276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Schválený:
276/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2015
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Změna: 224/2016 Sb.
Změna: 451/2022 Sb.
Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:
Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
 
§ 1
(1) Bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a duševní strádání způsobené
a) poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a
b) léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
(2) Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto nařízení rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví (dále jen „trvalé poškození zdraví“) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.
 
§ 2
(1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení
a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená
1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a
2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
b) ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené
1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(2) Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění.
 
§ 3
(1) Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.
(2) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou bodu v korunách českých.
 
§ 4
(1) U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení bolesti určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, tíží a dopadem na bolest nejvíce srovnatelné.
(2) U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, prognózou poškození zdraví, anatomickými a funkčními omezeními a jejich dopadem na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě nejvíce srovnatelné.
(3) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví, bolest se hodnotí pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví se sčítá.
(4) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.
(5) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání stanovené pro jednotlivá poškození zdraví se sníží, pokud před vznikem poškození zdraví již existovalo ztížení společenského uplatnění způsobené změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to o 10 %, pokud předchozí změny byly lehkého rozsahu, o 20 %, pokud předchozí změny byly středního rozsahu, a o 30 %, pokud předchozí změny byly těžkého rozsahu.
Způsob bodového ohodnocení bolesti pro určení výše náhrady za bolest
 
§ 5
(1) Bodové ohodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového ohodnocení bolesti musí být přiměřené povaze, rozsahu a tíži poškození zdraví způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, průběhu a náročnosti léčení a odstraňování následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
(2) Pokud jsou počty bodů v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení uvedeny v rozmezí, určí se počet bodů bodového ohodnocení bolesti u poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s přihlédnutím k rozsahu a tíži poškození zdraví, průběhu a náročnosti léčení.
(3) Počet bodů bodového ohodnocení bolesti způsobené několikanásobným poškozením zdraví téhož orgánu nebo části těla nesmí za období do dosažení ustáleného zdravotního stavu převýšit počet bodů
a) za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu nebo části těla, nebo
b) za poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla s nejvyšším bodovým ohodnocením bolesti.
(4) Bodové ohodnocení bolesti vzniklé v souvislosti s operací zlomenin kostí nebo operací u jiných systémů nebo orgánů se hodnotí jako otevřená rána podle položky přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Bolest vzniklá v souvislosti s každou další operací se hodnotí jako nově vzniklá bolest.
(5) Bodové ohodnocení bolesti způsobené drtivým poraněním, které vede do 24 hodin od pracovního úrazu ke ztrátě orgánu nebo části těla, se provádí jen jedenkrát, a to podle položky týkající se takového orgánu nebo části těla přílohy č. 1 k tomuto nařízení s nejvyšším počtem bodů.
 
§ 6
(1) Bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se zvýší, jestliže v příčinné souvislosti s poškozením zdraví došlo
a) ke komplikacím, kterými se rozumí zejména infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic a proleženina; s ohledem na rozsah a tíži komplikací se bodové ohodnocení při lehkých komplikacích zvýší nejvýše o 10 %, při středně těžkých komplikacích nejvýše o 30 % a při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo orgánů anebo části těla nebo více částí těla,
b) k náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí zejména dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy a opakované převazy rozsáhlých popálenin; bodové ohodnocení se zvýší nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla.
(2) Další bolest vzniklá po ohodnocení bolesti podle § 4, popřípadě podle odstavce 1, se hodnotí a odškodňuje jako nová bolest.
 
§ 7
Způsob bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění
(1) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.
(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se určí se zřetelem k povaze, rozsahu, prognóze poškození zdraví, anatomickým a funkčním omezením a jejich dopadu na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě.
(3) Pokud bylo již dříve ohodnoceno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo zhoršení trvalých následků poškození zdraví, provede se nové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.
(4) Při stanovení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění v případě podle odstavce 3 se z nově určeného bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění odečte výše bodového ohodnocení dříve přiznaná prostým odečtem.
Lékařský posudek
 
§ 8
(1) Lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění, jde-li o
a) pracovní úraz, vydává
1. poskytovatel zdravotních služeb, který poškozenému poskytoval zdravotní služby v souvislosti s pracovním úrazem pouze v jednom oboru specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
2. registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“), pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo
3. poskytovatel zdravotních služeb, který poskytoval poškozenému zdravotní služby naposledy, nemá-li poškozený registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
b) nemoc z povolání, vydává poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání podle zákona upravujícího posudkovou péči1).
(2) Při posuzování bolesti nebo ztížení společenského uplatnění poškozeného se vychází
a) z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se podíleli na léčení poškození zdraví a jeho následků, a
b) pokud je to pro posouzení potřebné,
1. z výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o poškozeném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb,
2. z výsledku lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, nebo
3. z výsledků aktuálně provedených odborných vyšetření vyžádaných posuzujícím lékařem.
 
§ 9
V lékařském posudku o ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace2) se vždy uvede
a) datum, kdy došlo k pracovnímu úrazu, nebo datum, kdy byla nemoc z povolání zjištěna, a poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jehož se hodnocení týká; v případě nemoci z povolání se uvede označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády stanovícím seznam nemocí z povolání3),
b) ustanovení tohoto nařízení a položky příloh k tomuto nařízení, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
c) postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení,
d) bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,
e) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení podle § 6 odst. 1.
 
§ 10
Přechodné ustanovení
Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nařízení.
 
§ 11
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Němeček, MBA, v. r
 
Příloha 1
Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka  Poškození zdraví                           Počet bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Povrchní a hluboká poranění a kontuze 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1    Rána povrchní á 1cm - kůže                         2
1.2    Rána povrchní á 1cm - kůže + podkoží                    3 
1.3    Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva,    5
     případně pronikající ke kosti)
1.4         - při ráně pronikající do kloubu              připočítat 10 bodů
1.5         - při ráně pronikající do tělní dutiny           připočítat 20 bodů
1.6    Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná,            5 
     kontaminovaná apod.) á 1 cm
2
1.7 Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím 5 á 1 cm
2
1.8    Poranění sliznic do 10 cm
2
4 za každých dalších 10 cm
2
připočítat 2 body
1.9    Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí        6
     kloubů nebo genitálu á 1 cm
1.10   Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí  za jedno pohmožděné místo
     kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a     10 - 20 bodů
     svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části
1.11   Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných    za jedno pohmožděné místo
     částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části      5 - 20 bodů
1.12   Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od        20
     fascie s ránou i bez rány do 100 cm
2
1.13 - nad 100 cm
2
40 1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) 80 přesahující polovinu obvodu
1.15   Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm
2
2 - 4 za každých dalších 100 cm
2
připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých
1.16   Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm
2
3 za každých dalších 10 cm
2
připočíst 3 body ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Poranění hlavy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 Rána očního víčka a periokulární krajiny - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky 30 2.2 - s porušením slzných cest 40 2.3 Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození 400 - 600 2.4 Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození 300-500 2.5 Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu 100 2.6 Ztráta ucha - části 30 - 70 2.7 - celého 100 2.8 Ztráta nosu - části 40 - 80 2.9 - celého 120 2.10 Ztráta jazyka - části do poloviny 70 - 100 2.11 - celého 150 2.12 Poranění příušní slinné žlázy 70 2.13 Poranění jiné slinné žlázy 60 2.14 Ruptura ušního bubínku 80 2.15 Poranění vnitřního ucha 100 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Zlomeniny a vymknutí na hlavě ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 Zlomenina lebeční klenby - fissura 20 3.2 - imprese 40 3.3 - tříštivá bez posunu 70 3.4 - s posunem 100 3.5 Zlomenina lebeční spodiny 100 3.6 - s liquorrheou 200 3.7 Zlomenina nosních kostí bez posunu 20 3.8 - s posunem 40 3.9 Zlomenina spodiny očnice 40 3.10 - s posunem, blow out 60 3.11 Zlomeniny horní čelisti LeFort I. - III. 50 - 70 3.12 Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu 50 3.13 - s posunem 60 3.14 Ztráta zubu v přední části chrupu 20 3.15 - v zadní části chrupu 15 3.16 - ulomení části zubu 10 3.17 Zlomenina dolní čelisti bez posunu 40 3.18 - s posunem 60 3.19 - tříštivá, etážová 120 3.20 - kloubní výběžek - jeden 60 3.21 - dva kloubní výběžky 80 3.22 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris) 10 3.23 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů 3.24 Vymknutí čelisti - jednostranné 40 3.25 - oboustranné 60 3.26 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 15 3.27 Dislokace zubu (uvolnění) 15 3.28 Podvrtnutí čelisti 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Poranění mozkových nervů uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1 Poranění zrakového nervu 150 4.2 Poranění okohybného nervu 70 4.3 Poranění kladkového nervu 40 4.4 Poranění trojklaného nervu 80 4.5 Poranění odtahovacího nervu 40 4.6 Poranění lícního nervu 70 4.7 Poranění sluchově rovnovážného nervu 80 - 100 4.8 Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého 70 a přídatného nervu) 4.9 Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazokověhltanového, 30 bloudivého, přídatného a pojazykového) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Poranění oka a očnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa 20 5.2 Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice 15 5.3 - s krvácením do přední komory nebo sklivce 30 5.4 - s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) 50 5.5 - se změnou polohy nebo poraněním čočky 90 5.6 - s odchlípením sítnice 100 5.7 Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 150 5.8 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 120 5.9 Pronikající rána očnice bez cizího tělesa 30 5.10 Pronikající rána očnice s cizím tělesem 50 5.11 Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou 65 5.12 - pronikající rohovkou 80 5.13 - komplikovaná poraněním čočky 100 5.14 - pronikající krajinou řasnatého tělesa 110 5.15 - komplikovaná odchlípením sítnice 150 5.16 Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou 40 5.17 - pronikající rohovkou bez zasažení čočky 60 5.18 - pronikající rohovkou s postižením čočky 90 5.19 - pronikající krajinou řasnatého tělesa 80 5.20 - komplikovaná odchlípením sítnice 120 5.21 - komplikovaná výhřezem očních tkání 150 5.22 Avulze - vytržení - oka 200 5.23 Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica 10 5.24 Cizí tělísko zaseknuté do rohovky 15 5.25 Popálení obou víček II. - III. stupně 30 5.26 Popálení nebo poleptání epitelu rohovky 20 5.27 Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou 70 5.28 Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) 100 5.29 Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci 150 5.30 Poúrazový a sekundární glaukom 100 5.31 Poúrazový vřed rohovky 130 5.32 Poúrazová (pooperační) endophtalmitis 130 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Nitrolební poranění ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 Otřes mozku lehký 20 6.2 Otřes mozku těžký 60 6.3 Otok (edém) mozku 120 6.4 Difúzní axonální poranění mozku - lehké reverzibilní (GCS 15) 100 6.5 Difúzní axonální poranění mozku - středně těžké (GCS 8-14) 200 6.6 Difúzní axonální poranění mozku - těžké (GCS nižší než 8)) 500 6.7 Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska 150 - 180 6.8 Epidurální krvácení 200 6.9 Subdurální krvácení 180 6.10 Subarachnoidální krvácení 150 6.11 Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor) 200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Poranění krku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 Pronikající rána postihující hrtan 150 7.2 Pohmoždění hrtanu 40 7.3 Pronikající rána postihující průdušnici nebo tracheostomie 150 7.4 Pohmoždění průdušnice 40 7.5 Pronikající rána postihující štítnou žlázu 100 7.6 Pohmoždění štítné žlázy 20 7.7 Pronikající rána postihující hltan 150 7.8 Pohmoždění hltanu 20 7.9 Pronikající rána krční části jícnu 150 7.10 Pohmoždění krční části jícnu 20 7.11 Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) 80 7.12 Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey 300 7.13 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku 20 7.14 Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně 35 7.15 Poranění pažní pleteně podle rozsahu 200 - 300 7.16 Poranění nervus laryngeus recurrens 40 7.17 Poranění ostatních periferních nervů krku 30 7.18 Poranění krčních sympatických nervů 60 Poranění krevních cév v úrovni krku 7.19 Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní 100 - 150 7.20 Poranění vertebrální tepny 100 7.21 Poranění zevní hrdelní žíly 25 7.22 Poranění vnitřní hrdelní žíly 40 7.23 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku 20 7.24 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23 nejvýše však 200 bodů Poranění krční páteře 7.25 Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný) 30 7.26 Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, za každý další zlomený příčný) výběžek připočítat 10 bodů 7.27 Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - jednoho 60 7.28 Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - obou 120 7.29 Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu 90 7.30 Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem 110 7.31 Zlomenina oblouku 3. - 7. krčního obratle bez posunu 75 7.32 Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu 150 7.33 Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem 250 7.34 Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posun 90 7.35 Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem 125 7.36 Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu 100 7.37 Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem 200 7.38 Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 bez posunu 50 7.39 Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 kompresivní se snížením 110 těla obratle méně než o 1/3 7.40 Zlomenina těla krčního obratle C 3 -7 s posunem nebo se snížením těla 150 o více než 1/3
7.41   Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře             součet bodů příslušných
                                      položek z položek 7.25 až 
                                      7.40, nejvýše však 500 bodů
7.42   Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace             75
7.43   Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací             100
7.44   Vymknutí atlantookcipitální                        180
7.45   Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny             70
7.46   - oboustranná luxace                            150 
7.47   Podvrtnutí krční páteře                           20
7.48   Opěrkový syndrom - Whiplash poranění spojené alespoň s jedním 
     z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie 
     nebo dysfonie                               40 - 70
7.49   Otřes krční míchy                              60
7.50   Kontuze krční míchy                            200
7.51   Transverzální léze krční míchy nad C 3                   800 
7.52   Transverzální léze krční míchy pod C 3                   600
      
7.53   Poranění nervového kořene krční míchy (2. - 4. kořen) podle       150 - 300
     rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů 
7.54   Poranění nervového kořene krční míchy (5. - 7. kořen) podle       100 - 150
     rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.    Poranění hrudníku    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1   Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu                10 - 30 
8.2   Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná                  50 - 100
8.3   Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná                  30 - 80
8.4   Zlomenina hrudní kosti bez posunu                      40 
8.5   Zlomenina hrudní kosti s posunem                      80 
8.6   Zlomenina žebra bez posunu                         20
8.7   Zlomenina žebra s posunem                          25
8.8   Mnohočetné zlomeniny žeber - na každé straně každé další žebro       10
8.9   Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí         200
8.10   Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu             30 - 50 
8.11   Poranění hrudních sympatických nervů                    50 
8.12   Poranění hrudní aorty                          200 - 300 
8.13   Poranění podklíčkové tepny                         150 
8.14   Poranění horní duté žíly                         200 - 300 
8.15   Poranění podklíčkové žíly                         100 
8.16   Poranění plicních krevních cév                      150 - 300 
8.17   Poranění mezižeberních krevních cév                     40 
8.18   Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku             součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 8.12 až 
                                      8.17, nejvýše však 450 bodů 
8.19   Poranění ductus thoracicus                         50 
8.20   Tupé poranění srdce bez arytmie,                      125 
8.21   Tupé poranění srdce s arytmií                       155
8.22   Poranění srdce penetrující bez arytmie                   220
8.23   Poranění srdce penetrující s arytmií                    250 
8.24   Poranění srdečních chlopní podle rozsahu                 200 - 300 
8.25   Pneumotorax jednostranný                          75 
8.26   Pneumotorax oboustranný                          150
8.27   Hemotorax jednostranný                           75 
8.28   Hemotorax oboustranný                           150
8.29   Tenzní pneumotorax                             120 
8.30   Kontuze plic jednostranná podle rozsahu                  50 - 100
8.31   Kontuze plic oboustranná podle rozsahu                  75 - 150
8.32   Lacerace plic jednostranná                         100
8.33   Lacerace plic oboustranná                          200
8.34   Poranění průdušky                              150 
8.35   Poranění hrudního jícnu                           150
8.36   Poranění bránice podle rozsahu                      100 - 150 
8.37   Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění   součet bodů příslušných
     hrudníku                              položek z položek 8.19 až 
                                      8.36, nejvýše však 450 bodů
8.38   Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku                  30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poranění hrudní páteře   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.39   Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný)             30 
8.40   Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový,    za každý další zlomený
     příčný)                              výběžek připočítat 10 bodů
8.41   Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho           60
8.42   Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - obou            100
8.43   Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu                75
8.44   Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem                90
8.45   Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu                 50 
8.46   Zlomenina těla hrudního obratle s posunem                 100
8.47   Zlomenina těla hrudního obratle tříštivá                  150 
8.48   Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla        110
     obratle - méně než o 1/3
8.49   Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla         150
     více než o 1/3
8.50   Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře             součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 8.39 až 
                                      8.49, nejvýše však 250 bodů 
8.51   Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace            75
8.52   Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací             100
8.53   Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů      150
8.54   Podvrtnutí hrudní páteře                          10 
8.55   Otřes hrudní míchy                             50 
8.56   Otok hrudní míchy                             100
8.57   Kontuze hrudní míchy                            150 
8.58   Transverzální léze hrudní míchy                      400 
8.59   Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže        80 - 110 
     poškození
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.    Poranění břicha, dolní části zad a pánve    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1   Zhmoždění zevních pohlavních orgánů                    20 - 50
9.2   Rána pyje                                  40 
9.3   Ztrátové poranění pyje                           200
9.4   Ztrátové poranění šourku a varlat                     150
9.5   Rána šourku a varlat                            30 
9.6   Rána pochvy a vulvy                             30 
9.7   Rozdrcení jednoho varlete                         120
9.8   Rozdrcení obou varlat                           150
9.9   Zlomenina kosti křížové bez posunu                     90
9.10   Zlomenina kosti křížové s posunem                     120
9.11   Zlomenina kostrče                              50
9.12   Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně             90
9.13   Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách            140
9.14   Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na jedné straně        120
9.15   Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách        200
9.16   Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu)         150
     na jedné straně
9.17   Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu)             270
     na obou stranách
9.18   Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem)                200
9.19   Zlomenina acetabula na obou stranách                    400
9.20   Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu      30
9.21   Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně bez posunu       50
9.22   Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem,      40
     tříštivá
9.23   Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně s posunem,       70
     tříštivá
9.24   Vícečetné zlomeniny pánve                     součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 9.9 až 
                                      9.23, nejvýše však 500 bodů
9.25   Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů        60 
9.26   Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve         30 
9.27   Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části       30
     zad a pánve 
9.28   Poranění břišní aorty                           300 
9.29   Poranění dolní duté žíly                          250 
9.30   Poranění jiné velké cévy v břiše nebo pánvi                170 
9.31   Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve    60
9.32   Poranění svalu a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve      30 
9.33   Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části   součet bodů příslušných 
     zad a pánve                            položek z položek 9.28 
                                      až 9.32, nejvýše však 600 bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poranění bederní páteře   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.34   Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný)            30
9.35   Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový,   za každý další zlomený
     příčný)                              výběžek připočítat 10 bodů
9.36   Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho           60 
9.37                          - obou            100
9.38   Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu               75 
9.39   Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem               100
9.40   Zlomenina těla bederního obratle bez posunu                 50 
9.41   Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle      110
               - méně než o 1/3 
9.42   Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle      150          
               - více než o 1/3
9.43   Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů               součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 9.34 až 
                                      9.42, nejvýše však 250 bodů 
9.44   Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace           100
9.45   Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací            150
9.46   Vymknutí bederního obratle                         150 
9.47   Podvrtnutí bederní páteře                          20 
9.48   Otřes bederní míchy                             50
9.49   Kontuze bederní míchy                           150 
9.50   Transverzální léze bederní míchy                      400 
9.51   Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození   100
9.52   Poranění caudy equiny podle rozsahu                    150 
9.53   Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu                180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.   Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1   Kontuze sleziny, subkapsulární hematom                   50
10.2   Ruptura sleziny                              120 
10.3   Lacerace sleziny                              150 
10.4   Kontuze jater, subkapsulární hematom                    50
10.5   Ruptura jater nebo žlučníku                        120 
10.6           - hluboká s poraněním žlučových cest           200
10.7   Lacerace jater - jeden lalok                        250
10.8           - oba laloky                       500
10.9   Izolované poranění žlučových cest                     200 
10.10  Kontuze slinivky břišní                           80 
10.11  Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus         150 
10.12  Lacerace slinivky břišní                          200 
10.13  Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus          250 
10.14  Poranění žaludku - subserosní hematom                    50 
10.15  Poranění žaludku - ruptura, perforace                   100
10.16  Poranění duodena - kontuze, subserosní hematom               50
10.17  Poranění duodena - ruptura, perforace                   150
10.18  Poranění tenkého střeva - subserosní hematom                50
10.19  Poranění tenkého střeva - ruptura, perforace                100
10.20  Poranění tračníku - kontuze, subserosní hematom               50
10.21  Poranění tračníku - ruptura                        150
10.22  Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů        100 
10.23  Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery         150
10.24  Poranění jiných nitrobřišních orgánů                    80
10.25  Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů             součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 10.1 až 
                                      10.24 nejvíce však 1000 bodů
10.26  Kontuze ledviny (poúrazová hematurie s vyloučením jiných příčin)      100 
10.27  Ruptura parenchymu ledviny                         150 
10.28  Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny                    200 
10.29  Poranění dutého systému ledviny                      200 
10.30  Poranění močovodu                             180
10.31  Vícečetná poranění ledvin a močovodu               součet bodů příslušných   
                                      položek z položek 10.25 až 
                                      10.30, nejvýše však 300 bodů
10.32  Poranění močového měchýře - kontuze, subserosní hematom,          50  
     hematurie s vyloučením jiných příčin
10.33  Poranění močového měchýře - ruptura, perforace               80
10.34  Pohmoždění močové trubice - parciální ruptura                60 
10.35           - kompletní ruptura přední a střední části        120 
               močové trubice
10.36           - kompletní ruptura zadní části močové trubice      250
10.37  Poranění adnex , jednoho nebo obou                    60 - 80 
10.38  Ztráta vaječníku jednostranná                       100 
10.39  Ztráta vaječníku oboustranná                        130
10.40  Kontuze dělohy                               50 
10.41  Ruptura dělohy nebo její ztráta                     100 - 150
10.42  Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době        150
     do 15. týdne těhotenství   
10.43  Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu           300
     po 15. týdnu těhotenství
10.44  Mnohočetná poranění pánevních orgánů,               Součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 10.32 až 
                                      10.43, nevýše však 500 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.   Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1   Zhmoždění ramene a paže                          20 - 30 
11.2   Zlomenina klíční kosti bez - posunu                     30 
11.3           - úplná, s dislokací, tříštivá               80
11.4   Zlomenina těla lopatky                           30 
11.5           - krčku lopatky                      40 
11.6   Zlomenina glenoidu                             90 
11.7       Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky            60
11.8   Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu        30
11.9            - s posunem                        60 
11.10           - tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti         100
11.11  Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu                   50 
11.12           - s posunem                        90
11.13           - luxační                        120
11.14  Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku       součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 11.8 až 
                                      11.13, nejvýše však 180 bodů
11.15  Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu                  60 
11.16           - posunem                        80 - 100 
11.17           - tříštivá                        120 
11.18  Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu               40 
11.19           - s posunem                        80 
11.20           - nitrokloubní bez posunu                100 
11.21           - nitrokloubní s posunem, tříštivá            120 
11.22  Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti         50
     pažní, izolovaná
11.23  Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti          250 
11.24  Vymknutí ramenního kloubu                          50 
11.25  Prokázané poranění labra glenoidu                      20
11.26  Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy I               30
11.27  Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy II              40
11.28  Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy III              60
11.29  Vymknutí sternoklavikulárního kloubu                    30 
11.30  Podvrtnutí ramenního kloubu                         20 
11.31  Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu                   15 
11.32  Podvrtnutí sternoklavikulárního kloubu                   10 
11.33  Poranění loketního nervu v úrovni paže                   50
11.34  Přerušení loketního nervu v úrovni paže                  100
11.35  Poranění středního nervu v úrovni paže                   50
11.36  Přerušení středního nervu v úrovni paže                  100
11.37  Poranění vřetenního nervu v úrovni paže                   50
11.38  Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže                  100
11.39  Poranění ramenního nervu                          40
11.40  Přerušení ramenního nervu                          80
11.41  Poranění svalově kožního nervu                       30 
11.42  Přerušení svalově kožního nervu                       60
11.43  Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže           10
11.44  Přerušení cítivého nervu v úrovni ramene a paže               20
11.45  Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže                10
11.46  Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže        součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 11.33 až 
                                      11.45, nejvýše však 200 bodů 
11.47  Poranění velké tepny nebo hluboké žíly                 60 za 1 cévu 
11.48  Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže              10 za 1 cévu 
11.49  Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže      součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 11.47 a 
                                      11.48, nejvýše však 100 bodů 
11.50  Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety - natržení          50 
11.51            - úplné přerušení                    80 
11.52  Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže             40
     (dvojhlavý, trojhlavý) - natržení 
11.53            - úplné přerušení                    50 
11.54  Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur)            150 
11.55  Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur)             150
11.56  Exartikulace v ramenním kloubu                       325   
11.57  Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem              275 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.   Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1   Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu                  50 
12.2           - s posunem, tříštivá                   100 
12.3   Zlomenina korunového výběžku kosti loketní                 30 
12.4   Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu                40 
12.5           - částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní 
              s posunem                        60 
12.6           - odlomení, roztříštěná hlavička kosti vřetenní      90 
12.7   Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu                 60
12.8           - s posunem, tříštivá                   80 
12.9   Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu                 60 
12.10           - s posunem, tříštivá                   80 
12.11  Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní               80 
12.12           - s posunem, tříštivá                   100
12.13           - Monteggiova luxační zlomenina předloktí         150
12.14  Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu              50 
12.15           - bez posunu nitrokloubní                 60
12.16           - s posunem, tříštivá                   100 
12.17           - s posunem, tříštivá - nitrokloubní           120
12.18  Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu         50 
12.19           - úplná bez posunu úlomků - nitrokloubní          70
12.20           - s posunem, tříštivá                   90 
12.21           - s posunem, tříštivá - nitrokloubní           120
12.22  Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná                 20
12.23  Mnohočetné zlomeniny předloktí                  součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 12.1 až 
                                      12.22, nejvýše však 120 bodů 
12.24  Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí - natažení            10 
12.25           - natržení                         15
12.26           - přetržení                        20
12.27  Vymknutí lokte                               60 
12.28  Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná        40 
12.29  Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná         40 
12.30  Podvrtnutí lokte                              15 
12.31  Bolestivá pronace                              10 
12.32  Poranění loketního nervu v úrovni předloktí                 40 
12.33  Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí                80
12.34  Poranění středního nervu v úrovni předloktí                 40
12.35  Přerušení středního nervu v úrovni předloktí                80
12.36  Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí                30
12.37  Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí                90
12.38  Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí             10
12.39  Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni předloktí             20
12.40  Poranění jiných nervů v úrovni předloktí                  10
12.41  Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí           součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 12.32 až 
                                      12.40, nejvýše však 200 bodů 
12.42  Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte      30 za 1 cévu 
     a předloktí
12.43  Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí            10 za 1cévu 
12.44  Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí        součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 12.42 až 
                                      12.43, nejvýše však 100 bodů
12.45  Drtivé poranění lokte (měkkých     a tvrdých struktur)             150 
12.46  Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur)           100 
12.47  Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí                 250 
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.   Poranění horní končetiny - v úrovni zápěstí a ruky    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.1   Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka          5 
13.2           - s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu       10
13.3   Zlomenina kosti člunkové bez posunu                     45 
13.4           - úplná s posunem                     60 
13.5           - tříštivá                         90 
13.6   Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova)          80
13.7   Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupce               25 
13.8           - úplná bez posunu úlomků                 30 
13.9           - úplná s posunem úlomků, tříštivá, nitrokloubní      70
13.10  Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního       25
     článku ukazováku bez posunu 
13.11           - s posunem                        30
13.12           - základního a středního článku jiného prstu bez      20        
              posunu 
13.13           - s posunem                        25
13.14  Zlomenina distálního článku
             - palce a ukazováku - bez posunu              20 
13.15           - s posunem                        25
13.16           - jiného prstu bez posunu                 15
13.17           - s posunem                        20
13.18  Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku bez posunu     30 
13.19           - s posunem                        35 
13.20           - jiného prstu bez posunu                 25 
13.21           - s posunem                        30 
13.22  Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu          45
13.23           - s posunem                        50
13.24  Vymknutí zápěstí                              50 
13.25  Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů             20 
13.26  Ruptura vazů zápěstí a karpu                        30 
13.27  Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky              20 
13.28  Podvrtnutí zápěstí                             15 
13.29  Podvrtnutí prstu ruky                            5 
13.30  Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky              30
13.31  Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky              60
13.32  Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí              30
13.33  Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí              60
13.34  Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky              10
13.35  Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky             20
13.36  Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou           10 - 20
13.37  Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou           20 - 30
13.38  Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou        5 - 10
13.39  Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou       10 - 20
13.40  Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky               30 
13.41  Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky               10 
13.42  Poranění jiných cév                             10 
13.43  Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky               40 
13.44  Drtivé poranění palce                            50 
13.45           - jiného prstu ruky                    30
13.46  Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky          75 
13.47  Ztráta palce ruky (částečná, úplná)                    60 - 90 
13.48  Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná)            30 - 50 
13.49  Ztráta končetiny v úrovni zápěstí                     150 
13.50  Ztráta jiných částí zápěstí a ruky                     80 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.    Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1   Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti                  150 
14.2   Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, 
     bazicervikální) - zaklíněná                        160
14.3   Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, 
     bazicervikální) nezaklíněná, s posunem                  180
14.4   Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní                90
14.5   Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní                 70
14.6   Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná           120
14.7           - úplná bez posunu                     200 
14.8           - úplná s posunem úlomků, tříštivá             250 
14.9   Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná           100
14.10          - úplná bez posunu úlomků                 200 
14.11          - úplná s posunem úlomků                  220 
14.12          - tříštivá                         250 
14.13   Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků            100 
14.14          - s posunem úlomků                     180 
14.15          - tříštivá                         250 
14.16   Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků    90
14.17          - s posunem úlomků                     180
14.18          - tříštivá                         250
14.19   Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu            90
14.20          - s posunem                        120
14.21   Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou         150 
     kondylů) bez posunu úlomků
14.22          - s posunem úlomků                     200
14.23          - tříštivá                         250
14.24   Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti 
     stehenní (rtg vyš. a artroskopie)                     60
14.25   Vymknutí kyčle                              120
14.26   Podvrtnutí kyčle                              40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.27   Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna              100 
14.28   Přerušení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna             140
14.29   Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna             100 
14.30   Přerušení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna            120
14.31   Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna          30 
14.32   Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna          40
14.33   Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna               30
14.34   Přerušení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna               40
14.35   Poranění stehenní tepny                          150 
14.36   Poranění stehenní hluboké žíly                       60
14.37   Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna              10 
14.38   Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení                  10 
14.39            - natržení                        20
14.40            - přetržení, odtržení                  30  
14.41   Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny - čtyřhlavého        40 
     svalu - natržení 
14.42            - přetržení                       70 
14.43   Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny - adduktorů stehna
              - natažení                        10 
14.44            - natržení                        20
14.45            - přetržení, odtržení                  30
14.46   Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny - natažení         10
14.47            - natržení                        20
14.48            - přetržení, odtržení                      30 
14.49   Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna       
              - natažení                        10 
14.50            - natržení                        15
14.51            - přetržení                       20
14.52   Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur)            300
14.53   Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur)            200
14.54   Ztráta končetiny v kyčelním kloubu                    400
14.55   Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčlí a kolenem              300 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.    Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.1   Zlomenina čéšky bez posunu                         35 
15.2            - s posunem, tříštivá                   70 
15.3            - izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéšce     30 
15.4   Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní         70 
15.5   Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní - jednoho        90 
     kondylu bez posunu úlomků
15.6            - jednoho kondylu s posunem úlomků            120 
15.7            - obou kondylů bez posunu úlomků             150
15.8            - obou kondylů s posunem úlomků             200 
15.9   Odlomení drsnatiny kosti holenní                      60
15.10   Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků             100 
15.11           - s posunem úlomků                    150
15.12           - tříštivá                        210
15.13   Zlomenina dolního konce holenní kosti - pilonu, bez posunu         60
15.14           - s posunem                       150 
15.15           - nitrokloubní                      200
15.16           - tříštivá nitrokloubní                 250
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zlomenina dolního konce kosti holení   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.17           - vnitřní kotník izolovaně - bez posunu          80
15.18           - s posunem                       120
15.19           - vnější kotník izolovaně - bez posunu          80
15.20           - s posunem                       120
15.21           - zlomenina Weber A (fibula pod úrovní          100
               syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 
15.22           - zlomenina Weber B (fibula v úrovni           150
               syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 
15.23           - zlomenina Weber C (fibula nad úrovní          180
               syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)
15.24           - zadní hrana holenní kosti izolovaně          100
15.25           - trimaleoolární (Weber B,C+ zadní hrana),        200
               luxační
15.26   Zlomenina samotné kosti lýtkové ( bez postižení hlezenného kloubu)     40 
15.27   Vymknutí čéšky                               45 
15.28   Vymknutí kolena                              90 
15.29   Podvrtnutí kolena                             50
15.30   Čerstvé přerušení chrupavky kolenního kloubu                40
15.31   Poranění vazů kolena - natržení vnitřního nebo zevního 
                 postranního vazu kolenního             45 
15.32             - natržení zkříženého vazu kolenního         60
15.33             - přetržení nebo odtržení postranního vazu 
                 kolenního                      80
15.34             - přetržení zkříženého vazu kolenního         80
15.35   Poranění menisku kolena 
                - vnitřního nebo zevního menisku           70 
15.36             - poranění typu "unhapy trias" (postranní vaz    150
                 menisku, zkřížený vaz)
15.37   Poranění mnohočetných struktur kolena              součet bodů příslušných 
                                      položek z položek 15.27 až 
                                      15.36, nejvýše však 250 bodů 
15.38   Poranění tibiálního nervu                         30
15.39   Přerušení tibiálního nervu                         60
15.40   Poranění peroneálního nervu                        30
15.41   Přerušení peroneálního nervu                        80
15.42   Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce               10
15.43   Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni bérce              20
15.44   Přerušení jiných nervů bérce                       10
15.45   Poranění podkolenní tepny                        150 
15.46   Poranění hluboké žíly bérce                        40
15.47   Poranění ostatních cév v úrovni bérce                   10 
15.48   Poranění Achillovy šlachy - natržení                   30 
15.49   Poranění Achillovy šlachy - přetržení                   70
15.50   Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce         15 - 20 
     (natržení, přetržení)
15.51   Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur)      250 
15.52   Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace              300
15.53   Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem            270
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.    Poranění dolní končetiny v oblasti nohy   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.1   Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka             2 
16.2           - s poškozením nehtového lůžka               5 
16.3   Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní            50 
     (okrajové zlomeniny)
16.4           - bez porušení statiky ( Bohlerova úhlu)         100 
16.5           - s porušením statiky                   150 
16.6   Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální            60 
16.7           - s posunem                        100 
16.8           - tříštivá                        150 
16.9   Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu                 35 
16.10           - s posunem                        60 
16.11           - tříštivá, luxační                    120 
16.12   Zlomenina zánártní kosti bez posunu                    30 
16.13           - s posunem, tříštivá                   50 
16.14   Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků - bez posunu         30 
16.15           - s posunem, tříštivá                   50 
16.16   Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce         15 
16.17   Podvrtnutí   - hlezenného kloubu                    30
16.18           - Chopartova kloubu                    20
16.19           - Lisfrankova kloubu                    20
16.20           - základního nebo mezičlánkového kloubu palce        5
16.21           - jednoho nebo více prstů nohy               3
16.22   Vymknutí hlezenné kosti                          100 
16.23   Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu          90 
16.24   Vymknutí Lisfrankova kloubu                        80 
16.25   Vymknutí základního kloubu palce nohy                   20 
16.26   Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů        15 
16.27   Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním               70
16.28   Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantárního         30
     nervu, hlubokého lýtkového nervu 
16.29   Poranění kožního cítivého nervu a jiných nervů v úrovni          20 
     kotníku a nohy pod ním
16.30   Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem                  10 
16.31   Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem                 5 
16.32   Poranění jiné cévy nohy                           3
16.33   Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním          40 
16.34   Drtivé poranění hlezna a záprstí                    100 - 130 
16.35   Drtivé poranění prstu nohy                         40 
16.36       Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu                  180 
16.37   Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu                 160
16.38   Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy)                20
16.39   Ztráta palce nohy                             50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.   Cizí tělesa    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.1   Cizí těleso v povrchní ráně                         5
17.2   Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráně          nejvýše 25 bodů
17.3   Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině         20
     nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie 
     nebo operace
17.4   Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné         60
     endoskopicky
17.5   Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné        120
     operačně
17.6   Vícečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkáně            20 - 40 
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.    Popálení, poleptání a omrzliny   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.1   Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní               60 - 100
18.2   Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně        150 
18.3   - těžkého stupně                             400 
18.4   Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně       400 - 500 
18.5   Popálení nebo poleptání hltanu                      200 
18.6   Poleptání nebo popálení jícnu                     300 - 400 
     Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle    I. st.  II. st.  III. st. 
     rozsahu a stupně postižení
18.7   méně než 0,25 % povrchu těla                    0     5     15 
18.8   0,25 % - méně než 1 % povrchu těla                 5     10     75 
18.9   1 % - méně než 5 % povrchu těla                  25     50    150 
18.10   5 % - méně než 10 % povrchu těla                 50    100    300 
18.11   10 % - méně než 20 % povrchu těla                100    200    600 
18.12   20 % - méně než 30 % povrchu těla                150    300    900 
18.13   30 % - méně než 40 % povrchu těla                200    400    1200 
18.14   40 % - méně než 50 % povrchu těla                250    500    1500 
18.15   50 % - méně než 60 % povrchu těla                300    600    1800 
18.16   60 % - méně než 70 % povrchu těla                350    700    2100 
18.17   70 % a více povrchu těla                     400    800    2400 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.    Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami     0 - 30
     podle rozsahu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.    Účinky horka a světla    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.1   Úpal tepelný a sluneční                          15 
20.2   Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka        35
     nebo křeče z horka 
20.3   Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli           35 
20.4   Otok (edém) z horka                            35 
20.5   Jiné účinky horka a světla                         15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.    Další poškození zdraví   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.1   Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví         200
21.2   Anurie, Crush syndrom                          200 
21.3   Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza)       20 - 40 
21.4   Sérová nemoc                               100 
21.5   Anafylaktický šok                             100 
21.6   - s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu )          250 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.    Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým     100-200
     pracovištěm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 2
Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka  Poškození zdraví                           Počet bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 58  Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1 - 58 seznamu 
     nemocí z povolání   
1.1-58.1 Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo 
     která nevyžadovala pracovní neschopnost                 50 - 200 
1.2-58.2 Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala 
     hospitalizaci i pracovní neschopnost                  201 - 400
1.3-58.3 Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala 
     hospitalizaci i pracovní neschopnost                  401 - 600
1.4-58.4 Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1 - 58 
     seznamu nemocí z povolání                        800 - 1000 
20.5   Jiné účinky horka a světla                         15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.    Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.   Nemoc způsobená ionizujícím zářením   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1   Poškození krvetvorby                          100 - 400
2.1.2   Radiační dermatitida                          100 - 200
2.1.3   Rakovina kůže                              300 - 600
2.1.4.  Katarakta                                50 - 300
2.1.5   Leukemie                                800 - 1000
2.1.6   Jiné zhoubné nádory                           800 - 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2    Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
     Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření     50 - 300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3    Zákal čočky způsobený tepelným zářením                  50 - 300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4    Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem             50
     Ztráta sluchu v % podle Fowlera                 nejvýše však 300 bodů
     K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za 
     tinitus 100 bodů   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.5    Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5.1   Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma              50 - 100
2.5.2   Dekompresní nemoc: kloubní forma                    100 - 200 
2.5.3   Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma               200 - 300
2.5.4   Dekompresní nemoc: nervová forma                    200 - 600
2.5.5   Dekompresní nemoc: plicní forma                     400 - 600
2.5.6   Kombinace postižení více systémů                 Součet jednotlivých položek 
                                      z položek 5.1 až 5.5, 
                                      nejvýše však 600 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6    Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími 
     nástroji a zařízeními
     Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí        10
                                      nejvýše však 150 bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7    Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru 
     ischemických a úžinových neuropatií 
     při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození středního nervu na horní končetině    
2.7.1      - středně těžké formy                       50 - 100
2.7.2      - těžké formy                           101 - 150
     Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině   
2.7.3      - středně těžké formy                       30 - 80
2.7.4      - těžké formy                           81 - 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8    Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními   
     Poškození kloubů na horní končetině   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8.1      - středně těžké formy                       50 - 125
2.8.2      - těžké formy                           126 - 200
2.8.3   Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině   200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9    Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů 
     nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého 
     nadměrného jednostranného přetěžování.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině    
2.9.1      - středně těžké formy                       50 - 125
2.9.2      - těžké formy                           126 - 200
2.9.3   Poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti           100
     Poškození svalů na horní končetině    
2.9.4      - středně těžké formy                       40 - 80
2.9.5      - těžké formy                           81 - 120
     Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině   
2.9.6      - středně těžké formy                       50 - 125
2.9.7      - těžké formy                           126 - 200
     Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách     
2.9.8      - středně těžké formy                       50 - 125
2.9.9      - těžké formy                           126 - 200
2.9.10  Nemoci tíhových váčků z tlaku                       100
2.9.11  Poškození menisku                             100 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10   Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného 
     jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými 
     příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině    
2.10.1      - středně těžké formy                       30 - 80
2.10.2      - těžké formy                           81 - 130
     Poškození středního nervu na horní končetině    
2.10.3      - středně těžké formy                       50 - 100
2.10.4      - těžké formy                          101 - 150
     Poškození holenního nebo lýtkového nervu    
2.10.5      - středně těžké formy                       30 - 90
2.10.6      - těžké formy                           91 - 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací  
     spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň   
     12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena                
     a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační     
     bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak, alterace reflexů L2/4 
     nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a 
     EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla    
     zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 
     let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně                                
     b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, 
     kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové 
     ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, 
     posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla 
     zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let 
     alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených 
     parametrů          
2.11.1      - středně těžké formy                      200 - 400   
2.11.2      - těžké formy                          401 - 700    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.    Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1    Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a 
     uhlokopské pneumokoniózy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.1   a) s typickými rtg znaky prašných změn                 100 - 300 
3.1.2   b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou      300 - 600
     (mykobakteriózou)
3.1.3   c) s přihlédnutím k dynamice vývoje                    0 - 200 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2    Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     a) Azbestóza    
3.2.1         - s lehkou poruchou ventilace plic             100 - 200 
3.2.2         - se středně těžkou poruchou ventilace plic         201 - 400 
3.2.3         - s těžkou poruchou ventilace plic             401 - 600
     b) Hyalinóza pohrudnice s  ventilační poruchou restrikčního typu   
3.2.4         - s lehkou poruchou ventilace plic             100 - 200 
3.2.5         - se středně těžkou poruchou ventilace plic         201 - 300 
3.2.6         - s těžkou poruchou ventilace plic             301 - 400
3.2.7   c) Mezoteliom                              800 - 1000 
3.2.8   d) Rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků spojená    800 - 1000 
     s azbestózou nebo hyalinózou pleury 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3    Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.1         - s lehkou poruchou ventilace plic             100 - 200
3.3.2             - se středně těžkou poruchou ventilace plic         201 - 400
3.3.3         - s těžkou poruchou ventilace plic             401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4    Pneumokonióza ze svařování                       100 - 200 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5    Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, 
     berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.1         - s lehkou poruchou ventilace plic             100 - 200
3.5.2         - se středně těžkou poruchou ventilace plic         201 - 400
3.5.3         - s těžkou poruchou ventilace plic             401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6   Rakovina plic z radioaktivních látek                   800 - 1000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7   Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny       800 - 1000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8   Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních          800 - 1000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9   Exogenní alergická alveolitida   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9.1   - s lehkou poruchou ventilace plic                   100 - 200
3.9.2   - se středně těžkou poruchou ventilace plic              201 - 400
3.9.3   - s těžkou poruchou ventilace plic                   401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10   Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích 
     Astma průduškové (bronchiale)    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10.1        - pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními     100 - 200
            kortikosteroidy, s hodnotou FeNO v normě, 
            s lehkou bronchiální hyperreaktivitou    

3.10.2        - při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky  201 - 600
            a/nebo se středně těžkou až těžkou bronchiální 
            hyperreaktivitou a/nebo při zvýšené hodnotě FeNO   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Alergická rýma (rinitida)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10.3        - bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt    50 - 100
            s vyvolávající noxou, bez léčby topickými  
            kortikosteroidy   
3.10.4        - při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní  101 - 200
            průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11   Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.1        - s lehkou poruchou ventilace plic             100 - 200
3.11.2        - se středně těžkou poruchou ventilace plic         201 - 400
3.11.3        - s těžkou poruchou ventilace plic             401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.12   Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem      800 - 1000
     s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg 
     znaky prašných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.13   Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot 
     nebo méně (CHOPN stadium III)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.13.1        - FEV1/FVC 0,60 až 0,70                   100 - 200
3.13.2        - FEV1/FVC 0,40 až 0,60                   201 - 400
3.13.3        - FEV1/FVC nižší než 0,40                  401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.    Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1    Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.1         - mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)         30 - 200
4.1.2         - mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až    201 - 400
            velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), 
            nebo závažnější formy velké intenzity i menšího 
            rozsahu 
4.1.3         - střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce 
            a předloktí, diseminace)
     (při trvání nemoci do 3 měsíců se hodnotí v dolní polovině navrhovaného 401 - 600
     pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce se hodnotí v horní polovině 
     navrhovaného pásma)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.    Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1    Nemoci přenosné z člověka na člověka a parazitární   
5.1.1         - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 
            měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost     50 - 200
5.1.2         - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, 
            vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost      201 - 400
5.1.3         - onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, -  
            vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost      401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2   Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.1         - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1  
            měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost     50 - 200
5.2.2         - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce,          
            vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost      201 - 400
5.2.3         - onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, 
            vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost      401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3    Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.1         - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 
            měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost     50 - 200
5.3.2         - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, 
            vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost      201 - 400
5.3.3         - onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, 
            vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost      401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.    Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1    Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká 
     fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.1         - těžká hyperkinetická dysfonie              100 - 150
6.1.2         - uzlíky na hlasivkách                   150 - 200
6.1.3         - těžká nedomykavost hlasivek               125 - 175
6.1.4         - těžká fonastenie                     100 - 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka  Poškození zdraví                           Počet bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Hlava 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1    Ztráta vlasů po skalpaci - úplná                      800
1.2    Ztráta vlasů po skalpaci - částečná podle rozsahu           250 - 500
1.3    Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2                  75 - 150
1.4    Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2 - 10 cm2            210 - 420
1.5    Kostní defekt v klenbě lební v  rozsahu větším než 10 cm2       360 - 720
1.6    Postkomoční syndrom                            400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle 
     rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7          - lehké                            800
1.8          - středně těžké                       2000
1.9          - těžké                           2600
1.10          - zvlášť těžké                        3000
1.11          - úplné, ztráta všech duševních kompetencí          6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní 
     poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a 
     tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.12              - lehkého stupně                   800
1.13              - středně těžkého stupně               1200
1.14              - těžkého stupně                   1800
1.15              - zvláště těžkého stupně               3000 
1.16   Poúrazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů    500 - 1000
1.17   Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího         420 
     objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)
1.18   Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně              300
1.19   Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně             1200
1.20   Traumatické postižení trojklanného nervu                500 - 700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní 
     čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.21              - lehkého stupně                   400
1.22              - středně těžkého stupně               800
1.23              - těžkého stupně                   1200
1.24   Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea)             600
1.25   Ztráta chuti                               1000
1.26   Ztráta čichu                               1000
1.27   Ztráta hrotu nosu                             500
1.28   Ztráta nosu bez zúžení průduchů                      900
1.29   Ztráta nosu se zúžením průduchů                      1100
1.30   Deformace nosu                               400
1.31   Perforace nosní přepážky                          160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.    Oko a zrak 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1    Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka      1000 - 2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztráta čočky u vidoucího oka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2              - kompenzována artefakií                600
2.3              - kompenzována kontaktní čočkou            800
2.4              - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí      1000 
2.5              - nekompenzovatelná - podle výsledné 
                zrakové ostrosti podle tabulky 1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Traumatická porucha postavení očí 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6              - s dvojitým viděním svisle             1200
2.7              - s dvojitým viděním vodorovně            800
2.8              - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu     400 
2.9    Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Porušení průchodnosti slzných cest       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10             - v oblasti horního víčka               100
2.11             - v oblasti dolního víčka nebo níže          400
2.12   Chybné postavení řas (trichiasa)                     200
2.13   Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka                200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.14   Deformace očnice                             360
2.15   Deformace víček                              340
2.16   Deformita oka (mimo změn zornice)                     320
2.17   Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky          600
2.18   Poúrazový lagoftalmus                           420
2.19   Ptóza horního víčka kryjící zornici                    800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.    Ucho, sluch a vestibulární ústrojí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1    Ztráta jednoho boltce       420
3.2    Ztráta obou boltců            680
3.3    Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový       600
3.4    Deformace boltce lehkého stupně      340
3.5    Deformace boltce těžkého stupně       700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6              - lehčího až středně těžkého stupně        200 - 400
3.7              - těžkého stupně                   800
3.8              - velmi těžkého stupně               1600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9              - středně těžkého stupně               800
3.10              - těžkého stupně                  1600
3.11              - velmi těžkého stupně               3000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Hluchota 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.12              - jednostranná praktická nebo úplná         2000
                 (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) 
3.13              - oboustranná praktická nebo úplná        4000 - 6000
                 (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)  
3.14              - ztráta sluchu druhého ucha do úrovně       4000            
                 praktické nebo úplné hluchoty 
                     (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)
3.15   Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu,            1000       
     (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)
3.16   Neurotizující tinitus                           600
     (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.    Chrup, jazyk, krk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1    Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu          40  
     (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)
4.2    Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu       násobek 40
4.3    Odlomení korunkové části jednoho zubu                   30
4.4    Odlomení korunkové části více zubů                 násobek 30
4.5    Ztráta jazyka úplná                           2000
4.6    Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými         400
     deformacemi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození hlasu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7              - částečná ztráta, podle kvality hlasu       800 - 1400
4.8              - úplná ztráta (afonie)               3000
4.9              - ztížení řeči následkem poškození artikulačního 1000 - 2000
                ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy 
4.10   Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového     2000 - 4000
     syndromu - Whiplash podle tíže poruchy )    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zúžení hrtanu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.11              - lehkého stupně                  600
4.12              - středně těžké                  1200
4.13              - těžké                      2000
4.15   Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou             1600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.    Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1               - lehké                       300
5.2               - středně těžké                   600
5.3               - těžké                      1200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné 
     podle rozsahu a tíže
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4               - lehké                       600
5.5               - středně těžké                   800
5.6               - těžké                      1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, 
     podle rozsahu a tíže 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.7               - lehké                       1000
5.8               - středně těžké                   2000
5.9               - těžké                       3000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.10              - lehké                       400
5.11              - středně těžké                   1000
5.12              - těžké                       2000
5.13              - zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV      3000
5.14   Píštěl jícnu                                600
5.15   Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání                400 - 800
5.16   Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového         1000 - 1200  
     syndromu - Whiplash) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poúrazové omezení hybnosti páteře
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.17              - lehké                        200
5.18              - lehké s příznaky kořenového dráždění        400
5.19              - středně těžké                    300
5.20              - středně těžké s příznaky kořenového dráždění    600
5.21              - těžkého stupně                   400
5.22              - těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění    800 
5.23   Poúrazová paraparéza                           1200
5.24   Poúrazová kvadruparéza podle tíže                   2000 - 3000
5.25   Poúrazová paraplegie                           5600
5.26   Poúrazová kvadruplegie                          6000
5.27   Poúrazová hemiparéza podle tíže                    1000 - 1600
5.28   Poúrazová hemiplegie                           5200
5.29   Poúrazová monoparéza podle tíže                     300 - 600
5.30   Poúrazová monoplegie                           2800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.    Břicho, zažívací orgány, pánev 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1    Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu          500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Porušení funkce zažívacích orgánů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2               - lehké                       400
6.3               - středně těžké                   700
6.4               - těžké                      1100
6.5    Ztráta sleziny                              600
6.6    Sterkorální píštěl podle rozsahu sekrece               1000 - 1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Nedomykavost řitních svěračů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.7               - částečná                     1500
6.8               - úplná                      4000
6.9    Trvalá stomie                              3000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.     Močové a pohlavní orgány 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1    Ztráta jedné ledviny                           1000
7.2    Ztráta obou ledvin                            4000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Porucha močení následkem poranění močových orgánů  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3               - lehkého stupně                  300
7.4               - středně těžkého stupně              600
7.5               - těžká                      1500
7.6               - úplná                      3000
7.7    Píštěl močového měchýře nebo močové roury                1400
7.8    Počasný zánět močových cest nebo ledvin                 1000
7.9    Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí   500 - 1000
7.10    Hydrokéla poúrazová                            100
7.11    Trvalá stomie                              3000 
7.12    Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku           400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ztráta     obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo 
      obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.13               - do 49 let                    2400
7.14               - nad 49 let                    1200
7.15    Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace    2000 - 2400
      pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní 
      styk podle rozsahu následků
7.16    Ztráta jednoho prsu u žen                        1600
7.17    Ztráta obou prsů u žen                          2400
7.18    Výhřez pochvy a dělohy poúrazový                     800
7.19    Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře 
      a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků      1200 - 1600
7.20    Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity       600
7.21    Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného      1200
      36. týdne gravidity 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.     Horní končetina                           nedominantní  dominantní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1    Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace          4000     4400 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2               - s pahýlem nevhodným k protézování         3600     4000
8.3               - s pahýlem vhodným k protézování          2400     2800
8.4    Poškození ramene - úplná ztuhlost                    1000     1200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.5               - lehkého stupně                   300     400
8.6               - středního stupně                  500     600
8.7               - těžkého stupně                   700     800
8.9    Pakloub kosti pažní                           1100     1200
8.10    Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti                 900     1000
8.11    Habituální vykloubení ramene                       800     900
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Nenapravitelné vykloubení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.12              - sternoklavikulárního kloubu            600     600
8.13              - akromioklavikulárního kloubu           1100     1200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Poškození loketního kloubu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.14              - úplná ztuhlost                   900     1000
8.15              - omezení pohyblivosti loketního kloubu       600     700  
                 těžkého stupně 
8.16              - středního stupně                  500     600    
8.17              - lehkého stupně                   400     500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození kloubů radioulnárních
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.18               - úplná ztuhlost                  800     900
8.19               - omezená supinace a pronace předloktí       700     800
                  těžkého stupně 
8.20               - středního stupně                 600     700
8.21               - lehkého stupně                  500     600
8.22   Pakloub obou kostí předloktí                        900     1000
8.23   Pakloub vřetenní kosti                           600     700
8.24   Pakloub loketní kosti                           250     600
8.25   Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí                700     800
8.26   Viklavý loketní kloub                           900     1000
8.27   Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu              2400     2600
8.28   Ztráta ruky v zápěstí                           2200     2400
8.29   Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)             2100     2200
8.30   Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce              2000     2100
8.31   Úplná ztuhlost zápěstí                           700     800
8.32   Pakloub člunkové kosti                           300     400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Omezení pohyblivosti zápěstí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.33               - těžkého stupně až ztuhnutí            500     600
8.34               - středního stupně                 400     500
8.35               - lehkého stupně                  300     400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztráta palce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.36               - včetně záprstní kosti              1300     1400
8.37               - obou článků                   1100     1200
8.38               - koncového článku                 800     900
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.39               - úplná                       700     800
8.40               - základního kloubu palce              600     700
8.41               - karpometakarpálního kloubu palce         800     900
8.42               - všech kloubů palce                1100     1200
8.43   Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině          200     300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Porucha úchopové funkce palce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.44               - těžkého stupně                  900     1000
8.45               - středního stupně                 700     800
8.46               - lehkého stupně                  500     600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztráta ukazováčku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.47               - se záprstní kostí                 900     1000
8.48               - všech tří článků                 700     800
8.49               - dvou článků                    500     600
8.50               - koncového článku                 300     400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Úplná ztuhlost ukazováku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.51               - všech tří kloubů                 600     700
8.52               - dvou kloubů                    400     500
8.53               - jednoho kloubu                  200     300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Porucha úchopové funkce ukazováku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.54               - těžkého stupně                  700         800
8.55               - středního stupně                 500     600
8.56               - lehkého stupně                  300     400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztráta prstu (III., IV., nebo V.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.57               - se záprstní kostí                 500     600
8.58               - všech tří článků                 400     500
8.59               - dvou článků                    300     400
8.60               - jednoho článku                  200     300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.61               - všech tří kloubů                 300     400
8.62               - dvou kloubů                    100     200
8.63   Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)              100     100
8.64   Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže               400 - 800  500 - 1000
8.65   Obrna vřetenního nervu podle tíže                    600 - 1200  700 - 1400
8.66   Obrna středního nervu podle tíže                    500 - 1000  600 - 1200
8.67   Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže    500 - 1000  600 - 1200
8.68   Obrna celé pleteně pažní podle tíže                  1400 - 2400 1400 - 2800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.    Dolní končetina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1               - s pahýlem nevhodným k protézování         4000
9.2               - s pahýlem vhodným k protézování          2800
9.3    Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze               2400
9.4    Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti                1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zkrácení jedné dolní končetiny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.5               - o 2 - 4 cm                     200
9.6               - o 4 - 6 cm                     600
9.7               - o 6 a více cm                   1000
9.8    Deformity stehenní kosti                          800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.9               - úplná ztuhlost                  2000
9.10              - omezení pohyblivosti těžkého stupně        1600
9.11              - středního stupně                 1200
9.12              - lehkého stupně                   800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.13              - úplná ztuhlost                  1600
9.14              - omezení pohyblivosti těžkého stupně        1600
9.15              - středního stupně                 1200
9.16              - lehkého stupně                   800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nestabilita ( viklavost) kolenního kloubu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.17              - těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace      1000
                 při běžné zátěži) 
9.18              - středně těžkého stupně (nutnost podpůrné      500
                 fixace při těžké zátěži)
9.19              - lehkého stupně (neovlivňuje významně        200
                 běžný život) 
9.20   Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách       1400
9.21   Trvalé následky po poranění měkkého kolena                1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.22              - s pahýlem nevhodným k protézování         2600
9.23              - s pahýlem vhodným k protézování          2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.24              - s pahýlem nevhodným k protézování         2800
9.25              - s pahýlem vhodným k protézování          2200
9.26   Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce                2000
9.27   Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce                 1000
9.28   Poúrazové deformity kostí bérce                      1400
9.29   Ztráta nohy v hlezenném kloubu                      2000
9.30   Ztráta chodidla v Chopartově kloubu                    1800
9.31   Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu                   1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.32              - v příznivém postavení               1200
9.33              - v nepříznivém postavení              1600
9.34   Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu      
9.35              - těžkého stupně                  1600
9.36              - středního stupně                 1200
9.37              - lehkého stupně                   800
9.38   Úplná ztráta pronace a supinace nohy                   1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Omezení pronace a supinace nohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.39              - těžkého stupně                   600
9.40              - středního stupně                  400
9.41              - lehkého stupně                   200
9.42   Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu                 800
9.43   Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna   800
9.44   Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy                  600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ztráta prstů nohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.45              - všech prstů                    1400
9.46              - obou článků palce včetně záprstní kosti      1400
9.47              - obou článků palce                 1200
9.48              - koncového článku palce               400
9.49              - malíku                       300
9.50              - II., III. nebo IV. prstu              200
9.51   Úplná ztuhlost palce nohy                         400
9.52   Omezení pohyblivosti palce nohy                      200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.53               - lehkého stupně                  600
9.54               - středně těžkého stupně              800
9.55               - těžkého stupně                  1200
9.56   Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny                 400
9.57   Obrna sedacího nervu podle tíže                         900 - 1800
9.58   Obrna stehenního nervu podle tíže                    900 - 1800
9.59   Obrna holenního nervu podle tíže                    500 - 1000
9.60   Obrna lýtkového nervu podle tíže                    700 - 1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.    Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1   Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm2)          200 - 800
10.2   Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou nebo      200 - 800 
     nohou (viditelné partie těla)
10.3   Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)           200 - 800
10.4   Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)            1800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.    Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, 
     polékové intoxikaci apod.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1               - lehkého stupně                  1200
11.2               - středně těžkého stupně              2400
11.3               - těžkého stupně                  4000
11.4   Chronický atrofický zánět sliznice nosní                  400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.5               - lehkého stupně                  1200
11.6               - středně těžkého stupně              2400
11.7               - těžkého stupně                  4000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.    Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1   Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatu          hodnocení jako v klasifikacích 
                                      podle odpovídajících položek 
                                      v části 8. Horní končetina a 
                                      části 9. Dolní končetina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------         


1. Tabulka k položce 2.5 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Zraková 
ostrost  6/6   6/9   6/12   6/18   6/24   6/30   6/36   6/60   3/60   1/60   0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
6/6     0    120    240    440    660    880   1100   1300   1500   1700   2000
6/9    120   240    440    660    880   1100   1300   1500   1700   1960   2200
6/12    240   440    660    880   1100   1300   1500   1700   1960   2200   2600
6/18    440   660    880   1100   1300   1500   1700   1960   2200   2600   3100
6/24    660   880   1100   1300   1500   1700   1960   2200   2600   3100   3600
6/30    880   1100   1300   1500   1700   1960   2200   2600   3100   3600   4100
6/36   1100   1300   1500   1700   1960   2200   2600   3100   3600   4100   4600
6/60   1300   1500   1700   1960   2200   2600   3100   3600   4100   4600   5000
3/60   1500   1700   1960   2200   2600   3100   3600   4100   4600   5000   5400
1/60   1700   1960   2200   2600   3100   3600   4100   4600   5000   5400   5700
0     2000   2200   2600   3100   3600   4100   4600   5000   5400   5700   6000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

2. Tabulka k položce 2.9 - koncentrické zúžení zorného pole

---------------------------------------------------------------------------------------  
                     POSTIŽENÍ 
---------------------------------------------------------------------------------------  
Stupeň zúžení   jednoho oka  obou očí zhruba stejně  jediného vidoucího oka 
(stupně) 
---------------------------------------------------------------------------------------  
   60        300        600           2000
   50        500        1400           2500
   40        700        2200           2900
   30        1000        3000           3700
   20        1400        4000           4500
   10        1700        5000           5300
   5        1900        5600           5600
---------------------------------------------------------------------------------------  
Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti


3. Tabulka k položce 2.9 - nekoncentrické zúžení zorného pole

-----------------------------------------------------------
HEMIANOPSIE                 BODY 
-----------------------------------------------------------
homonymní levostranná            2000
homonymní pravostranná            2400
binasální                   600
bitemporální                 3000
oboustranná horní               600
oboustranná dolní              2000
nasální jednostranná             300
temporální jednostranná           1200
horní jednostranná              300
dolní jednostranná              800
nasální kvadrantová horní           200
nasální kvadrantová dolní           300
temporální kvadrantová horní         300
temporální kvadrantová dolní         600
-----------------------------------------------------------
 
Příloha 4
Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka  Poškození zdraví                               Počet bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Kapitola I seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nemoc z chemických látek podle položky 1 - 58 nařízení vlády 290/1995 Sb., kterým se stanoví 
     seznam nemocí z povolání.
     Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou
     chemickou látkou postiženy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nervový systém 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození centrálního nervového systému
     (Zejména difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně 
     s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1           - lehké poruchy                            1200
1.2           - středně těžké poruchy                        2400
1.3           - těžké poruchy                                4000
1.4           - zvláště těžké poruchy                        6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození periferního nervového systému 
     (Zejména toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulo-patickými 
     či myopatickými) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5           - lehké poruchy                            1200
1.6           - středně těžké poruchy                        2400
1.7           - těžké poruchy                            4000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Játra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxická poškození 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8           - jaterní poškození s minimální poruchou funkcí            800
1.9           - lehké poruchy                           1600
1.10          - středně těžké poruchy                       3000
1.11          - těžké poruchy                           4000
1.12          - stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy,  6000
             ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory jater 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.13          - po stabilizaci stavu                        4000
1.14          - nevyléčitelné formy                        6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ledviny 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.15           - postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým 
                 nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, 
                 mikroskopické hematurie)                   800
1.16           - postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně         1200
1.17           - středně těžkého stupně                      2400
1.18           - těžkého stupně                          4000
1.19           - úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)            6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory ledvin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.20           - po stabilizaci stavu                       4000
1.21           - nevyléčitelné formy                        6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Kardiovaskulární systém 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.22           - poškození lehkého stupně                     1200
1.23           - poškození středně těžkého stupně                 2400
1.24           - poškození těžkého stupně                     4000
1.25           - zvlášť těžká poškození vedoucí k srdečnímu selhávání       6000
              na úrovni NYHA IV         
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Krev 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Panmyelopatie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.26           - mírné s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy      1200 
1.27           - středně těžká s trombocytopenií a se středně těžce  
              vyjádřenými klinickými projevy                  2400
1.28           - těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými    4000
              klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty 
              pod 1000/ul)
1.29           - tento stav s přechodem do leukemie                6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Anemie (různé formy) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.30           - lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná       1200 
              unavitelnost)     
1.31           - středně těžká anemie                       2400
1.32           - těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod       4000
              10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení 
              výkonnosti 
1.33           - progredující, neléčitelné formy anemie s těžkými         4500
              klinickými projevy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Leukemie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.34           - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a         1600
              klinickými projevy nebo v remisi
1.35           - s mírnými laboratorními a klinickými projevy           3000
1.36           - s výraznými laboratorními a klinickými projevy,         4000
1.37           - progredující, nevyléčitelné formy                6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.38   Perforace nosní přepážky                              160
1.39   Úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu                  1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.40   Poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně                1200
1.41            - středně těžkého stupně                     2400
1.42            - těžkého stupně                         4000
1.43            - zvlášť těžká poškození vedoucí k pravostrannému         6000
               srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory dýchacích cest
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.44            - po stabilizaci stavu                      4000
1.45            - nevyléčitelné formy                       6000
     Rakovina plic 
1.46            - po stabilizaci stavu                      4000
1.47            - nevyléčitelné formy                       6000
     Nádory ledvin a močového měchýře
1.48            - po odstranění nádoru v časném stadiu              2000
1.49            - v pozdním stadiu                        4000
1.50            - nevyléčitelné formy                       6000
     Nádory prostaty
1.51   Po odstranění nádoru v časném stadiu                        2000
1.52            - v pozdním stadiu                        4000
1.53            - nevyléčitelné formy                       6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory kůže 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.54   Po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu               1600
1.55   Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou                      6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Další nádory z chemických látek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.56   Po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle závažnost stavu    2000 - 4000
     a projevů
1.57   Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou                  6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.    Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1    Nemoc způsobená ionizujícím zářením, útlum krvetvorby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Panmyelopatie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1            - mírná s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy      1200
2.1.2            - středně těžká s těžkou trombocytopenií se středně těžce 
               vyjádřenými klinickými projevy                 2400
2.1.3            - těžká s těžkou trombocytopenií se závažnými 
               klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, 
               granulocyty pod 1000/ul)                    4000
2.1.4            - stav s přechodem do leukemie                  6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Leukemie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.5            - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a        1600
               klinickými projevy nebo v remisi
2.1.6            - s mírnými laboratorními a klinickými projevy          2400
2.1.7            - s výraznými laboratorními a klinickými projevy,        4000
2.1.8            - progredující formy, nevyléčitelné               6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Rakovina kůže 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.9            - po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle  1000 - 2000
               rozsahu a závažnosti  
2.1.10           - metastazující formy se závažnou prognózou           6000
2.1.11  Zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením                    1200
2.1.12  Výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo         1200 - 2400
     lokalizovanými příznaky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.13            - po stabilizaci stavu                     4000
2.1.14            - nevyléčitelné formy                      6000

2.2    Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením 
2.2.1   Zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením                  1200
   
2.3    Zákal čočky způsobený tepelným zářením
2.3.1   Zákal čočky způsobený tepelným zářením                       1200

2.4    Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem
2.4.1   Základ 1600 bodů a za každých 5 % celkové ztráty sluchu podle Fowlera      1600 - 4000
     nad limit přidat 200 bodů 
2.4.2   Tinitus                                       600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5    Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5.1   Následky cévních mozkových příhod se hodnotí analogicky s následky        400 - 5800
     poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů 
     analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného 
     jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky 
     například s toxickým poškozením plic. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6.   Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6.1   Vazospastické stadium na nedominantní ruce                     400
2.6.2   Vazospastické stadium na dominantní ruce                      500
2.6.3   Vazoparalytické stadium na nedominantní ruce                    700
2.6.4   Vazoparalytické stadium na dominantní ruce                     800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7    Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií 
     při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 
     Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, 
     s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem 
     v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
     Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu 
     s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem 
     v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7.1   Poškození loketního nervu na nedominantní ruce                   500
2.7.2   Poškození loketního nervu na dominantní ruce                    700
2.7.3   Poškození středního nervu na nedominantní ruce                   500
2.7.4   Poškození středního nervu na dominantní ruce                    700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8    Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci 
     s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních 
     nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, 
     zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce 
     vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8.1   Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK       300
2.8.2   Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK        400
2.8.3   Artróza loketního kloubu na nedominantní HK                     700
2.8.4   Artróza loketního kloubu na dominantní HK                      900
2.8.5   Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK              400
2.8.6   artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK               500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9    Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků, úponů svalů nebo 
     kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. 
     Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci 
     vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.1   Poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK              400
2.9.2   Poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK               600
2.9.3   Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK        400
2.9.4   Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK         500
2.9.5   Poškození svalů na nedominantní HK                         400
2.9.6   Poškození svalů na dominantní HK                          600
2.9.7   Artróza loketního kloubu na nedominantní HK                     700
2.9.8   Artróza loketního kloubu na dominantní HK                      900
2.9.9   Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK              400
2.9.10  Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK               500
2.9.11  Artróza ramenního kloubu na nedominantní HK                     900
2.9.12  Artróza ramenního kloubu na dominantní HK                     1000
2.9.13  Pes transversoplanus a halux valgus                        1200
2.9.14  Artróza hlezenného kloubu                             1200
2.9.15  Nemoci tíhových váčků                               1000
2.9.16  Poškození menisku                                 3000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10   Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého 
         nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými 
     iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající 
     nejméně středně těžké poruše 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10.1  Poškození loketního nervu na nedominantní HK                    500
2.10.2  Poškození loketního nervu na dominantní HK                     700
2.10.3  Poškození u středního nervu na nedominantní HK                   500
2.10.4  Poškození středního nervu na dominantní HK                     700
2.10.5  Poškození vřetenního nervu na nedominantní HK                    500
2.10.6  Poškození vřetenního nervu na dominantní HK                     700
2.10.7  Poškození holenního nebo lýtkového nervu                      700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou 
     prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání 
     alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena      
     a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou     
     palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak,   
     alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní  
     deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém    
     kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 
     let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 
     let věku alespoň v 6 parametrech, a současně                      
     b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 
     a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení 
     meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo 
     III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na   
     základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 
     5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku    
     alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů               
2.11.1  - středně těžké formy                            1500  
     
2.11.2  - těžké formy                              2000 - 3500   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.    Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1    Pneumokoniózy způsobené prachem a obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: 
     silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou 
     a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy 
     komplikované pneumokoniózy (A, B, C) podle klasifikace Mezinárodní organizace práce 
     b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od 
     četností p1, q1, r1 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce 
     c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti p2, q1, r1 
     a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.1   Silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno       1200
     s přihlédnutím k dynamice vývoje
3.1.2   Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy        2000
     nebo s lehkou poruchou funkcí plicních
3.1.3   Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně 
     těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza      4000
     uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních 
3.1.4   Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí  5000
3.1.5   Silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se        5000
     středně těžkou poruchou funkcí plicních
3.1.6   Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou     6000
     funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání 
3.1.7   Silikóza plic nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou    6000
     (mykobakteriózou)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2    Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem z azbestu 
     a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše podle 
       klasifikace Mezinárodní organizace práce 
     b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu
     c) mezoteliom 
     d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo 
       hyalinózou pleury 
3.2.1   Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních       2000
3.2.2   Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí       4000
     plicních
3.2.3   Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních       5000
3.2.4   Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních       6000
     vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Mezoteliom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.5             - po stabilizaci stavu                    4000
3.2.6             - nevyléčitelné formy                     6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Rakovina plic, hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.7             - po stabilizaci stavu                    4000
3.2.8             - nevyléčitelné formy                     6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3    Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů    
3.3.1   Pneumokonióza z tvrdokovů    
3.3.2             - s lehkou poruchou funkcí plicních              2000
3.3.3             - se středně těžkou poruchou                 4000
3.3.4             - s těžkou poruchou                      5000
3.3.5             - s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí          6000
                 k pravostrannému srdečnímu selhávání   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4    Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků 
     p3, q2, r2 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce 
3.4.1   Pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou   1600
3.4.2   Výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou       3000
     plicních funkcí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5    Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, 
     grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
     (Podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou z běžnějších 
     nosologických jednotek uvedených v příloze č. 4.)    
3.5.1             - s lehkou poruchou plicních funkcí              2000
3.5.2             - se středně těžkou poruchou plicních funkcí         2400
3.5.3             - s těžkou poruchou plicních funkcí              4000
3.5.4             - se zvlášť těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí      6000
                 k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni 
                 NYHA IV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6    Rakovina plic z radioaktivních látek 
3.6.1   Po stabilizaci stavu                                4000
3.6.2   Nevyléčitelné formy                                6000

3.7    Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 
3.7.1   Po stabilizaci stavu                                4000
3.7.2   Nevyléčitelné formy                                6000

3.8    Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních 
3.8.1   Po stabilizaci stavu                                4000
3.8.2   Nevyléčitelné formy                                6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3.9    Exogenní alergická alveolitida 
3.9.1              - s mírnou poruchou funkcí plicních             2000
3.9.2              - se středně těžkou poruchou                 4000
3.9.3              - s těžkou poruchou                     5000
3.9.4              - s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí         6000
                 k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni 
                 NYHA IV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10   Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Astma průduškové (bronchiale) podle stupně závažnosti - stupeň se zjišťuje 
     na základě příznaků, objektivních vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu 
     užívané terapie
3.10.1              - astma bronchiale lehkého stupně              1800
                  onemocnění nevyžaduje léčbu kortikosteroidy
 
3.10.2              - astma bronchiale středně těžkého stupně          3200
                  vyžaduje léčbu topickými kortikosteroidy, popřípadě 
                  úlevovými inhalačními léky. 
 
3.10.3              - astma bronchiale těžkého stupně onemocnění těžce     5000
                  omezuje aktivitu a vyžaduje terapii topickými, 
                  popřípadě perorálními kortikosteroidy, popřípadě další 
                  protizánětlivou terapii, společně s úlevovou léčbou
 
3.10.4              - astma bronchiale tak těžkého stupně, že způsobuje     6000
                  pravostranné srdeční selhávání na úrovni 
                  NYHA IV 
3.10.5              - alergická rýma (rinitida) podle stupně závažnosti    800 - 1000  
                  stupeň se zjišťuje na základě příznaků, objektivních 
                  vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané 
                  terapie     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11   Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.1              - s lehkou poruchou plicních funkcí             2000
3.11.2              - se středně těžkou poruchou plicních funkcí         2400
3.11.3              - s těžkou poruchou plicních funkcí             4000
3.11.4              - se zvlášť těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí     6000
                  k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni 
                  NYHA IV      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.12.   Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného 
     krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn nebo se 
     všemi formami komplikované pneumokoniózy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.12.1  Po stabilizaci stavu                                4000
3.12.2  Nevyléčitelné formy                                 6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.13   Chronická obstrukční plicní nemoc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.13.1              - s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50 % referenčních     4000
                  hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)   
3.13.2              - s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 méně než 30%       6000
                  referenčních hodnot, chronické respirační selhávání 
                  (CHOPN stadium IV)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1    Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.1   Ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace   500 - 900
4.1.2   Výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované    1000 - 2000
     formě
4.1.3   Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným snížením    2200 - 3400
     celkové výkonnosti 
4.1.4   Formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní             4000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory kůže    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.5   Po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy po stabilizaci stavu       1600
4.1.6   Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou                  6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1    Nemoci přenosné a parazitární    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.1   Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky 
     se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu 
     na celkový zdravotní stav   
5.1.2   Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně      1000 - 1400
     s mírným omezením celkové výkonnosti 
5.1.3   Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou     2400 - 3400
     funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující 
     s výrazným omezením celkové výkonnosti
5.1.4   Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo        4000
     systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, 
     trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě 
5.1.5   Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů                       6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2    Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.1   Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky 
     se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu 
     na celkový zdravotní stav   
5.2.2   Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně      1000 - 1400
     s mírným omezením celkové výkonnosti
5.2.3   Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou     2400 - 3400
     funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující 
     s výrazným omezením celkové výkonnosti 
5.2.4   Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů     4000
     vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně 
     aktivní onemocnění vzdorující léčbě 
5.2.5   Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů                        6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3    Nemoci přenosné a parazitární získané v zahraničí   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.1   Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky 
     se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na 
     celkový zdravotní stav   
5.3.2   Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně      1000 - 1400
     s mírným omezením celkové výkonnosti 
5.3.3   Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou     2400 - 3400
     funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující 
     s výrazným omezením celkové výkonnosti
5.3.4   Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů    4000 
     vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně 
     aktivní onemocnění vzdorující léčbě
5.3.5   Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů                       6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4    Virová hepatitida    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4.1   Posthepatální únavový a dyspeptický syndrom                      800
5.4.2   Perzistující chronická hepatitida                          1600
5.4.3   Chronická aktivní hepatitida                                 3000
5.4.4   Cirhóza jaterní kompenzovaná                             4000
5.4.5   Cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním,        6000
     s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální 
     anastomóze
5.4.6   Cirhóza jaterní s rakovinou jater                          6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1    Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost 
     hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání 
     kladoucího zvýšené nároky na hlas    
6.1.1   Uzlíky na hlasivkách                                 1200
6.1.2   Nedomykavost, dysfonie, fonastenie                          2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vybraná ustanovení novel
Čl. II nařízení vlády č. 224/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.II nařízení vlády č.451/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
3) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty