471/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
471/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4:
Čl. I
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb., vyhlášky č. 400/2005 Sb. a vyhlášky č. 471/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) spolky podle občanského zákoníku,“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 2 odst. 1 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).
3. V § 2 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene f) se doplňují slova „a ústavy podle občanského zákoníku“.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
4. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „podle občanského zákoníku“.
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
5. V § 2 odst. 1 písm. i) se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“.
6. V § 4 odst. 4 se slova „ , které zahájí svoji činnost,“ nahrazují slovy „k okamžiku vzniku nebo zřízení“.
7. V § 7 odst. 2 se slova „od částky stanovené zákonem o daních z příjmů (dále jen „technické zhodnocení“), a to při splnění povinností uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „ , a to od výše ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku v položce „A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem“ podle odstavce 1“.
8. V § 7 odst. 9 se za slova „dlouhodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
9. V § 8 odst. 1 se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobami“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“, „A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ podle odstavce 10 písmen a) a d).“.
10. V § 8 odst. 2 se za slova „a obdobný“ vkládá slovo „hmotný“.
11. V § 8 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“.“.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).
12. V § 8 odst. 4 písm. e) se slova „podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „ ; v případě společných částí nemovité věci, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, se použije odstavec 1 obdobně“.
13. V § 8 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova „A.II.4. Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
14. V § 8 odst. 5 písm. a) se za slovo „samostatné“ vkládá slovo „hmotné“, za slovo „Samostatné“ se vkládá slovo „hmotné“ a za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
15. V § 8 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slova „A.II.4. Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“, za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“, slova „a to od částky stanovené zákonem o daních z příjmů, pokud účetní jednotka má právo o něm účtovat a odpisovat jej“ se nahrazují slovy „a to od výše ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku v položkách „A.II.3. Stavby“ a „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí““.
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
16. V § 8 odst. 6 písmeno a) zní:
„a) majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona,“.
17. V § 8 odst. 9 se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „hmotné“ a za slova „popřípadě soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
18. V § 8 odst. 10 písm. c) se za slova „A.II.4. Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
19. V § 8 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“.“.
20. V § 8 odst. 12 se za slova „dlouhodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
21. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „korporaci“.
22. V § 9 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu16),“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.
23. V § 9 odst. 5 se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“ a slovo „půjčky“ se nahrazuje slovy „zejména zápůjčky“.
24. V § 9 odst. 6 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“ a za slovo „obsahuje“ se vkládá slovo „zejména“.
25. V § 9 odst. 7 se za slovo „pronájmu“ vkládá slovo „hmotných“.
26. V § 10 se za slova „Oprávky k samostatným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slova „věcem a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“.
27. V § 11 odst. 1 písm. f) se za slovo „další“ vkládá slovo „hmotné“.
28. V § 11 odst. 7 se za slova „obsahuje zejména“ vkládá slovo „hmotné“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.
29. V § 11 odst. 8 se za slova „obsahuje zejména“ vkládá slovo „hmotné“.
30. V § 11 odst. 9 se za slova „dlouhodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
31. V § 12 odst. 4 se za slova „krátkodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a za slova „neuvádějí zálohy“ se vkládají slova „a závdavky“.
32. V § 14 odst. 4 se slova „převodu nemovitostí“ nahrazují slovy „nabytí nemovitých věcí“.
33. V § 15 odstavec 1 zní:
„(1) Položka „B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti“ obsahuje krátkodobé i dlouhodobé pohledávky vzniklé z činnosti účetní jednotky ve společnosti, která nemá právní osobnost, na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle občanského zákoníku za ostatními společníky sdruženými v této společnosti.“.
Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
34. V § 15 odst. 4 se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
35. V § 16 odst. 3 se za slova „na účtech v bankách“ vkládají slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“ a za slova „Pokud banka“ se vkládají slova „nebo spořitelní a úvěrní družstvo“.
36. V § 16 odst. 7 se slova „bankovními účty“ nahrazují slovy „účty v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.
37. V § 20 odst. 1 se slovo „bankovní“ zrušuje a slova „poskytnuté bankou při eskontu směnek“ se zrušují.
38. V § 20 odst. 3 se za slova „o pronájmu“ vkládá slovo „hmotných“.
39. V § 20 odst. 4 se za slova „přijatých záloh“ vkládají slova „a závdavků“.
40. V § 20 odst. 7 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
41. V § 21 odst. 1 se ve větě první a druhé slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
42. V § 21 odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
43. V § 21 odst. 3 se za slova „přijatých záloh“ vkládají slova „a závdavků“.
44. V § 21 odst. 4 se slova „závazky k“ nahrazují slovem „dluhy“.
45. V § 22 odst. 1 se slova „závazky k“ nahrazují slovem „dluhy“ a věta druhá se zrušuje.
46. V § 22 odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
47. V § 22 odst. 3 se slova „závazky k“ nahrazují slovem „dluhy“.
48. V § 23 odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
49. V § 23 odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
50. V § 23 odst. 3 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
51. V § 23 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“, slova „převodu nemovitostí“ se nahrazují slovy „nabytí nemovitých věcí“ a slova „závazky k“ se nahrazují slovem „dluhy“.
52. V § 23 odst. 5 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
53. V § 24 odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.
54. V § 24 odstavec 2 zní:
„(2) Položka „B.III.15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti“ obsahuje krátkodobé a dlouhodobé dluhy vzniklé z činnosti účetní jednotky ve společnosti, která nemá právní osobnost, na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle občanského zákoníku k ostatním společníkům sdruženým v této společnosti.“.
55. V § 24 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slova „závazky k“ se nahrazují slovem „dluhy“.
56. V § 24 odst. 5 se slova „poskytnuté bankou“ zrušují.
57. V § 24 odst. 6 se slova „poskytnuté bankou při eskontu směnek“ zrušují.
58. V § 24 odst. 10 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
59. V § 26 odst. 3 písm. c) se slova „závazky k příslušným institucím“ nahrazují slovem „náklady“.
60. V § 26 odst. 5 písm. h) se slova „bankovní poplatky“ nahrazují slovy „poplatky související s vedením účtů u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev“.
61. V § 26 odst. 10 se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“ a slova „a nájemné“ se nahrazují slovy „ , nájemné a pachtovné“.
62. V § 27 odst. 4 písm. g) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
63. V § 27 odst. 5 písm. d) se slovo „dividendy“ nahrazuje slovy „podíly na zisku“.
64. V § 27 odst. 5 písm. f) se slovo „dividend“ nahrazuje slovy „podílů na zisku“.
65. V § 27 odst. 7 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a slova „závazky k“ se nahrazují slovem „dluhy“.
66. V § 30 odst. 1 písm. a) se slovo „subjektivitou“ nahrazuje slovem „osobností“.
67. V § 30 odst. 1 písm. g) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
68. V § 30 odst. 1 písm. k) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
69. V § 30 odst. 1 písm. n) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
70. V § 30 odst. 1 písm. p) se za slova „výši záloh“ vkládá slovo „ , závdavků“ a slovo „závazcích“ se nahrazuje slovem „dluzích“.
71. V § 30 odst. 1 písm. t) se slovo „bankovních“ zrušuje.
72. V § 32 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „hmotného majetku“ vkládají slova „nebo jeho části“.
73. V § 32 odst. 1 písm. g) se slova „nebo nájemci nemovitosti“ nahrazují slovy „ , nájemci nebo pachtýři nemovité věci“.
74. V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby, a proto není právo stavby vykazováno podle § 8 odst. 4 písm. b) nebo není součástí ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“.“.
75. V § 32 odst. 2 písm. b) se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýře“ a za slovo „najatého“ se vkládají slova „nebo propachtovaného“.
76. V § 32 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) V případě pozemku vykazovaného v položce „A.II.1. Pozemky“ náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 1 vykazovaného v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ podle § 8 odst. 10 písm. d).“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
77. V § 32 odst. 4 se za slova „průběhu nájmu“ vkládají slova „nebo pachtu“.
78. V § 32 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření jeho vybavenosti nebo použitelnosti, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku podle § 7 odst. 1 nebo § 8 odst. 6. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
79. V § 32 se doplňují odstavce 9 až 12, které znějí:
„(9) Souvisí-li právo stavby s více stavbami, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby.
(10) V případě pořízení práva stavby ke stavbě po okamžiku jejího uvedení do užívání podle § 8 odst. 13 jsou náklady související s pořízením práva stavby součástí ocenění technického zhodnocení této stavby podle odstavce 5.
(11) V případě zániku stavby vyhovující právu stavby se právo stavby, které je součástí ocenění této stavby, nevyřazuje; ustanovení o naplnění účetních metod v souvislosti s naplněním § 26 odst. 3 zákona tímto nejsou dotčena.
(12) Zanikne-li právo stavby před dobou, na kterou je právo stavby zřízeno, a současně je zřízeno nové právo stavby ve prospěch stejné účetní jednotky, nedochází k vyřazení zaniklého práva stavby, případně stavby vyhovující právu stavby a odstavec 1 písmeno f) se použije obdobně.“.
80. V § 38 odst. 1 se za slova „hmotný majetek odpisovaný“ vkládají slova „nebo jejich části“.
81. V § 38 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, účetní jednotka v odpisovém plánu zohlední případnou hodnotu práva stavby při vyřazení stavby. Pokud je sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, kratší než předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby, účetní jednotka v odpisovém plánu tuto skutečnost zohlední případnou hodnotu stavby při jejím vyřazení.“.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.
82. V § 38 odst. 6 se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýř“.
83. V § 38 odst. 8 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“ a slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitá věc“.
84. V § 39 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) pozemky,“.
Dosavadní písmena a) až h) se označují jako písmena b) až i).
85. V § 39 písm. b) se za slovo „obdobné“ vkládá slovo „hmotné“.
86. V § 41 odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
87. V § 42 odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
88. V § 42a písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
89. V § 42b odst. 1 se za slova „společně s věcí“ vkládá slovo „hmotnou“.
90. V příloze č. 1 části AKTIVA se v položce A.II.4. za slovo „Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slovo „soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
91. V příloze č. 1 části AKTIVA se v položce A.III.4. slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“.
92. V příloze č. 11 části AKTIVA se v položce A.III.5. slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
93. V příloze č. 1 části AKTIVA se v položce A.IV.7. za slovo „samostatným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slovo „souborům“ se vkládá slovo „hmotných“.
94. V příloze č. 1 části AKTIVA se v položce B.II.14. slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.
95. V příloze č. 1 části PASIVA se v položce B.III.15. slova „k účastníkům sdružení“ nahrazují slovy „ke společníkům sdruženým ve společnosti“.
96. V příloze č. 3 účtové třídě 3 účtové skupině 35 se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „společností“.
97. V příloze č. 3 účtové třídě 3 účtové skupině 36 se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „společnosti“.
98. V příloze č. 3 v názvu účtové třídy 9 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.

Související dokumenty