374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Schválený:
374/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2009
o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 3, § 17 odst. 4, § 18 odst. 6, § 20 odst. 4, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 29 odst. 2, § 37 odst. 4, § 47 odst. 2 a 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 2, § 50 odst. 1 a § 54 odst. 3 zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a) vzor tiskopisu a obsah příloh žádosti o
1. povolení k činnosti platební instituce,
2. zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu,
3. povolení k činnosti instituce elektronických peněz,
4. zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
5. souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo k ovládnutí instituce elektronických peněz,
b) způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce a instituce elektronických peněz,
c) pravidla pro výpočet výše kapitálu a pro výpočet kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které platební instituce může při výpočtu kapitálové přiměřenosti uplatňovat,
d) aktiva, do kterých může investovat platební instituce, instituce elektronických peněz a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu (dále jen „investiční omezení“),
e) uveřejňování informací institucí elektronických peněz a
f) vzory tiskopisů a obsah příloh některých oznámení podávaných platební institucí a poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu2), anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
c) finanční institucí osoba, která není institucí podle písmene h) a která jako svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly, anebo členské podíly, v právnických osobách nebo vykonává některou z činností, které může vykonávat banka, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle jiných právních předpisů, včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti,
d) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle jiného právního předpisu3) účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím takto ověřená účetní závěrka,
2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
e) hybridní platební institucí platební instituce, která vykonává i jiné činnosti než činnosti uvedené v § 8 zákona,
f) informací o osobách úzce propojených4) seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, v němž má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvedou údaje o těchto osobách podle písmene l) a předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením,
g) informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě, včetně příslušného technického vybavení,
h) institucí
1. banka nebo zahraniční banka,
2. spořitelní a úvěrní družstvo,
3. instituce elektronických peněz nebo zahraniční instituce elektronických peněz,
4. obchodník s cennými papíry, který splňuje podmínky uvedené v § 8a odst. 1, 2, anebo 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
i) kapitálovou investicí účastnický cenný papír, obchodní podíl, členský podíl, anebo obdobná majetková hodnota, anebo pohledávka z vkladu, úvěru, půjčky, anebo jiná pohledávka, jejíž splacení je vázáno podmínkou podřízenosti5),
j) obchodním plánem
1. u platební instituce nebo instituce elektronických peněz skutečně zamýšlený a realistický plán na první 3 roky činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu6) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, nebo
2. u poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu skutečně zamýšlený a realistický plán na prvních 12 měsíců činnosti spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven,
k) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti7) týkající se
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast,
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení instituce elektronických peněz,
4. případné podpory instituce elektronických peněz dodatečným vlastním kapitálem, pokud to bude potřebné pro rozvoj činnosti nebo udržení činnosti,
5. dohod s jinými společníky instituce elektronických peněz,
6. rozvoje činnosti instituce elektronických peněz ve vztahu ke stávajícímu obchodnímu plánu, politiky rozdělování zisku či úhrady ztráty, způsobu financování dalšího rozvoje, řídicího a kontrolního systému a případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje; to neplatí, pokud kvalifikovaná účast nepřesahuje 20 %,
l) údaji o osobě
1. u právnické osoby obchodní firma, anebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
2. u fyzické osoby jméno, anebo jména, a příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
m) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a popis vykonávané činnosti,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
n) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, popřípadě získané tituly a
2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro činnost platební instituce nebo instituce elektronických peněz s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a popřípadě získaných titulů.
 
ČÁST DRUHÁ
POVOLENÍ, REGISTRACE, SOUHLAS A ZÁPIS
  
HLAVA I
PLATEBNÍ INSTITUCE
Žádost o povolení k činnosti
(K § 9 odst. 3 zákona)
 
§ 3
(1) Žádost o povolení k činnosti platební instituce se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.
(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informace související s činností žadatele jsou
a) originál úplného znění zakladatelských dokumentů8),
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání,
c) originály dokladů o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů,
d) finanční výkazy a
e) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.
(3) Přílohami obsahujícími informace související s činností platební instituce jsou
a) obchodní plán podle § 2 písm. j) bodu 1 podložený reálnými ekonomickými propočty,
b) strategie rozvoje činnosti, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům,
c) popis řídicího a kontrolního systému obsahující zejména
1. návrh organizačního uspořádání s vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
2. zásady strategického a operativního řízení,
3. zásady systému řízení rizik včetně zásad souvisejících s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
4. zásady systému vnitřní kontroly,
5. předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti platební instituce, a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností včetně postupů pro zřizování a využívání poboček,
6. návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního systému a statisticko-evidenčních systémů, a bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační systém a
d) návrh vnitřních předpisů upravujících zabezpečení ochrany peněžních prostředků podle § 20 zákona svěřených za účelem provedení platební transakce.
(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě9) žadatele, jakož i o vedoucí osobě, která skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb žadatele, k prokázání důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti těchto osob, jsou
a) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu,
b) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby a
c) originál dokladu o bezúhonnosti každé vedoucí osoby.
(5) Přílohami obsahujícími informace o osobě s kvalifikovanou účastí7) na žadateli a o osobě úzce propojené s žadatelem jsou
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, každé osoby uvedené v písmeně a), včetně uvedení funkce této osoby, a dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, vyplněný v bodech 1 a 6 až 11 za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
c) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný v bodech 1 a 6 až 11 za každou fyzickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli a každou fyzickou osobu, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,
d) originál dokladu o bezúhonnosti každé osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, každé osoby uvedené v písmeně a),
e) originál dokladu o oprávnění k podnikání každé osoby uvedené v písmeně a),
f) finanční výkazy každé osoby uvedené v písmeně a),
g) informace o osobách úzce propojených s žadatelem a
h) originál písemného stanoviska orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání žadatele, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, nad kterou je takový dohled vykonáván ve státě jejího sídla.
 
§ 4
(1) Žadatel, který má v úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, předkládá kromě informací podle § 3 rovněž informaci o
a) řídicím a kontrolním systému z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu uplatňovaném obchodním zástupcem,
b) způsobu zajištění kontroly dodržování souladu činností obchodního zástupce s platnými právními předpisy a povolením k činnosti platební instituce včetně způsobu zajištění kontroly kvality poskytovaných platebních služeb obchodním zástupcem,
c) způsobu a periodicitě poskytování podkladů obchodním zástupcem pro zajištění informační povinnosti platební instituce vůči České národní bance,
d) způsobu zajištění školení obchodního zástupce k zajištění požadované kvality poskytovaných platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,
e) kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti obchodního zástupce, který je fyzickou osobou, a vedoucí osoby obchodního zástupce, který je právnickou osobou, včetně seznamu dokladů, které bude platební instituce vyžadovat pro tyto účely od obchodního zástupce,
f) způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé osoby uvedené v písmeně e),
g) způsobu uchování, evidování a aktualizování údajů o každé osobě uvedené v písmeně e).
(2) Žadatel dále předkládá návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a obchodním zástupcem.
  
HLAVA II
POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU
 
§ 5
Žádost o zápis do registru
(K § 37 odst. 4 zákona)
(1) Žádost o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 a 3.
(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou
a) originál úplného znění zakladatelských dokumentů8),
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání,
c) originál dokladu o bezúhonnosti
1. za každou vedoucí osobu a
2. za žadatele, je-li fyzickou osobou.
(3) Přílohami obsahujícími informace související s činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou
a) obchodní plán podle § 2 písm. j) bodu 2 podložený reálnými ekonomickými propočty,
b) popis opatření, jimiž bude zajištěno dodržení limitů stanovených v § 36 odst. 2 zákona,
c) strategie rozvoje činnosti, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu, a
d) návrh vnitřních předpisů upravujících zabezpečení ochrany peněžních prostředků podle § 20 zákona svěřených za účelem provedení platební transakce.
  
HLAVA III
INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
 
§ 6
Žádost o povolení k činnosti
(K § 47 odst. 2 zákona)
(1) Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.
(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informace související se stávající a budoucí činností žadatele jsou
a) originál úplného znění zakladatelských dokumentů8),
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání,
c) originály dokladů o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a o rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
d) finanční výkazy,
e) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti, a
f) originál písemného stanoviska orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání žadatele, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba se sídlem mimo členský stát, nad kterou je takový dohled vykonáván ve státě jejího sídla.
(3) Přílohami obsahujícími informace související s činností instituce elektronických peněz jsou
a) obchodní plán podle § 2 písm. j) bodu 1 podložený reálnými ekonomickými propočty,
b) strategie rozvoje činnosti, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům,
c) popis řídicího a kontrolního systému obsahující zejména
1. návrh organizačního uspořádání s vymezením působností a rozhodovacích pravomocí, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
2. zásady strategického a operativního řízení,
3. zásady systému řízení rizik včetně zásad souvisejících s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
4. zásady systému vnitřní kontroly,
5. předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností, a
6. návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního systému a statisticko-evidenčních systémů, a bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační systém.
(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách9) žadatele jsou
a) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu,
b) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby a
c) originál dokladu o bezúhonnosti každé vedoucí osoby.
(5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí7) na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, každé osoby uvedené v písmeně a) včetně uvedení funkce této osoby a dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, vyplněný v bodech 1 a 6 až 11 za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
c) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, vyplněný v bodech 1 a 6 až 11 za každou fyzickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli a každou fyzickou osobu, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,
d) originál dokladu o bezúhonnosti každé osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, každé osoby uvedené v písmeně a),
e) originál dokladu o oprávnění k podnikání každé osoby uvedené v písmeně a),
f) finanční výkazy každé osoby uvedené v písmeně a) a
g) informace o osobách úzce propojených s žadatelem.
 
§ 7
Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti
(K § 47 odst. 2 zákona)
(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 4.
(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informace související se stávající a budoucí činností žadatele jsou
a) originál dokladu o oprávnění k podnikání,
b) originál dokladu o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
c) finanční výkazy,
d) informace o osobách úzce propojených s žadatelem,
e) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem10) k instituci elektronických peněz, minimálně však k osobám, které jsou vedoucími osobami, anebo členy dozorčí rady, instituce elektronických peněz,
f) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na instituci elektronických peněz a skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,
g) originál písemného stanoviska orgánu, který vykonává dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled ve státě jeho sídla vykonáván, a
h) strategický záměr.
(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, předkládá s žádostí dále
a) originál dokladu o bezúhonnosti a
b) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, vyplněný v bodech 1 a 6 až 11 za tuto osobu.
(4) Je-li žadatelem právnická osoba, předkládá s žádostí dále
a) seznam osob, které jsou řídicím orgánem, anebo členem řídicího orgánu, žadatele včetně uvedení funkce každé osoby,
b) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, vyplněný v bodech 1 a 6 až 11 za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a) a
c) originál dokladu o bezúhonnosti za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a).
 
§ 8
Žádost o předchozí souhlas k ovládnutí
(K § 47 odst. 2 zákona)
(1) Osoba nebo osoby žádající o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti s tím, aby se staly osobami ovládajícími11) instituci elektronických peněz, postupují podle § 7 a zdůvodní svůj záměr.
(2) Osoba nebo osoby žádající o souhlas s tím, aby se staly osobami ovládajícími instituci elektronických peněz na základě smlouvy12), podávají žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(3) Přílohami k žádosti podle odstavce 2 jsou
a) návrh smlouvy,
b) zdůvodnění záměru,
c) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům, je-li uzavřena ovládací smlouva,
d) strategický záměr podle § 2 písm. k) bodu 6,
e) doklady uvedené v § 7 odst. 2 písm. a), c) a d) a odst. 3 a 4 a
f) originál písemného stanoviska orgánu, který vykonává dohled nad žadatelem, k záměru žadatele stát se osobou ovládající instituci elektronických peněz se sídlem v České republice, je-li žadatelem osoba se sídlem mimo členský stát, nad kterou je takový dohled vykonáván ve státě jejího sídla.
 
§ 9
Zvláštní ustanovení k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti a k ovládnutí
(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, a s žádostí předkládá pouze originál písemného stanoviska podle § 7 odst. 2 písm. g) a ostatní listinné dokumenty a doklady uvedené v § 7 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v příloze žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny.
(2) Pro žadatele o ovládnutí instituce elektronických peněz platí obdobně odstavec 1 s tím, že žádost podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, a s žádostí předkládá pouze originál písemného stanoviska podle § 8 odst. 3 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a doklady uvedené v § 8 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v příloze žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu zůstávají beze změny.
(3) Pokud je žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo k ovládnutí této osoby právnická osoba, která je institucí, finanční institucí, anebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, se sídlem v členském státě a podléhá dohledu příslušného orgánu ve státě jejího sídla a tento orgán, není-li tímto orgánem Česká národní banka, sdělí České národní bance, že nemá námitky k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, předkládá žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, a s žádostí předkládá pouze originál dokladu o oprávnění k podnikání, strategický záměr a originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.
(4) Má-li žadatel nabýt kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz prostřednictvím instituce, finanční instituce nebo jiné osoby vykonávající činnost na finančním trhu, se sídlem v členském státě, a nad touto osobou je vykonáván dohled ve státě jejího sídla, předkládá žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Není-li dohled vykonáván Českou národní bankou, předkládá žadatel pouze originál pravomocného rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k ovládnutí osoby, jejímž prostřednictvím má žadatel nabýt kvalifikovanou účast. Není-li takové rozhodnutí vydáváno, předkládá žadatel vyjádření příslušného orgánu dohledu, že se stal ovládající osobou v souladu s právem a že tento orgán dohledu nemá námitky proti nabytí kvalifikované účasti.
  
HLAVA IV
VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU
 
§ 10
Žádost o zápis do registru
(K § 54 odst. 3 zákona)
(1) Žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 a 3.
(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou
a) originál úplného znění zakladatelských dokumentů8),
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání,
c) originál dokladu o bezúhonnosti
1. za každou vedoucí osobu a
2. za žadatele, je-li fyzickou osobou.
(3) Přílohami obsahujícími informace související s činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou
a) obchodní plán podle § 2 písm. j) bodu 2, který je v souladu s podmínkami podle § 53 odst. 2 zákona, podložený reálnými ekonomickými propočty,
b) strategie rozvoje činnosti, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu, a výčet věcných oblastí, ve kterých se budou elektronické peníze používat,
c) popis opatření, jimiž žadatel zajistí dodržení podmínky, že platební prostředek vydaný držiteli uchovává elektronické peníze nejvýše v částce odpovídající 150 eurům,
d) v souladu s tím, podle kterého ustanovení zákona hodlá žadatel vydávat elektronické peníze,
1. popis opatření, jimiž bude zajištěno dodržení limitů stanovených v § 53 odst. 2 písm. a) zákona,
2. popis okruhu příjemců elektronických peněz podle jejich vztahu k vydavateli podle § 53 odst. 2 písm. b) bodu 1 nebo 2 zákona, nebo
3. vymezení prostoru, ve kterém hodlá poskytovat své služby podle § 53 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona,
e) popis procesu vydávání, používání, uchovávání a zúčtování elektronických peněz včetně jejich zpětné výměny,
f) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního systému a statisticko- evidenčních systémů, a bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační systém,
g) popis opatření proti neoprávněnému zásahu do systému elektronických peněz nebo proti jeho zneužití a
h) popis zdrojů, ze kterého bude patrné, že vydavatel nebude financovat vydávání elektronických peněz z peněžních prostředků přijatých od držitele za účelem jejich okamžité výměny za elektronické peníze.
 
ČÁST TŘETÍ
NĚKTERÉ PODMÍNKY VÝKONU ČINNOSTI
  
HLAVA I
POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM
Díl 1
Řídicí a kontrolní systém platební instituce
(K § 18 odst. 6 zákona)
Předpoklady řádné správy a řízení
 
§ 11
(1) Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby pokrýval veškeré její činnosti a v případě hybridní platební instituce pokrýval zejména činnosti podle § 8 zákona. Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce je vždy také systém vnitřních zásad a postupů k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
(2) Platební instituce využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji prostředí, v němž podniká.
(3) Platební instituce zajistí, aby byl řídicí a kontrolní systém přiměřený rozsahu, povaze a složitosti činností, a vždy zajišťuje
a) trvalý soulad s podmínkami, za kterých bylo platební instituci uděleno povolení k výkonu činnosti, a dalšími stanovenými požadavky a pravidly,
b) řádný a obezřetný výkon činností a efektivnost při naplňování strategie podnikání a
c) dostatečnost a spolehlivost informací používaných pro rozhodování a výkon dalších činností platební instituce.
 
§ 12
(1) Platební instituce zajistí, aby řídicí a kontrolní systém plnil stanovené funkce také v případě výkonu činnosti prostřednictvím obchodních zástupců a dalších osob (dále jen „outsourcing“).
(2) Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby sjednání outsourcingu neomezilo soulad činností, které jsou předmětem outsourcingu, s právními předpisy, možnost jejich kontroly platební institucí, plnění informačních povinností vůči České národní bance, výkon dohledu včetně případné kontroly skutečností, podléhajících dohledu, u poskytovatele outsourcingu a provedení auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených právními předpisy.
(3) Platební instituce zajistí, aby smlouva upravující outsourcing, včetně jejích změn, byla uzavřena způsobem, který umožňuje zachycení jejího obsahu a určení osob, které ji uzavřely.
 
§ 13
(1) Platební instituce prokazatelně promítne požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém a postupy k jejich naplňování do strategií, organizačního řádu, plánů a dalších vnitřně stanovených zásad a postupů platební instituce (dále jen „vnitřní předpisy“).
(2) Platební instituce stanoví postup pro přijímání a změny vnitřních předpisů a zajistí, aby vnitřní předpisy a uplatňované postupy byly pravidelně vyhodnocovány a případně upravovány.
(3) Platební instituce zajistí, aby všichni zaměstnanci byli s vnitřními předpisy v potřebném rozsahu seznámeni a postupovali v souladu s nimi.
(4) Platební instituce promítne k naplnění předpokladu řádné správy a řízení do vnitřních předpisů vybrané uznávané a osvědčené principy a postupy vydávané uznávanými osobami a využívané při činnostech obdobného charakteru (dále jen „uznávané standardy“) a soustavně je uplatňuje. Platební instituce pravidelně prověřuje, zda jí zvolené a uplatňované uznávané standardy jsou nadále vhodné a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jejích činností a případně zjištěné nedostatky odstraní.
(5) Řídicí a kontrolní systém platební instituce zajistí, aby byla jasně stanovena oprávnění ke schvalování a podpisování dokumentů v rámci činnosti platební instituce a veškeré relevantní schvalovací a rozhodovací procesy a kontrolní činnosti včetně souvisejících odpovědností, pravomocí a vnitřních předpisů bylo možné zaznamenávat, uchovávat a zpětně získat.
 
§ 14
(1) Představenstvo, anebo jiný orgán nebo osoba s obdobnou působností (dále jen „řídicí orgán“), zajistí vytvoření funkčního a efektivního řídicího a kontrolního systému platební instituce a odpovídá za jeho soustavné udržování a uplatňování.
(2) Řídicí orgán zajistí stanovení strategie podnikání včetně kontrolovatelných cílů a zásad jejího naplňování, včetně rozpracování postupů pro naplňování strategie a každodenního řízení výkonu činnosti platební instituce.
(3) Řídicí orgán zajistí stanovení a udržování funkčního a efektivního organizačního uspořádání včetně oddělení neslučitelných činností a zamezování vzniku možných střetů zájmů.
(4) Řídicí orgán zajistí vytvoření a udržování funkčního a efektivního informačního systému včetně systému vnitřních hlášení a statisticko-evidenčních systémů tak, aby poskytoval spolehlivé a dostatečné informace.
 
§ 15
(1) Řídicí orgán zajistí stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování zaměstnanců; součástí zásad je též požadavek, aby veškeré činnosti prováděli kvalifikovaní zaměstnanci s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.
(2) Řídicí orgán zajistí stanovení jednoznačně formulovaných etických zásad a předpokládaných modelů chování a jednání zaměstnanců v souladu s těmito zásadami a jejich prosazování.
(3) Řídicí orgán zajistí, aby všichni zaměstnanci rozuměli své úloze v řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému zapojili.
(4) Řídicí orgán zajistí uplatňování takových způsobů a metod řízení, které vedou k zamezení nežádoucím postupům, zejména upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s naplňováním strategie podnikání, systému odměňování, který je nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu nebo jiných nevhodných stimulech, anebo není dostatečně transparentní, nebo jiným postupům, které umožňují nebo by mohly umožnit zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků.
 
§ 16
(1) Řídicí orgán schvaluje a pravidelně vyhodnocuje strategii podnikání, organizační uspořádání, strategii řízení rizik, strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností, strategii rozvoje informačního systému, zásady systému vnitřní kontroly a bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systém.
(2) Řídicí orgán schvaluje nové produkty, činnosti a systémy mající pro platební instituci zásadní význam a soustavu limitů, kterou platební instituce bude používat pro usměrňování rizik, ledaže tyto pravomoci řídicí orgán přenesl na jím určené výbory.
(3) Řídicí orgán schvaluje věcné, organizační, personální a další zajištění řízení rizik, výkonu compliance (§ 25) a vnitřního auditu, včetně předmětu a cílů jejich činnosti. Řídicí orgán schvaluje plány činnosti vnitřního auditu.
(4) Řídicí orgán včas vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou mu předkládána zejména z příslušných řídicích úrovní, v rámci výkonu řízení rizik, compliance a vnitřního auditu, statutárním auditorem13) nebo auditorskou společností14) (dále jen „auditor“) nebo příslušnými orgány dohledu. Na základě těchto vyhodnocení přijímá řídicí orgán odpovídající opatření, která jsou realizována bez zbytečného odkladu.
(5) Řídicí orgán alespoň jednou ročně vyhodnocuje celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému a zajistí případné kroky k nápravě zjištěných nedostatků.
 
§ 17
(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce umožňuje včasné rozpoznávání střetů zájmů a oblastí jejich možného vzniku a zahrnuje odpovídající postupy pro omezování střetů zájmů a oddělení neslučitelných činností.
(2) Orgánům, zaměstnancům, útvarům a výborům, pokud jsou zřízeny, jsou na všech řídicích a organizačních úrovních přidělovány odpovědnosti a pravomoci tak, aby bylo dostatečně zamezeno vzniku možného střetu zájmů.
(3) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby byla zajištěna odpovídající nezávislost a zamezení střetům zájmů při výkonu kontrolních činností.
(4) Oblasti střetu zájmů a oblasti jejich možného vzniku jsou předmětem nezávislého prověřování.
 
§ 18
(1) Platební instituce zajistí, aby příslušné orgány, zaměstnanci, útvary a výbory, pokud jsou zřízeny, měli pro své rozhodování a další stanovené činnosti k dispozici informace, které jsou spolehlivé a dostatečné.
(2) Platební instituce zajistí, aby řídicí orgán byl vždy informován
a) neprodleně v případech, kdy se likvidní situace platební instituce výrazně nepříznivě mění,
b) bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které by mohly významně nepříznivě ovlivnit finanční situaci platební instituce, včetně vlivů změn vnitřního či vnějšího prostředí, a
c) bez zbytečného odkladu o všech překročeních limitů ohrožujících dodržení akceptované míry podstupovaného rizika.
(3) Platební instituce zajistí, aby členům řídicího orgánu a dalším příslušným osobám v platební instituci byly soustavně k dispozici informace
a) o dodržování požadavků stanovených právními a vnitřními předpisy, včetně dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti a investičních omezení, a
b) o případných zjištěných významných rozdílech postupů platební instituce oproti požadavkům stanoveným právními a vnitřními předpisy.
 
§ 19
Platební instituce zajistí, aby propagační, marketingová a další sdělení a informace pro veřejnost byla vždy objektivní, jasná a neklamavá.
 
§ 20
(1) Systém platební instituce pro vytváření, kontrolu a předávání informací České národní bance je vytvořen a udržován tak, aby poskytoval informace aktuálně, spolehlivě a uceleně.
(2) Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou mechanismy vnitřní kontroly zajišťující úplnost a správnost veškerých výpočtů, údajů, výkazů a dalších informací předkládaných České národní bance. Postupy uplatňované pro vytváření, kontrolu a předávání informací České národní bance, včetně předkládání výkazů, jsou zpětně vysledovatelné.
Systém řízení rizik
 
§ 21
(1) Platební instituce zajistí soustavné řízení rizik spojených s činnostmi platební instituce včetně činností, které jsou předmětem outsourcingu.
(2) Platební instituce rozpoznává a řídí rizika spojená s novými produkty, činnostmi a systémy, přičemž zajistí, aby rozpoznávání rizik umožňovalo odhalovat nová rizika.
(3) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby poskytoval nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik.
(4) Řídicí a kontrolní systém platební instituce zohledňuje a zajišťuje soustavné řízení všech významných rizik, kterým je nebo může být vystavena s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti činnosti. Řízení rizik zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně budoucí strategie podnikání platební instituce.
 
§ 22
(1) V rámci strategie řízení rizik platební instituce stanoví zejména
a) vnitřní vymezení významných rizik, kterým je nebo může být platební instituce vystavena,
b) zásady řízení jednotlivých rizik,
c) akceptovanou míru podstupovaného rizika a
d) zásady pro sestavení a úpravy pohotovostního plánu pro případ krize likvidity a pro zajištění obnovitelnosti a kontinuity činností platební instituce v případě mimořádných událostí.
(2) Součástí řídicího a kontrolního systému jsou konkrétní postupy pro realizaci strategie řízení rizik.
(3) V rámci systému řízení rizik platební instituce stanoví kontrolní činnosti včetně kontrol dodržování stanovených postupů a limitů pro řízení rizik.
 
§ 23
(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby bylo zajištěno, že platební instituce udržuje ke krytí rizik, kterým je nebo může být vystavena, také přiměřený kapitál. Strategie a postupy pro řízení rizik a strategie a postupy pro udržování kapitálu ke krytí rizik jsou ucelené a propojené.
(2) Pokud celková míra podstupovaných rizik i při zohlednění vlivu mechanismů vnitřní kontroly (celkový rizikový profil) není přiměřeně kryta kapitálem nebo jiným způsobem, platební instituce přijme vhodná opatření k nápravě.
Systém vnitřní kontroly
 
§ 24
Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou zásady a postupy pro vnitřní kontrolu, která je součástí její běžné, zpravidla každodenní činnosti. Systém vnitřní kontroly platební instituce vždy zahrnuje
a) vhodné kontrolní mechanismy pro jednotlivé činnosti, včetně účetních a fyzických kontrol,
b) kontroly po linii řízení,
c) výkon compliance,
d) výkon vnitřního auditu a
e) sledování a vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému a jeho prvků.
 
§ 25
(1) Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou zásady a postupy pro výkon compliance, jejichž cílem je zejména zabezpečit
a) soulad vnitřních předpisů s právními předpisy,
b) vzájemný soulad vnitřních předpisů a
c) soulad činností s právními a vnitřními předpisy.
(2) Zásady a postupy pro compliance jsou ucelené a propojené.
 
§ 26
(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby byl zajištěn účinný výkon vnitřního auditu.
(2) Vnitřní audit vždy zahrnuje nezávislé prověření
a) dodržování požadavků a pravidel stanovených právními a vnitřními předpisy,
b) finančního řízení, řízení rizik, řízení kapitálu a řízení likvidity,
c) úplnosti, průkaznosti, správnosti a spolehlivosti vedení účetnictví,
d) dostatečnosti a spolehlivosti systému vnitřních hlášení, informací poskytovaných orgánům platební instituce, účetních a statistických informací a informací pro klienty,
e) spolehlivosti systému sestavování, kontroly a předkládání výkazů a dalších informací České národní bance a
f) dostatečnosti a spolehlivosti mechanismů vnitřní kontroly.
(3) Vnitřní audit musí informovat o zjištěných skutečnostech řídicí orgán platební instituce a dozorčí orgán, pokud takový orgán platební instituce má. V případě zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci platební instituce, musí dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčího orgánu, pokud takový orgán platební instituce má.
 
§ 27
(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby bylo zajištěno sledování a vyhodnocování jeho funkčnosti a efektivnosti a bylo prováděno průběžně na všech řídicích a organizačních úrovních.
(2) Nedostatky řídicího a kontrolního systému odhalené po linii řízení, v rámci vnitřního auditu nebo na základě jiné vnitřní kontroly, auditorem nebo jiným způsobem, musí být bez zbytečného odkladu oznámeny příslušné řídicí úrovni a urychleně řešeny.
(3) Významné nedostatky řídicího a kontrolního systému musí být oznámeny řídicímu a dozorčímu orgánu, pokud takový orgán platební instituce má.
(4) Systém odhalování a ohlašování nedostatků řídicího a kontrolního systému musí být nastaven tak, aby umožňoval jejich včasnou nápravu. Účinnost přijatých opatření k nápravě je následně ověřována.
Díl 2
Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz
(K § 47 odst. 3 zákona)
 
§ 28
Předpoklady řádné správy a řízení
(1) Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz pokrývá veškeré její činnosti. Součástí řídicího a kontrolního systému instituce elektronických peněz je vždy také systém vnitřních zásad, pravidel a postupů k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
(2) Instituce elektronických peněz při naplňování požadavků stanovených na řídicí a kontrolní systém využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji prostředí, v němž podniká.
(3) Pro naplnění dalších předpokladů řádné správy a řízení postupuje instituce elektronických peněz podle § 11 až 20.
 
§ 29
Systém řízení rizik
Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz je nastaven tak, aby umožňoval soustavné řízení rizik. Pro naplnění dalších požadavků na systém a procesy řízení rizik postupuje instituce elektronických peněz podle § 21 až 23.
 
§ 30
Systém vnitřní kontroly
Instituce elektronických peněz vytvoří, udržuje a uplatňuje zásady a postupy pro vnitřní kontrolu, která je součástí její běžné, zpravidla každodenní, činnosti. Pro naplnění dalších požadavků na systém vnitřní kontroly postupuje instituce elektronických peněz podle § 24 až 27.
  
HLAVA II
KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST
Díl 1
Kapitálová přiměřenost platební instituce
(K § 17 odst. 4 zákona)
 
§ 31
Výpočet kapitálové přiměřenosti
Při výpočtu kapitálové přiměřenosti platební instituce se porovnává výše kapitálu podle § 32 až 37 a výše kapitálového požadavku ke krytí rizik podle § 38 až 42 stanoveného přístupem, který je platební instituce oprávněna používat.
 
§ 32
Vymezení kapitálu
(1) Kapitál se stanoví při dodržení limitů podle § 37 jako součet původního kapitálu a dodatkového kapitálu snížený o odčitatelné položky.
(2) Kapitál je odvozen z rozvahy platební instituce. Položky zahrnované do kapitálu nesmí být zohledněny vícekrát a jejich výše musí být stanovena po snížení o případné závazky z daňových povinností.
(3) Původní kapitál musí být platební instituci okamžitě a neomezeně k dispozici pro krytí ztrát z rizik, kterým je vystavena.
(4) Součástí kapitálu nejsou jakékoli zisky nebo ztráty vzniklé z ocenění závazků platební instituce reálnou hodnotou v souvislosti se změnami úvěrového rizika platební instituce; jde o zisky nebo ztráty, které jsou součástí nerozděleného zisku z předchozích období, zisku za účetní období po zdanění, zisku za běžné účetní období uvedeného v mezitímní účetní závěrce, neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období, ztráty za běžné účetní období. Součástí kapitálu nejsou ani oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů při zajištění peněžních toků.
(5) Pokud platební instituce patří do stejné skupiny jako jiná platební instituce, instituce, investiční společnost nebo pojišťovna, nesmí do kapitálu zahrnout ty položky nebo jejich části, které jsou zahrnuty do kapitálu těchto osob.
(6) Hybridní platební instituce nesmí do kapitálu zahrnout ty položky nebo jejich části, které jsou použity pro výkon jiných činností, než jsou činnosti podle § 8 zákona, přičemž při výkonu těchto činností je hybridní platební instituce povinna udržovat určitou výši kapitálu podle jiných právních předpisů15).
 
§ 33
Původní kapitál
Původní kapitál tvoří splacený základní kapitál
a) snížený o nabyté vlastní podíly16), přičemž součástí této položky jsou také položky z obchodů s vlastními podíly, zejména z forwardů a opcí, snižující vlastní kapitál,
b) zvýšený o emisní ážio, přičemž součástí této položky je
1. splacené emisní ážio, které souvisí se splaceným základním kapitálem, a
2. emisní ážio vzniklé z obchodů s vlastními podíly,
c) zvýšený o rezervní fondy a nerozdělený zisk, přičemž tato položka je součtem položek v bodech 1 až 4 sníženým o položku v bodě 5
1. povinné rezervní a rizikové fondy,
2. ostatní fondy, které jsou vytvořeny z rozdělení zisku a lze je použít výhradně k úhradě ztráty uvedené v účetní závěrce platební instituce,
3. nerozdělený zisk z předchozích období uvedený v účetní závěrce platební instituce ověřené auditorem a schválené nejvyšším orgánem, o jehož rozdělení nejvyšší orgán nerozhodl a který nepřipadl na vypořádací podíly,
4. zisk za účetní období po zdanění uvedený v účetní závěrce platební instituce ověřené auditorem snížený o předpokládané dividendy a další předpokládané platby z rozdělení zisku,
5. neuhrazená ztráta z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období,
d) zvýšený o zisk za běžné účetní období uvedený v mezitímní účetní závěrce platební instituce ověřené auditorem snížený o předpokládané dividendy a další předpokládané platby z rozdělení zisku, pokud záměr doložený souhlasem auditora zahrnout tento zisk do původního kapitálu byl oznámen České národní bance, ledaže Česká národní banka ve lhůtě 1 měsíce ode dne doložení záměru se souhlasem auditora odmítne zahrnutí tohoto zisku do původního kapitálu, anebo ve lhůtě 1 měsíce od doložení záměru se souhlasem auditora informuje platební instituci, že si vyhrazuje právo odmítnout zahrnutí tohoto zisku do původního kapitálu ve lhůtě prodloužené o nejvýše 1 další měsíc a v této prodloužené lhůtě odmítne zahrnutí tohoto zisku do původního kapitálu,
e) zvýšený o výsledné kurzové rozdíly z konsolidace dat zahraniční pobočky, přičemž jsou-li tyto výsledné kurzové rozdíly negativní, odečtou se,
f) snížený o ztrátu za běžné účetní období,
g) snížený o goodwill,
h) snížený o nehmotný majetek jiný než goodwill a
i) snížený o oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li negativní.
 
§ 34
Dodatkový kapitál
Dodatkový kapitál tvoří
a) podřízený dluh a
b) oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů, pro něž existuje aktivní trh, zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li pozitivní. Oceňovací rozdíl je stanoven po snížení o případný závazek z odložené daně.
 
§ 35
Podřízený dluh
Pro vymezení podřízeného dluhu platí obdobně ustanovení vyhlášky upravující pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry o podřízeném dluhu A v kapitálu na individuálním základě17).
 
§ 36
Odčitatelné položky
Odčitatelné položky tvoří
a) hodnota kapitálové investice do
1. institucí,
2. pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou činností, nebo
3. ostatních finančních institucí, pokud přesahují 10 % základního kapitálu osob, do nichž je investováno,
b) součet hodnot kapitálových investic do
1. institucí,
2. pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou činností, nebo
3. ostatních finančních institucí, a to v částce, která přesahuje 10 % kapitálu před odečtením položek podle písmene a) a bodů 1 až 3, pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně základního kapitálu osob, do nichž je investováno, a
c) hodnota expozice ze sekuritizace, které by podle vyhlášky upravující pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry náležela riziková váha 1250 %18).
 
§ 37
Limity položek kapitálu na individuálním základě
(1) Dodatkový kapitál nelze zohlednit v míře vyšší než 50 % původního kapitálu.
(2) 50 % výše odčitatelných položek se odčítá od původního kapitálu a 50 % jejich výše se odčítá od dodatkového kapitálu; ustanovení odstavce 1 tím není dotčeno. Pokud 50 % výše odčitatelných položek převyšuje dodatkový kapitál, částka odpovídající tomuto převýšení se odčítá od původního kapitálu.
 
§ 38
Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik
(1) Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku jsou
a) přístup na základě režijních nákladů (dále jen „přístup A“),
b) přístup na základě objemu plateb (dále jen „přístup B“), nebo
c) přístup základního ukazatele (dále jen „přístup C“).
(2) Hybridní platební instituce uplatní některý z přístupů pouze na činnosti podle § 8 zákona.
 
§ 39
Přístup A
(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem A se rovná 10 % ze součtu režijních nákladů za bezprostředně předcházející účetní období; režijními náklady se rozumí náklady na odpisy hmotného a nehmotného majetku a správní náklady.
(2) Pokud došlo oproti bezprostředně předcházejícímu účetnímu období k významné změně v činnosti platební instituce, která stanovuje kapitálový požadavek přístupem A, může Česká národní banka v odůvodněných případech umožnit úpravu ve výpočtu tohoto kapitálového požadavku.
(3) Platební instituce, která začala vykonávat svoji činnost v průběhu běžného účetního období, stanovuje kapitálový požadavek přístupem A ve výši 10 % ze součtu režijních nákladů plánovaných pro běžné účetní období a případně upravených podle požadavků České národní banky.
(4) Hybridní platební instituce zahrnuje do režijních nákladů jen ty režijní náklady, které se vztahují k činnostem podle § 8 zákona.
 
§ 40
Přístup B
(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem B se rovná součinu koeficientu navýšení podle § 42 a součtu
a) 4 % z části objemu plateb nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur,
b) 2,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 10 000 000 eur,
c) 1 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 10 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 100 000 000 eur,
d) 0,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 100 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 250 000 000 eur a
e) 0,25 % z části objemu plateb přesahující částku odpovídající 250 000 000 eur.
(2) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech podle odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná.
(3) Objem plateb představuje jednu dvanáctinu celkové částky platebních transakcí provedených platební institucí v bezprostředně předcházejícím účetním období.
 
§ 41
Přístup C
(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem C se rovná vyšší z hodnot:
a) součin relevantního ukazatele podle odstavce 2, koeficientu násobení podle odstavce 5 a koeficientu navýšení podle § 42, nebo
b) 80 % z tříletého průměru relevantních ukazatelů, který je počítán z údajů za poslední 3 účetní období, které jsou ověřeny auditorem.
(2) Relevantní ukazatel se rovná součtu úrokových výnosů, úrokových nákladů, výnosů z poplatků a provizí a ostatních provozních výnosů a při výpočtu se postupuje takto:
a) relevantní ukazatel je počítán na základě 12 měsíčních sledování z údajů ke konci posledního dvanáctiměsíčního účetního období,
b) hybridní platební instituce zahrnuje jen ty ostatní provozní výnosy, které se vztahují k činnostem podle § 8 zákona,
c) každá položka se zohledňuje v odpovídající kladné, anebo záporné hodnotě,
d) do výpočtu hodnoty relevantního ukazatele se nezahrnují mimořádné a nepravidelné výnosy a
e) hodnotu relevantního ukazatele lze snížit o náklady na outsourcing poskytovaný osobou, nad níž příslušný orgán dohledu vykonává srovnatelný dohled.
(3) Pokud platební instituce, jejíž účetní závěrka je ověřována auditorem v souladu s jiným zákonem, nemá údaje uvedené v účetní závěrce ověřené auditorem po zákonem stanovené lhůtě, použije údaje auditorem neověřené.
(4) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného účetního období, stanoví relevantní ukazatel na základě svého plánu a případně upraveného podle požadavků České národní banky.
(5) Koeficient násobení se rovná součtu
a) 10 % z části hodnoty relevantního ukazatele nepřesahující částku odpovídající 2 500 000 eur,
b) 8 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 2 500 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur,
c) 6 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 25 000 000 eur,
d) 3 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 25 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 50 000 000 eur a
e) 1,5 % z části hodnoty relevantního ukazatele přesahující částku odpovídající 50 000 000 eur.
(6) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech podle odstavce 5 přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná.
 
§ 42
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení, který se používá při uplatnění přístupu B, anebo přístupu C, je
a) 0,5, poskytuje-li platební instituce pouze platební službu podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona,
b) 0,8, poskytuje-li platební instituce platební službu podle § 3 odst. 1 písm. g) zákona, a
c) 1, poskytuje-li platební instituce některou z platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) zákona.
Díl 2
Kapitálová přiměřenost instituce elektronických peněz
(K § 48 odst. 3 zákona)
 
§ 43
Výpočet kapitálové přiměřenosti
Při výpočtu kapitálové přiměřenosti instituce elektronických peněz se porovnává výše kapitálu podle § 44 a výše kapitálového požadavku ke krytí rizik podle § 45.
 
§ 44
Výpočet výše kapitálu
Pro výpočet výše kapitálu instituce elektronických peněz platí obdobně § 32 až 37.
 
§ 45
Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik
(1) Kapitálový požadavek se rovná vyšší z hodnot:
a) 2 % z celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz odpovídajících jejich aktuálnímu stavu, nebo
b) 2 % z celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz odpovídajících jejich průměrnému stavu za posledních 6 měsíců.
(2) Pokud instituce elektronických peněz vykonává svou činnost po dobu kratší než 6 měsíců, rovná se kapitálový požadavek vyšší z těchto hodnot:
a) 2 % z celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz stanovených na základě aktuálního stavu těchto závazků k okamžiku výpočtu, nebo
b) 2 % z celkových finančních závazků z vydaných elektronických peněz stanovených ve výši plánované pro šestiměsíční období, přičemž odhadovaná částka musí být doložena obchodním plánem.
  
HLAVA III
INVESTIČNÍ OMEZENÍ
 
§ 46
(K § 20 odst. 4 a § 49 odst. 2 zákona)
Aktivy s nízkým rizikem se rozumí vládní nebo kvalifikované nástroje podle vyhlášky upravující pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, s výjimkou ostatních kvalifikovaných nástrojů, kterým by podle uvedené vyhlášky odpovídal koeficient pro výpočet kapitálového požadavku ke specifickému úrokovému riziku nepřevyšující 1,6 %19).
  
HLAVA IV
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ INSTITUCÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
 
§ 47
Rozsah uveřejňovaných informací
(K § 50 odst. 1 zákona)
(1) Instituce elektronických peněz uveřejňuje informace o složení akcionářů s podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 10 %, přičemž u akcionáře, který je
a) právnickou osobou, se uvede obchodní firma, anebo název, právní forma, adresa sídla a výše podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřená v procentech,
b) fyzickou osobou, se uvede jméno, anebo jména, příjmení a výše podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřená v procentech.
(2) Instituce elektronických peněz uveřejňuje zejména tyto informace o své činnosti:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností, které skutečně vykonává, a
c) přehled činností, jejichž vykonávání bylo Českou národní bankou omezeno, anebo na základě požadavku České národní banky ukončeno.
(3) Instituce elektronických peněz uveřejňuje zejména tyto informace o své finanční situaci:
a) čtvrtletní rozvahu,
b) čtvrtletní výkaz zisku a ztráty,
c) údaj o výši kapitálu a výši kapitálového požadavku ke krytí rizik.
(4) Jsou-li informace požadované k uveřejnění předmětem informační povinnosti vůči České národní bance, uveřejňuje je instituce elektronických peněz v obdobné struktuře, jakou použila ve výkazech předkládaných České národní bance.
 
§ 48
Způsob uveřejňování informací
(K § 50 odst. 1 zákona)
(1) Instituce elektronických peněz uveřejňuje informace podle § 47 v českém jazyce na své internetové adrese v podobě datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu.
(2) Informace ke dni 31. března, 30. června a 30. září se uveřejňují do 6 týdnů od konce příslušného kalendářního čtvrtletí a informace ke dni 31. prosince pak do 4 měsíců od konce příslušného kalendářního roku; informace se uveřejňují spolu s datem, kdy tak bylo učiněno. Požadavky na způsob uveřejňování informací ke dni 31. prosince se považují za splněné, pokud instituce elektronických peněz uveřejní požadované informace v rámci plnění povinností, které má jako účetní jednotka, ve výroční zprávě.
(3) Ustanovení odstavce 2 věty první za středníkem platí obdobně pro uveřejňování doplnění či oprav již uveřejněných informací.
(4) Instituce elektronických peněz bez zbytečného odkladu sdělí České národní bance přesnou internetovou adresu, na které jsou tyto informace dostupné, a případnou aktualizaci této adresy.
 
HLAVA V
NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ PLATEBNÍ INSTITUCÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
 
§ 49
Oznámení o poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce
(K § 23 odst. 3 zákona)
(1) Platební instituce podává oznámení o úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce poskytujícího platební služby na území České republiky na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) Současně s oznámením podle odstavce 1 platební instituce zasílá
a) údaje o obchodních zástupcích, a to v rámci informací podle § 27 zákona a vyhlášky upravující předkládání informací platebními institucemi České národní bance20),
b) kopie dokladů podle § 4 odst. 1 písm. e) prokazujících důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost každého obchodního zástupce, který je fyzickou osobou, a každé vedoucí osoby obchodního zástupce, který je právnickou osobou, o nichž je podána informace podle písmene a),
c) prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, že řídicí a kontrolní systém každého obchodního zástupce, o kterém je podána informace podle písmene a), je vhodný z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
(3) Doklady podle odstavce 2 písm. b) lze nahradit prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, že u každého obchodního zástupce, který je fyzickou osobou, a u každé vedoucí osoby obchodního zástupce, který je právnickou osobou, o nichž je podávána informace podle odstavce 2 písm. a), platební instituce ověřila důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost této osoby podle kritérií pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti. Pokud bude mít Česká národní banka pochybnosti, že některá z osob, o nichž je podána informace podle odstavce 2 písm. a), není důvěryhodná, odborně způsobilá nebo dostatečně zkušená, vyzve platební instituci k předložení dokladů podle odstavce 2 písm. b). Platební instituce předloží požadované doklady České národní bance bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení výzvy České národní banky.
(4) Platební instituce předkládá informace podle odstavců 1 až 3 České národní bance v elektronické podobě.
(5) Pokud má platební instituce v úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce v hostitelském členském státě, postupuje podle § 53.
 
§ 50
Oznámení o výkonu některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
(K § 26 odst. 4 zákona)
(1) Platební instituce podává oznámení o úmyslu svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb jiné osobě na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(2) S oznámením platební instituce dále předkládá návrh smlouvy mezi platební institucí a osobou, které bude svěřen výkon dohodnutých činností.
Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě
(K § 29 odst. 2 zákona)
 
§ 51
(1) Platební instituce podává oznámení o úmyslu vykonávat činnost v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) S oznámením předkládá platební instituce popis organizačního uspořádání pobočky obsahující zejména tyto informace:
a) náplně činnosti jednotlivých útvarů a popis vazeb těchto útvarů na ostatní útvary pobočky a platební instituce, působnost těchto útvarů a sdělení, zda platební instituce zvažuje zřízení více obchodních míst v rámci pobočky, jejich počtu, předpokládaném rozsahu a druhu platebních služeb poskytovaných těmito obchodními místy, jejich začlenění do organizačního uspořádání pobočky a jejich působnost a způsob řízení,
b) vymezení působnosti pobočky při rozhodování a
c) způsob kontroly pobočky a zapojení pobočky do řídicího a kontrolního systému platební instituce.
 
§ 52
Platební instituce, která má v úmyslu vykonávat činnost v jiném členském státě bez založení pobočky, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
 
§ 53
(K § 23 odst. 3 zákona)
(1) Platební instituce, která má v úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce v hostitelském členském státě, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Je-li obchodní zástupce fyzickou osobou, předkládá platební instituce současně s oznámením rovněž kopie dokladů podle § 4 odst. 1 písm. e) prokazujících důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost obchodního zástupce.
(3) Je-li obchodní zástupce právnickou osobou, předkládá platební instituce současně s oznámením rovněž
a) seznam osob, které jsou statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, obchodního zástupce včetně uvedení funkce každé osoby, a
b) kopie dokladů podle § 4 odst. 1 písm. e) prokazujících důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost osoby uvedené v písmeně a).
(4) Platební instituce současně s oznámením dále předkládá popis organizačního zajištění využívání obchodních zástupců obsahující zejména tyto informace:
a) vymezení působnosti a odpovědnosti obchodního zástupce, a
b) způsob kontroly obchodního zástupce a jeho zapojení do řídicího a kontrolního systému platební instituce.
 
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 54
Společná ustanovení
(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů stanovených touto vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Je-li osoba zastoupena, je přílohou žádosti nebo oznámení plná moc nebo jiná listina prokazující oprávnění zastupovat. Pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena.
(3) Místo originálu listiny lze předložit její úředně ověřenou kopii.
(4) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti nebo oznámení nebo uvedení údaje a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, uvede žadatel nebo oznamovatel tuto skutečnost v žádosti nebo oznámení společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.
(5) Žadatel nebo oznamovatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.
(6) Listinná příloha žádosti nebo oznámení může být předložena v původním vyhotovení, byla-li vydána orgánem veřejné moci
a) členského státu, nebo
b) cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 55
Přechodné ustanovení k uveřejňování informací
Instituce elektronických peněz nemusí uveřejňovat informace podle § 47 za rok 2009.
 
§ 56
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
 
Příloha 1
Žádost o povolení/změnu povolení k činnosti bankovní instituce 
Příloha 2
Dotazník k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby platební instituce nebo isnstituce elektronických peněz a dalších osob
 
Příloha 3
Dotazník související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na platební instituci


 
Příloha 4
Žádost o zápis do registru/změnu registrace poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu 
Příloha 5
Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz
 
Příloha 6
Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz/k ovládnutí instituce elektronických peněz


 
Příloha 7
Žádost o zápis do registru vvydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

 
Příloha 8
Oznámení o poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce platební instituce


 
Příloha 9
Oznámení o výkonu některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby

 
Příloha 10
Oznámení o výkonu činnosti platební instituce v hostitelském členském státě1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES.
2) Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
5) § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
6) § 18 zákona o účetnictví.
7) § 2 odst. 2 písm. f) zákona o platebním styku.
8) § 38i odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku.
9) § 2 odst. 2 písm. h) zákona o platebním styku.
10) § 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
11) § 66a obchodního zákoníku.
12) § 190b obchodního zákoníku.
13) § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
14) § 2 písm. d) zákona o auditorech.
15) Například zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 61 obchodního zákoníku.
17) § 58 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
18) Příloha č. 17 a příloha č. 18 k vyhlášce č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
19) Tabulka č. 2 v příloze č. 20 k vyhlášce č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
20) § 7 vyhlášky č. 375/2009 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance.

Související dokumenty