70/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
70/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. března 2000,
kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 257/2004 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. a zákona č. 105/1995 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova " , které není předmětem burzovního obchodu podle zvláštního zákona1) (dále jen "komodity")" nahrazují slovy "(dále jen "komodity") a s deriváty1) vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodování na komoditní burze, (dále jen "komoditní deriváty")".
Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1) § 8a odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 70/2000 Sb.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) a 1a) se označují jako poznámky pod čarou č. 1a) a 1b), a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.
2. V § 2 odst. 1 se za slova "koupě a prodej komodit" vkládají slova "a komoditních derivátů".
3. V § 12 odst. 2 písm. l) se za slovo "komodit" vkládají slova "a komoditních derivátů".
4. V § 25 odst. 3 se za slovo "komodit" vkládají slova "a komoditních derivátů" a za slovo "komoditami" se vkládají slova "a komoditními deriváty".
5. V § 26 odst. 1 se slovo "jejichž" nahrazuje slovy "s komoditními deriváty, pokud" a za slovo "přijetí" se vkládají slova "komodit a komoditních derivátů".
6. V § 26 odstavec 4 zní:
"(4) Termínované obchody mohou uzavírat osoby oprávněné k burzovním obchodům.".
7. V § 27 odst. 5 se za slovo "komodit" vkládají slova "a komoditních derivátů".
8. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo "komoditami" vkládají slova "a komoditními deriváty".
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty