245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

Schválený:
245/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006
o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
Změna: 483/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb., 362/2007 Sb.
Změna: 126/2008 Sb.
Změna: 306/2008 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
VEŘEJNÉ NEZISKOVÉ ÚSTAVNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
 
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
(1) Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (dále jen "veřejné zdravotnické zařízení") je právnickou osobou zřízenou podle tohoto zákona, jejíž hlavní činností je provozování zdravotnického zařízení, v němž je poskytována zdravotní péče zejména formou ústavní péče1). Ve zdravotnickém zařízení provozovaném veřejným zdravotnickým zařízením je poskytována zdravotní péče též formou ambulantní péče. Pro poskytování této ambulantní péče musí veřejné zdravotnické zařízení splňovat veškeré požadavky stanovené zvláštním právním předpisem2) pro provoz ambulantního zdravotnického zařízení.
(2) Veřejné zdravotnické zařízení může vykonávat vedle hlavní činnosti též doplňkovou činnost za podmínek stanovených tímto zákonem. Doplňková činnost veřejného zdravotnického zařízení musí navazovat na jeho hlavní činnost, kterou nesmí omezovat, narušovat nebo ohrožovat.
(3) Název veřejného zdravotnického zařízení musí obsahovat označení "veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení" nebo zkratku "v. n. ú. z. z.". Jiné právnické nebo fyzické osoby nesmí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. Název veřejného zdravotnického zařízení nesmí být zaměnitelný s názvem jiné právnické osoby.
(4) Veřejné zdravotnické zařízení je zapsáno v rejstříku veřejných zdravotnických zařízení vedeném podle tohoto zákona.
(5) Hlavní činnost veřejného zdravotnického zařízení není podnikáním3). Veškerý zisk vytvořený hlavní činností a doplňkovou činností veřejného zdravotnického zařízení musí být použit k zajištění hlavní činnosti veřejného zdravotnického zařízení.
 
§ 2
(1) Zřizovatelem veřejného zdravotnického zařízení může být Česká republika (dále jen "stát"), kraj nebo obec.
(2) Zřizovatelem veřejného zdravotnického zařízení může být i jiná právnická osoba, než je uvedeno v odstavci 1, nebo fyzická osoba.
(3) Veřejné zdravotnické zařízení může zřídit společně i více zřizovatelů uvedených v odstavci 1 nebo více zřizovatelů uvedených v odstavci 2.
(4) Jménem státu veřejné zdravotnické zařízení zřizuje organizační složka státu4), do jejíž působnosti podle zvláštního právního předpisu5) poskytování zdravotní péče náleží nebo s jejíž působností souvisí.
 
HLAVA II
ZŘÍZENÍ A VZNIK VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
 
§ 3
Zřízení veřejného zdravotnického zařízení
(1) Vzniku veřejného zdravotnického zařízení předchází jeho zřízení.
(2) Veřejné zdravotnické zařízení zřizované jedním zřizovatelem se zřizuje zřizovací listinou.
(3) Veřejné zdravotnické zařízení zřizované společně více zřizovateli se zřizuje zřizovatelskou smlouvou.
(4) Zřizovací listina nebo zřizovatelská smlouva (dále jen "zřizovací listina") obsahuje
a) název a sídlo veřejného zdravotnického zařízení,
b) název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele, je-li zřizovatelem stát, název, sídlo a identifikační číslo územního samosprávného celku, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, je-li zřizovatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, je-li zřizovatelem fyzická osoba,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu na území státu nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území státu, a datum narození osoby pověřené zřizovatelem výkonem působnosti statutárního orgánu podle § 7 odst. 5,
d) vymezení druhu, formy a oboru zdravotní péče poskytované veřejným zdravotnickým zařízením a vymezení doplňkové činnosti,
e) vymezení majetku, který zřizovatel vkládá do veřejného zdravotnického zařízení; zřizovací listina zároveň určí, zda k tomuto majetku přechází vlastnické právo na veřejné zdravotnické zařízení anebo zda majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele a veřejnému zdravotnickému zařízení vzniká právo jej spravovat,
f) den zřízení veřejného zdravotnického zařízení,
g) délku funkčního období členů dozorčí rady.
(5) Je-li veřejné zdravotnické zařízení zřizováno společně více zřizovateli, zřizovací listina upravuje vztahy mezi zřizovateli navzájem a jejich vztahy k veřejnému zdravotnickému zařízení.
 
§ 4
Vznik veřejného zdravotnického zařízení
(1) Veřejné zdravotnické zařízení vzniká dnem, ke kterému je zapsáno do rejstříku veřejných zdravotnických zařízení.
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ve věcech zřízení, vzniku, zrušení a zániku veřejného zdravotnického zařízení přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech.
(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ve věcech vnitrostátní fúze a rozdělení veřejného zdravotnického zařízení přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažená v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.
 
§ 5
Jednání ve věcech veřejného zdravotnického zařízení před zápisem do rejstříku veřejných zdravotnických zařízení
V době od zřízení veřejného zdravotnického zařízení do ustavení prvních orgánů tohoto veřejného zdravotnického zařízení jedná ve věcech veřejného zdravotnického zařízení zřizovatel.
 
HLAVA III
ORGÁNY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
 
§ 6
Základní ustanovení
(1) Orgány veřejného zdravotnického zařízení jsou ředitel, zástupce ředitele a dozorčí rada. Jeden ze zástupců ředitele musí být odborným zástupcem podle zvláštního právního předpisu2).
(2) Členové dozorčí rady, ředitel a jeho zástupce odpovídají za svá rozhodnutí obdobně jako členové statutárních orgánů akciových společností podle obchodního zákoníku.
(3) Funkci člena dozorčí rady, ředitele a jeho zástupce může vykonávat pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je bezúhonná a plně způsobilá k právním úkonům.
(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s poskytováním zdravotní péče,
b) pro trestný čin majetkové povahy, nejde-li o trestný čin uvedený v písmenu a),
c) pro trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nejde-li o trestný čin uvedený v písmenu a) nebo b),
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec dokládá bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
(6) Funkci člena dozorčí rady, ředitele a jeho zástupce nemůže vykonávat osoba, která
a) vykonává podnikatelskou činnost související s činností veřejného zdravotnického zařízení,
b) zprostředkovává pro jiné osoby podnikatelskou činnost související s činností veřejného zdravotnického zařízení,
c) je v postavení společníka, akcionáře, člena statutárního orgánu nebo zaměstnance, anebo v obdobném právním vztahu k fyzické nebo právnické osobě, která veřejnému zdravotnickému zařízení prodává zboží nebo služby, nebo se zabývá zprostředkováním této činnosti,
d) je s fyzickou nebo právnickou osobou, která prodává veřejnému zdravotnickému zařízení zboží nebo služby, v takovém právním vztahu, na jehož základě jí náleží odměna, provize nebo sleva v jiné než obvyklé výši,
e) je v postavení osoby blízké6) k osobě, která je
1. společníkem nebo akcionářem anebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti, která prodává tomuto veřejnému zdravotnickému zařízení zboží nebo služby,
2. v pracovněprávním nebo v jiném obdobném právním vztahu k fyzické nebo právnické osobě, která tomuto veřejnému zdravotnickému zařízení prodává zboží nebo služby,
3. s fyzickou nebo právnickou osobou, která prodává veřejnému zdravotnickému zařízení zboží nebo služby, v takovém právním vztahu, na jehož základě jí náleží od