292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
292/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 201/2012 Sb.
Změna: 383/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písmeno p) zní:
„p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného, směsi těžkých plynových olejů s vodou nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivých paliv vyrobených z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu; tyto projekty musí být schváleny Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí,“.
2. V § 6 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.
3. V § 12 odst. 1 se za slovo „uplatnit“ vkládá slovo „písemně“, slova „přede dnem jejich vydání“ se nahrazují slovy „před jejich vydáním“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To se netýká uživatelů uvedených v § 53 odst. 8.“.
4. V § 12 odst. 3 a v § 13 odst. 1 se slova „§ 53 odst. 3 až 7“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 4 až 9“.
5. V § 21 odst. 7 se slova „(§ 77)“ nahrazují slovy „(§ 77 a 116a)“.
6. V § 21 odst. 17 se slova „(, 77 a 90)“ nahrazují slovy „(, 77, 90 a 116a)“.
7. V § 22 se na konci odstavce 19 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) opakovaně nedoplní zajištění daně ve lhůtě stanovené v § 21 odst. 10.“.
8. V § 23 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) V rozhodnutí o povolení jednorázového přijetí vybraných výrobků celní úřad uvede dobu jeho platnosti. Toto povolení platí 3 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
9. V § 28 odst. 9 větě druhé se za slovo „dopravce“ vkládají slova „ , provozovatel přijímajícího daňového skladu“.
10. V § 29 odst. 2 se za slova „České republiky“ vkládají slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 60 odst. 13)“.
11. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V oznámení uvede datum zahájení dopravy.“.
12. V § 45 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených,“.
13. V § 45 odst. 2 písm. d) se za slova „95 %“ a slova „5 %“ vkládá slovo „objemových“.
14. V § 45 odst. 2 písm. e) a h) se za slova „85 %“ a slova „15 %“ vkládá slovo „objemových“.
15. V § 45 odst. 2 písm. f) se slova „d), e) a g) až j)“ nahrazují slovy „b) až e) a g) až m)“.
16. V § 45 odst. 2 písm. g) se slova „d) a e)“ nahrazují slovy „d), e), l) a m)“ a za slova „95 %“ se vkládá slovo „objemových“.
17. V § 45 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňuje slovo „objemových“.
18. V § 45 odst. 2 písm. j) se slova „řepkového oleje nebo etylestery řepkového oleje vyrobenými z lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“ nahrazují slovy „mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99“, slova „řepkového oleje nebo etylesterů řepkového oleje“ se nahrazují slovy „mastných kyselin“, slovo „hmotnostních“ se nahrazuje slovem „objemových“ a slovo „nebo“ se zrušuje.
19. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která včetně poznámek pod čarou č. 35b a 35c znějí:
„l) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným neuvedené v písmeni m), které obsahují nejméně 70 % a nejvýše 85 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. a) a odpovídají příslušné technické normě35b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, nebo
m) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které obsahují nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejůmuvedeným v odstavci 1 písm. b) a odpovídají příslušné technické normě35c), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů.
35b) ČSN 65 6512 Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
35c) ČSN 65 6513 Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.“.
20. V § 45 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2,“.
21. V § 45 odst. 3 písm. k) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene k) se doplňují slova „nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2“.
22. V § 45 odst. 4 se slova „nebo pro výrobu tepla“ nahrazují slovy „ , pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2“.
23. V § 45 odst. 9 větě třetí se slova „kolaudován jako stavba podle zvláštního právního předpisu36)“ nahrazují slovy „užíván v souladu se stavebním zákonem35d)“.
Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.
Poznámka pod čarou č. 35d zní:
„35d) § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 191/2008 Sb.“.
24. V § 48 se doplňují odstavce 17 a 18, které znějí:
„(17) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. l) se zdaňují sazbou 11 840 Kč/1000 l.
(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) se zdaňují sazbou 9 950 Kč/1000 l.“.
25. V § 49 odst. 10 se slova „minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21“.
26. V § 49 odst. 14 se slova „nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného“ zrušují a slova „písm. g)“ se nahrazují slovy „písm. m)“.
27. V § 49 se doplňují odstavce 18 až 21, které znějí:
„(18) Od daně jsou osvobozeny metylestery nebo etylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
(19) Od daně jsou osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
(20) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 19, který je předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e).
(21) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 písm. l), které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v § 3 písm. p).“.
28. V § 50 odst. 2 větě poslední se slova „§ 53 odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 7 a 8“.
29. V § 53 odst. 1 se slova „3 až 5“ nahrazují slovy „4 až 9“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To se netýká minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 odst. 14, nebo minerálních olejů osvobozených podle § 49 odst. 21.“.
30. V § 53 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. d), se použije ustanovení odstavce 1 obdobně.“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
31. V § 53 odst. 4 se slova „§ 49 odst. 3, 6, 10, 12, 14 a 17“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 3, 6, 10, 12, 17 až 20“.
32. V § 53 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Zvláštní povolení nemusí mít uživatelé, kteří prodávají nebo předávají odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d), které sami vyrobili nebo při jejichž činnosti tyto odpadní oleje vznikly, v množství menším než 10 000 l za jeden kalendářní rok.“.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.
33. V § 53a se slova „3 až 6“ nahrazují slovy „4 až 8“.
34. V § 54 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) dnem přijetí zdaněných minerálních olejů určených pro technologické účely přímo související s výrobou,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
35. V § 54 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. l) vzniká plátci nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši odpovídající dani vypočtené z množství lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35) obsaženého v minerálním oleji.“.
36. V § 57 odstavec 5 zní:
„(5) Daň se vrací ve výši 60 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. j), a ve výši 85 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených v § 45 odst. 2 písm. c), platné v den jejich uvedení do volného daňového oběhu.“.
37. V § 59 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2“.
38. V § 59 odst. 1 písm. h) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene h) se doplňují slova „nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2“.
39. V § 59 odst. 6 písm. a) se slova „kolaudováno jako stavba podle zvláštního právního předpisu36)“ nahrazují slovy „užíváno v souladu se stavebním zákonem35d)“.
40. V § 60 se na konci odstavce 4 doplňuje text, který zní: „Tyto osoby jsou dále povinny používat při své činnosti schválený měřicí systém1), jehož neoddělitelnou součástí je elektronická evidence hmotnosti vydaných zkapalněných ropných plynů a která umožňuje autorizovaný elektronický výpis z tohoto systému (hmotnostní průtokoměr). Hmotnostní průtokoměr musí být umístěn tak, aby evidoval skutečné množství zkapalněných ropných plynů naplněných v tlakových nádobách. Hmotnostní průtokoměr musí být po celou dobu zapečetěn místně příslušným celním úřadem.“.
41. V § 60 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:
„(13) Právnická nebo fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, poskytuje zajištění daně ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.“.
Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 14.
42. V § 60 odst. 14 se slova „v odstavcích 3 až 9 a 11“ nahrazují slovy „v odstavcích 3 až 9 nebo 11“ a slova „až do výše 500 000 Kč“ se nahrazují slovy „ve výši od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč“.
43. V § 60a odst. 16 se věta první nahrazuje větou „Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu držitele povolení nebo místa uskladnění zkapalněných ropných plynů, celní ředitelství vydá rozhodnutí o změně původního povolení.
44. V § 60a se doplňují odstavce 19 a 20, které znějí:
„(19) V případě odejmutí povolení podle odstavce 18 písm. a) až c) se ustanovení § 13 odst. 21 použije obdobně.
(20) Pokud bylo právnické nebo fyzické osobě uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2 odejmuto povolení podle odstavce 18 písm. a) až c), může být takové osobě vydáno nové povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu nejdříve po dvou letech po nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.“.
45. Za § 116 se vkládá nový § 116a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠116a
Zajištění daně z tabákových výrobků
(1) Pokud provozovatel daňového skladu provozuje pouze jeden daňový sklad, zajištění daně poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem činí nejvýše 50 000 000 Kč.
(2) Pokud provozovatel daňového skladu provozuje více než jeden daňový sklad, zajištění daně poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem činí, bez ohledu na to, kolik daňových skladů provozuje, nejvýše 100 000 000 Kč.“.
46. V § 134e a 134p se na konci odstavce 9 doplňuje věta „To se nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby nakupující tyto minerální oleje v jednotkovém balení do 50 kg.“.
47. V § 134e a 134p se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Ustanovení odstavce 8 písm. a) se nepoužije pro minerální oleje, které
a) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo které prokazatelně jsou nebo mají být vyváženy do třetích zemí, nebo
b) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány mezi daňovými sklady v režimu podmíněného osvobození od daně.“.
48. V § 135b odst. 3 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
49. V § 135b se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. g) se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.“.
50. V § 135g odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a podle § 134e odst. 10“.
51. V § 135h odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a podle § 134p odst. 10“.
52. V § 139 odst. 3 se slova „§ 49 odst. 14“ nahrazují slovy „§ 49 odst. 16“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právnické a fyzické osoby, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyly minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a neuvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 31, 2710 11 70 nebo 2710 19 21, provedou bez zbytečného odkladu inventarizaci minerálních olejů, na něž se osvobození podle § 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, již nevztahuje.
2. Minerální oleje uvedené v bodě 1 mohou být použity za podmínek stanovených v § 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tímto dnem vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.
3. Pokud bylo pro minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyžadováno zvláštní povolení pro přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, je právnická nebo fyzická osoba povinna bezodkladně oznámit celnímu ředitelství změnu údajů uvedených v povolení, ke které došlo dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Při změně povolení postupuje celní ředitelství obdobně podle § 13 odst. 19 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Od daně osvobozené směsi minerálních olejů uvedené v § 49 odst. 14 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a uvedené do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze užívat v souladu s tímto osvobozením nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po tomto datu se na ně pohlíží jako na nezdaněné. Právnickým a fyzickým osobám, které tyto minerální oleje nedoužívaly, vzniká k tomuto datu povinnost přiznat daň a zaplatit.
5. Právnické a fyzické osoby, které užívají směsi minerálních olejů podle § 49 odst. 14 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou tyto směsi užívat bez zvláštního povolení, nejpozději však do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud těmto osobám nebude nejpozději prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zvláštní povolení vydáno, vznikne jim k tomuto datu povinnost daň přiznat a zaplatit za minerální oleje, které nebyly k uvedenému datu spotřebovány.
6. Ustanovení § 54 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro zdaněné minerální oleje uvedené do volného daňového oběhu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Ustanovení § 45 odst. 3 písm. a), k) a § 45 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období počínající prvním dnem sedmého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Uplatnění podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje uvedené v § 59 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období počínající prvním dnem sedmého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Právnické nebo fyzické osoby, které jsou povinny uplatnit podmíněné osvobození od daně pro minerální oleje uvedené v § 59 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny podat návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; povolení vydané celním ředitelstvím bude možno uplatnit nejdříve prvním dnem sedmého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Pokud právnická nebo fyzická osoba uvedená v bodě 9 podá návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu, je povinna provést inventarizaci zásob minerálních olejů uvedených v bodě 8 k poslednímu dni šestého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tyto minerální oleje se prvním dnem sedmého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za uvedené do režimu podmíněného osvobození od daně.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. III
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., se mění takto:
1. V čl. LXXII § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Od daně je osvobozen bioplyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro pohon motorů uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29.“.
53. V čl. LXXII § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokud je dodáván bioplyn osvobozený od daně, musí být tato skutečnost uvedena na daňovém dokladu.“.
54. V čl. LXXII § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pokud dodavatel nabývá bioplyn osvobozený od daně, vede odděleně evidenci bioplynu přiměřeně podle odstavců 1 a 2.“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 37/2008 Sb.
Čl. IV
Zákon č. 37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V části první čl. I se bod 14 zrušuje.
2. V části páté čl. VIII se slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I bodu 14, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2010“ zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl. V
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl. VI
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Čl. VII
Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění zákona č. 480/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu označeném jako „ostraha majetku a osob“ písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodů.
2. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu označeném jako „ostraha majetku a osob“ v písmenu b) slova „s platností na 5 let“ nahrazují slovy „s platností na 10 let“.
3. V části dvanácté čl. XVIII bodě 8 se v textu označeném jako „služby soukromých detektivů“ v písmenu b) slova „s platností na 5 let“ nahrazují slovy „s platností na 10 let“.
4. V části dvanácté čl. XIX bodě 1 se slova „ve lhůtě 12 měsíců“ nahrazují slovy „ve lhůtě 36 měsíců“.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Související dokumenty