25/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu

Schválený:
25/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 7. února 2000,
kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 18/1997 Sb.:
Havarijní plán okresu
 
§ 1
(1) Havarijní plán okresu zpracuje okresní úřad na základě
a) analýzy rizik ohrožujících území okresu (dále jen "analýza rizik") pro případ živelních pohrom, havárií nebo jiného nebezpečí, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, (dále jen "havárie"),
b) informací poskytnutých právnickými a podnikajícími fyzickými osobami,
c) informací poskytnutých dotčenými správními úřady a ve spolupráci s nimi,
d) podkladů připravených jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému a ve spolupráci s nimi.
(2) Analýza rizik se zhotovuje na základě analýz připravených jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému v rozsahu jejich působnosti a jejím obsahem je:
a) výčet zdrojů rizik,
b) výčet možných havárií, včetně pravděpodobnosti jejich vzniku, rozsahu a následků,
c) zásady likvidace uvažovaných havárií.
(3) Obsah a způsob zpracování havarijního plánu okresu je uveden v příloze č. 1.
 
§ 2
Po schválení havarijního plánu okresu1) zajistí přednosta okresního úřadu předání jeho výtisku bez zbytečného odkladu hasičskému záchrannému sboru okresu, územnímu nebo okresnímu středisku zdravotnické záchranné služby2) a okresnímu ředitelství Policie České republiky. Ostatní složky integrovaného záchranného systému a dotčené správní úřady obdrží příslušné výpisy z havarijního plánu okresu potřebné k jejich činnosti při likvidaci následků mimořádné události.
Vnější havarijní plán
 
§ 3
(1) Vnější havarijní plán zpracuje okresní úřad,3) v jehož územním obvodu se nachází jaderné zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření4) se stanovenou zónou havarijního plánování5) (dále jen "zdroj nebezpečí").
(2) Pokud zóna havarijního plánování zasahuje na území více okresů, zpracují příslušné okresní úřady dílčí části vnějšího havarijního plánu pro příslušnou část území svého okresu a předají je okresnímu úřadu, v jehož územním obvodu se zdroj nebezpečí nachází, (dále jen "koordinující okresní úřad").
(3) Zpracování vnějšího havarijního plánu nebo jeho dílčí části vychází z podkladů od držitele povolení k jednotlivým činnostem6) (dále jen "držitel povolení") a dílčích podkladů připravených jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Obsah a způsob zpracování vnějšího havarijního plánu je uveden v příloze č. 2.
(4) Okresní úřad zabezpečuje projednání vnějšího havarijního plánu s dotčenými obcemi a dotčenými správními úřady svého správního obvodu.
(5) Koordinující okresní úřad koordinuje přípravu vnějšího havarijního plánu tak, že sjednocuje postup příslušných okresních úřadů při zpracování dílčích částí vnějšího havarijního plánu, navrhuje a projednává jejich případné změny, sestavuje vnější havarijní plán pro celou zónu havarijního plánování a projednává jej s držitelem povolení a ústředními správními úřady, jejichž územní orgány nebo organizační složky mohou být dotčeny.
 
§ 4
(1) Po schválení vnějšího havarijního plánu1) zpracovaného podle § 3 odst. 1 zajistí přednosta okresního úřadu předání jeho výtisku bez zbytečného odkladu hasičskému záchrannému sboru okresu, držiteli povolení, Ministerstvu vnitra a Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Územní nebo okresní středisko zdravotnické záchranné služby, okresní ředitelství Policie České republiky, ostatní složky integrovaného záchranného systému a dotčené správní úřady obdrží příslušné výpisy z vnějšího havarijního plánu potřebné k jejich činnosti při likvidaci radiační havárie.
(2) Koordinující okresní úřad zajistí bez zbytečného odkladu předání výtisku vnějšího havarijního plánu sestaveného podle § 3 odst. 5 pro celou zónu havarijního plánování okresním úřadům, do jejichž správního obvodu zasahuje zóna havarijního plánování, držiteli povolení, Ministerstvu vnitra a Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Při předávání vnějšího havarijního plánu a výpisů z něj v příslušných okresech se postupuje podle odstavce 1.
Ustanovení společná a závěrečná
 
§ 5
(1) Havarijní plán okresu a vnější havarijní plán se zpracovávají a předávají vždy v listinné podobě. Vedle toho mohou být zpracovány a předány též v elektronické podobě.
(2) Revize havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu okresu se provádí minimálně každé 3 roky. Dojde-li ke změně mající dopad na zajištění havarijní připravenosti, provádí se změna havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu okresu bezodkladně.
 
§ 6
(1) Havarijní plán pro území hlavního města Prahy zpracovává hlavní město Praha.
(2) Havarijní plány okresů a vnější havarijní plány schválené ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky se uvedou do souladu s touto vyhláškou do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
(3) U nově budovaných zdrojů nebezpečí se vnější havarijní plán schvaluje nejpozději před
a) uvedením pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření do provozu,7)
b) prvním zavezením jaderného paliva do reaktoru u jaderného zařízení.8)
 
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
PhDr. Grulich v. r.
 
Příl.1
Obsah a způsob zpracování havarijního plánu okresu
Havarijní plán okresu zahrnuje havárie, které by mohly být důvodem k vyhlášení stavu ohrožení, ohrozit 10 a více osob, ohrozit rozsáhlý ekosystém, vyžadují nasazení několika složek integrovaného záchranného systému nebo je nutné uplatnit koordinovaný postup při jejich řešení.
Havarijní plán okresu obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část obsahuje mapy,9) grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby nasazení, směry šíření nebezpečí a operativní karty. Operativní karty vyjadřují jednoduchým způsobem zásady rychlého a účinného provádění záchranných prací a likvidace následků havárie v příslušných objektech s vyznačením důležitých informací.
Havarijní plán okresu se člení na:
A.
Informační část
(1) Charakteristika okresu
a) geografická,
b) demografická,
c) klimatická,
d) popis infrastruktury.
(2) Pro jednotlivé druhy havárií se uvedou skutečnosti zjištěné analýzou rizik
a) místo možného výskytu,
b) pravděpodobnost výskytu,
c) možný rozsah v závislosti na čase a dalších podmínkách,
d) ohrožení obyvatelstva,
e) možné škody,
f) možné následně vyvolané havárie,
g) zásady likvidace havárie,
h) potřebné množství sil a prostředků na likvidaci havárie,
i) popis struktury organizace havarijní připravenosti okresu, včetně uvedení kompetencí jejích složek,
j) popis systému vyrozumění a varování a předávání informací v rámci organizace havarijní připravenosti,
k) zásady asanace havárie s uvedením odpovědnosti za provedení.
(3) Při možnosti výskytu jednoho druhu havárie na více místech se u nejvýznačnější z nich podrobně popíše nejsložitější varianta a u ostatních se uvedou pouze odlišnosti a specifika.
(4) Havárie přesahující hranice okresu a havárie šířící se z jiných okresů se uvedou zvlášť.
B.
Operativní část
(1) Síly a prostředky k likvidaci havárií
a) složky integrovaného záchranného systému na území okresu:
1. název,
2. místa jejich dislokace a místa dislokace pracovišť a útvarů, které je nasazují,
3. síly a prostředky, s nimiž disponují,
4. odpovědnost za nasazení,
5. úkoly při likvidaci jednotlivých druhů havárií;
b) meziokresní pomoc a pomoc z celostátní úrovně:
1. pomoc poskytovaná sousedním okresům:
A. havárie, při nichž bude pomoc zpravidla realizována,
B. síly a prostředky určené k pomoci,
C. způsob povolání sil a prostředků určených k pomoci a jejich zapojení do likvidace havárie,
D. odpovědnost za vyslání,
2. pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních okresů:
A. havárie, při nichž bude zpravidla pomoc vyžadována,
B. síly a prostředky určené k pomoci,
C. způsob povolání sil a prostředků určených k pomoci a jejich zapojení do likvidace havárie,
D. odpovědnost za vyslání,
3. pomoc, která může být poskytnuta z celostátní úrovně:
A. havárie, při nichž bude zpravidla pomoc vyžadována,
B. síly a prostředky určené k pomoci,
C. způsob povolání sil a prostředků určených k pomoci a jejich zapojení do likvidace havárie,
D. odpovědnost za vyslání.
(2) Vyrozumění o havárii a předávání informací
a) způsoby předání prvotní informace o havárii,
b) systém předání informace základním a ostatním složkám integrovaného záchranného systému a jejich povolání,
c) způsob informování přednosty okresního úřadu a jeho poradního orgánu pro koordinovaný postup při likvidaci následků mimořádných událostí,
d) podávání informací o havárii sousedním okresním úřadům a dotčeným státním orgánům,
e) podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a veřejnosti,
f) činnost operačních středisek složek integrovaného záchranného systému.
(3) Řízení zásahu
a) kompetence k řízení zásahu,
b) podmínky, za nichž se předává řízení zásahu jiným složkám integrovaného záchranného systému,
c) předávání informací o průběhu zásahu,
d) způsoby řízení koordinovaného postupu přednostou okresního úřadu.
(4) Spojení
a) rádiové spojení,
b) telefonní spojení,
c) ostatní a náhradní spojení.
(5) Monitoring - umístění, způsob provozování, vyhodnocování a využívání monitoringu
a) pro potřeby zjišťování havárií,
b) hydrometeorologické situace,
c) znečištění životního prostředí.
(6) Havarijní informační systém
a) způsoby provozování,
b) způsob využití při havárii.
(7) Způsoby asanace jednotlivých druhů havárií
a) způsoby asanace,
b) odpovědnost za provedení asanace,
c) složky provádějící asanaci,
d) skládky a spalovny nebezpečných látek,
e) dozor nad asanačními pracemi.
(8) Operativní část havarijního plánu okresu se případně doplní o další údaje potřebné pro funkčnost havarijního plánu okresu.
C.
Druhy plánů konkrétních činností
(1) Traumatologický plán - systém zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám.
(2) Dokumentace plošného pokrytí jednotkami požární ochrany
a) ohodnocení katastrálních území a vybraných objektů stupněm a kategorií požárního nebezpečí,
b) zabezpečení území požadovaným množstvím sil a prostředků jednotek požární ochrany podle charakteru požárního nebezpečí.
(3) Poplachový plán integrovaného záchranného systému - jako poplachový plán integrovaného záchranného systému se využije požární poplachový plán okresu.10)
(4) Plán varování obyvatelstva
a) prostředky pro varování obyvatelstva,
b) způsoby varování obyvatelstva o možném nebezpečí,
c) druhy varovných signálů a jejich význam,
d) předání informací o nutné činnosti obyvatelstva,
e) způsoby informování o ukončení ohrožení,
f) odpovědnost za provedení.
(5) Plán ukrytí obyvatelstva
a) zásady zabezpečení ukrytím,
b) přehled úkrytů na území okresu podle typu,
c) odpovědnost za provedení.
(6) Plán individuální ochrany obyvatel
a) prostředky individuální ochrany, včetně improvizovaných,
b) místa uskladnění,
c) systém výdeje prostředků pro individuální ochranu,
d) systém zpětného přebírání prostředků pro individuální ochranu,
e) odpovědnost za provedení.
(7) Plán evakuace obyvatelstva
a) zásady provádění evakuace,
b) předpokládané počty evakuovaných,
c) zabezpečení evakuace,
d) evakuační trasy,
e) přehled míst ubytování,
f) řízení evakuace,
g) odpovědnost za provedení.
(8) Plán nouzového přežití obyvatelstva
a) nouzové ubytování,
b) nouzové zásobování,
c) nouzové zdroje pitné vody,
d) nouzové základní služby obyvatelstvu,
e) nouzové dodávky energií,
f) organizování humanitární pomoci,
g) odpovědnost za provedení.
(9) Povodňový plán okresu.11)
(10) Plán mimořádných veterinárních opatření
a) přehled připravených mimořádných veterinárních opatření,
b) způsoby provádění,
c) síly a prostředky k zabezpečení,
d) odpovědnost za provedení.
(11) Plán veřejného pořádku a bezpečnosti
a) způsob zabezpečení,
b) činnost příslušných orgánů.
(12) Plán ochrany kulturních památek
a) přehled kulturních nemovitých a movitých památek,
b) způsoby zabezpečení ochrany před účinky havárií,
c) činnost příslušných orgánů,
d) odpovědnost za provedení.
(13) Informace podávané obyvatelstvu o zabezpečení havarijní připravenosti a o žádoucím chování obyvatelstva při vzniku havárie
a) stručný přehled rizik na území okresu a možné následky havárií,
b) přiměřené informace o způsobu varování obyvatelstva a předávání dalších informací v případě vzniku havárie,
c) přiměřené informace o připravených opatřeních k likvidaci následků havárií,
d) přiměřené informace o požadovaném chování obyvatelstva při jednotlivých druzích havárií a vyhlášená opatření,
e) přiměřená informace o zpracovaném havarijním plánu okresu,
f) podrobnosti, kde mohou být získány další důležité informace pro obyvatelstvo.
 
Příl.2
Obsah a způsob zpracování vnějšího havarijního plánu jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření
Pro potřeby řešení radiační havárie je území zóny havarijního plánování rozděleno na středový prostor a na zpravidla 16 pravidelných výsečí, které se nazývají sektory, podle vzoru uvedeného na obrázku č. 1. V závislosti na směru šíření následků radiační havárie a výsledcích monitorování budou v sektorech (jejich skupinách) uplatňována opatření stanovená vnějším havarijním plánem. Příslušná opatření zpracuje okresní úřad pro specifika jednotlivých sektorů. V okolí jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření je středový prostor, zpravidla kruhový, ve kterém budou uplatňována příslušná a předem stanovená opatření bez ohledu na směr šíření radioaktivních látek při radiační havárii a bez ohledu na výsledky monitorování radiační situace. Přesný průběh hranic sektorů a středového prostoru se přizpůsobí místním katastrálním, terénním a demografickým poměrům.
Ochranná opatření se formou plánů konkrétních činností plánují pro příslušné části zóny havarijního plánování. Vymezení velikosti zóny havarijního plánování stanovuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost12) na základě návrhu držitele povolení.13)
Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část obsahuje mapy,9) grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby nasazení, směry šíření apod.
Vnější havarijní plán se člení na:
A.
Informační část
(1) Informační část obsahuje
a) charakteristiku území, zejména demografickou, geografickou, klimatickou a popis infrastruktury,
b) sídelní celky, včetně přehledu počtu obyvatel,
c) výsledky analýz možných radiačních havárií a možné radiologické následky na obyvatelstvo, zvířata, životní prostředí,
d) systém klasifikace mimořádných událostí podle vnitřního havarijního plánu,
e) požadavky na ochranu obyvatelstva a životního prostředí ve vztahu k zásahovým úrovním při radiační havárii,14)
f) popis struktury organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování včetně uvedení kompetencí jejích složek,
g) popis systému vyrozumění a varování zahrnující vazby na držitele povolení a předávání informací v rámci organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování.
(2) Ke zpracování částí uvedených pod písmeny a) a b) se využije havarijní plán okresu.
B.
Operativní část
(1) Operativní část obsahuje přehled připravených opatření, která jsou prováděna po vyrozumění o podezření na vznik nebo o vzniku radiační havárie držitelem povolení. Okresní úřad rozpracovává řešení jednotlivých opatření v závislosti na předpokládané radiační situaci a její očekávané časové posloupnosti. Provedení jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na způsobu šíření radiační havárie.
(2) V operativní části se uvádí
a) úkoly příslušných správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému,
b) způsob koordinace řešení radiační havárie,
c) kritéria pro vyhlášení stavu ohrožení,
d) způsob zabezpečení informačních toků při řízení likvidace následků radiační havárie,
e) zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření následků radiační havárie mimo zónu havarijního plánování a systém napojení a spolupráce dotčených správních úřadů.
(3) Operativní část obsahuje způsoby, postupy a formy poskytování informací obyvatelstvu v zóně havarijního plánování, včetně jejich obsahu, a to
a) o charakteru možného ohrožení a opatřeních, která budou přijímána na ochranu obyvatelstva,
b) o skutečném ohrožení a o přijímaných opatřeních k jeho ochraně při vzniku radiační havárie.
C.
Plány konkrétních činností
Plány konkrétních činností se zpracovávají zejména pro problematiky:
a) vyrozumění,
b) varování obyvatelstva,
c) zásahu složek integrovaného záchranného systému,
d) ukrytí obyvatelstva,
e) jodové profylaxe,
f) evakuace osob,
g) individuální ochrany osob,
h) dekontaminace,
i) monitorování,
j) regulace pohybu osob, regulace dopravy,
k) zdravotnické pomoci,
l) opatření k ochraně hospodářských zvířat,
m) regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody znečistěných radionuklidy,
n) opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti,
o) zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti.
Vyrozumění
(1) Vyrozuměním se rozumí neprodlené předání informace o podezření na vznik nebo o vzniku radiační havárie.
(2) Pro potřeby vyrozumění se zpracovává plán vyrozumění, který obsahuje
a) jména a názvy institucí, adresy a způsoby kontaktního spojení na
1. operační střediska působící na území okresu,
2. příslušné pověřené pracovníky okresního úřadu,
3. příslušné pracovníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,
4. další okresní úřady v zóně havarijního plánování a operační střediska na jejich území, případně další okresní úřady dotčené plánovanými opatřeními,
5. další dotčené územní správní úřady,
6. dotčené ústřední správní úřady a operační střediska s celostátní působností;
b) potřebný výpis ze systému vyrozumění zabezpečovaného držitelem povolení.
(3) V plánu vyrozumění se u každé zasahující složky integrovaného záchranného systému a pověřených pracovníků okresních úřadů a jiných územních správních úřadů uvede základní činnost prováděná po vyrozumění (např. vyhlášení poplachu, zabezpečení svozu apod.).
Varování obyvatelstva
Pro potřeby varování obyvatelstva se zpracuje plán varování obyvatelstva, který vychází z podkladů o varování zabezpečovaném držitelem povolení a dále obsahuje
a) způsob varování obyvatelstva, včetně popisu činnosti, kterou má obyvatelstvo po varování vykonat,
b) náhradní způsob varování obyvatelstva jinými prostředky.
Zásah složek integrovaného záchranného systému
(1) Pro potřebu povolání předurčených sil a prostředků se zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému, který obsahuje
a) seznam složek integrovaného záchranného systému, určených k plnění úkolů při radiační havárii, radiační nehodě nebo jiné mimořádné události na jaderném zařízení nebo pracovišti s velmi významným zdrojem ionizujícího záření,
b) způsob vyrozumění a povolání těchto složek,
c) vybavenost ochrannými a technickými prostředky,
d) předurčenost k plnění konkrétních úkolů,
e) pravděpodobnou lokalitu jejich nasazení,
f) trasu příjezdu a odjezdu.
(2) Pro potřeby nasazení předurčených sil a prostředků se zpracuje plán jejich nasazení, který obsahuje
a) konkrétní možné nasazení,
b) plněné úkoly,
c) způsob řízení zásahu,
d) maximální dobu nasazení vzhledem k možnému ohrožení zdraví,
e) materiální, technické a zdravotnické zabezpečení složek,
f) způsob provádění dekontaminace a dozimetrické kontroly.
Ukrytí obyvatelstva
(1) Ukrytím obyvatelstva se rozumí neodkladné ochranné opatření, které se zavádí za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.15)
(2) Pro potřeby ukrytí se zpracuje plán ukrytí, který obsahuje
a) zásady a způsoby vhodného ukrytí osob v zóně havarijního plánování (v bydlišti, zaměstnání, ve školských, zdravotnických a v dalších zařízeních),
b) zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí.
Jodová profylaxe
(1) Jodová profylaxe se zavádí za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.16)
(2) Pro potřeby jodové profylaxe se zpracuje plán jodové profylaxe, který stanoví počty profylaktik, způsoby distribuce, obměny a použití jodové profylaxe.
Evakuace osob
(1) Evakuace osob se provádí za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.15)
(2) Pro potřeby evakuace osob se zpracuje evakuační plán. Evakuace osob se v plánu připravuje pro středový prostor i pro další části zóny havarijního plánování v sektorech pro 16 variant směru větru (v osách výsečí). Evakuační plán obsahuje zejména
a) seznam sil a prostředků, které zabezpečí evakuaci,
b) způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání,
c) počty osob k evakuaci a místa, odkud a kam budou evakuovány,
d) systém řízení hromadné evakuace a samovolné evakuace,
e) popis evakuačního zavazadla,
f) systém evidence evakuovaných osob,
g) evakuační trasy a jejich zabezpečení,
h) systém monitorování evakuovaných osob, včetně dekontaminačních stanovišť,
i) přehled nouzového ubytování evakuovaných a způsoby jejich zásobování.
Individuální ochrana osob
Pro potřeby individuální ochrany osob se zpracuje plán individuální ochrany, který obsahuje
a) možnosti a způsob použití improvizovaných prostředků individuální ochrany,
b) přehled prostředků civilní ochrany (pokud se jejich použití předpokládá),
c) místa uložení prostředků a způsob jejich distribuce,
d) způsoby použití a likvidace použitého materiálu.
Dekontaminace
Pro potřeby dekontaminace se zpracuje plán dekontaminace, který obsahuje
a) seznamy stanovišť a objektů pro provedení dekontaminace,
b) možné způsoby provedení dekontaminace osob, objektů, dopravních a jiných prostředků a území v zóně havarijního plánování,
c) síly a prostředky pro dekontaminaci, způsob jejich vyrozumění a nasazení,
d) způsoby radiační kontroly po provedení dekontaminace,
e) způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby.
Monitorování
V této části se uvedou způsoby předávání zpráv o výsledcích monitorování z radiační a monitorovací sítě České republiky a od držitele povolení.
Regulace pohybu osob
Pro potřeby regulace pohybu osob se zpracuje plán regulace pohybu osob, který obsahuje
a) stanovení hranic uzavřeného prostoru,
b) určení vstupních a výstupních míst,
c) možné způsoby regulace pohybu osob,
d) síly a prostředky pro zabezpečení regulace pohybu osob a vozidel, jejich vyrozumění, nasazení a odpovědnost za provedení úkolů,
e) úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel.
Zdravotnická pomoc
Pro potřeby zabezpečení odborného lékařského vyšetření a odborné lékařské péče se zpracuje traumatologický plán radiační havárie, který obsahuje
a) zásady a postupy při realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu a osobám zabezpečujícím opatření ke snížení ozáření a záchranné práce, které byly v souvislosti s radiační havárií ozářeny (zevní ozáření, vnitřní kontaminace) nebo postiženy kombinací polytraumat,
b) způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému, případně ukrytému obyvatelstvu.
Opatření k ochraně hospodářských zvířat
(1) Pro potřebu ochrany hospodářských zvířat při radiační havárii se zpracovává havarijní veterinární plán.
(2) Havarijní veterinární plán obsahuje
a) stavy a umístění hospodářských zvířat,
b) opatření připravená pro jejich přežití a způsob jejich zabezpečení,
c) hospodářské zvířectvo určené k evakuaci, jeho počty, trasy přesunu, způsoby ošetřování a místa jeho následného umístění, způsoby veterinárního třídění a dekontaminace,
d) opatření vůči hospodářskému zvířectvu zasaženému radiační havárií, včetně likvidace uhynulých zvířat.
Regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody
Pro regulaci distribuce a požívání se zpracuje plán regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, který obsahuje
a) způsoby kontroly znečištění potravin, krmiv a vody radionuklidy,
b) způsob vydání pokynu k regulaci,
c) varianty možné regulace,
d) způsob likvidace potravin a krmiv znečištěných radionuklidy,
e) způsob zajištění a distribuce nezávadných potravin, vody a krmiv.
Opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti
Pro potřeby realizace opatření vůči zemřelým osobám v zamořené oblasti se zpracuje plán zacházení se zemřelými osobami v zamořené oblasti, který obsahuje
a) způsob vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace,
b) způsob zacházení s kontaminovanými tělesnými ostatky zemřelých osob,
c) stanovení způsobu pohřbení.
Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti
V souvislosti se vznikem mimořádné události na jaderném zařízení může dojít ke značnému narušování veřejného pořádku a bezpečnosti. Pro potřebu udržení veřejného pořádku a bezpečnosti se zpracuje plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, který obsahuje
a) způsoby zabezpečení,
b) činnost příslušných orgánů.
Vzor nejčastějšího členění území zóny havarijního plánování1) § 10 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.
2) § 3 odst. 1 vyhlášky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
3) § 5 odst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 254/1994 Sb. a zákona č. 18/1997 Sb.
4) § 2 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
5) § 2 písm. m) a § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb. § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování.
6) § 19 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb.
7) § 2 písm. h) body 2 až 4 zákona č. 18/1997 Sb.
8) § 2 písm. h) bod 1 zákona č. 18/1997 Sb.
9) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
10) § 26 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
11) § 4 nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi.
12) § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 18/1997 Sb.
13) § 17 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb. § 1 nařízení vlády č. 11/1999 Sb.
14) § 64 až 66 vyhlášky č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.
15) § 65 vyhlášky č. 184/1997 Sb.
16) § 64 a 65 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Související dokumenty