126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony s tím související

Schválený:
126/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. března 2002,
kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 278/2009 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Změna: 323/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl.I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb. a zákona č. 319/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"(1) Tento zákon upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciová společnost,1) které
a) přijímají vklady od veřejnosti, a
b) poskytují úvěry,
a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") (§ 4). Ustanovení obchodního zákoníku o akciové společnosti se pro ně nepoužijí, pokud tento zákon stanoví jinak.
1) Obchodní zákoník.".
2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
"(3) Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat tyto další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci,
a) investování do cenných papírů na vlastní účet,
b) finanční pronájem (finanční leasing),
c) platební styk a zúčtování,
d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,
e) poskytování záruk,
f) otvírání akreditivů,
g) obstarávání inkasa,
h) poskytování investičních služeb,1a)
i) vydávání hypotečních zástavních listů,
j) finanční makléřství,
k) výkon funkce depozitáře,
l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
m) poskytování bankovních informací,
n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,
o) pronájem bezpečnostních schránek,
p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až o) a v odstavci 1.
1a) § 8 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 1 odstavec 4 zní:
"(4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž banka vykonává kontrolu.".
4. V § 1 odst. 5 se slova "a 4" zrušují a na konci odstavce se doplňuje tato věta:
"Pokud zvláštní právní předpis podmiňuje výkon některé činnosti udělením povolení, lze takovou činnost povolit v licenci až poté, kdy bude uděleno povolení podle zvláštního právního předpisu.".
5. V § 1 odst. 6 se slovo "povolení" nahrazuje slovem "licenci".
6. V § 1 odstavec 7 zní:
"(7) Licence obsahuje jmenovité vymezení povolené činnosti a může obsahovat vymezení rozsahu povolené činnosti, nikoliv však ve smyslu omezení počtu jednotlivých obchodních případů, a dále může obsahovat stanovení podmínek, které musí banka nebo pobočka zahraniční banky splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti.".
7. § 2 zní:
 
"§ 2
(1) Bez licence nesmí nikdo
a) přijímat vklady od veřejnosti,
b) vydávat elektronické peněžní prostředky,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(2) Elektronickým peněžním prostředkem se rozumí platební prostředek, který uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě a který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami než jeho vydavatelem.
(3) Za přijímání vkladů se považuje též soustavné vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů, pokud
a) představuje jedinou nebo jednu z hlavních činností emitenta,
b) předmětem podnikatelské činnosti emitenta je poskytování úvěrů, nebo
c) předmětem podnikatelské činnosti emitenta je některá z činností uvedených v § 1 odst. 3.
(4) Za přijímání vkladů od veřejnosti se nepovažuje soustavné vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů, pokud budou nabízeny pouze institucionálním investorům.".
8. V § 3 odst. 1 se slova ", v jejichž základě se tato slova vyskytují," nahrazují slovy "od nich odvozená", slova "obchodním jménu" se nahrazují slovy "obchodní firmě" a slova "bylo uděleno povolení působit jako banka" se nahrazují slovy "byla udělena licence".
9. V § 3 odstavec 2 zní:
"(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na osoby, jejichž obchodní firma nebo název jsou zavedeny nebo uznávány zákonem nebo na základě mezinárodní smlouvy, která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena a jíž je Česká republika vázána, anebo na základě obdobné mezinárodní smlouvy, která vstoupila v platnost před 1. lednem 1993, (dále jen "mezinárodní smlouva").".
10. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Česká národní banka může požadovat
a) změnu navrhované obchodní firmy zakládané banky v případech, kdy existuje nebezpečí záměny s obchodní firmou jiné již existující právnické osoby nebo její organizační složky,
b) změnu obchodní firmy pobočky zahraniční banky spočívající v doplnění rozlišovacího dodatku v případech, kdy existuje nebezpečí záměny s obchodní firmou jiné již existující právnické osoby nebo její organizační složky.".
11. Nadpis části druhé zní:
 
"ČÁST DRUHÁ
LICENCE".
12. V § 4 odstavec 1 zní:
"(1) Žádost o licenci se předkládá České národní bance. S žádostí o licenci se předkládá návrh stanov. Minimální výše základního kapitálu banky činí 500 000 000 Kč a minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými vklady. Náležitosti žádosti o licenci stanoví Česká národní banka vyhláškou.".
13. V § 4 odst. 2 se slova "povolení působit jako banka" nahrazují slovem "licence".
14. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta:
"Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci konzultuje Česká národní banka svůj záměr s orgánem bankovního či jiného dohledu příslušného státu, pokud to vyžaduje mezinárodní smlouva.".
15. V § 4 odstavec 3 zní:
"(3) Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky:
a) průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba,
b) splacení základního kapitálu v plné výši,
c) způsobilost osob s kvalifikovanou účastí (§ 17a odst. 4) na bance k výkonu práv akcionáře při podnikání banky,
d) odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob, které jsou na základě pracovní nebo jiné smlouvy navrhovány v bance na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami, (dále jen "vedoucí zaměstnanci banky"),
e) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, funkční řídící a kontrolní systém banky včetně systému řízení rizik,
f) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi,
g) průhlednost skupiny s úzkým propojením, ke které patří zakladatel s kvalifikovanou účastí (§ 17a odst. 4) na bance,
h) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu bankovního dohledu,
i) ve státě, na jehož území má skupina podle písmene g) úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu,
j) sídlo budoucí banky musí být na území České republiky.".
16. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Úzkým propojením se pro účely tohoto zákona rozumí
a) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv,
b) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu ovládá,
c) vztah dvou nebo více osob, které jsou ovládány stejnou osobou.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
17. § 5 zní:
  
"§ 5
(1) Zahraniční banka, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky, předkládá žádost o licenci České národní bance.
(2) Zahraniční banka předloží současně se žádostí o licenci vyjádření orgánu bankovního dohledu ze země sídla zahraniční banky k záměru založit pobočku v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonáván bankovní dohled.
(3) O udělení licence podle odstavce 1 rozhoduje Česká národní banka, která si před rozhodnutím vyžádá stanovisko Ministerstva financí.
(4) Pro udělení licence podle odstavce 1 musejí být splněny tyto podmínky:
a) dostatečný objem a průhlednost původu finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce s ohledem na rozsah a rizikovost podnikání pobočky,
b) důvěryhodnost zahraniční banky a její dostatečná finanční síla s ohledem na rozsah podnikání pobočky,
c) odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob navrhovaných do vedení pobočky,
d) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností pobočky, funkční řídící a kontrolní systém pobočky včetně systému řízení rizik,
e) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti pobočky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi,
f) průhlednost skupiny s úzkým propojením, ke které patří zahraniční banka,
g) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene f) nebrání výkonu bankovního dohledu,
h) ve státě, na jehož území má skupina podle písmene f) úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu,
i) zahraniční banka hodlající působit prostřednictvím své pobočky na území České republiky musí mít zapsané sídlo a skutečné sídlo ve stejném státě.
(5) Náležitosti žádosti podle odstavce 1, jakož i minimální výši poskytnutých finančních zdrojů, stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(6) Důvodem pro zamítnutí žádosti o licenci nemůže být skutečnost, že právní forma zahraniční banky neodpovídá právní formě akciové společnosti.
(7) Postup podle odstavců 1 až 5 se nepoužije na případy uvedené v § 5a.".
18. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5m, které včetně poznámky pod čarou č. 3) znějí:
 
"§ 5a
(1) Banky se sídlem v členských státech Evropské unie a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie mohou vykonávat na území České republiky prostřednictvím svých poboček činnosti podle tohoto zákona bez licence, pokud oprávnění k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční osoba dodržela postup stanovený právem Evropských společenství podle § 5c až 5m. Na tyto pobočky se vztahuje registrační povinnost daňových subjektů podle zvláštního právního předpisu.3) Banky se sídlem v členských státech Evropské unie a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie jsou dále za stejných podmínek oprávněny k provozování těchto činností i bez založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí v případech, kdy jde o osoby, které nepožívají výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, nebo o osoby se sídlem ve státě, který nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.
(3) Česká národní banka může v souladu s mezinárodní smlouvou vyhláškou rozšířit okruh států, jejichž banky nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků požívají při podnikání na území České republiky stejné výhody jako banky a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem ve členských státech Evropské unie.
(4) Pobočky zahraničních bank, které podle odstavce 1 mohou na území České republiky vykonávat činnosti podle tohoto zákona bez licence udělené pro ně příslušné zahraniční bance, nepodléhají tomuto zákonu s výjimkou ustanovení § 11 odst. 5, povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 6, ustanovení týkajících se likvidity banky, provádění měnové politiky, opravného zúčtování bank (§ 20c) a ustanovení § 41m odst. 1 a 2.
(5) Pokud se pobočka zahraniční banky podle odstavce 1 rozhodne účastnit platebního systému provozovaného Českou národní bankou (§ 20b), vztahují se na ni právní předpisy upravující provoz tohoto systému. Pokud se pobočka zahraniční banky rozhodne využít možnosti podle § 38a odst. 1, vztahuje se na ni ustanovení § 38a.
(6) Ustanovení tohoto zákona související s pojištěním pohledávek z vkladů se na tyto pobočky vztahují, jen pokud využijí možnosti stanovené v § 41m. Postup podle § 26 lze vůči pobočkám zahraničních bank podle odstavce 1 uplatnit pouze za podmínky, že pobočka nezjedná na výzvu České národní banky nápravu sama a na žádost České národní banky nezjednal nápravu po jeho předchozím informování ani orgán bankovního dohledu země sídla příslušné zahraniční banky, a za podmínky, že protiprávní stav trvá. To neplatí v případě porušení ustanovení § 11 odst. 5, ustanovení o opravném zúčtování bank, v případě porušení právních předpisů upravujících provoz platebního systému provozovaného Českou národní bankou (§ 20b), pokud je pobočka účastníkem tohoto systému, v případě porušení ustanovení § 38a a povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 6, nebo nesnese-li věc odkladu a je-li to nutné v zájmu vkladatelů. Postup podle § 26 aplikovaný z důvodů, že věc nesnese odkladu a je-li to nutné v zájmu vkladatelů, musí Česká národní banka bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Komisí Evropských společenství přehodnotit, pokud Komise Evropských společenství tak rozhodne v souladu s § 5k odst. 4.
(7) Česká národní banka může v pobočkách zahraničních bank, které podle odstavce 1 mohou na území České republiky vykonávat činnosti podle tohoto zákona bez licence udělené pro ně příslušné zahraniční bance, nebo v osobách tvořících konsolidační celek, jehož členem je zahraniční banka podle odstavce 1, provést kontrolu na místě, je-li o to požádána orgánem dohledu země sídla zahraniční banky. Orgán dohledu země sídla banky nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků podle odstavce 1 může po předchozím oznámení České národní bance provést na území České republiky kontrolu na místě v pobočce zahraniční banky podle odstavce 1, u osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků podle odstavce 1 nebo ve finanční instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1.
 
§ 5b
Licence nesmí být udělena, jestliže by to bylo v rozporu s mezinárodní smlouvou.
Princip jednotné licence
 
§ 5c
(1) Banky se sídlem na území členského státu Evropské unie (dále jen "domovský stát") mohou vykonávat na území jiného členského státu Evropské unie (dále jen "hostitelský stát") prostřednictvím své pobočky činnosti vyjmenované v § 5d bez licence, pokud oprávnění k jejich výkonu bylo těmto bankám uděleno v domovském státě. Stejné oprávnění s výjimkou činnosti uvedené v § 5d písm. a) se vztahuje i na finanční instituce splňující podmínky uvedené v § 5e odst. 1 (dále jen "oprávněná finanční instituce").
(2) Banky podle odstavce 1 jsou dále oprávněny k provozování činností vyjmenovaných v § 5d i bez založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. Totéž platí pro oprávněné finanční instituce podle odstavce 1 s výjimkou činnosti uvedené v § 5d písm. a).
(3) Vykonávat na území hostitelského státu prostřednictvím své pobočky činnosti bez licence nemůže banka nebo finanční instituce, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, nebo banka nebo finanční instituce se sídlem ve státě, který nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.
 
§ 5d
Banky nebo oprávněné finanční instituce mohou vykonávat na území hostitelského státu při splnění podmínek stanovených právem Evropských společenství a uvedených v tomto zákoně tyto činnosti:
a) přijímání vkladů od veřejnosti,
b) poskytování úvěrů,
c) finanční pronájem (finanční leasing),
d) platební styk a zúčtování,
e) vydávání a správu platebních prostředků,
f) poskytování záruk,
g) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta
1. s nástroji peněžního trhu,
2. s peněžními prostředky v cizích měnách,
3. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů,
4. s převoditelnými cennými papíry,
h) účast na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb,
i) poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podniků,
j) peněžní makléřství,
k) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management),
l) uložení a správu cenných papírů,
m) poskytování bankovních informací,
n) úschovu cenností.
 
§ 5e
(1) Finanční instituce, která hodlá využívat výhody uvedené v § 5c, musí splňovat současně následující podmínky:
a) banka nebo banky podle § 5c odst. 1 musí disponovat nejméně 90 % hlasovacích práv a zároveň i základního kapitálu v této finanční instituci a musí se řídit právem stejného státu jako tato finanční instituce,
b) činnosti, které hodlá provozovat na území hostitelského státu, musí provozovat i na území svého domovského státu,
c) musí být zahrnuta do konsolidovaného dohledu vykonávaného nad bankou nebo bankami podle § 5 odst. 1 v souladu s předpisy Evropských společenství,
d) banka nebo banky podle § 5c odst. 1 společně a nerozdílně se souhlasem domovského orgánu dohledu ručí za její závazky,
e) banka nebo banky podle § 5c odst. 1 splňují požadavky domovského orgánu dohledu ohledně obezřetného řízení finanční instituce.
(2) Splnění podmínek podle odstavce 1 musí být ověřeno orgánem dohledu domovského státu, který o tom vystaví potvrzení.
(3) V případě, že oprávněná finanční instituce přestane plnit některou z podmínek podle odstavce 1, domovský orgán dohledu o tom okamžitě informuje hostitelský orgán dohledu a finanční instituce pozbývá výhody jednotné licence.
 
§ 5f
Banka nebo oprávněná finanční instituce, která hodlá založit svou pobočku na území hostitelského státu, o tom informuje orgán dohledu domovského státu a sdělí mu písemně následující informace:
a) na území kterého členského státu hodlá založit pobočku,
b) obchodní plán obsahující zejména výčet předpokládaných činností,
c) organizační strukturu pobočky,
d) adresu v hostitelském státě, na které bude možno získat dokumenty,
e) jména osob zodpovědných za řízení pobočky,
f) v případě oprávněné finanční instituce též podklady pro ověření skutečností uvedených v § 5e odst. 1.
 
§ 5g
(1) Orgán dohledu domovského státu, pokud nemá pochybnosti o organizační struktuře a finanční situaci banky nebo finanční instituce ve vztahu k předpokládaným činnostem, předá do 3 měsíců od obdržení informací podle § 5f tyto informace spolu s údaji o výši kapitálu banky nebo oprávněné finanční instituce, s údaji o její kapitálové přiměřenosti, podrobnostmi o pojištění vkladů a předáním potvrzení podle § 5e odst. 2, hostitelskému orgánu dohledu, o čemž informuje i banku nebo finanční instituci.
(2) V případě, že existují pochybnosti uvedené v odstavci 1, orgán dohledu domovského státu ve lhůtě uvedené v odstavci 1 banku nebo finanční instituci informuje o tom, že její oznámení nebylo předáno hostitelskému orgánu dohledu, a svůj postup odůvodní. V tomto případě a v případě, kdy není ve lhůtě podle odstavce 1 banka nebo finanční instituce ze strany orgánu dohledu domovského státu informována, může se banka nebo finanční instituce domáhat nápravy u soudu.
 
§ 5h
(1) Orgán dohledu hostitelského státu se do 2 měsíců od obdržení informace podle § 5g odst. 1 připraví na dohled nad bankou nebo finanční institucí, a je-li to nutné, sdělí jí ustanovení svých právních předpisů, která se na její činnost budou vztahovat.
(2) Po obdržení informací podle odstavce 1 nebo po marném uplynutí 2 měsíců může banka nebo oprávněná finanční instituce začít podnikat na území hostitelského státu.
(3) Změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1 oznámí banka nebo oprávněná finanční instituce s měsíčním předstihem orgánu dohledu domovského i hostitelského státu.
 
§ 5i
V případě, že banka nebo oprávněná finanční instituce hodlá na území hostitelského státu provozovat činnosti podle § 5d bez založení pobočky, oznámí zamýšlené činnosti před prvním poskytnutím služby domovskému orgánu dohledu, který toto oznámení do jednoho měsíce zašle hostitelskému orgánu dohledu.
 
§ 5j
(1) Dohled nad pobočkou banky nebo oprávněné finanční instituce vykonává orgán dohledu domovského státu. Dohled nad likviditou pobočky banky nebo oprávněné finanční instituce vykonává orgán dohledu hostitelského státu. Pobočka podléhá opatřením přijatým hostitelským státem v rámci jeho měnové politiky; v případě států, které zavedly euro jako svou měnu, opatřením přijatým Evropskou centrální bankou. Tato opatření nesmějí být diskriminační.
(2) Při výkonu své působnosti podle odstavce 1 a v oblasti monitorování rizik vzniklých z otevřených pozic na finančním trhu na území tohoto státu může hostitelský stát od pobočky banky nebo oprávněné finanční instituce požadovat stejné informace jako od bank nebo finančních institucí se sídlem na jeho území. Hostitelský stát může od banky nebo oprávněné finanční instituce mající pobočku na jeho území požadovat pravidelné hlášení o jejích podnikatelských činnostech na svém území ve formě statistických údajů.
 
§ 5k
(1) Pokud příslušný orgán hostitelského státu zjistí, že banka nebo oprávněná finanční instituce při poskytování služeb na jeho území porušuje ustanovení právních předpisů v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského státu, požádá banku nebo oprávněnou finanční instituci o ukončení tohoto protiprávního stavu.
(2) Neučiní-li banka nebo oprávněná finanční instituce potřebná opatření, požádá příslušný orgán hostitelského státu orgán dohledu domovského státu, který neprodleně přijme potřebná opatření k zajištění ukončení protiprávního stavu a informuje o nich příslušný orgán hostitelského státu.
(3) Jestliže přes opatření podle odstavce 2 banka nebo oprávněná finanční instituce setrvává ve stavu porušení právních předpisů uvedených v odstavci 1, může příslušný orgán hostitelského státu po předchozím informování orgánu dohledu domovského státu přijmout potřebná opatření k ukončení protiprávního stavu, a je-li to nutné, k ukončení činnosti banky nebo oprávněné finanční instituce na území hostitelského státu.
(4) Nesnese-li věc odkladu, může příslušný orgán hostitelského státu přijmout opatření na ochranu klientů banky. O přijetí takových opatření informuje příslušný orgán domovského státu Komisi Evropských společenství a orgány dohledu dotčených států. Po konzultaci s orgány dohledu dotčených států může Komise Evropských společenství přikázat orgánu hostitelského státu zrušit nebo změnit přijatá opatření.
(5) Orgány hostitelského státu mohou přijmout potřebná opatření k zamezení či potrestání jednání na území tohoto státu porušujícího právní předpisy tohoto státu v oblasti veřejného zájmu včetně opatření k ukončení činnosti banky nebo finanční instituce na území tohoto státu. Ustanovení předchozích odstavců se v tomto případě nepoužijí.
 
§ 5l
(1) V případě odnětí licence bance nebo oprávněné finanční instituci informuje domovský orgán dohledu neprodleně hostitelský orgán dohledu. Hostitelský orgán dohledu přijme potřebná opatření k ukončení činnosti banky nebo oprávněné finanční instituce na svém území a k ochraně zájmů vkladatelů.
(2) Orgány dohledu informují Komisi Evropských společenství o počtu a povaze případů, kdy odmítly postoupit orgánu hostitelského státu informaci o založení pobočky nebo kdy použily svého oprávnění k ukončení protiprávního stavu podle § 5k odst. 1 až 3.
 
§ 5m
Banky a oprávněné finanční instituce smějí volně inzerovat své služby ve státech Evropské unie při respektování právních předpisů o reklamě přijatých příslušným státem.
3) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
19. V § 6 odst. 1 se slova "Povolení působit jako banka" nahrazují slovem "Licence" a slovo "převoditelné" se nahrazuje slovem "převoditelná".
20. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
21. V § 7a odst. 1 úvodní větě se slova "Povolení působit jako banka" nahrazují slovem "Licence".
22. V § 7a odst. 1 písm. a) a c), § 26 odst. 4, § 34 odst. 2 písm. a) a b), § 35 odst. 1 a 2, § 40 odst. 1 a 2 a § 41 odst. 2 se slova "povolení působit jako banka" nahrazují slovem "licence".
23. V § 7a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "pokud se zrušuje s likvidací,".
24. V § 7a odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova ", pokud zaniká bez likvidace".
25. V § 7a odst. 2 se slova "Povolení působit jako banka udělené" nahrazují slovy "Licence udělená".
26. V § 8 odst. 3 se ve druhé větě za slova "zaměstnanec banky" vkládá čárka a slova "který není členem statutárního orgánu banky".
27. V § 8 odst. 3 písm. a) se za slova "finanční instituce" vkládají slova "nebo banky, nebo zahraniční banky" a za slova "pod kontrolou banky" se vkládají slova "dále finanční instituce nebo banky nebo zahraniční banky, která nad bankou vykonává kontrolu, dále".
28. V § 8 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí:
"(6) Banka je povinna zřídit útvar vnitřního auditu, který zkoumá a hodnotí zejména
a) funkčnost a účinnost řídícího a kontrolního systému banky,
b) systém řízení rizik a dodržování zásad obezřetného podnikání banky.
(7) Vedoucím útvaru vnitřního auditu nesmí být člen statutárního orgánu banky ani člen dozorčí rady banky.
(8) Po oznámení statutárnímu orgánu banky je vedoucí útvaru vnitřního auditu povinen informovat o zjištěných skutečnostech dozorčí radu a v případě zjištění, která mohou záporně ovlivnit hospodaření banky, je povinen dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady.".
29. V § 9 odst. 1 písmeno d) zní: "d) organizační zajištění vnitřního kontrolního systému.".
30. V § 11 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova "a o své účasti v platebních systémech".
31. V § 11 odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Na vyžádání jsou povinny poskytnout informaci o pravidlech příslušného platebního systému.".
32. V § 11 odstavec 2 zní:
"(2) V informaci o službách, které spočívají v převzetí peněžních prostředků od klienta, nebo při poskytování těchto služeb musí být výslovně a srozumitelně uveden vztah této služby k pojištění pohledávek z vkladů včetně limitů pro výplatu jedné oprávněné osobě. Banka a pobočka zahraniční banky je povinna písemně informovat v úředním jazyce, popřípadě jazycích státu, na jehož území působí, o způsobu výplaty náhrad z Fondu pojištění vkladů (§ 41a) nebo z jiného systému pojištění, na kterém je účastna, a o způsobu uplatnění nároku u Fondu pojištění vkladů nebo u jiného obdobného systému pojištění, na kterém je účastna.".
33. V § 11 odst. 3 větě první se za slovo "akcionářů," vkládají slova "o struktuře konsolidačního celku [§ 26d odst. 1 písm. a)], jehož je součástí," a na konci textu věty první se doplňují slova ", vyhlášeným ve Věstníku České národní banky".
34. V § 11 odst. 3 větě druhé se za slovo "banky" vkládají slova ", vyhlášeným ve Věstníku České národní banky,".
35. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zavést účinný postup pro vyřizování stížností klientů a o tomto postupu srozumitelně, písemně a v úředním jazyce, popřípadě jazycích státu, na jehož území působí, informovat ve svých provozních prostorách.".
36. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta:
"Banka nesmí být společníkem komanditní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti.".
37. V § 12 odstavec 3 zní:
"(3) Banky jsou povinny dodržovat kapitálovou přiměřenost na individuálním i konsolidovaném základě.".
38. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Kapitál banky nesmí klesnout pod minimální výši základního kapitálu stanovenou v § 4 odst. 1.".
39. § 13 zní:
 
"§ 13
Banky jsou povinny dodržovat pravidla úvěrové angažovanosti na individuálním i konsolidovaném základě.".
40. V § 14 se na konci textu věty první doplňují slova "na individuálním i konsolidovaném základě".
41. § 15 zní:
 
"§ 15
Pravidla podle § 12 až 14 a rozsah, v jakém těmto pravidlům podléhají pobočky zahraničních bank, jakož i vymezení pojmu kapitál na individuálním a na konsolidovaném základě stanoví Česká národní banka opatřením, vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.".
42. V § 16 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) k fúzi banky,".
43. V § 16 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) ke snížení základního kapitálu banky, nejedná-li se o snížení základního kapitálu banky k úhradě ztráty,".
44. V § 16 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova "včetně předložení podkladů nezbytných pro posouzení jejich odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti,".
45. V § 16 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
46. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:
 
"§ 16a
(1) Banka je povinna písemně informovat Českou národní banku o záměru otevřít pobočku nebo zastoupení v zahraničí, o záměru poskytovat služby v zahraničí bez založení pobočky a o případných diskriminačních opatřeních státu, na jehož území pobočka nebo zastoupení v zahraničí působí nebo mají působit nebo na jehož území jsou nebo mají být poskytovány služby bez založení pobočky.
(2) Banka postupuje v případě záměru otevřít pobočku nebo poskytovat služby bez založení pobočky v členském státě Evropské unie v souladu s § 5c až 5m. Totéž platí v případě záměru poskytovat služby podle § 5d prostřednictvím finanční instituce splňující podmínky podle § 5e odst. 1, která služby bude poskytovat prostřednictvím své pobočky nebo bez založení pobočky. Po obdržení oznámení o záměru otevřít pobočku banky nebo finanční instituce v zahraničí rozhodne Česká národní banka ve správním řízení, zda jsou splněny podmínky stanovené právem Evropských společenství pro tyto případy podle § 5c až 5m.
(3) Jestliže Česká národní banka ve správním řízení rozhodne, že podmínky stanovené právem Evropských společenství pro tyto případy podle § 5c až 5m nejsou splněny, rozhodnutí je soudně přezkoumatelné.".
47. V § 17 odst. 2 se na konci textu písmene a) a písmene b) doplňují slova ", a to na individuálním a konsolidovaném základě".
48. V § 17 odstavec 3 zní:
"(3) Zákaz podle odstavce 1 a omezení podle odstavce 2 neplatí u účasti banky v právnické osobě vzniklé z titulu pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží účast po dobu záchranné operace nebo finanční rekonstrukce této právnické osoby nejdéle 3 roky od jejího nabytí.".
49. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Omezení podle odstavce 2 neplatí u kvalifikované účasti banky z titulu účasti na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb, pokud banka drží kvalifikovanou účast nejdéle 12 měsíců od jejího nabytí.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
50. V § 17a odstavec 1 zní:
"(1) Kontrolu nad osobou vykonává ten, kdo je ve vztahu k této osobě ovládající osobou ve smyslu obchodního zákoníku.".
51. V § 17a odst. 2 se slova ", nad kterou je vykonávána kontrola" nahrazují slovy "nebo osob, nad kterou nebo nad kterými je vykonávána kontrola".
52. V § 17a odst. 3 se za slovo "která" vkládají slova "v rámci svého podnikání jako svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá podíly na jiných právnických osobách nebo".
53. V § 17a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova ", to vše včetně osob se sídlem v zahraničí a s obdobnou náplní činnosti".
54. V § 17a odst. 4 se slova "vyšší než" nahrazují slovy "nebo jejich součet, který představuje alespoň", slova "základním jmění" se nahrazují slovy "základním kapitálu" a za slova "osobě nebo" se vkládá slovo "možnost".
55. V § 19 odst. 1 písm. c) se slova "jejich hlavní akcionáři" nahrazují slovy "osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách" a slovo "společností" se nahrazuje slovem "osob".
56. V § 19 odst. 1 písm. e) se slova "podíl na základním jmění přesahující 10 %," nahrazují slovy "kvalifikovanou účast".
57. V § 19 odst. 1 písm. f) se slova "hlavní akcionáři banky" nahrazují slovy "osoby s kvalifikovanou účastí na bance".
58. V § 19 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
59. V § 20 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 5b) znějí:
"(3) Před nabytím kvalifikované účasti na bance nebo před zvýšením kvalifikované účasti tak, že dosáhne alespoň 20 %, 33 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, musí mít právnická osoba, fyzická osoba či osoby jednající ve shodě5b) souhlas České národní banky. Souhlas České národní banky musí mít vždy i osoba uzavírající s bankou ovládací smlouvu jako osoba řídící nebo provádějící jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky. Člen statutárního orgánu řídící osoby musí splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro vedoucí zaměstnance banky. Náležitosti žádosti stanoví Česká národní banka vyhláškou. Česká národní banka souhlas neudělí, pokud by jeho udělení bylo v rozporu s mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(4) Před zamýšleným snížením kvalifikované účasti na bance, která představovala alespoň 50 %, 33 %, 20 % nebo 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, pod tyto limity, nebo před snížením kvalifikované účasti na bance, v jehož důsledku banka přestane být ovládanou osobou, je právnická osoba, fyzická osoba nebo osoby jednající ve shodě5b) povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit České národní bance. Stejnou povinnost má i v případě, jestliže hodlá převést takový objem akcií nebo jiných práv, který sám o sobě představuje kvalifikovanou účast na bance, nebo jestliže hodlá pozbýt nebo bez vlastní vůle pozbyla postavení ovládající osoby vůči bance. Náležitosti oznámení stanoví Česká národní banka vyhláškou.
5b) § 66b obchodního zákoníku.".
60. V § 20 odst. 6 se slovo "povolení" nahrazuje slovy "udělení souhlasu".
61. V § 20 odst. 6, § 26 odst. 1 písm. b), § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 a 3 se slova "povolení působit jako banka" nahrazují slovem "licenci".
62. V § 20 odstavec 8 zní:
"(8) Provedení právního úkonu v rozporu s ustanovením odstavce 3 nemá za následek jeho neplatnost.".
63. V § 20 se doplňují odstavce 9 až 12, které znějí:
"(9) Právní úkon na základě souhlasu podle odstavce 3 lze provést nejpozději do 1 roku od udělení souhlasu.
(10) Pokud Česká národní banka ve lhůtě podle § 40 odst. 5 nevydá k žádosti podle odstavce 3 alespoň rozhodnutí v prvním stupni, platí, že souhlas byl udělen.
(11) V případě, že není dodržena lhůta pro předložení úplné žádosti, je Česká národní banka oprávněna správní řízení o udělení souhlasu zastavit.
(12) Banka je povinna písemně informovat Českou národní banku o všech změnách, pokud tyto změny podléhají postupu podle ustanovení odstavce 3 nebo 4, a to neprodleně po zjištění rozhodných skutečností.".
64. V § 20a odst. 1 úvodní věta zní:
"V případech, kdy podíl na bance byl nabyt bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3 nebo po lhůtě podle § 20 odst. 9 a nebyl udělen souhlas podle § 20 odst. 7, a dále v případech, kdy Česká národní banka zjistí, že působení osoby nebo osob s kvalifikovanou účastí na bance je na újmu řádnému a obezřetnému podnikání banky, popřípadě lze takové působení důvodně očekávat, Česká národní banka ve správním řízení pozastaví majiteli akcií, který má sám nebo jednáním ve shodě s jinou osobou kvalifikovanou účast na bance, výkon těchto akcionářských práv:".
65. V § 20a se vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) V případech, kdy je banka ovládána v důsledku uzavřené ovládací smlouvy a tato smlouva byla uzavřena bez souhlasu podle § 20 odst. 3 nebo po lhůtě podle § 20 odst. 9 a nebyl udělen souhlas podle § 20 odst. 7, a dále v případech, kdy Česká národní banka zjistí, že působení řídící osoby je na újmu řádnému a obezřetnému podnikání banky, popřípadě lze takové působení důvodně očekávat, Česká národní banka ve správním řízení pozastaví účinnost ovládací smlouvy a ovládací smlouva zanikne v nejbližším možném termínu, který připouští obchodní zákoník. Ustanovení § 26 odst. 6 a 8 platí obdobně. Rozhodnutí o pozastavení účinnosti ovládací smlouvy zveřejní Česká národní banka v obchodním věstníku.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8 a odkaz na odstavec 2 v § 20a odst. 4 v první větě se nahrazuje odkazem na odstavec 3.
66. V § 20a odst. 3 věta první a druhá znějí:
"Banka je povinna předložit České národní bance výpis všech akcionářů a správců z registru emitenta zaknihovaných akcií, pořízený ke dni, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady. Tento výpis musí být bankou doručen České národní bance nejpozději 6 dní před konáním valné hromady.".
67. V § 20a odst. 6 se za slovo "vyslovil" vkládají slova "za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem".
68. § 20b zní:
 
"§ 20b
(1) Banky si na území České republiky převádějí navzájem peněžní prostředky v české měně podle jednotlivých položek vytvořených na základě vlastních příkazů a příkazů svých klientů prostřednictvím platebních systémů provozovaných v souladu se zvláštním zákonem nebo prostřednictvím platebních systémů, které provozuje Česká národní banka.
(2) Česká národní banka vede bance, která je účastníkem platebního systému provozovaného Českou národní bankou, účet mezibankovního platebního styku v českých korunách. Účet mezibankovního platebního styku nemůže být předmětem výkonu rozhodnutí nebo předběžného opatření.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují i na pobočky zahraničních bank.".
69. Za § 20b se vkládá nový § 20c, který zní:
 
"§ 20c
(1) Jestliže banka na území České republiky nezúčtovala částku v české měně nebo nepoužila bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobila tím chybu v zúčtování, je povinna ji opravit opravným zúčtováním. Tato banka je povinna bez odkladu převést na účet oprávněného příjemce peněžní prostředky ve správné výši a úrok vyplývající ze smlouvy za období, kdy s nimi nemohl nakládat. Úrok se nepřevádí, nepřesahuje-li částku 10 Kč, ledaže by jeho vrácení oprávněný příjemce výslovně požadoval. Opravné zúčtování odepsáním částky z účtu neoprávněného příjemce lze provést do 3 měsíců ode dne vzniku chyby v zúčtování. Vede-li účet neoprávněného příjemce chybně zúčtované platby jiná banka, je banka, která chybu způsobila, oprávněna dát této bance podnět k odepsání částky z jeho účtu.
(2) Banka, která vede účet neoprávněného příjemce chybně zúčtované platby, je při dodržení zásad stanovených v odstavci 1 oprávněna odepsat z jeho účtu částku ve výši opravného zúčtování a přepočítat úroky z peněžních prostředků tak, aby byl na účtu zachycen stav, jako by chybně zúčtovanou platbu neobdržel; pokud byla chyba v zúčtování způsobena jinou bankou, je povinna odepsat peněžní prostředky z jeho účtu na podnět této banky a vydat je této bance.
(3) Opravné zúčtování k tíži účtů správců daní se nepřipouští; banka, která chybu v zúčtování způsobila, požádá o vrácení částky příslušného správce daně.
(4) Technické postupy bank při opravném zúčtování stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na pobočky zahraničních bank.".
70. V § 21 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
71. § 22 včetně poznámky pod čarou č. 6c) zní:
 
"§ 22
(1) Banka zajistí, aby právnická, popřípadě fyzická osoba vykonávající auditorskou činnost podle zvláštního právního předpisu6c) (dále jen "auditorská společnost") provedla
a) ověření účetní závěrky banky,
b) ověření řídícího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik,
c) vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a systémů podle písmene b) a předložení těchto zpráv České národní bance ve stanovených termínech.
(2) Česká národní banka může ověření systémů podle odstavce 1 písm. b) prominout nebo požadavek omezit pouze na některé jejich součásti.
(3) Vybranou auditorskou společnost je banka povinna oznámit České národní bance, která je oprávněna do 30 dnů po obdržení tohoto oznámení auditorskou společnost odmítnout. Banka je povinna oznámit do 30 dnů po odmítnutí Českou národní bankou novou auditorskou společnost.
(4) Ověření skutečností podle odstavce 1 nesmí v bance vykonávat auditorská společnost, která má k bance zvláštní vztah podle § 19 odst. 1. Totéž platí pro fyzické osoby vykonávající jménem auditorské společnosti auditorskou činnost.
(5) Při zjištění nedostatků musí být ve zprávách podle odstavce 1 písm. c) vyjádřeno, jaký vliv měly tyto nedostatky na hospodaření a likviditu banky a na tvorbu a rozdělení hospodářského výsledku.
(6) Povinnosti podle odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně i na pobočky zahraničních bank.
6c) § 15 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.".
72. V § 24 odst. 2 se slova "základního jmění" nahrazují slovy "základního kapitálu".
73. Nadpis části šesté zní:
"BANKOVNÍ DOHLED A POVINNOST MLČENLIVOSTI".
74. V části šesté se označení "HLAVA PRVNÍ" zrušuje.
75. § 25 zní:
 
"§ 25
(1) Činnost bank včetně jejich poboček působících na území cizího státu podléhá bankovnímu dohledu vykonávanému Českou národní bankou, včetně kontrol na místě. Činnost poboček zahraničních bank podléhá dohledu země sídla zahraniční banky a v rozsahu stanoveném zákonem bankovnímu dohledu vykonávanému Českou národní bankou. Činnost konsolidačních celků [§ 26d odst. 1 písm. a)], jejichž součástí je banka, podléhá bankovnímu dohledu na konsolidovaném základě vykonávanému Českou národní bankou včetně kontrol na místě, pokud zákon nestanoví jinak.
(2) Česká národní banka může požádat o kontrolu na místě u jí dohlížených osob mimo území České republiky orgán dohledu příslušného státu. Česká národní banka může vyhovět žádosti orgánu dohledu země sídla banky nebo finanční instituce o provedení kontroly na místě u jím dohlížené banky či pobočky zahraniční banky. Provádění kontrol na místě orgánem dohledu země sídla zahraniční banky nebo finanční instituce Česká národní banka umožní na základě vzájemnosti.".
76. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:
 
"§ 25a
(1) Všechny osoby provádějící bankovní dohled nebo nucenou správu jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám pouze informace v souhrnné podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní banku či osobu se jedná. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení povolání, zaměstnání nebo funkce.
(2) Informace získané při výkonu své pravomoci mohou osoby uvedené v odstavci 1 použít pouze k plnění úkolů bankovního dohledu, nucené správy nebo v soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí učiněnému v souvislosti s výkonem bankovního dohledu nebo v obdobném řízení před mezinárodním orgánem.
(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných podmínek nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního dohledu orgánu dohledu nad finančními institucemi nebo finančními trhy v tuzemsku nebo orgánu dohledu nad bankami, finančními institucemi nebo finančními trhy v jiném státě.
(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných podmínek nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního dohledu veřejným orgánům a dalším osobám v České republice, jsou-li informace poskytovány pro plnění jejich funkce,
a) orgánů působících při likvidaci nebo konkurzu u banky nebo finanční instituce,
b) dohledu nad orgánem podle písmene a),
c) auditora zákonem stanovené účetní závěrky banky nebo finanční instituce,
d) dohledu nad auditorem stanovené účetní závěrky banky nebo finanční instituce,
e) dohledu nad dodržováním práva obchodních společností,
f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
g) dohledu nad platebními systémy,
h) provozovatele platebního systému,
i) orgánu činného v trestním řízení,
j) centrální banky zodpovědné za měnovou politiku,
k) systémů pojištění pohledávek z vkladů a pojištění investorů.
Totéž platí ve vztahu k veřejným orgánům a dalším osobám ve státech Evropské unie.
(5) Informace získané v souvislosti s výkonem bankovního dohledu mohou být poskytovány též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k naplnění mezinárodní smlouvy.
(6) Poskytnutí informací podle odstavců 3 a 4 je možné pouze za podmínky, že pro příslušnou instituci je zaveden režim ochrany informací nejméně v rozsahu tohoto zákona.
(7) Informace získané od orgánů cizích států nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty nikomu dalšímu.
(8) Informace získané v rámci dohledu na místě na území jiného státu nesmí být bez souhlasu orgánu bankovního dohledu tohoto státu poskytnuty nikomu dalšímu.".
77. Za § 25a se vkládá tento text:
 
"ČÁST SEDMÁ
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY".
78. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova "základní jmění" nahrazují slovy "základní kapitál" a slova "základního jmění" se nahrazují slovy "základního kapitálu".
79. V § 26 odst. 1 písm. b) se za slovo "činností" doplňují slova "v ní" a slova "v § 1 odst. 3" se zrušují.
80. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova "základní jmění" nahrazují slovy "základní kapitál".
81. V § 26 odst. 1 se za písmenem f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým propojením s bankou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka nebo mají k bance zvláštní vztah (§ 19).".
82. V § 26 odst. 2 větě druhé se za slova "odstavce 1 písm. d)" vkládají slova "a g)".
83. V § 26 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova "či neplnění podmínek, za nichž byla udělena licence podle § 4 odst. 3 nebo § 5 odst. 4".
84. V § 26 odst. 3 písm. b) se za slovo "porušení" vkládají slova "nebo obcházení".
85. V § 26 odst. 3 písm. c) se za slovo "bankou" vkládají slova "nebo pobočkou zahraniční banky" a slova "bankovního systému" se nahrazují slovy "banky nebo pobočky zahraniční banky".
86. V § 26 odst. 3 písm. d) se za slovo "banky" vkládají slova "nebo pobočky zahraniční banky" a slova "občansky bezúhonné" se nahrazují slovem "důvěryhodné".
87. V § 26 odst. 3 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
"f) porušení právního předpisu státu, na jehož území má banka pobočku, a to při podnikání na území tohoto státu,
g) pokles kapitálu pod minimální výši základního kapitálu (§ 12 odst. 4).".
88. V § 26 odst. 4 se slovo "a" nahrazuje čárkou a slova "základního jmění" se nahrazují slovy "základního kapitálu a zákazu nebo omezení provádění operací".
89. V § 26a odst. 1 se slova "poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům banky" nahrazují slovy "kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě".
90. V § 26a odst. 1 písm. a) se slova "základní jmění" nahrazují slovy "základní kapitál" a slova "poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům banky" se nahrazují slovy "ukazatel kapitálové přiměřenosti banky na individuálním základě".
91. V § 26a odst. 1 písm. c) se slova "základním jmění" nahrazují slovy "základním kapitálu".
92. V § 26b se slova "poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům" nahrazují slovy "kapitálové přiměřenosti banky na individuálním základě".
93. Za § 26b se vkládají nové § 26c až 26h, které se označují jako část osmá a včetně nadpisu znějí:
 
"ČÁST OSMÁ
BANKOVNÍ DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ
 
§ 26c
(1) Bankovním dohledem na konsolidovaném základě se rozumí sledování a regulace rizik u konsolidačních celků, jejichž součástí je banka, za účelem omezení rizik, kterým je banka vystavena z hlediska její účasti v konsolidačním celku.
(2) Bankovní dohled na konsolidovaném základě není dohledem nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidačního celku a nenahrazuje se jím výkon bankovního dohledu na individuálním základě nad bankami podle tohoto zákona ani dozor nad finančními institucemi podle zvláštních právních předpisů.
(3) Při výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu nad finančními institucemi v České republice a s orgány dohledu nad bankami a finančními institucemi v zahraničí a má právo si s těmito orgány vyměňovat informace. Ustanovení § 25a tím není dotčeno.
(4) Česká národní banka může za účelem výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě provést kontrolu na místě v osobách zahrnutých do konsolidačního celku nebo požádat o její provedení příslušný orgán dozoru. Česká národní banka informuje o zahájení, účelu a výsledcích kontroly na místě příslušný orgán dozoru nad kontrolovanou osobou. Ustanovení § 25a tím není dotčeno.
 
§ 26d
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) konsolidačními celky skupina ovládající banky nebo skupina finanční holdingové společnosti anebo skupina smíšené holdingové společnosti, přičemž konsolidační celek tvoří nejméně dvě osoby,
b) ovládající bankou banka, jejíž ovládané osoby nebo přidružené společnosti jsou bankami, finančními institucemi nebo podniky pomocných bankovních služeb,
c) finanční holdingovou společností ovládající osoba, která je finanční institucí jinou než pojišťovnou, jejíž ovládané osoby jsou výlučně nebo převážně bankami nebo finančními institucemi, přičemž alespoň jedna ovládaná osoba musí být bankou,
d) smíšenou holdingovou společností ovládající osoba, která není finanční holdingovou společností nebo bankou, a jí ovládané osoby zahrnují alespoň jednu banku,
e) skupinou ovládající banky skupina tvořená bankou, jí ovládanými osobami a přidruženými společnostmi,
f) skupinou finanční holdingové společnosti skupina tvořená finanční holdingovou společností a jí ovládanými osobami a přidruženými společnostmi,
g) skupinou smíšené holdingové společnosti skupina tvořená smíšenou holdingovou společností a jí ovládanými osobami a přidruženými společnostmi,
h) přidruženou společností právnická osoba, ve které má jiná osoba přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, pokud tuto právnickou osobu neovládá.
(2) V případě, kdy vazby v rámci konsolidačního celku jsou takového charakteru, že není možné jednoznačně určit ovládající osobu nebo její typ, je Česká národní banka oprávněna určit v dohodě s příslušným orgánem dohledu nad bankami nebo finančními institucemi ovládající osobu konsolidačního celku nebo její typ.
(3) Česká národní banka může stanovit vyhláškou kritéria pro vyjmutí osob z dohledu nad konsolidačním celkem.
 
§ 26e
(1) Česká národní banka může upustit od výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, nad nímž je vykonáván bankovní dohled nebo srovnatelný dozor na konsolidovaném základě orgánem dohledu nebo dozoru v tuzemsku nebo v jiném státě. Česká národní banka může dohodnout podmínky dohledu na konsolidovaném základě s tímto orgánem. Česká národní banka však vždy vykonává bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou ovládající banky se sídlem v České republice.
(2) Není-li s příslušným orgánem dohledu země sídla banky nebo finanční instituce dohodnuto jinak, Česká národní banka nevykonává dohled nad skupinou finanční holdingové společnosti se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, jestliže
a) členem této skupiny finanční holdingové společnosti je banka se sídlem v tomto státě, nebo
b) členem této skupiny je banka se sídlem v jiném státě Evropské unie, přičemž banka se sídlem v České republice, která je členem skupiny, má v porovnání s touto bankou nižší bilanční sumu; mají-li obě banky stejně vysokou bilanční sumu, jestliže banka se sídlem v České republice obdržela licenci později.
 
§ 26f
(1) Ovládající osoby, jejichž konsolidační celky podléhají bankovnímu dohledu na konsolidovaném základě, jsou povinny dodržovat pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Tato pravidla a rozsah, v jakém těmto pravidlům podléhají jednotlivé typy ovládajících osob, stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(2) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny sdělovat České národní bance přímo nebo prostřednictvím ovládající osoby nebo banky, která je součástí tohoto konsolidačního celku a je určená Českou národní bankou, veškeré informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě. Způsob předávání informací, rozsah a periodicitu stanoví Česká národní banka vyhláškou.
 
§ 26g
(1) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku musejí vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě.
(2) Ovládající osoba předem oznámí České národní bance auditory a auditorské společnosti, které budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku.
 
§ 26h
(1) Česká národní banka může ve správním řízení uložit osobě zahrnuté do konsolidačního celku, která není bankou, pokutu do výše 50 000 000 Kč v případech, kdy neposkytne požadované informace pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě nebo poskytne informace neúplné, nepravdivé či zkreslené, popřípadě nedodrží lhůty pro jejich předložení.
(2) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti osoby zahrnuté do konsolidačního celku, která není bankou, které mohou negativně ovlivnit hospodaření banky, která je součástí konsolidačního celku, je oprávněna ve vztahu k ovládající bance nebo finanční holdingové společnosti podle povahy zjištěného nedostatku
a) vyžadovat, aby ve stanovené lhůtě zjednala nápravu,
b) nařídit zajištění mimořádného auditu u osoby, která je součástí konsolidačního celku, na náklady ovládající osoby,
c) uložit pokutu do 50 000 000 Kč,
d) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou součástí stejného konsolidačního celku.
(3) Nedostatkem v činnosti osoby zahrnuté do konsolidačního celku, která není bankou, se rozumí
a) porušení nebo obcházení tohoto zákona, zvláštních zákonů, právních předpisů vydaných Českou národní bankou a právních předpisů podle § 5k,
b) provádění obchodů v rámci konsolidačního celku nebo navenek způsobem, který poškozuje zájmy vkladatelů banky, která je součástí konsolidačního celku, nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu.
(4) Na řízení o uložení opatření podle odstavce 2 písm. b) až d) se vztahují předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. Ustanovení § 26 odst. 6 až 9, 11 a 12 se použijí obdobně; účastníkem řízení je pouze dotčená ovládající osoba.".
94. Za § 26h se slova "HLAVA DRUHÁ" nahrazují slovy "ČÁST DEVÁTÁ".
95. V § 27 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a jméno, příjmení a rodné číslo zástupce správce".
96. V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Zástupce správce zastupuje správce v případě jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Ustanovení tohoto zákona týkající se správce platí obdobně i pro zástupce správce.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
97. V § 29 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova ", vyjma podání opravných prostředků proti zavedení nucené správy".
98. V § 29 odst. 1 větě druhé se slova "Tímto okamžikem" nahrazují slovy "Okamžikem doručení".
99. V § 29 odst. 3 se za slova "Ministerstva financí" vkládá čárka.
100. V § 31 odst. 2 se za slovo "správy" vkládají slova ", skončení nucené správy".
101. Označení "HLAVA TŘETÍ" a nadpis "ODNĚTÍ POVOLENÍ PŮSOBIT JAKO BANKA" se nahrazují označením "ČÁST DESÁTÁ" a nadpisem "ODNĚTÍ LICENCE".
102. V § 34 úvodní části odstavce 2 se slova "Povolení působit jako banka" nahrazují slovem "Licence" a slovo "odňato" se nahrazuje slovem "odňata".
103. V § 34 odst. 2 písm. a) se za slovo "banka" vkládají slova "nebo pobočka zahraniční banky" a na konci se doplňují slova "nebo neposkytuje úvěry".
104. V § 34 odst. 2 písm. b) se slova "bylo získáno" nahrazují slovy "byla získána".
105. V § 34 odst. 3 se slova "poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům banky" nahrazují slovy "kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě".
106. V § 35 odst. 1 se slovo "povolení" nahrazuje slovem "licence".
107. V § 35 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Rozhodnutí o odnětí licence doručí Česká národní banka statutárnímu orgánu banky. Současně informuje o tomto rozhodnutí orgán bankovního dohledu států, ve kterých má banka pobočky.
(4) Rozhodnutí o odnětí licence udělené pro pobočku zahraniční banky doručí Česká národní banka osobě pověřené řízením pobočky.".
108. Označení "ČÁST SEDMÁ" se nahrazuje označením "ČÁST JEDENÁCTÁ".
109. V § 36 odst. 1 se slova "bylo-li bance odňato povolení působit jako banka" nahrazují slovy "byla-li bance odňata licence".
110. V § 36 odst. 2 se věta druhá zrušuje, slova "byla nebo" se zrušují a za slovo "je" se vkládají slova "nebo v posledních 5 letech byla" a na konci odstavce se doplňuje věta, která zní: "S přihlédnutím k rozsahu činnosti likvidátora stanoví Česká národní banka výši a splatnost jeho odměny.".
111. V § 36 se na konci textu odstavce 4 doplňují tato slova: ", a na písemné vyžádání České národní banky další podklady nezbytné k posouzení činnosti likvidátora a průběhu likvidace".
112. V § 36 odstavec 5 zní:
"(5) Likvidátor je povinen vymáhat vydání plnění z neplatných právních úkonů (§ 12 odst. 2).".
113. Označení "ČÁST OSMÁ" se nahrazuje označením "ČÁST DVANÁCTÁ".
114. V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 7b) až 7e) znějí:
"(2) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách, včetně citlivých údajů o fyzických osobách,7b) potřebné k tomu, aby bylo možno bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku.
(3) Povinnost poskytnout bezplatně informace o osobních údajích zpracovávaných o subjektu údajů stanovená zvláštním právním předpisem7c) se na banky a pobočky zahraničních bank nevztahuje.
(4) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny ve svých provozních prostorách fyzické osoby písemně poučit o tom, že banky a pobočky zahraničních bank nepodléhají povinnosti bezplatně informovat fyzické osoby o osobních údajích o nich zpracovávaných, že poskytnutí osobních údajů bance je dobrovolné, ale je podmínkou pro uskutečnění bankovního obchodu, a dále o právu fyzické osoby žádat nápravu podle zvláštního právního předpisu,7d) jakož i o možnosti banky získávat údaje od třetích osob, zejména podle § 38a odst. 1 a 2.
(5) Údaje podle odstavce 1, jakož i údaje získané od jiných subjektů, zejména podle § 38a odst. 1 a 2, mohou pobočky zahraničních bank poskytnout ke zpracování do ústředí zahraniční banky, pokud má sídlo ve státě, jehož právní řád zaručuje, že bude respektována důvěrná povaha údajů v souladu s právem Evropských společenství. Je-li to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi bankou a klientem, mohou banky a pobočky zahraničních bank poskytnout takové údaje ke zpracování ve státě, jehož právní řád zaručuje, že bude respektována důvěrná povaha údajů v souladu s právem Evropských společenství. Souhlas úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu7e) se v případech uvedených v tomto odstavci vyžaduje pouze před prvním poskytnutím informace do daného státu.
7b) § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
7c) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
7d) § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
7e) § 27 zákona č. 101/2000 Sb.".
115. V § 38 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) správcům daně za podmínek podle zvláštního zákona o správě daní a poplatků,".
116. V § 38 odst. 3 písmeno f) zní:
"f) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, orgánů sociálního zabezpečení nebo okresních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení a státní sociální podpory, který je klient povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku,".
117. V § 38 odstavec 4 zní:
"(4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení nebo okresních úřadů ve věci řízení o vrácení dávky poukázané na účet po úmrtí příjemce dávky včetně jejího vymáhání identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Banka je rovněž povinna po úmrtí klienta sdělit tyto údaje na písemné vyžádání úřadu práce.".
118. V § 38 odst. 6 se za slova "výkonu rozhodnutí" vkládají slova "nebo daňové exekuce".
119. V § 38 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.
120. V § 38 odst. 8 větě třetí se číslice "8" nahrazuje číslicí "7".
121. V § 38 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:
"(9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se vztahují i na pobočky zahraničních bank.
(10) Zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu klienta, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká.".
122. V § 38a odst. 1 větě první se za slovo "Banky" vkládají slova "a pobočky zahraničních bank".
123. V § 38a odst. 1 větě poslední se za slovo "Banka" vkládají slova "a pobočka zahraniční banky" a za slova "jiné banky" se vkládají slova "a pobočky zahraniční banky".
124. V § 38a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:
"(2) Česká národní banka vytváří z údajů získaných v rozsahu podle odstavce 1 od bank, poboček zahraničních bank10a) a dalších osob, stanoví-li tak zvláštní zákon, informační databázi. K informacím v této databázi mají přístup banky, pobočky zahraničních bank a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon, za podmínek stanovených vyhláškou České národní banky. Poskytnutí údajů do této databáze není porušením bankovního tajemství. Banka a pobočka zahraniční banky je však povinna k údajům o klientech jiné banky nebo pobočky zahraniční banky získaným z informační databáze přistupovat tak, jako by šlo o údaje o jejích vlastních klientech.
10a) § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.
125. V § 38a se odstavec 5 zrušuje.
126. Za § 38a se vkládají nové § 38b až 38h, které znějí:
 
"§ 38b
(1) Údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, může banka, na níž má kvalifikovanou účast zahraniční právnická osoba, nad níž je v zemi jejího sídla vykonáván dohled na konsolidovaném základě, poskytnout orgánům vykonávajícím tento dohled.
(2) Údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, může banka, která je součástí konsolidačního celku, poskytnout ovládající osobě za účelem přípravy výkazů na konsolidovaném základě.
 
§ 38c
Česká národní banka plní konzultační a informační povinnost vůči orgánům bankovního dohledu jiných států, orgánům mezinárodních organizací a dalším osobám v rozsahu mezinárodní smlouvy. Výčet základních oznamovaných a konzultovaných skutečností je uveden v § 38d až 38h.
 
§ 38d
(1) Česká národní banka informuje Komisi Evropských společenství zejména o
a) počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném státě Evropské unie nebo kdy použila vůči pobočce uvedené v § 5a odst. 1 postup podle § 26,
b) udělených a odňatých licencích,
c) udělení licence bance ovládané osobou řídící se právem státu, který není členem Evropské unie, a o struktuře konsolidačního celku, jehož je tato banka součástí,
d) skutečnosti, že se banka stala osobou ovládanou osobou řídící se právem státu, který není členem Evropské unie, a o struktuře konsolidačního celku, jehož je tato banka součástí,
e) diskriminačních opatřeních, která jsou uplatňována vůči bankám při zakládání poboček ve státech, které nejsou členem Evropské unie,
f) finančních holdingových společnostech,
g) dohodách podle § 26e,
h) použití postupu podle § 26 vůči pobočce uvedené v § 5a odst. 1 v případě, kdy věc nesnese odkladu a je to nutné v zájmu vkladatelů.
(2) Česká národní banka informuje Komisi Evropských společenství na její žádost o žádosti
a) osoby ovládané osobou řídící se právem státu, který není členem Evropské unie, o licenci,
b) osoby řídící se právem státu, který není členem Evropské unie, nebo osoby ovládané osobou řídící se právem státu, který není členem Evropské unie, o nabytí takového podílu na bance, v jehož důsledku by se žadatel stal osobou ovládající banku.
 
§ 38e
(1) Česká národní banka informuje příslušný orgán dohledu členského státu Evropské unie o
a) všech konsolidačních celcích, jejichž součástí je banka a zároveň i banka se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo finanční instituce splňující podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území členského státu Evropské unie,
b) informaci banky nebo finanční instituce splňující podmínky podle § 5e odst. 1, že hodlá na území členského státu Evropské unie založit pobočku nebo zde poskytovat služby, a o změně v oznámených údajích,
c) skutečnosti, že finanční instituce přestala splňovat podmínky podle § 5e odst. 1,
d) použití postupu podle § 26 vůči pobočce uvedené v § 5a odst. 1 v případě, kdy věc nesnese odkladu a je to nutné v zájmu vkladatelů,
e) udělení souhlasu podle § 29 odst. 3 v případě, že dotčená banka má pobočku na území tohoto státu; tuto informaci poskytne příslušnému orgánu dohledu před udělením souhlasu nebo bezprostředně po jeho udělení, nesnese-li věc odkladu.
(3) Česká národní banka konzultuje s orgánem bankovního dohledu členského státu Evropské unie udělení
a) licence bance, která je pod kontrolou banky se sídlem na území tohoto státu nebo pod kontrolou stejné osoby jako banka se sídlem na území tohoto státu,
b) souhlasu s nabytím kvalifikované majetkové účasti na bance, v jehož důsledku by se banka stala součástí konsolidačního celku, jehož součástí je i banka se sídlem na území tohoto státu.
 
§ 38f
Před rozhodnutím o změně nebo odnětí licence bance, která má pobočku na území členského státu Evropské unie, konzultuje Česká národní banka svůj záměr s orgánem bankovního dohledu tohoto státu. Nesnese-li věc odkladu, Česká národní banka orgán dohledu informuje o svém záměru licenci změnit nebo odebrat. Česká národní banka informuje o změně nebo odnětí licence neprodleně orgány bankovního dohledu států, v nichž má banka pobočku. Totéž platí v případě záměru odebrat licenci pobočce zahraniční banky, která má pobočku také na území členského státu Evropské unie.
 
§ 38g
Česká národní banka může provést kontrolu na místě na území členského státu Evropské unie po předchozím informování orgánu bankovního dohledu tohoto státu nebo jej o provedení této kontroly požádat.
 
§ 38h
(1) Česká národní banka spolupracuje s orgány bankovního dohledu jiných států, zejména těch, na jejichž území má banka pobočku nebo na jejichž území má sídlo zahraniční banka, jejíž pobočka působí na území České republiky.
(2) Česká národní banka poskytuje orgánům dohledu podle odstavce 1 zejména informace
a) o podílech na bance nebo zahraniční bance,
b) o řízení banky nebo zahraniční banky,
c) o kapitálu bankou nebo zahraniční bankou ovládaných finančních společností,
d) o ukazateli kapitálové přiměřenosti a konsolidovaném ukazateli kapitálové přiměřenosti,
e) o finančních holdingových společnostech,
f) důležité pro dohled nad těmito bankami nebo zahraničními bankami, zejména v oblasti likvidity, platební schopnosti, pojištění vkladů, kapitálové přiměřenosti, konsolidovaného dohledu, účetnictví, vnitřní kontroly a monitorování rizik vzniklých z otevřených pozic na finančních trzích na území České republiky nebo na území státu, na jehož území banka tato rizika podstoupila.".
127. V § 39 odst. 1 se slova ", jakož i" nahrazují spojkou "a", slova "a osoby provádějící bankovní dohled" se zrušují a za číslici "3" se vkládá číslice ", 4".
128. V § 40 odst. 1 se slovo "jeho" nahrazuje slovem "její".
129. V § 40 odstavec 3 zní:
"(3) Česká národní banka vydá rozhodnutí o udělení licence, o změně licence nebo o zamítnutí žádosti o licenci či o změnu licence do 6 měsíců ode dne zahájení správního řízení a rozhodnutí do této lhůty doručí. V případě, že podaná žádost nebyla úplná a Česká národní banka si vyžádala její doplnění, vydá Česká národní banka rozhodnutí do 12 měsíců ode dne zahájení správního řízení a rozhodnutí do této lhůty doručí.".
130. V § 40 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) V případě, že po vyžádání doplnění žádosti ze strany České národní banky je znovu předložena žádost neúplná nebo není-li dodržena ze strany žadatele lhůta poskytnutá Českou národní bankou pro její doplnění, je Česká národní banka oprávněna správní řízení o udělení licence zastavit.
(5) O žádosti o udělení souhlasu podle tohoto zákona se rozhodne do 3 měsíců ode dne zahájení správního řízení.
(6) Odmítnutí žádosti o udělení licence, o její změně či odmítnutí udělení souhlasu podle tohoto zákona musí být řádně zdůvodněno.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.
131. V § 40 odst. 8 se slova "povolení působit jako banka" nahrazují slovem "licence".
132. Označení "ČÁST DEVÁTÁ" se nahrazuje označením "ČÁST TŘINÁCTÁ".
133. V § 41a odst. 3 se v poslední větě za slovo "Ustanovení" vkládají slova "§ 5a odst. 4".
134. V § 41c odstavce 6 a 7 znějí:
"(6) Roční příspěvek banky do Fondu činí 0,1 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů banka propočítává podle stavu pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v předchozím roce, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni. Výpočet se provádí v české měně. U pohledávek z vkladů vedených v cizí měně se pro přepočet na českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni, ke kterému je prováděn výpočet.
(7) Roční příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,05 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků, na jejichž připsání vznikl účastníkovi stavebního spoření nárok v předchozím roce. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladu stavební spořitelna propočítává podle čtvrtletních stavů pojištěných pohledávek z vkladů v předchozím roce bez započítání zálohy na státní podporu.".
135. V § 41d odstavec 1 zní:
"(1) Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné osobě z Fondu poskytne poté, co Fond obdrží písemné oznámení České národní banky nebo, jedná-li se o pobočku zahraniční banky podle § 5a, připojištěnou podle § 41m, orgánu bankovního dohledu domovského státu o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Takové oznámení musí být vydáno nejpozději do 21 dní ode dne zjištění rozhodné skutečnosti a bance nebo bývalé bance musí být písemně sděleno.".
136. V § 41d odst. 2 se v první větě slovo "zveřejní" nahrazuje slovem "uveřejní".
137. V § 41e se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Pokud by bylo pro účely výplaty náhrady z Fondu pro oprávněnou osobu výhodnější použít kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení plateb, má oprávněná osoba nárok na doplacení příslušného rozdílu.".
138. V § 41f odst. 2 se v první větě slova "vkladatel" nahrazují slovy "majitel účtu".
139. V § 41f odst. 4 se za slovo "poskytne" vkládají slova "oprávněným osobám".
140. V § 41f odst. 5 se v první větě slovo "vkladatele" nahrazuje slovy "majitele účtu" a ve větě druhé se slovo "Vkladatel" nahrazuje slovy "Majitel účtu".
141. V § 41g odst. 3 písm. a) se na konci textu doplňují slova "s výjimkou osob uvedených v § 19 odst. 1 písm. e)".
142. Za § 41l se vkládá nový § 41m, který zní:
 
"§ 41m
(1) Pobočky zahraničních bank mohou pohledávky z vkladů připojistit na základě smlouvy u Fondu. Příspěvek do Fondu je roven příspěvku podle § 41c vynásobenému zlomkem, v jehož čitateli je rozdíl mezi 25 000 eur a limitem pro maximální náhradu podle systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož je pobočka účastna, vyjádřený v eurech a ve jmenovateli 25 000 eur.
(2) Připojištění podle odstavce 1 zaniká výpovědí smlouvy s roční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem roku následujícího poté, kdy byla výpověď doručena. Fond může vypovědět smlouvu pouze při neplnění povinností pobočkou zahraniční banky vůči Fondu, v případě pobočky zahraniční banky podle § 5a však pouze v případě, bylo-li postupováno v souladu s § 5a odst. 6. Pobočka zahraniční banky může vypovědět smlouvu bez udání důvodů. O těchto skutečnostech je pobočka zahraniční banky povinna informovat klienty ve svých provozních prostorách.
(3) Banky nesmějí v reklamě využívat rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy Evropské unie.".
143. Označení "ČÁST DESÁTÁ" se nahrazuje označením "ČÁST ČTRNÁCTÁ".
Čl.II
Společná a přechodná ustanovení
1. Pokud ustanovení mezinárodní smlouvy, která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena a jíž je Česká republika vázána, stanoví jinak než ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění dosavadních předpisů a tohoto zákona, použijí se ustanovení této smlouvy. Ustanovení předchozí věty se vztahuje i na obdobné mezinárodní smlouvy, které vstoupily v platnost před 1. lednem 1993.
2. Ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění tohoto zákona, (dále jen "tento zákon") vztahující se na členské státy Evropské unie se vztahují i na další státy Evropského hospodářského prostoru, pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena a jíž je Česká republika vázána, nebo z obdobné mezinárodní smlouvy, která vstoupila v platnost před 1. lednem 1993.
3. Česká národní banka vydá ve správním řízení zahájeném z jejího podnětu bez návrhu všem bankám působícím podle dosavadních právních předpisů na území České republiky bankovní licence v souladu s tímto zákonem; bankovní licence budou rovněž vydány zahraničním bankám, jejichž pobočky působí na území České republiky podle dosavadních právních předpisů. Dnem, kdy rozhodnutí o vydání bankovní licence nabude právní moci, zaniká povolení působit jako banka, bylo-li uděleno podle dosavadních právních předpisů.
4. Banky jsou povinny zřídit útvar vnitřního auditu podle § 8 odst. 6 tohoto zákona do 1 roku ode dne nabytí jeho účinnosti.
5. Banky jsou povinny uvést své stanovy a své majetkové účasti ve veřejných obchodních společnostech a komanditních společnostech do souladu s tímto zákonem do jednoho roku ode dne nabytí jeho účinnosti.
6. Při výpočtu výše dodatečné náhrady se úroky z pohledávek z vkladů vypočítávají v případě Pragobanky, a. s., Praha, nyní v konkursu, ke dni 1. 12. 1998; v případě Universal banky, a. s., Ústí nad Labem, nyní v konkursu, ke dni 17. 5. 1999; v případě Moravia banky, a. s., Frýdek-Místek, nyní v konkursu, ke dni 11. 10. 1999.
7. Dnem zahájení výplaty dodatečných náhrad přecházejí na Fond pojištění pohledávek z vkladů pohledávky vkladatelů za bankou ve výši práv vkladatelů na plnění z Fondu pojištění pohledávek z vkladů.
8. S účinností od vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se v § 41l odst. 1 slova "jako systém pojištění pohledávek z vkladů podle tohoto zákona" nahrazují slovy "jaký je požadován právem Evropských společenství".
Čl.III
Vklady evidované na vkladních knížkách na doručitele
Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na vklady evidované ve vkladních knížkách na doručitele. Veškeré vkladové vztahy potvrzené vkladními knížkami na doručitele se ruší ke dni 31. prosince 2002. Právo vkladatele na výplatu zůstatku zrušeného vkladu se promlčí uplynutím 10 let ode dne 31. prosince 2002.
Čl.IV
Zmocnění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.V
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl.VI
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:
§ 5 zní:
  
"§ 5
Bankovní rezervy a opravné položky
(1) Jako výdaje (náklady na dosažení zajištění a udržení příjmů1)) mohou banky4) vytvářet ve zdaňovacím období
a) opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů,
b) rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami.
(2) Celková výše tvorby za zdaňovací období
a) opravných položek podle odstavce 1 písm. a) nesmí přesáhnout výši 2 % ze základu, kterým je průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů bez příslušenství v ocenění nesníženém o opravné položky a rezervy již vytvořené a sníženém o tu část průměrného stavu rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů, která je zajištěna přijatými bankovními zárukami,
b) rezerv podle odstavce 1 písm. b) nesmí přesáhnout výši 2 % průměrného stavu poskytnutých bankovních záruk za úvěry poskytnuté bankami.
Opravné položky musí být vždy přiřazeny k jednotlivým pohledávkám, rezervy k jednotlivým zárukám. Průměrné stavy se počítají z měsíčních zůstatků k poslednímu dni v měsíci a zůstatku k 1. lednu příslušného zdaňovacího období.
(3) Pohledávkou z úvěru se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí pohledávka vzniklá z úvěru poskytnutého nebankovnímu subjektu podle § 497 až 507 obchodního zákoníku a pohledávka vzniklá plněním z bankovní záruky.
(4) Pokud banka prokáže na základě údajů obchodní dokumentace5) a účetnictví6) odůvodněnost vyšší tvorby opravných položek a rezerv, než je uvedeno v odstavci 2, může správce daně na základě žádosti banky tvorbu opravných položek a rezerv uznat v takto prokázané výši. Rozhodnutí o žádosti vydá správce daně podle zvláštního právního předpisu.16)
(5) Opravná položka podle odstavce 1 písm. a) se zruší, pokud pominou důvody pro její existenci nebo pokud pohledávka, k níž byla vytvořena, byla promlčena. Opravnou položku banka použije ke krytí ztrát z odpisů nebo postoupení pohledávky. Rezerva podle odstavce 1 písm. b) slouží ke krytí ztrát souvisejících s realizací poskytnutých bankovních záruk za úvěry.
16) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.VII
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti za zdaňovací období do 31. 12. 2001 platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení tohoto zákona se pro tvorbu opravných položek a rezerv použijí poprvé za zdaňovací období počínající 1. lednem 2002. Rezervy tvořené do dne účinnosti tohoto zákona podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, banky použijí ke krytí ztrát z odpisů a postoupení pohledávek z úvěrů nepokrytých vytvořenými opravnými položkami do dne účinnosti tohoto zákona a rezervy podle § 5 odst. 1 písm. c) ke krytí ztrát z poskytnutých záruk, které neodpovídají vymezení podle odstavce 1 písm. b) tohoto zákona. Nepoužité rezervy, s výjimkou rezerv odpovídajících vymezení podle odstavce 1 písm. b) tohoto zákona banky zruší ve prospěch výnosů tak, aby jejich zůstatek za každé zdaňovací období počínaje rokem 2002 snížily nejméně o 25 % zůstatku k 31. 12. 2001, a tím dosáhly jejich úplného zrušení nejpozději k 31. 12. 2005.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České konsolidační agentuře
Čl.VIII
Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., se mění takto:
V § 19 odst. 6 včetně poznámek pod čarou č. 16) a 17) zní:
"(6) Agentura poskytuje do informační databáze České národní banky podle zvláštního zákona16) údaje o svých klientech (dlužnících) a klientech (dlužnících) osob, které ovládá na základě podílu v nich, a jejichž hlavním předmětem činnosti je správa, prodej a vymáhání pohledávek, v rozsahu stanoveném zákonem o bankách.17) Dotčené ovládané osoby jsou povinny Agentuře sdělit příslušné údaje tak, aby mohla být splněna povinnost podle věty první. Agentura má přístup k informacím v této databázi za podmínek stanovených vyhláškou České národní banky. Informace získané z databáze je Agentura povinna uchovávat v tajnosti a chránit před zneužitím.
16) § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 38a odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl.IX
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.X
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.XI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2002, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 3, § 4 odst. 2 věty druhé, § 5a až 5m, § 11 odst. 2 věty druhé, § 11 odst. 5, § 16a odst. 2, § 25a odst. 4 věty poslední, § 25a odst. 5, § 26e odst. 2, § 38c až 38h a § 41m zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Související dokumenty