245/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
245/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. června 2008,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 21 odst. 8 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7“.
2. V § 21 odst. 10 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7“ a slova „odstavce 13“ se nahrazují slovy „odstavce 12“.
3. V § 57 odst. 1 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.
4. V § 57 odst. 5 se za slova „v § 45 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „a v § 45 odst. 2 písm. j)“.
5. V § 57 odst. 6 písm. a) se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.
6. V § 57 odst. 7 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.
7. V § 57 odst. 9 se v písmenu c) a v písmenu d) za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.
8. V § 57 odst. 10 se v písmenu b) a v písmenu c) za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.
9. V § 57 odst. 14 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty