050,--    |
|      |          |      |         |
|přes 150 mm | od 0 do 10 m   | 575,--  |   520,--    |
|do 300 mm  | od 0 do 20 m   | 665,--  |   700,--    |
|      | od 0 do 30 m   | 805,--  |   950,--    |
|      |          |      |         |
|přes 300 mm | od 0 do 10 m   | 930,--  |   520,--    |
|do 500 mm  | od 0 do 20 m   | 1065,--  |   700,--    |
|      | od 0 do 30 m   | 1185,--  |   950,--    |
+------------+-------------------+------------+------------------+
(2) Cena narážené studny se rovná ceně vrtané studny s průměrem do 150 mm.
(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří studny činí zpravidla 1 %, nejvýše však 80 %.
(4) Cena studny u objektů oceňovaných podle § 3 odst. 2 a § 11 nebo na ostatních pozemcích (§ 14 odst. 3) se rovná 10 % z ceny zjištěné podle odstavců 1 až 3.
(5) Cena kopané studny, která nemůže trvale sloužit svému účelu zejména pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí 20 % z ceny zjištěné podle předchozích odstavců.
ODDÍL PÁTÝ
Ostatní stavby
 
§ 10
Vedlejší stavby
(1) Cena staveb tvořících příslušenství rodinných domků, obytných domů oceňovaných podle § 3 odst. 1, staveb pro individuální rekreaci a dále staveb, které svou povahou mohou sloužit osobní potřebě, postavených na samostatných zahradách (dřevník, kolna, prádelna apod.) se zjistí tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných podle přílohy č. 5 a zastavěnou plochou v m2. Hodnota jednoho bodu je 1,-- Kčs.
(2) Cena zjištěná podle odstavce 1 se zvýší o 40 %, má-li objekt další podzemní nebo nadzemní podlaží v celé zastavěné ploše, a o 20 %, je-li alespoň z poloviny podsklepen nebo má-li podkroví zaujímající alespoň 50 % zastavěné plochy.
(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří vedlejších staveb činí zpravidla u stavby, která získala nejméně 581 bodů 1,25 %, 461 až 580 bodů 1,75 %, 360 až 460 bodů 3,3 %, méně než 360 bodů 5 %, nejvýše však 85 %.
 
§ 11
Stavby nesloužící osobní potřebě
(1) Cena staveb, které nejsou určeny k osobní potřebě, zejména stodol, skladů, chlévů, garáží a staveb určených k provozním účelům se zjistí vynásobením ceny za 1 m2 celkovým počtem m2 zastavěné plochy.
+---------------------+----------------------+
|  třída kvality   |   Kčs za 1 m2   |
|   stavby     |   zastavěné    |
|           |    plochy     |
+---------------------+----------------------+
|    I      |    12,--     |
|    II      |    9,--     |
|   III      |    6,--     |
+---------------------+----------------------+
(2) Postup při zařazení staveb do jednotlivých tříd kvality je uveden v příloze č. 5, pro zařazení garáží v příloze č. 3.
(3) Cena zjištěná podle odstavců 1 a 2 se zvýší o 30 % za každé další podzemní nebo nadzemní podlaží, které zaujímá alespoň 50 % zastavěné plochy.
ODDÍL ŠESTÝ
Venkovní úpravy
 
§ 12
(1) Cena venkovních úprav se zjistí podle přílohy č. 6 tak, že cena za měrnou jednotku se vynásobí skutečným počtem měrných jednotek.
(2) Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 6 se rovná výši nákladů na pořízení v době ocenění.
(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že za každý rok stáří venkovních úprav činí snížení zpravidla 2 až 3 %, nejvýše však 85 %.
(4) Cena venkovních úprav u staveb oceňovaných podle § 3 odst. 2 a § 11 nebo venkovních úprav na ostatních pozemcích (§ 14 odst. 3) činí 10 % z ceny vypočtené podle odstavců 1 až 3.
ODDÍL SEDMÝ
Nedokončené stavby
 
§ 13
Cenou nedokončené stavby je část ceny dokončené stavby, která odpovídá poměru provedených konstrukcí a prací v době převodu nebo přechodu vlastnictví nedokončené stavby k objemu všech konstrukcí a prací podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
ODDÍL OSMÝ
Pozemky
 
§ 14
Ceny pozemků
(1) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného 12) pro stavbu nebo pozemku již zastavěného, není-li v odstavcích 2 a 3 stanoveno jinak, činí:
20 Kčs v Praze a Brně,
15 Kčs v ostatních krajských městech a lázeňských místech I. skupiny,13)
10 Kčs v okresních městech
8 Kčs v ostatních městech,
6 Kčs ve střediskových obcích,
4 Kčs v ostatních obcích.
Cena se upraví podle tabulky č. I přílohy č. 7.
(2) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu k individuální rekreaci nebo zřízení samostatné zahrady 12) anebo pozemku k těmto účelům již použitého, činí 15,-- Kčs. Tato cena se upraví podle tabulky č. II přílohy č. 7.
(3) Cena jiných pozemků než uvedených v odstavcích 1 a 2 a cena pozemků v užívání socialistické organizace podle zvláštních předpisů 14) činí 0,40 Kčs za 1 m2.
 
§ 15
Úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemku
Výše úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku 15) se zjistí podle sazeb uvedených v § 14 odst. 1 a 2.
 
§ 16
Náhrada za dočasné užívání pozemku
(1) Výše náhrady za dočasné užívání pozemku 16) se zjistí z úhrady, kterou by bylo možno požadovat za zřízení práva osobního užívání, a to ve výši
a) 5 % ročně u pozemků oplocených, zastavěných, určených k zastavění nebo zřízení samostatné zahrady,
b) 2,5 % ročně u ostatních pozemků určených pro jinou něž zemědělskou činnost.
(2) Výše náhrady za dočasné užívání pozemků určených pro zemědělskou činnost 17) a ostatních pozemků k tomuto účelu používaných za každých i započatých 100 m2 za období 1 roku činí:
a) 1,50 Kčs za ornou půdu, sady, vinice a chmelnice,
b) 1,-- Kčs za pastviny a louky,
c) 0,50 Kčs za ostatní pozemky.
(3) Náhrady zjištěné podle odstavce 2 se zvýší, je-li průměrná norma výnosnosti z 1 ha stanovená zvláštním předpisem 18) vyšší než 2200,-- Kčs, o
a) 10 % z výnosu při průměrné výnosnosti 3000,-- Kčs,
b) 12 % z výnosů při průměrné výnosnosti 4000,-- Kčs,
c) 15 % z výnosů při průměrné výnosnosti 5000,-- Kčs.
ODDÍL DEVÁTÝ
Trvalé porosty
 
§ 17
(1) Cena ovocných stromů se zjistí podle tabulky č. I přílohy č. 8.
(2) Cena viničných porostů včetně zařízení vinic se zjistí podle tabulky č. II přílohy č. 8.
(3) Cena chmelničních porostů a zařízení chmelnic se zjistí podle tabulky č. III přílohy č. 8.
(4) Cena lesních porostů se zjistí podle tabulky č. IV přílohy č. 8.
(5) Cena okrasných dřevin se zjistí podle tabulky č. V č. 8.
ODDÍL DESÁTÝ
Stavby převáděné ze socialistického vlastnictví
 
§ 18
Při převodech staveb uvedených v § 11 ze socialistického vlastnictví do vlastnictví občanů nebo jiných než socialistických organizací může sjednat převádějící organizace s kupujícím vyšší cenu s přihlédnutím k možnému využití stavby. Takto sjednaná cena však nesmí překročit náklady na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě a době převodu po odečtení přiměřeného opotřebení.
ODDÍL JEDENÁCTÝ
Stavby, pozemky a porosty při převodech od občanů do socialistického vlastnictví
 
§ 19
(1) Jsou-li předmětem převody stavby užívané vlastníkem k poskytování služeb na základě povolení 19) nebo užívané členem jednotného zemědělského družstva jako záhumenek, popřípadě jednotlivě hospodařícím rolníkem k provozu zemědělské činnosti, zjistí se cena podle § 10.
(2) Převyšuje-li cena porostů zjištěná podle § 17 částku 40 000,-- Kčs, krátí se část ceny převyšující 40 000,-- Kčs o 50 %.
(3) U pozemků oceňovaných podle § 14 odst. 1, které převyšují jednotlivě výměru 3000 m2, a u pozemků oceňovaných podle § 14 odst. 2, které převyšují jednotlivě výměru 1500 m2, se výměra nad tyto hranice ocení sazbou 0,40 Kčs za 1 m2.
(4) Socialistické organizace při smluvním nabývání staveb mohou sjednávat vyšší ceny než ceny zjištění podle této vyhlášky jen v mimořádných, zejména sociálních případech, nebo vyžaduje-li si to zájem společnosti, a to se souhlasem přímo nadřízeného orgánu, národní výbory se souhlasem národního výboru vyššího stupně; ústřední orgány, vrcholné orgány družstev a společenských organizací a krajské národní výbory nepotřebují souhlas. Socialistické organizace nemohou sjednávat vyšší ceny v případech, kdy se cena zjistí podle odstavce 1 a podle § 3 odst. 1. Sjednaná vyšší cena však nesmí překročit náklady na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě a době převodu po odečtení přiměřeného opotřebení.
ODDÍL DVANÁCTÝ
Ustanovení společná a závěrečná
 
§ 20
Nabyl-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 a § 4 až 13, je tato vyšší cena po odečtení opotřebení platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb. Vyšší cenu lze prokázat kupní smlouvou, fakturami dodavatele stavby nebo podrobným položkovým rozpočtem stavby v cenové úrovni platné v době její výstavby.
 
§ 21
Ceny staveb zjištěné podle předchozích ustanovení mohou být zvýšeny až o 20 %, zejména vzhledem k místu, poloze a zvláštnímu vybavení. Ceny nelze takto zvýšit, jestliže byly již zvýšeny podle § 18 nebo § 19 odst. 4.
 
§ 22
Ceny podle této vyhlášky jsou cenami nejvýše přípustnými.
 
§ 23
Při převodech staveb a pozemků mezi občany a při převodech od socialistických organizací na občany nebo jiné než socialistické organizace může Český cenový úřad před uzavřením smlouvy v mimořádných případech udělit udělit výjimku z ustanovení této vyhlášky.
 
§ 24
Zrušuje se:
1. ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2, § 2 až 11 a § 22, 23 a 25 vyhlášky ČCÚ a MF ČSR č. 43/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí;
2. pro území ČSR výměr ČCÚ a SCÚ č. 315/126/1978 o cenách porostů, registrovaný v částce 16/1978 Sb.;
3. pro území ČSR výměr ČCÚ a SCÚ č. 120/47/1979 o cenách pozemků, registrovaných v částce 11/1979 Sb.;
4. výměr ČCÚ č. 982/1980, kterým se rozšiřuje platnost výměru č. 120/47/1979;
5. pro území ČSR výměr ČCÚ a SCÚ č. 664/23/336/14/1976 o stanovení náhrady za dočasné užívání pozemků občany;
6. výměr ČCÚ č. 396/1981 o stanovení náhrady za dočasné užívání pozemků ve správě státních lesů zaměstnanci státních lesů;
7. pro území ČSR výměr ČCÚ a SCÚ č. 1145/637/1981 o stanovení náhrady za dočasné užívání pozemků ve správě Vojenských lesů a statků zaměstnanci Vojenských lesů a statků;
8. pro území ČSR odstavec 3 výměru ČCÚ a SCÚ č. 952/465/1977 o stanovení náhrady za dočasné užívání pozemků ve správě ČSD zaměstnanci ČSD.
 
§ 25
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.
Předseda:
Ing. Habart v. r.
Příl.1
Rodinné domky, rekreační domky a rekreační chalupy
+------+----------------------------------------------+----------+
| Znak | Konstrukce a vybavení            |  Počet |
| č. |                       |  bodů  |
+------+----------------------------------------------+----------+
| 1. | Osazení do terénu              |     |
|   | (jen u podsklepených objektů):        |     |
|   |                       |     |
|   | 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více      |     |
|   |   a) se svislou izolací          |  310  |
|   |   b) bez svislé izolace          |  205  |
|   |                       |     |
|   | 1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m    |     |
|   |   a) se svislou izolací          |  220  |
|   |   b) bez svislé izolace          |  140  |
|   |                       |     |
|   | 1.3. v průměrné hloubce do 1 m        |     |
|   |   a) se svislou izolací          |  100  |
|   |   b) bez svislé izolace          |  65  |
|   |                       |     |
| 2. | Základy                   |     |
|   |                       |     |
|   | 2.1. s vodorovnou izolací          |  130  |
|   | 2.2. bez izolace               |  105  |
|   |                       |     |
| 3. | Zdivo                    |     |
|   |                       |     |
|   | 3.1. vyzdívané v tloušťce          |     |
|   |   a) do 30 cm               |  360  |
|   |   b) nad 30 do 40 cm           |  465  |
|   |   c) nad 40 do 50 cm           |  530  |
|   |   d) nad 50 do 55 cm           |  595  |
|   |   e) nad 55 cm              |  350  |
|   |                       |     |
|   | 3.2. z monolitického betonu         |  320  |
|   |                       |     |
|   | 3.3. montované z prefabrikovaných dílců   |     |
|   |   a) betonových              |  395  |
|   |   b) na bázi dřeva            |  270  |
|   |                       |     |
|   | 3.4. dřevěné v tloušťce           |     |
|   |   a) do 16 cm               |  285  |
|   |   b) nad 16 do 20 cm           |  340  |
|   |   c) nad 20 cm              |  360  |
|   |                       |     |
| 4. | Stropy                    |     |
|   |                       |     |
|   | 4.1. s vodorovným podhledem         |     |
|   |   a) pořízené po roce 1960        |  285      |
|   |   b) pořízené do roku 1960        |  225  |
|   |                       |     |
|   | 4.2. s viditelnými trámy           |     |
|   |   a) železobetonové            |  215  |
|   |   b) dřevěné               |  115  |
|   |                       |     |
|   | 4.3. klenbové                |  180  |
|   |                       |     |
| 5. | Krov                     |     |
|   |                       |     |
|   | 5.1. složitý s nestejnou výškou hřebenů   |     |
|   |   s valbami                |  315  |
|   |                       |     |
|   | 5.2. vaznicový valbový, stanový       |  225  |
|   |                       |     |
|   | 5.3. vaznicový sedlový, mansardový      |  195  |
|   |                       |     |
|   | 5.4. hambalkový               |  175  |
|   |                       |     |
|   | 5.5. pultový                 |  145  |
|   |                       |     |
|   | 5.6. sbíjené přihradové           |  105  |
|   |                       |     |
| 6. | Krytiny střechy na krovu           |     |
|   |                       |     |
|   | 6.1. plechové                |     |
|   |   a) z mědi                |  435  |
|   |   b) z hliníku              |  225  |
|   |   c) pozinkované             |  185  |
|   |                       |     |
|   | 6.2. pálené                 |     |
|   |   a) prejzové               |  225  |
|   |   b) dvojité hladké, esovky, holand,   |     |
|   |     portugal, dvoudrážkové        |  110  |
|   |   c) jednodrážkové            |  80  |
|   |                       |     |
|   | 6.3. z cementových drážkovek         |  80  |
|   |                       |     |
|   | 6.4. osinkocementové             |     |
|   |   a) z šablon na bednění         |  105  |
|   |   b) z šablon na latě a z vlnitých desek |  80  |
|   |                       |     |
|   | 6.5. lepenkové                |  65  |
|   |                       |     |
|   | 6.6. šindelové a doškové           |  225  |
|   |                       |     |
| 7. | Krytiny na plochých střechách        |     |
|   |                       |     |
|   | 7.1. z měděného plechu            |  425  |
|   |                       |     |
|   | 7.2. z dlaždic                |  260  |
|   |                       |     |
|   | 7.3. z hliníkového plechu          |  210  |
|   |                       |     |
|   | 7.4. z pozinkovaného plechu         |  165  |
|   |                       |     |
|   | 7.5. z asfaltov. svařovaných pásů      |  145  |
|   |                       |     |
|   | 7.6. z asfaltové lepenky           |  125  |
|   |                       |     |
|   | 7.7. z cementového potěru          |  60  |
|   |                       |     |
| 8. | Klempířské konstrukce            |     |
|   |                       |     |
|   | 8.1. z měděného plechu            |  195  |
|   |                       |     |
|   | 8.2. z pozink. plechu            |     |
|   |   a) úplné (žlaby, svody, parapety,    |     |
|   |        komíny, průniky)       |  55  |
|   |   b) jen žlaby a svody          |  25  |
|   |                       |     |
| 9. | Fasádní omítky                |     |
|   |                       |     |
|   | 9.1. přes 2/3 omítané plochy stěny      |     |
|   |   a) umělý kámen             |  60  |
|   |   b) břizolit, omítky na bázi umělých   |     |
|   |     hmot, vápenné štukové, drásané a   |     |
|   |     odtrhované              |  25  |
|   |   c) vápenné a váp. cem. hladké a     |     |
|   |     spárované zdivo           |  15  |
|   |                       |     |
|   | 9.2. přes 1/2 do 2/3 plochy omít. stěny   |     |
|   |   a) umělý kámen             |  50  |
|   |   b) břizolit, omítky na bázi umělých   |     |
|   |     hmot, vápenné štukové, drásané a   |     |
|   |     odtrhované              |  20  |
|   |   c) vápenné a váp. cem. hladké a     |     |
|   |     spárované zdivo           |  13  |
|   |                       |     |
|   | 9.3. přes 1/3 do 1/2 omít. plochy stěny   |     |
|   |   a) umělý kámen             |  25  |
|   |   b) břizolit, omítky na bázi umělých   |     |
|   |     hmot, vápenné štukové, drásané a   |     |
|   |     odtrhované              |  10  |
|   |   c) vápenné a váp. cem. hladké a     |     |
|   |     spárované zdivo           |   5  |
|   |                       |     |
|   | 9.4. do 1/3 omítané plochy stěny       |     |
|   |   a) umělý kámen             |  15  |
|   |   b) břizolit, omítky na bázi umělých   |     |
|   |     hmot, vápenné štukové, drásané a   |     |
|   |     odtrhované              |   5  |
|   |   c) vápenné a váp. cem. hladké a     |     |
|   |     spárované zdivo           |   3  |
|   |                       |     |
| 10. | Obklady fasád                |     |
|   |                       |     |
|   |10.1. nad 2/3 obkládané stěny         |     |
|   |   a) obkladové zdivo z přírod. kamene  |     |
|   |     (haklíky, kopáky)          |  145  |
|   |   b) obklady řemínkové a z kamenných desek|  115  |
|   |   c) obklady keramické a obklady dřevem  |  50  |
|   |   d) spárované lícovky a zdivo      |     |
|   |     z lomového kamene          |  35  |
|   |   e) obklady šindelem           |  95  |
|   |   f) obklady osinkocementovými šablonami |  40  |
|   |                       |     |
|   |10.2. nad 1/2 do 2/3 obkládané stěny     |     |
|   |   a) obkladové zdivo z přírod. kamene   |     |
|   |     (haklíky, kopáky)          |  130  |
|   |   b) obklady řemínkové a z kamenných   |     |
|   |     desek                |  97  |
|   |   c) obklady keramické a dřevěné     |  45  |
|   |   d) spárované lícovky a zdivo      |     |
|   |     z lomového kamene          |  26  |
|   |   e) obklady šindelem           |  90  |
|   |   f) obklady osinkocementovými šablonami |  35  |
|   |                       |     |
|   |10.3. nad 1/3 do 1/2 obkládané stěny     |     |
|   |   a) obkladové zdivo z přírod. kamene   |     |
|   |     (haklíky, kopáky)          |  75  |
|   |   b) obklady řemínkové a z kamenných   |     |
|   |     desek                |  63  |
|   |   c) obklady keramické a dřevěné     |  33  |
|   |   d) spárované lícovky a zdivo      |     |
|   |     z lomového kamene          |  18  |
|   |   e) obklady šindelem           |  50  |
|   |   f) obklady osinkocementovými šablonami |  20  |
|   |                       |     |
|   |10.4. do 1/3 obkládané stěny         |     |
|   |   a) obkladové zdivo z přírod. kamene   |     |
|   |     (haklíky, kopáky)          |  59  |
|   |   b) obklady řemínkové a z kamenných   |     |
|   |     desek                |  51  |
|   |   c) obklady keramické a dřevěné     |  28  |
|   |   d) spárované lícovky a zdivo      |     |
|   |     z lomového kamene          |  16  |
|   |   e) obklady šindelem           |  38  |
|   |   f) obklady osinkocementovými šablonami |  17  |
|   |                       |     |
| 11. | Vnitřní obklady               |     |
|   |                       |     |
|   |11.1. převážné části koupelny min. do 1,35     m |     |
|   |   výšky                  |  15  |
|   |                       |     |
|   |11.2. převážné části prádelny min. do 1,35 m |     |
|   |   výšky                  |  15  |
|   |                       |     |
|   |11.3. vany                  |  10  |
|   |                       |     |
|   |11.4. samostatné sprchy            |  10  |
|   |                       |     |
|   |11.5. WC min. do výšky 1 m          |  10  |
|   |                       |     |
|   |11.6. kuchyně min. u sporáku a dřezu     |     |
|   |   (je-li dřez na stěně)          |  10  |
|   |                       |     |
| 12. | Schody                    |     |
|   |                       |     |
|   | s povrchem                  |     |
|   |                       |     |
|   | 12.1. mramor                 |  95  |
|   |                       |     |
|   | 12.2. žula                  |  85  |
|   |                       |     |
|   | 12.3. tvrdé dřevo, modřín          |  70  |
|   |                       |     |
|   | 12.4. teraco, PVC, guma           |  55  |
|   |                       |     |
|   | 12.5. pískovec, cementový potěr       |  50  |
|   |                       |     |
|   | 12.6. měkké dřevo s podstupnicemi      |  45  |
|   |                       |     |
|   | 12.7. měkké dřevo bez podstupnic       |  40  |
|   |                       |     |
|   | 12.8. kovové                 |  35  |
|   |                       |     |
| 13. | Dveře                    |     |
|   |                       |     |
|   | 13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo    |     |
|   |    z tvrdého dřeva            |  75  |
|   |                       |     |
|   | 13.2. hladké, plné nebo prosklené      |  70  |
|   |                       |     |
|   | 13.3. rámové náplně             |  60  |
|   |                       |     |
|   | 13.4. ocelové a svlakové           |  30  |
|   |                       |     |
| 14. | Okna                     |     |
|   |                       |     |
|   | 14.1. dvojitá nebo zdvojená hliníková,    |     |
|   |    dřevohliníková a z tvrdého dřeva    |  130  |
|   |                       |     |
|   | 14.2. dřevěná dvojitá s deštěným ostěním   |  65  |
|   |                       |     |
|   | 14.3. dvojitá rámová (ven a dovnitř otvír.) |  50  |
|   |                       |     |
|   | 14.4. zdvojená ostatní            |  55  |
|   |                       |     |
|   | 14.5. jednoduchá dřevěná nebo ocelová    |  25  |
|   |                       |     |
| 15. | Podlahy obytných místností          |     |
|   | (kromě obytných kuchyní)           |     |
|   |                       |     |
|   | 15.1. parkety, vlýsky (kromě bukových),   |     |
|   |    korek                 |  80  |
|   |                       |     |
|   | 15.2. povlaky netkané všívané (např. kovral) |  75  |
|   |                       |     |
|   | 15.3. vlýsky bukové             |  65  |
|   |                       |     |
|   | 15.4. povlaky textilní vpichované      |     |
|   |    (např. jekor)             |  60  |
|   |                       |     |
|   | 15.5. povlaky gumové, z PVC, lino      |  45  |
|   |                       |     |
|   | 15.6. palubky, prkna, xylolit        |  40  |
|   |                       |     |
| 16. | Dlažby a podlahy ostat. místností      |     |
|   |                       |     |
|   | 16.1. mramorové               |  80  |
|   |                       |     |
|   | 16.2. keramické               |  45  |
|   |                       |     |
|   | 16.3. xylolit, dlaždice, palubky, prkna   |  35  |
|   |                       |     |
|   | 16.4. teraco, lepené podlahové povlaky    |  30  |
|   |                       |     |
|   | 16.5. cement. dlaždice, litý xylolit     |  25  |
|   |                       |     |
|   | 16.6. cement. potěr, cihelná dlažba     |  20  |
|   |                       |     |
| 17. | Vytápění                   |     |
|   |                       |     |
|   | 17.1. kotel ÚT (započítává se do největšího |     |
|   |    nadzemního podlaží)          |     |
|   |    a) na plyn, naftu, topný olej,     |     |
|   |     elektřinu              |  180  |
|   |    b) na tuhá paliva           |  100  |
|   |                       |     |
|   | 17.2. radiátory               |     |
|   |    a) litinové, hliníkové         |  60  |
|   |    b) ocelové a otopné panely       |  40  |
|   |                       |     |
|   | 17.3. lokální                |     |
|   |    a) akumulační kamna a podlahové    |     |
|   |     elektrické             |  100  |
|   |    b) plynová kamna            |  25  |
|   |    c) naftová a na tuhá paliva stáložárná |  15  |
|   |    d) na tuhá paliva obyčejná       |  10  |
|   |                       |     |
| 18. | Elektroinstalace               |     |
|   |                       |     |
|   | 18.1. světelná, motorová, pojistkové     |     |
|   |    automaty                |  70  |
|   |                       |     |
|   | 18.2. světelná, motorová, pojistky      |  55  |
|   |                       |     |
|   | 18.3. pouze světelná, pojistkové automaty  |  45  |
|   |                       |     |
|   | 18.4. pouze světelná, pojistky        |  35  |
|   |                       |     |
| 19. | Bleskosvod                  |  35  |
|   |                       |     |
| 20. | Rozvod vody                 |     |
|   |                       |     |
|   | 20.1. studené a teplé vody z centrálního   |     |
|   |    zdroje                 |  20  |
|   |                       |     |
|   | 20.2. jen studené vody            |  10  |
|   |                       |     |
| 21. | Zdroj teplé vody               |     |
|   |                       |     |
|   | 21.1. zásobníkový ohřívač vody (boiler)   |     |
|   |    elektrický, plynový nebo kombinovaný  |     |
|   |    s ÚT                  |  25  |
|   |                       |     |
|   | 21.2. průtokový plynový ohřívač (karma)   |  20  |
|   |                       |     |
|   | 21.3. koupel. kamna na uhlí         |   5  |
|   |                       |     |
|   | 21.4. malé plynové nebo elektrické ohřívače |   5  |
|   |                       |     |
|   | 21.5. kotel ÚT                |  10  |
|   |                       |     |
| 22. | Instalace plynu               |     |
|   |                       |     |
|   | 22.1. rozvod svítiplynu nebo zem. plynu   |  15  |
|   |                       |     |
|   | 22.2. rozvod propan-butanu          |   5  |
|   |                       |     |
| 23. | Kanalizace do veřejné sítě nebo žumpy či   |     |
|   | septiku                   |     |
|   |                       |     |
|   | 23.1. z kuchyně               |   5  |
|   |                           |     |
|   | 23.2. ze splachovacího záchodu        |  15  |
|   |                       |     |
|   | 23.3. z koupelny               |  10  |
|   |                       |     |
|   | 23.4. z prádelny               |  10  |
|   |                       |     |
| 24. | Kuchyně                   |     |
|   |                       |     |
|   | 24.1. sporák elektr. nebo plynový s el.   |     |
|   |    troubou nebo varná jednotka      |     |
|   |    (čtyřhořáková zabudovaná plotna a   |     |
|   |    el. vestavěná trouba)         |  25  |
|   |                       |     |
|   | 24.2. plynový sporák             |  15  |
|   |                       |     |
|   | 24.3. uhelný sporák             |  10  |
|   |                       |     |
| 25. | Koupelna                   |     |
|   |                       |     |
|   | 25.1. vana litinová             |  15  |
|   |                       |     |
|   | 25.2. vana ocelová smaltovaná        |  10  |
|   |                       |     |
|   | 25.3. umyvadlo                |   5  |
|   |                       |     |
|   | 25.4. bidet                 |   5  |
|   |                       |     |
|   | 25.5. samostatná sprcha           |   5  |
|   |                       |     |
| 26. | Záchod                    |     |
|   |                       |     |
|   | 26.1. splachovací s umývátkem        |   6  |
|   |                       |     |
|   | 26.2. splachovací bez umývátka        |   5  |
|   |                       |     |
|   | 26.3. suchý                 |   1  |
|   |                       |     |
| 27. | Balkon                    |     |
|   |                       |     |
|   | 27.1. výměry nad 5 m2            |  25  |
|   |                       |     |
|   | 27.2. výměry do 5 m2             |  15  |
|   |                       |     |
| 28. | Krb                     |  35  |
|   |                       |     |
| 29. | Sauna                    |  65  |
|   |                       |     |
| 30. | Okenní žaluzie                |     |
|   |                       |     |
|   | 30.1. dřevěné                |  45  |
|   |                       |     |
|   | 30.2. kovové                 |  30  |
|   |                       |     |
| 31. | Vestavěné skříně (za 1 ks) mimo spižní    |   5  |
|   |                       |     |
| 32. | Odsávač par                 |   5  |
|   |                       |     |
| 33. | Domácí telefon (rozvod pod omítkou)     |   5  |
|   |                       |     |
| 34. | Rozvod televizní a radioantény (pod omítkou) |  10  |
|   |                       |     |
| 35. | Okenice                   |  35  |
|   |                       |     |
| 36. | Kovové mříže                 |  45  |
+------+----------------------------------------------+----------+

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro
tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v
jiném provedení, ohodnotí se  počtem bodů podle nejbližšího
porovnatelného provedení.

Počet  bodů  se  stanoví  podle  převažujícího  provedení v
jednotlivých podlažích.

Znak č. 2 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 5, 6, 7 a 8 a znak 19 se započítávají v nadzemním podlaží
s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 9, 10 se ohodnotí za každou stranu domu samostatně, součet
se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.

U znaků č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26 a 27 se sčítá počet bodů za
každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí
jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Zatřídění pro § 3 odst. 2 se provede podle počtu získaných bodů
(posuzuje se dům jako  celek a nikoliv jednotlivá podlaží)
následovně:

 I. třída nad 2 500 bodů
 II. třída 1 901 až 2 500 bodů
III. třída 1 301 až 1 900 bodů
 IV. třída 1 300 a méně bodů.
Příl.2
Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
+------+----------------------------------------------+----------+
| Znak | Konstrukce a vybavení            | Počet  |
| č. |                       | bodů   |
+------+----------------------------------------------+----------+
| 1. | Osazení do terénu (jen u podsklepených    |     |
|   | objektů)                   |     |
|   |                       |     |
|   | 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více      |     |
|   |   a) se svislou izolací          | 400   |
|   |   b) bez svislé izolace          | 190   |
|   |                       |     |
|   | 1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m    |     |
|   |   a) se svislou izolací          | 285   |
|   |   b) bez svislé izolace          | 140   |
|   |                       |     |
|   | 1.3. v průměrné hloubce do 1 m        |     |
|   |   a) se svislou izolací          | 140   |
|   |   b) bez svislé izolace          | 70   |
|   |                       |     |
| 2. | Základy                   |     |
|   |                       |     |
|   | 2.1. s vodorovnou izolací          | 120   |
|   | 2.2. bez izolace               | 90   |
|   |                       |     |
| 3. | Podezdívka                  |     |
|   |                       |     |
|   | u chat nepodsklepených            |     |
|   |                       |     |
|   | 3.1. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm |     |
|   |   a) omítaná, spárované cihelné zdivo   | 75   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 110   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 50   |
|   |                       |     |
|   | 3.2. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm |     |
|   |   do 100 cm                |     |
|   |   a) omítaná, spárované cihelné zdivo   | 140   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 190   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 70   |
|   |                       |     |
|   | 3.3. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm|     |
|   |   a) omítaná, spárované cihelné zdivo   | 170   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 220   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 90   |
|   |                       |     |
|   | u chat podsklepených do 1/2 zastavěné plochy |     |
|   |                       |     |
|   | 3.4. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm |     |
|   |   a) omítaná, spárované cihelné zdivo   | 30   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 70   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 20   |
|   |                       |     |
|   | 3.5. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm |     |
|   |   do 100 cm                |     |
|   |   a) omítaná, spárované cihelné zdivo   | 50   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 120   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 35   |
|   |                       |     |
|   | 3.6. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm|     |
|   |   a) omítaná, spárované cihelné zdivo  | 75   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 180   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 50   |
|   |                       |     |
|   | u chat podsklepených do 3/4 zastavěné plochy |     |
|   |                       |     |
|   | 3.7. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm |     |
|   |   a) omítaná,     spárované cihelné zdivo   | 20   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 45   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 15   |
|   |                       |     |
|   | 3.8. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm |     |
|   |   do 100 cm                |     |
|   |   a) omítaná, spárované cihelné zdivo   | 35   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 80   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 20   |
|   |                       |     |
|   | 3.9. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm|     |
|   |   a) omítaná               | 50   |
|   |   b) z opracovaného kamene        | 120   |
|   |   c) z lomového kamene, betonu, tvárnic  | 50   |
|   |                       |     |
| 4. | Obvodové stěny                |     |
|   |                       |     |
|   | 4.1. zděné                  |     |
|   |   a) o tl. zdiva do 25 cm         | 260   |
|   |   b) o tl. zdiva nad 25 cm do 30 cm    | 350   |
|   |   c) o tl. zdiva nad 30 cm        | 430   |
|   |                       |     |
|   | 4.2. srubové                 |     |
|   |   a) o tl. stěny do 16 cm         | 250   |
|   |   b) o tl. stěny nad 16 cm        | 320   |
|   |                       |     |
|   | 4.3. dřevěné                 |     |
|   |   a) dřevěná kostra oboustranně obíjená  | 210   |
|   |   b) dřevěná kostra jednostranně obíjená | 170   |
|   |                       |     |
|   | 4.4. montované                |     |
|   |   a) celodřevěné             | 250   |
|   |   b) ostatní               | 200   |
|   |                       |     |
| 5. | Stropy                    |     |
|   |                       |     |
|   | 5.1. nespalné                | 170   |
|   |                       |     |
|   | 5.2. spalné                 | 130   |
|   |                       |     |
| 6. | Krov                     |     |
|   |                       |     |
|   | 6.1. stanový, valbový nebo sedlový s možností|     |
|   |   podkroví                | 125   |
|   |                       |     |
|   | 6.2. sedlový nebo valbový bez možnosti    |     |
|   |   podkroví                | 100   |
|   |                       |     |
|   | 6.3. pultový, přihradový           | 80   |
|   |                       |     |
| 7. | Krytiny střechy na krovu           |     |
|   |                       |     |
|   | 7.1. taškové, šindel             | 175   |
|   |                       |     |
|   | 7.2. plechové                |     |
|   |   a) na bednění              | 220   |
|   |   b) na latích              | 190   |
|   |                       |     |
|   | 7.3. osinkocementové             |     |
|   |   a) na bednění              | 160   |
|   |   b) na latích              | 130   |
|   |                       |     |
|   | 7.4. asfaltové                |     |
|   |   a) ze svařovaných pásů         | 95   |
|   |   b) lepenkové              | 65   |
|   |                       |     |
| 8. | Krytiny na plochých střechách        |     |
|   |                       |     |
|   | 8.1. plechové                | 145   |
|   |                       |     |
|   | 8.2. asfaltové                |     |
|   |   a) ze svařovaných pásů         | 60   |
|   |   b) lepenkové              | 40   |
|   |                       |     |
| 9. | Klempířské konstrukce            |     |
|   |                       |     |
|   | 9.1. úplné                  | 55   |
|   |                       |     |
|   | 9.2. jen žlaby a svody            | 35   |
|   |                       |     |
| 10. | Úprava vnějších povrchů           |     |
|   |                       |     |
|   | 10.1. obklady keramické, dřevěné, kamenné  | 50   |
|   |                       |     |
|   | 10.2. omítky břizolitové, na bázi umělých  |     |
|   |    hmot, štukové, drásané a odtrhované  |     |
|   |    nebo jakékoliv obklady mimo uvedené  |     |
|   |    pod bodem 10.1.            | 20   |
|   |                       |     |
|   | 10.3. vápenné nebo vápenocementové hladké  |     |
|   |    omítky nebo spárování         | 15   |
|   |                       |     |
|   | 10.4. nátěry mimo latexové          | 10   |
|   |                       |     |
|   | 10.5. napuštění impregnací nebo latexové   |     |
|   |    nátěry                 |  5   |
|   |                       |     |
| 11. | Vnitřní obklady               |     |
|   |                       |     |
|   | 11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m |     |
|   |    výšky                 | 20   |
|   |                       |     |
|   | 11.2. vany                  |  7   |
|   |                       |     |
|   | 11.3. samostatné sprchy           | 15   |
|   |                       |     |
|   | 11.4. WC                   | 10   |
|   |                       |     |
|   | 11.5. kuchyně (min. u sporáku)        |  5   |
|   |                       |     |
| 12. | Schodiště                  |     |
|   |                       |     |
|   | 12.1. dřevěná konstrukce, schody s      |     |
|   |    podstupnicemi             | 90   |
|   |                       |     |
|   | 12.2. dřevěná konstrukce, schody bez     |     |
|   |    podstupnic               | 60   |
|   |                       |     |
|   | 12.3. kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni | 50   |
|   |                       |     |
|   | 12.4. betonové nebo cihelné         | 70   |
|   |                       |     |
| 13. | Dveře                    |     |
|   |                       |     |
|   | 13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z   |     |
|   |    tvrdého dřeva             | 40   |
|   |                       |     |
|   | 13.2. plné nebo zasklené hladké nebo z    |     |
|   |    měkkého dřeva             | 35   |
|   |                       |     |
|   | 13.3. rámové náplňové            | 30   |
|   |                       |     |
|   | 13.4. kovové nebo svlakové          | 15   |
|   |                       |     |
| 14. | Okna                     |     |
|   |                       |     |
|   | 14.1. dvojitá z tvrdého dřeva nebo modřínu  | 95   |
|   |                       |     |
|   | 14.2. dvojitá s deštěným ostěním       | 55   |
|   |                       |     |
|   | 14.3. dvojitá ven a dovnitř otevíraná    | 40   |
|   |                       |     |
|   | 14.4. zdvojená                | 45   |
|   |                       |     |
|   | 14.5. jednoduchá               | 25   |
|   |                       |     |
| 15. | Podlahy                   |     |
|   |                       |     |
|   | 15.1. parkety, vlýsky            | 120   |
|   |                       |     |
|   | 15.2. povlaky textilní            | 105   |
|   |                       |     |
|   | 15.3. povlaky gumové, PVC, lino nebo     |     |
|   |        palubky, prkna             | 95   |
|   |                       |     |
|   | 15.4. keramické dlažby            | 90   |
|   |                       |     |
|   | 15.5. cementové dlaždice, teraco, xylolit  | 55   |
|   |                       |     |
|   | 15.6. cementový potěr, cihelná dlažba    | 40   |
|   |                       |     |
| 16. | Vytápění                   |     |
|   |                       |     |
|   | 16.1. ústřední nebo etážové         | 165   |
|   |                       |     |
|   | 16.2. lokální                |     |
|   |    a) akumulační             | 160   |
|   |    b) naftová, na tuhá paliva stáložárná | 35   |
|   |    c) na tuhá paliva           | 10   |
|   |    d) krb                 | 80   |
|   |                       |     |
| 17. | Elektroinstalace               |     |
|   |                       |     |
|   | 17.1. motorová a světelná          | 65   |
|   |                       |     |
|   | 17.2. světelná                | 45   |
|   |                       |     |
|   | 17.3. rozvod 12 V (z centrálního zdroje pro |     |
|   |    celý objekt)              | 15   |
|   |                       |     |
| 18. | Rozvod vody                 |     |
|   |                       |     |
|   | 18.1. studené a teplé z centrálního zdroje  | 20   |
|   |                       |     |
|   | 18.2. jen studené              | 10   |
|   |                       |     |
| 19. | Zdroj teplé vody               |     |
|   |                       |     |
|   | 19.1. elektrický boiler           | 45   |
|   |                       |     |
|   | 19.2. plynový průtokový ohřívač na      |     |
|   |    propan-butan (karma)          | 40   |
|   |                       |     |
|   | 19.3. koupelnová kamna            | 10   |
|   |                       |     |
|   | 19.4. malý plynový průtokový ohřívač na   |     |
|   |    propan-butan nebo elektrický ohřívač  |     |
|   |    do 10 l                | 15   |
|   |                       |     |
| 20. | Rozvod propan-butanu             |  5   |
|   |                       |     |
| 21. | Kanalizace do veřejné sítě, žumpy nebo    |     |
|   | septiku                   |     |
|   |                       |     |
|   | 21.1. z kuchyně               |  5   |
|   |                       |     |
|   | 21.2. ze splachovacího záchodu        | 20   |
|   |                       |     |
|   | 21.3. z koupelny               |  5   |
|   |                       |     |
| 22. | Kuchyně                   |     |
|   |                       |     |
|   | 22.1. elektrický sporák nebo sporák na    |     |
|   |    propan-butan              | 40   |
|   |                       |     |
|   | 22.2. uhelný sporák             | 15   |
|   |                       |     |
|   | 22.3. malý sporáček na uhlí         | 10   |
|   |                       |     |
| 23. | Koupelna                   |     |
|   |                       |     |
|   | 23.1. umyvadlo                |  5   |
|   |                       |     |
|   | 23.2. vana                  | 15   |
|   |                       |     |
|   | 23.3. samostatná sprcha           | 10   |
|   |                       |     |
| 24. | Záchod                    |     |
|   |                       |     |
|   | 24.1. splachovací              | 10   |
|   |                       |     |
|   | 24.2. nesplachovací             |  5   |
|   |                       |     |
| 25. | Balkon                    |     |
|   |                       |     |
|   | 25.1. výměry nad 5 m2            | 25   |
|   |                       |     |
|   | 25.2. výměry do 5 m2             | 20   |
|   |                       |     |
| 26. | Okenice                   | 30   |
|   |                       |     |
| 27. | Mříže                    | 20   |
|   |                       |     |
| 28. | Sauna                    | 80   |
+------+----------------------------------------------+----------+

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro
tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v
jiném provedení, ohodnotí se  počtem bodů podle nejbližšího
porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího
provedení.

U podkroví se neuvažují znaky č. 4, 5 a 10.

Znak č. 2 a 3 se počítá jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 se počítá u nadzemního podlaží s největší
zastavěnou plochou.

Znak č. 10 se ohodnotí za každou stranu chaty samostatně, součet
se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží mimo podkroví.

U znaků č. 11, 19, 21 a 23 se sčítá počet bodů za každou
vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich
skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).
Příl.3
Garáže
+------+----------------------------------------------+----------+
| Znak | Konstrukce a vybavení            | Počet  |
| č. |                       | bodů   |
+------+----------------------------------------------+----------+
| 1. | Základy a podezdívka             |     |
|   |                       |     |
|   | 1.1. betonové, podezdívka cihelná nebo    |     |
|   |   kamenná spárovaná nebo omítaná     | 65   |
|   |                       |     |
|   | 1.2. betonové, podezdívka rovněž betonová  | 40   |
|   |                       |     |
|   | 1.3. bez podezdívky, pouze základy      | 35   |
|   |                       |     |
| 2. | Svislé konstrukce              |     |
|   |                       |     |
|   | 2.1. zděné z cihel nebo tvárnic nebo     |     |
|   |   železobetonové s tepelnou izolací,   |     |
|   |   min. tl. 30 cm             | 445   |
|   |                       |     |
|   | 2.2. zděné z cihel nebo tvárnic,       |     |
|   |   železobetonové bez tepelné izolace,   |     |
|   |   o tl. menší než 30 cm          | 390   |
|   |                       |     |
|   | 2.3. plechové nebo osinkocementové na kovové |     |
|   |   kostře nebo dřevěné           | 360   |
|   |                       |     |
| 3. | Stropy                    |     |
|   |                       |     |
|   | 3.1. železobetonové nebo keramické s     |     |
|   |   podhledem a s tepelnou izolací     | 110   |
|   |                       |     |
|   | 3.2. železobetonové nebo keramické bez    |     |
|   |   tepelné izolace             | 90   |
|   |                       |     |
|   | 3.3. trámkové s omítaným podhledem      | 80   |
|   |                       |     |
|   | 3.4. plechové nebo eternitové na kovové   |     |
|   |   kostře                 | 65   |
|   |                       |     |
| 4. | Krytina                   |     |
|   |                       |     |
|   | 4.1. plechová                | 70   |
|   |                           |     |
|   | 4.2. živičná svařovaná            | 55   |
|   |                       |     |
|   | 4.3. lepenková nebo vlnitý eternit      | 40   |
|   |                       |     |
| 5. | Vnější úprava povrchů            |     |
|   |                       |     |
|   | 5.1. břizolitová, stříkaná nebo vápenná   |     |
|   |   štuková omítka             | 80   |
|   |                       |     |
|   | 5.2. vápenná omítka             | 50   |
|   |                       |     |
|   | 5.3. dvojnásobný nátěr            | 40   |
|   |                       |     |
| 6. | Vnitřní úprava povrchů            |     |
|   |                       |     |
|   | 6.1. vápenná štuková omítka         | 70   |
|   |                       |     |
|   | 6.2. vápenná omítka             | 45   |
|   |                       |     |
|   | 6.3. dvojnásobný nátěr            | 35   |
|   |                       |     |
| 7. | Kanalizace                  |     |
|   |                       |     |
|   | 7.1. napojení na kanalizační řád vč. lapače |     |
|   |   olejů a benzinu             | 95   |
|   |                       |     |
|   | 7.2. odvodnění gulou před garáží do     |     |
|   |   kanalizace               | 35   |
|   |                       |     |
|   | 7.3. sběrná jímka v garáži          | 10   |
|   |                       |     |
| 8. | Rozvod vody                 |     |
|   |                       |     |
|   | 8.1. voda zavedená do garáže         | 70   |
|   |                       |     |
|   | 8.2. vodovodní kohout na vnějším líci zdi  | 30   |
|   |                       |     |
| 9. | Ústřední topení (temperování)        | 75   |
|   |                       |     |
| 10. | Elektroinstalace               |     |
|   |                       |     |
|   | 10.1. úplná vč. motorového proudu      | 65   |
|   |                       |     |
|   | 10.2. světelná                | 45   |
|   |                       |     |
| 11. | Okna                     |     |
|   |                       |     |
|   | 11.1. sklobetonová s ventilací nebo dvojitá |     |
|   |    či zdvojená              | 40   |
|   |                       |     |
|   | 11.2. jednoduchá               | 30   |
|   |                       |     |
|   | 11.3. bez okna, pouze ventilační mřížky   |  5   |
|   |                       |     |
| 12. | Vrata                    |     |
|   |                       |     |
|   | 12.1. výklopná, dřevěná přírodní       | 85   |
|   |                       |     |
|   | 12.2. dřevěná nebo plechová natřená krycím  |     |
|   |    nátěrem                | 55   |
|   |                       |     |
|   | 12.3. dřevěná svlaková nebo roleta      | 40   |
|   |                       |     |
| 13. | Podlahy                   |     |
|   |                       |     |
|   | 13.1. betonová s potěrem           | 55   |
|   |                       |     |
|   | 13.2. hrubá betonová             | 40   |
|   |                       |     |
|   | 13.3. upravený terén se stabilizací     | 25   |
|   |                       |     |
| 14. | Klempířské konstrukce            |     |
|   |                       |     |
|   | 14.1. žlaby, okapy, svody a oplechování   |     |
|   |    atiky                 | 50   |
|   |                       |     |
|   | 14.2. pouze žlaby a svody          | 30   |
+------+----------------------------------------------+----------+

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro
tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v
jiném provedení, ohodnotí se  počtem bodů podle nejbližšího
porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího
provedení.

Zatřídění pro § 11 odst. 1 se provede podle počtu získaných bodů
následovně:
 I. třída nad 1100 bodů
 II. třída 750 až 1100 bodů.
Příl.4
Ploty
+------+----------------------------------------------+----------+
| Znak | Konstrukce a vybavení            | Počet  |
| č. |                       | bodů   |
+------+----------------------------------------------+----------+
| 1. | Základy                   |     |
|   |                       |     |
|   | 1.1. kamenné nebo betonové po celé délce   |     |
|   |   plotu o min. šířce 45 cm        | 45   |
|   |                       |     |
|   | 1.2. kamenné nebo betonové po celé délce   |     |
|   |   plotu o šířce do 45 cm         | 30   |
|   |                       |     |
|   | 1.3. betonové kolem sloupků         | 10   |
|   |                       |     |
| 2. | Podezdívka                  |     |
|   |                       |     |
|   | 2.1. zdivo nebo beton o tl. min. 45 cm    | 45   |
|   |                       |     |
|   | 2.2. zdivo nebo beton o tl. menší než 45 cm | 30   |
|   |                       |     |
|   | 2.3. betonové prahy mezi sloupky       | 10   |
|   |                       |     |
| 3. | Plot                     |     |
|   |                       |     |
|   | 3.1. kamenná nebo cihelná nebo betonová zeď |     |
|   |   o min. tl. 30 cm a min. výšce 180 cm  | 145   |
|   |                       |     |
|   | 3.2. pletivo v rámech nebo dřevěný hoblovaný |     |
|   |   rám s latěmi nebo zdi o tl. méně než  |     |
|   |   30 cm                  | 80   |
|   |                       |     |
|   | 3.3. betonové nebo ocelové sloupky s drátěným|     |
|   |   pletivem nebo latěmi, tyčkami na    |     |
|   |   svlacích                | 45   |
|   |                       |     |
|   | 3.4. plaňkové nebo drátěné pletivo na    |     |
|   |   dřevěných sloupcích           | 35   |
|   |                       |     |
| 4. | Vrata a vrátka                |     |
|   |                       |     |
|   | 4.1. z ocelových profilů převážně s plechovou|     |
|   |   výplní                 | 35   |
|   |                       |     |
|   | 4.2. z ocelových profilů převážně s drátěnou |     |
|   |   výplní                 | 25   |
|   |                       |     |
|   | 4.3. truhlářsky zpracované          | 15   |
|   |                       |     |
|   | 4.4. tesařsky zpracované           | 10   |
|   |                       |     |
| 5. | Povrchová úprava               |     |
|   |                       |     |
|   | 5.1. vápenná omítka nebo spárované zdivo   | 30   |
|   |                       |     |
|   | 5.2. podezdívka s vápennou omítkou nebo   |     |
|   |   spárovaná                | 10   |
|   |                       |     |
|   | 5.3. dvojnásobný nátěr            | 20   |
|   |                       |     |
|   | 5.4. jednoduchý nátěr            | 10   |
|   |                       |     |
|   | 5.5. základní nátěr nebo napuštění impregnací|      5   |
|   |                       |     |
| 6. | Výška plotu od terénu            |     |
|   |                       |     |
|   | 6.1. nad 180 cm               | 35   |
|   |                       |     |
|   | 6.2. nad 150 do 180 cm            | 25   |
|   |                       |     |
|   | 6.3. nad 120 do 150 cm            | 20   |
|   |                       |     |
|   | 6.4. nad 100 do 120 cm            |  5   |
+------+----------------------------------------------+----------+

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky
0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se  některé konstrukce a vybavení  vyskytují v jiném
provedení,  ohodnotí  se  počtem  bodů  podle  nejbližšího
porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího
provedení.
Příl.5
Vedlejší stavby
+------+----------------------------------------------+----------+
| Znak | Konstrukce a vybavení            |  Počet |
| č. |                       |  bodů  |
+------+----------------------------------------------+----------+
| 1. | Podezdívka                  |     |
|   |                       |     |
|   | 1.1. cihelná nebo kamenná spárovaná nebo   |     |
|   |   omítnutá                |  40  |
|   |                       |     |
|   | 1.2. betonová                |  35  |
|   |                       |     |
|   | 1.3. bez podezdívky, pouze základové pasy  |  30  |
|   |                       |     |
|   | 1.4. bez podezdívky, pouze základy pod    |     |
|   |   sloupky                 |  15  |
|   |                       |     |
| 2. | Svislé konstrukce              |     |
|   |                       |     |
|   | 2.1. zděné o tl. min. 45 cm         |  220  |
|   |                       |     |
|   | 2.2. zděné o tl. min. 30 cm         |  190  |
|   |                       |     |
|   | 2.3. zděné a tl. menší než 30 cm nebo    |     |
|   |   dřevěné trámkové oboustranně obité   |  175  |
|   |                       |     |
|   | 2.4. dřevěné trámkové jednostranně obité   |     |
|   |   nebo kovová kostra či pilířky      |     |
|   |   s dřevěným opláštěním          |  160  |
|   |                       |     |
|   | 2.5. pouze pilířky              |  85  |
|   |                       |     |
| 3. | Stropy                    |     |
|   |                       |     |
|   | 3.1. železobetonové, keramické nebo klenuté |     |
|   |   do ocelových nosníků          |  40  |
|   |                       |     |
|   | 3.2. dřevěné trámkové s podhledem      |  30  |
|   |                       |     |
|   | 3.3. dřevěné bez podhledu          |  25  |
|   |                       |     |
| 4. | Krov                     |     |
|   |                       |     |
|   | 4.1. sedlový, valbový nebo jiný umožňující  |     |
|   |   využití podkroví            |  55  |
|   |                       |     |
|   | 4.2. sbíjené vazníky             |  40  |
|   |                       |     |
|   | 4.3. ostatní neumožňující využití podkroví  |     |
|   |   (např. pultové)             |  30  |
|   |                       |     |
| 5. | Střešní krytina               |     |
|   |                       |     |
|   | 5.1. plechová                |  40  |
|   |                       |     |
|   | 5.2. tašková, osinkocementové šablony,    |     |
|   |   svařovaná živičná            |  35  |
|   |                       |     |
|   | 5.3. vlnité osinkocementové desky      |  30  |
|   |                       |     |
|   | 5.4. lepenková                |  20  |
|   |                       |     |
| 6. | Vnější úprava povrchů            |     |
|   |                       |     |
|   | 6.1. břizolit                |  40  |
|   |                       |     |
|   | 6.2. stříkaný břizolit, vápenná štuková   |     |
|   |   omítka                 |  35  |
|   |                       |     |
|   | 6.3. vápenná hladká omítka, spárované    |     |
|   |   zdivo                  |  25  |
|   |                       |     |
|   | 6.4. vápenná hrubá omítka nebo nátěr     |  20  |
|   |                       |     |
| 7. | Vnitřní úprava povrchů            |     |
|   |                       |     |
|   | 7.1. vápenná štuková omítka         |  35  |
|   |                       |     |
|   | 7.2. vápenná hladká omítka          |  25  |
|   |                       |     |
|   | 7.3. vápenná hrubí omítka          |  20  |
|   |                       |     |
|   | 7.4. nátěry                 |  10  |
|   |                       |     |
| 8. | Kanalizace                  |     |
|   |                       |     |
|   | 8.1. splašková do kanalizace nebo žumpy   |  25  |
|   |                       |     |
|   | 8.2. do trativodu              |  15  |
|   |                       |     |
| 9. | Rozvod vody                 |     |
|   |                       |     |
|   | 9.1. rozvod vody uvnitř objektu       |  25  |
|   |                       |     |
|   | 9.2. vodovodní kohout na vnější straně zdi  |  10  |
|   |                       |     |
| 10. | Elektroinstalace               |     |
|   |                       |     |
|   |10.1. světelná a motorová           |  35  |
|   |                       |     |
|   |10.2. světelná                |  20  |
|   |                       |     |
|   |10.3. provizorní               |  10  |
|   |                       |     |
| 11. | Okna                     |     |
|   |                       |     |
|   |11.1. dvojitá                 |  30  |
|   |                       |     |
|   |11.2. zdvojená                |  20  |
|   |                       |     |
|   |11.3. jednoduchá               |  10  |
|   |                       |     |
| 12. | Dveře                    |     |
|   |                       |     |
|   |12.1. vstupní masivní, ostatní hladké do   |     |
|   |   ocelových zárubní            |  30  |
|   |                       |     |
|   |12.2. hladké                 |  25  |
|   |                       |     |
|   |12.3. náplňové                |  20  |
|   |                       |     |
|   |12.4. svlakové, laťové            |  10  |
|   |                       |     |
| 13. | Podlahy                   |     |
|   |                       |     |
|   |13.1. palubkové, lité teraco, stěrkové,    |     |
|   |   keramická dlažba            |  35  |
|   |                       |     |
|   |13.2. prkenné, lepené podlahové povlaky,   |     |
|   |   xylolit, dřevotříska          |  30  |
|   |                       |     |
|   |13.3. betonové s potěrem, teracové nebo    |     |
    |   |   cementové dlaždice           |  20  |
|   |                       |     |
|   |13.4. hrubé betonové, cihelná dlažba     |  15  |
|   |                       |     |
| 14. | Klempířské konstrukce            |     |
|   |                       |     |
|   |14.1. úplné                  |  20  |
|   |                       |     |
|   |14.2. pouze žlaby a svody           |  10  |
+------+----------------------------------------------+----------+

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro
tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v
jiném  provedení,  ohodnotí  se  počtem  bodů  nejbližšího
porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího
provedení.

Zatřídění pro § 11 odst. 1 se provede dle počtu příslušných bodů
následovně:

 I. třída nad 500 bodů
 II. třída 360 až 500 bodů
III. třída méně než 360 bodů.
Příl.6
Venkovní úpravy
+------+-------------------------------------+----------+--------+
| Pol. | Druh venkovní úpravy        | Měrná  |  Kčs |
| č. |                   | jednotka |    |
+------+-------------------------------------+----------+--------+
|  1. | přípojka vody            |  m   | 127,- |
|   |                   |     |    |
|  2. | přípojka kanalizace         |  m   | 297,- |
|   |                   |     |    |
|  3. | vodoměrná šachta          |  ks   | 4540,- |
|   |                   |     |    |
|  4. | zahradní vodovod (v zemi)      |     |    |
|   | vč. výtoků             |  m   |  56,- |
|   |                   |     |    |
|  5. | Zpevněné plochy           |     |    |
|   | - z cihelné dlažby         |  m2   |  73,- |
|   | - z betonových dlaždic       |  m2   |  97,- |
|   | - z betonové mazaniny        |  m2   |  92,- |
|   | - z dlažebních kostek        |  m2   | 176,- |
|   | - lehká vozovka           |  m2   | 111,- |
|   |                   |     |    |
|  6. | záhonové obrubníky         |  m   |  21,- |
|   |                   |     |    |
|  7. | žumpy                | m3 o. p. | 554,- |
|   |                   |     |    |
|  8. | septiky               | m3 o. p. | 804,- |
|   |                   |     |    |
|  9. | opěrné zdi             |     |    |
|   | - kamenné (lomový kámen)      |  m3   | 505,- |
|   | - betonové             |  m3   | 514,- |
|   | - cihelné              |  m3   | 576,- |
|   |                   |     |    |
| 10. | venkovní schody vč. bočních     |     |    |
|   | zídek                | m stupně | 120,- |
|   |                   |     |    |
| 11. | venkovní schody bez bočních     |     |    |
|   | zídek                | m stupně |  78,- |
|   |                   |     |    |
| 12. | drenáže               |  m   |  34,- |
|   |                   |     |    |
| 13. | ploty do výšky 100 cm vč. vrat   |     |    |
|   | a vrátek              |     |    |
|   | - dřevěné bez podezdívky      |  m   |  61,- |
|   | - drátěné pletivo na sloupcích   |  m   |  92,- |
|   | - jakékoliv s podezdívkou      |  m   | 173,- |
|   |                   |     |    |
| 14. | pařeniště              | m2 z. p. | 168,- |
|   |                   |     |    |
| 15. | venkovní záchod (bez žumpy)     |  ks   | 860,- |
|   |                   |     |    |
| 16. | domácí vodárna (podle typu     |     | 2800,- |
|   | a tlakové nádoby) vč. montáže    |  ks   |  až  |
|   |                   |     | 5800,- |
|   |                   |     |    |
| 17. | zahradní jezírka (květinová)    | m2 z. p. | 160,- |
|   |                   |     |    |
| 18. | bazény a nádrže na vodu (mimo    |     |    |
|   | kovových a laminátových)      | m3 o. p. | 380,- |
|   |                   |     |    |
| 19. | zemní sklep             | m3 o. p. | 744,- |
+------+-------------------------------------+----------+--------+
o. p. = obestavěný prostor
z. p. = zastavěná plocha
Příl.7
Pozemky
I. tabulka
+------+-------------------------------------------+------------+
| Pol. | Důvod snížení ceny pozemku        | Srážka v % |
| č. |                      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|  1. | Přístup po nezpevněné komunikaci     |   10  |
|  2. | Není-li v místě možnost napojení     |      |
|   | na veřejný vodovod            |    5  |
|  3. | Není-li v místě možnost napojení     |      |
|   | na veřejnou kanalizaci          |    5  |
|  4. | Není-li v místě možnost napojení     |      |
|   | na rozvod elektřiny nebo vzdálenost    |      |
|   | ke zdroji je více než 200 m        |   10  |
|  5. | Nepříznivé docházkové vzdálenosti (obchod |      |
|   | potravinami, zdravotní středisko, správní |      |
|   | centrum) od pozemku náležejícího k    |      |
|   | rodinnému domku - nebo určeného k     |      |
|   | výstavbě rodinného domku - více než    |      |
|   | 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě    |      |
|   | městská doprava)             | max. 5  |
|  6. | Negativní účinky okolí (škodlivé     |      |
|   | exhalace, hluk, otřesy, prach aj.)    | max. 7  |
|  7. | Orientace pozemku na SV, S, SZ      |    4  |
|  8. | Ztížené základové podmínky 20)      |      |
|   | - svažitost terénu            |    4  |
|   | - hladina spodní vody           |    5  |
|   | - únosnost základové půdy         |    5  |
|  9. | Omezení užívání pozemku (např. pozemek  |      |
|   | v ochranném pásmu, chráněná krajinná   |      |
|   | oblast)                  |    3  |
| 10. | Jde-li o samostatné sídlo, které je pouze |      |
|   | částí obce (s níž není stavebně srostlé) |   15  |
+------+-------------------------------------------+------------+
- připojené obce, které mají i nadále samostatný MNV se posuzují
 při ocenění samostatně
- jde-li o obce se společným národním výborem, posuzuje se každá
 samostatně bez ohledu na to, že jsou spravovány jedním národní
 výborem

II. tabulka
+------+-------------------------------------------+------------+
| Pol. | Důvod snížení ceny pozemku        | Srážka v % |
| č. |                      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|  1. | Přístup po nezpevněné komunikaci     |    7  |
|  2. | Není-li v místě možnost napojení na    |      |
|   | rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji|      |
|   | je více než 200 m             |    5  |
|  3. | Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace,|      |
|   | hluk, otřesy, prach aj.)         | max 4  |
|  4. | Orientace pozemku na SV, S, SZ      |    3  |
|  5. | Ztížené základové podmínky 20)      |      |
|   | - svažitost terénu            |    3  |
|   | - hladina spodní vody           |    3  |
|  6. | Omezení užívání pozemku (např. pozemek v |      |
|   | ochranném pásmu, chráněná krajinná oblast)|    3  |
|  7. | Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy   |      |
|   | více než 2,5 km              |    3  |
|  8. | Úhrnná výměra pozemků náležejících    |      |
|   | k rekreačnímu objektu je menší než 400 m2 |    4  |
+------+-------------------------------------------+------------+
Příl.8
Trvalé porosty
I. Ovocné stromoví
+-----------------+------+--------------------------------------------------------------------------------+
|         |   |          Cena v Kčs za 1 ks po:                       |
| Druh      | Tvar +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |   | vysázení | 1. roce | 2. roce | 3. roce | 4. roce | 5. roce | 6. roce | 7. roce |
+-----------------+------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Jabloně a hrušně,|   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|mišpule a kdoule | VK  |  62,-  |  92,- | 113,- | 134,- |  155,- | 179,- | 203,- | 227,- |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Jabloně a hrušně,| PK a |     |     |     |     |     |     |     |     |
|mišpule a kdoule | ČK  |  59,-  |  79,- |  93,- | 107,- |  121,- | 137,- | 153,- | 169,- |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Jabloně a hrušně,| Z, K |     |     |     |     |     |     |     |     |
|mišpule a kdoule |a dal.|  45,-  |  55,- |  62,- |  69,- |  76,- |  84,- |  92,- |     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Třešně      |   |  58,-  |  88,- | 103,- | 118,- |  133,- | 148,- | 163,- | 178,- |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Višně, jeřáb   |   |  57,-  |  87,- | 102,- | 117,- |  132,- | 147,- | 162,- | 177,- |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Švestky, slívy  |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|a renklody    |   |  55,-  |  75,- |  90,- | 105,- |  110,- | 125,- | 140,- | 155,- |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Meruňky     |   |  60,-  |  80,- |  95,- | 110,- |  125,- | 140,- | 165,- | 180,- |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Broskve,     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|mandloně     |   |  60,-  |  80,- |  95,- | 110,- |  125,- | 140,- |     |     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Vlašské ořešáky, |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|jedlé kaštany  |   |  80,-  | 110,- | 120,- | 130,- |  140,- | 150,- | 160,- | 170,- |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Angrešt a rybíz | keř |  16,-  |  18,- |  21,- |  25,- |     |     |     |     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Angrešt a rybíz |stro- |  22,-  |  24,- |  27,- |  31,- |     |     |     |     |
|         | mek |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Líska      |   |  16,-  |  21,- |  26,- |  31,- |  36,- |     |     |     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Maliník     | m2  |  9,-  |  11,- |  13,- |     |     |     |     |     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Ostružiník    | m2  |  12,-  |  14,- |  16,- |     |     |     |     |     |
+-----------------+------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
+-----------------+------+--------------------------------------------------------------------------------+
|         |   |          Cena v Kčs za 1 ks po:                   |
|         |   +---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
| Druh      | Tvar |     |     |     |     |     |     | v dalších letech  |
|         |   | 8. roce | 9. roce |10. roce |11. roce |12. roce |13. roce | se hodnota snižuje |
|         |   |     |     |     |     |     |     | ročně o Kčs    |
+-----------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
|Jabloně a hrušně,|   |     |     |     |     |     |     |          |
|mišpule a kdoule | VK  | 251,- | 275,- | 299,- |     |     |     |    4,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Jabloně a hrušně,| PK a |     |     |     |     |     |     |          |
|mišpule a kdoule | ČK  | 195,- |     |     |     |     |     |    4,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Jabloně a hrušně,| Z, K |     |     |     |     |     |     |          |
|mišpule a kdoule |a dal.|     |     |     |     |     |     |    4,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Třešně      |   | 193,- | 208,- | 223,- |     |     |     |    5,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Višně, jeřáb   |   |     |     |     |     |     |     |    6,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Švestky, slívy  |   |     |     |     |     |     |     |          |
|a renklody    |   | 170,- |     |     |     |     |     |    4,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Meruňky     |   |     |     |     |     |     |     |    9,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Broskve,     |   |     |     |     |     |     |     |          |
|mandloně     |   |     |     |     |     |     |     |    12,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Vlašské ořešáky, |   |     |     |     |     |     |     |          |
|jedlé kaštany  |   | 180,- | 190,- | 200,- | 210,- | 220,- | 230,- |    3,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Angrešt a rybíz | keř |     |     |     |     |     |     |    2,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Angrešt a rybíz |stro- |     |     |     |     |     |     |    3,-     |
|         | mek |     |     |     |     |     |     |          |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Líska      |   |     |     |     |     |     |     |    1,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Maliník     | m2  |     |     |     |     |     |     |    1,-     |
|         |   |     |     |     |     |     |     |          |
|Ostružiník    | m2  |     |     |     |     |     |     |    2,-     |
+-----------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------------+
U trvalých porostů, které nejsou uvedeny v tabulce, se cena stanoví podle výše ceny za porosty
druhově nejbližší.
Cena se snižuje až o 60 % u stromů neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu a poškozených.
Pokud je porost plodný i v letech po dosažení nejnižší možné zůstatkové ceny, platí tato cena
bez časového omezení i nadále.

II. Viničné porosty včetně zařízení vinic
+-----------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------+
|         |     |          Cena v Kčs za 1 ks po:                     |
|         |     +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------------+
| Druh      |  Tvar  |    |    |    |    |    |    |    |    |v dalších letech |
|         |     |vysázení|1. roce|2. roce|3. roce|4. roce|5. roce|6. roce|7. roce|se hodnota snižuje|
|         |     |    |    |    |    |    |    |    |    |ročně o Kčs    |
+-----------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------------+
| Vinná réva   |vedená na | 17,- | 22,- | 25,- | 29,- | 33,- | 37,- | 41,- | 45,- |    2,-    |
| štěpovaná    |hlavu   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
|         |vedení  | 22,- | 29,- | 35,- | 42,- | 49,- | 56,- | 63,- | 70,- |    3,-    |
|         |vysoké a |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
|         |střední  |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
|         |     |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
| Vinná réva   |vedení na | 15,- | 20,- | 23,- | 27,- | 31,- | 35,- | 39,- | 43,- |    2,-    |
| pravokořenná  |hlavu   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
|         |vedení  | 20,- | 27,- | 33,- | 40,- | 47,- | 54,- | 61,- | 68,- |    3,-    |
|         |vysoké a |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
|         |střední  |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
+-----------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------------+

III. Chmelniční porosty a zařízení
+---------------------------------+--------------------------------+
|                 |   Cena v Kčs za 1 m2     |
|                 +------------+----------+--------+
|                 | chmelniční | zařízení | celkem |
|                 |  porost  | chmelnic |    |
+---------------------------------+------------+----------+--------+
| Nově založené chmelnice (nově  |      |     |    |
| vysázený porost a nové zařízení |      |     |    |
| z dřevěných sloupů a drátů)  |  2,20  |  4,50  | 6,70 |
|                 |      |     |    |
| Srážka za každý rok stáří    |      |     |    |
| chmelnice            |  0,088  |  0,225 | 0,313 |
+---------------------------------+------------+----------+--------+

IV. Lesní porosty
+------------+--------------------------------------------------------------+
| Stáří   |  Cena za 1 m2 lesního porostu v Kčs bonitního stupně 21)  |
| porostu 21)+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| let    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  9 |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  1 - 20 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| 21 - 40 | 2,50 | 2,30 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 |
| 41 - 60 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | 1,30 | 1,10 | 0,80 |
| 61 - 80 | 3,40 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | 1,20 | 0,90 |
| 81 - 100 | 3,60 | 3,30 | 2,90 | 2,60 | 2,20 | 1,90 | 1,60 | 1,20 | 0,90 |
| nad 100  | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,60 | 2,30 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 0,90 |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými
dřevinami; převládají-li v prostoru listnaté dřeviny, hodnoty se
sníží o 10 %. Cena uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění 21)
porostu; při nižším zakmenění se cena sníží v poměru ke skutečnému
zakmenění. Bonity porostů se určí podle převládající dřeviny.
------------------------------------------------------------------
21) Údaje o bonitním stupni, stáří a zakmenění jsou obsaženy v
  lesním hospodářském plánu.

V. Okrasné dřeviny
+-------+--------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
| Pol. | Druh              |  Cena Kčs za kus, u živých plotů za 1 m délky              |  |
| č.  |                +--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
|    |                |po   |do   |do   |do   |do   |do   |do   |do   |nad  |
|    |                |vysázení|5 let |10 let |15 let |20 let |25 let |30 let |35 let |35 let |
+-------+--------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
| 1.  | Listnaté stromy        | 60,-- | 90,-- | 113,-- | 138,-- |166,-- |199,-- | 229,-- |252,-- |265,-- |
| 2.  | Listnaté stromy tvarové,    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | převislé, popínavé, barevné aj.|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | vzácnější           |110,-- |140,-- | 163,-- | 188,-- |216,-- |249,-- | 279,-- |302,-- |315,-- |  |
| 3.  | Jehličnaté stromy       | 66,-- | 99,-- | 124,-- | 151,-- |181,-- |212,-- | 244,-- |266,-- |281,-- |
| 4.  | Jehličnaté stromy tvarové,   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | převislé, popínavé, zakrslé,  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | barevné aj. vzácnější     |116,-- |149,-- | 174,-- | 201,-- |231,-- |262,-- | 294,-- |316,-- |331,-- |
| 5.  | Keře              | 38,-- | 57,-- | 71,-- |    |    |    |    |    |    |
| 6.  | Živé ploty           | 49,-- | 74,-- | 93,-- |    |    |    |    |    |    |
| 7.  | Rostliny - pivoně, růže,    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | stálozelené, otáčivé, clematis | 28,-- | 35,-- |    |    |    |    |    |    |    |
| 8.  | Azalky, rhododendrony     | 28,-- | 35,-- | 53,-- | 66,-- | 81,-- |    |    |    |    |
+-------+--------------------------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
Cena se snižuje až o 60 % u dřevin neošetřovaných, poškozených nebo přestárlých.
Nejvýše dosažené ceny platí i pro další léta trvání.
1) Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V - 1/1982 ze dne 17. května 1982 o cenách sjednávaných dohodou dodavatele s odběratelem, registrovaný v částce 17/1982 Sb. (uveřejněno v Cenovém věstníku částka 23/1982). § 8 vládního nařízení č. 46/1967 Sb., o vypořádání škod způsobných provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě.
2) Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V - 1/1982. Vyhláška ministerstva místního hospodářství č. 200/1956 Ú. l., o nájemném pozemku, na nichž se těží písky.
3) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. a vyhlášky č. 160/1983 Sb.
4) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.
5) § 128 odst. 1 občanského zákoníku.
6) ČSN 73 4055 "Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů".
7) § 128 odst. 2 občanského zákoníku.
8) § 59 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.
9) § 63 zákona č. 41/1964 Sb. § 3 a 4 vyhlášky Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 177/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb.
10) § 47 odst. 1 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
11) § 49 a 50 vyhlášky č. 83/1976 Sb.
12) § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.
13) Příloha k vyhlášce ministerstva financí č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku, ve znění vyhlášky č. 48/1977 Sb.
14) Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví. Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby. Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.
15) § 198 odst. 2 občanského zákoníku.
16) § 397 odst. 3 občanského zákoníku. § 40 zákona č. 122/1975 Sb. § 9 zákona č. 123/1975 Sb.
17) Příloha k vyhlášce Ústřední správy geodézie a kartografie č. 22/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.
18) Příloha č. 2 k zákonu č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 113/1979 Sb.
19) § 489a občanského zákoníku.
20) Výnos FMTIR č. 5 ze dne 31. 3. 1982 - Zpravodaj FMTIR č. 1-2/1982.