72/2014 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act

Schválený:
72/2014 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraninčních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. srpna 2014 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 18. prosince 2014. České znění Dohody se vyhlašuje současně.
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act
Vzhledem k tomu, že Česká republika a Spojené státy americké (jednotlivě jako "smluvní strana" a společně jako "smluvní strany") mají dlouhodobý a úzký vztah v oblasti vzájemné pomoci v daňových záležitostech a přejí si uzavřít dohodu o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku prostřednictvím dalšího rozvíjení tohoto vztahu,
vzhledem k tomu, že Článek 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993 (dále jen "Smlouva"), povoluje výměnu informací pro daňové účely včetně možnosti automatické výměny informací,
vzhledem k tomu, že Spojené státy americké přijaly ustanovení obecně známá jako Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen "FATCA"), který finančním institucím ukládá režim oznamování týkající se určitých účtů,
vzhledem k tomu, že Česká republika podporuje strategický cíl FATCA zlepšovat dodržování daňových předpisů,
vzhledem k tomu, že FATCA nastolil řadu otázek, mimo jiné tu, že české finanční instituce nemusí být schopny dodržet některé aspekty FATCA z důvodu překážek vyplývajících z jejich vnitrostátních právních předpisů,
vzhledem k tomu, že Spojené státy americké shromažďují informace týkající se určitých účtů držených rezidenty České republiky vedených americkými finančními institucemi a jsou odhodlány k výměně těchto informaci s Českou republikou a k usilování o rovnocennou úroveň výměny za předpokladu, že jsou zavedeny náležité ochranné mechanismy a infrastruktura pro efektivní výměnu,
vzhledem k tomu, že se smluvní strany zavázaly ke vzájemné dlouhodobé spolupráci za účelem dosažení společných standardů oznamování a náležité péče (due diligence) pro finanční instituce,
vzhledem k tomu, že Spojené státy americké uznávají potřebu koordinovat povinnosti při oznamování na základě FATCA s jinými povinnostmi daňového oznamování ve Spojených státech amerických platnými pro české finanční instituce tak, aby nedocházelo k duplicitnímu oznamování,
vzhledem k tomu, že mezivládní přístup k provádění FATCA by řešil právní překážky a snížil zatížení českých finančních institucí,
vzhledem k tomu, že si smluvní strany přejí uzavřít dohodu o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a upravit provádění FATCA prostřednictvím vnitrostátního oznamování a oboustranné automatické výměny podle Smlouvy a za předpokladu zachovávání povinnosti mlčenlivosti a dalších bezpečnostních opatření podle Smlouvy včetně ustanovení omezujících používání vyměňovaných informací podle článku 27 Smlouvy,
se smluvní strany dohodly takto:
Článek 1
Definice
1. Pro účely této dohody a jejích příloh (dále jen "Dohoda") mají níže uvedené termíny tento význam:
a) Termínem "Spojené státy" se rozumí Spojené státy americké včetně jejich států, nikoli však americká teritoria. Označení "stát" Spojených států zahrnuje rovněž District of Columbia.
b) Termínem "americká teritoria" se rozumí Americká Samoa, Společenství Ostrovy Severní Mariany, Guam, Společenství Portoriko nebo Americké Panenské ostrovy.
c) Termínem "IRS" se rozumí Úřad pro daňovou správu Spojených států (Internal Revenue Service).
d) Termínem "partnerská jurisdikce" se rozumí jurisdikce, která má platnou dohodu se Spojenými státy o usnadnění provádění FATCA. IRS zveřejní seznam všech partnerských jurisdikcí.
e) Termínem "příslušný orgán" se rozumí:
(1) v případě Spojených států ministr financí nebo jeho zástupce a
(2) v případě České republiky ministr financí nebo jím pověřený zástupce.
f) Termínem "finanční instituce" se rozumí schovatelská instituce, depozitní instituce, investiční entita nebo specifikovaná pojišťovna.
g) Termínem "schovatelská instituce" se rozumí jakákoli entita, jejíž podstatnou část podnikání představuje držení finančního majetku na účet jiného. Entita drží finanční majetek na účet jiného jako podstatnou část svého podnikání tehdy, jestliže hrubý příjem, této entity přičitatelný držení finančního majetku a poskytování souvisejících, finančních služeb se rovná nebo je větší než 20 % hrubého příjmu dané entity za kratší z těchto období:
(i) období tří let končící 31. prosincem (nebo posledním dnem účetního období, které není kalendářním rokem) před rokem, v němž je proveden výpočet nebo
(ii) období existence entity.
h) Termínem "depozitní instituce" se rozumí jakákoli entita, která přijímá vklady v rámci běžných bankovních služeb nebo podobného podnikání.
i) Termínem "investiční entita" se rozumí jakákoli entita, která v rámci svého podnikání (nebo která je řízena entitou, která v rámci svého podnikání) provádí jednu nebo několik z níže uvedených činností nebo operací pro nebo v zastoupení zákazníka:
(1) obchodování s nástroji peněžního trhu (šeky, směnkami, vkladovými certifikáty, deriváty atd.), měnami, měnovými, úrokovými a indexovými, nástroji, s převoditelnými cennými papíry nebo s komoditními futures,
(2) individuální nebo kolektivní správa portfolia, nebo
(3) jiné investování, administrace nebo správa fondů nebo peněžních prostředků v zastoupení jiných osob, Tento odstavec 1 písm. i) bude vykládán způsobem, který je v souladu s obdobným zněním použitým v definici "finanční instituce" v doporučeních Finanční akční pracovní skupiny (Financial Action Task Force).
j) Termínem "specifikovaná pojišťovna" se rozumí jakákoli entita, která je pojišťovnou (nebo holdingovou společností pojišťovny), jež otevírá finanční účet nebo je povinna provádět platby týkající se pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy o pojištění důchodu.
k) Termínem "česká finanční instituce" se rozumí
(i) jakákoli finanční instituce, která je rezidentem v České republice, kromě jakékoli pobočky této finanční instituce, jež se nachází mimo Českou republiku, a
(ii) jakákoli pobočka finanční instituce, která není rezidentem v České republice, pokud se tato pobočka nachází v České republice.
l) Termínem "finanční instituce partnerské jurisdikce" se rozumí
(i) jakákoli finanční instituce, která je zřízena v partnerské jurisdikci, kromě jakékoli pobočky této finanční instituce, jež se nachází mimo partnerskou jurisdikci, a
(ii) jakákoli pobočka finanční instituce, která není zřízena v partnerské jurisdikci, pokud se tato pobočka nachází v partnerské jurisdikci,
m) Termínem "oznamující finanční instituce" se rozumí podle souvislostí oznamující česká finanční instituce nebo oznamující americká finanční instituce.
n) Termínem "oznamující česká finanční instituce" se rozumí jakákoli česká finanční instituce, která není neoznamující českou finanční institucí.
o) Termínem "oznamující americká finanční instituce" se rozumí
(i) jakákoli finanční instituce, jež je rezidentem, ve Spojených státech, kromě jakékoli pobočky této finanční instituce, která se nachází mimo Spojené státy, a
(ii) jakákoli pobočka finanční instituce, jež není rezidentem, ve Spojených státech, pokud se tato pobočka nachází ve Spojených státech, a to za podmínky, že finanční instituce nebo pobočka má ve své moci, přijímá nebo spravuje příjem, o kterém je nutné si vyměňovat informace podle článku 2 odst. 2 písm. b) Dohody.
p) Termínem "neoznamující česká finanční instituce" se rozumí jakákoli česká finanční instituce nebo jiná entita, jež je rezidentem v České republice, která je v příloze II uvedena jako neoznamující česká finanční instituce nebo která jinak získá status zahraniční finanční instituce (dále jen "FFI") považované za splňující požadavky nebo status osvobozeného skutečného vlastníka podle příslušných nařízení Ministerstva financí Spojených států účinných ke dni podpisu Dohody,
q) Termínem "neúčastnící se finanční instituce" se rozumí neúčastnící se FFI, jak je tento termín definován, v příslušných nařízeních Ministerstva financí Spojených států, ale nezahrnuje českou finanční instituci ani jinou finanční instituci partnerské jurisdikce, pokud nejde o finanční instituci, se kterou se nakládá jako s neúčastnící se finanční institucí podle článku 5 odst. 2 písm. b) Dohody nebo podle odpovídajícího ustanovení dohody mezi Spojenými státy a partnerskou jurisdikci
r) Termínem "finanční účet" se rozumí účet vedený finanční institucí, který zahrnuje:
(1) v případě entity, která je finanční institucí výhradně proto, že je investiční entitou jakoukoli majetkovou nebo dluhovou účast v této finanční instituci (mimo účasti pravidelně obchodovaných na zavedeném trhu s cennými papíry);
(2) v případě finanční instituce, která není vymezena v odstavci 1 písm. r) bodu1 tohoto článku, jakoukoli majetkovou nebo dluhovou účast v této finanční instituci (mimo účastí pravidelně obchodovaných na zavedeném trhu s cennými papíry), jestliže
(i) je hodnota majetkové nebo dluhové účasti stanovena, přímo nebo nepřímo, převážně podle aktiv, z nichž vznikají platby ze zdroje ve Spojených státech podléhající srážkové dani a
(ii) třída účastí byla vytvořena s cílem vyhnout se oznamování podle této Dohody; a
(3) jakékoli pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou a jakékoli smlouvy o pojištění důchodu, uzavřené nebo vedené finanční institucí, mimo smlouvy se sjednaným pojistným plněním ve formě neinvestičního nepřevoditelného doživotního důchodu, který je vyplácen fyzické osobě ve formě penze nebo dávek pro případ pracovní neschopnosti a invalidity poskytovaných na základě účtu vyňatého z definice finančního účtu v příloze II. Bez ohledu na výše uvedené termín "finanční účet" nezahrnuje žádný účet vyňatý z definice finančního účtu v příloze II. Pro účely této Dohody jsou účasti "pravidelně obchodovány", jestliže existuje významný objem průběžného obchodování s účastmi a "zavedený trh s cennými papíry" znamená trh, který je oficiálně uznán a dohlížen orgánem státu, ve kterém je tento trh umístěn a který má významnou roční hodnotu podílů obchodovaných na tomto trhu. Pro potřeby odstavce 1 písm. r) účast ve finanční instituci není "pravidelně obchodována" a bude sní nakládáno jako s finančním účtem, jestliže je majitel této účasti (jiný než finanční instituce jednající jako zprostředkovatel) zapsán v účetnictví takové finanční instituce. Předcházející věta se neuplatní na účasti poprvé zapsané v účetnictví takové finanční instituce před 1. červencem 2014 a s ohledem na účasti poprvé zapsané v účetnictví takové finanční instituce k nebo po 1. červenci 2014 se nepožaduje, aby finanční instituce uplatnila předchozí větu před 1. lednem 2016,
s) Termín "depozitní účet" zahrnuje jakýkoli podnikatelský, běžný, spořící, termínový účet nebo penzijní (thrift) účet či účet, který je doložen vkladovým certifikátem, penzijním (thrift) certifikátem, investičním certifikátem, dluhovým certifikátem nebo jiným podobným nástrojem, vedený finanční institucí v rámci běžného poskytování bankovních služeb nebo podobného podnikání Depozitní účet rovněž zahrnuje částku drženou pojišťovnou na základě smlouvy s garantovanou investicí nebo podobného ujednání, podle nichž se vyplácí nebo připisuje výnos z této částky.
t) Termínem "schovatelský účet" se rozumí účet (mimo pojistných smluv a smluv o pojištění důchodu) vedený ve prospěch jiné osoby, která je majitelem jakéhokoli finančního nástroje nebo kontraktu drženého za účelem investic (včetně, nikoli však výlučně, akcie nebo podílu ve společnosti, směnky, dluhopisu, dlužního úpisu nebo jiného dokladu o dluhu, měnové nebo komoditní transakce, swapu úvěrového selhání, swapu založeného na nefinančním indexu, smlouvy o hypotetické jistině, pojistné smlouvy nebo smlouvy o pojištění důchodu a jakékoli opce či jiného derivátu).
u) Termínem "majetková účast" se v případě osobní společností (partnership), která je finanční institucí, rozumí kapitálová účast nebo účast na výnosech z účasti v této osobní společnosti. V případě svěřenského fondu, který je finanční institucí, se majetkovou účastí rozumí účast držená jakoukoli osobou pokládanou za zakladatele nebo obmyšleného všech nebo části prostředků ve svěřenském fondu, nebo jakoukoli jinou fyzickou osobou mající nejvyšší faktickou kontrolu nad svěřenským fondem. Specifikovaná americká osoba je posuzována jako obmyšlený zahraničního svěřenského fondu, jestliže má tato specifikovaná americká osoba právo přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím zmocněnce) pobírat stanovený výnos nebo muže přímo nebo nepřímo pobírat výnos ze svěřenského fondu podle volného uvážení.
v) Termínem "pojistná smlouva" se rozumí smlouva (jiná než smlouva o pojištění důchodu), kterou se pojistitel zavazuje vyplatit částku v případě vzniku pojistné události zahrnující smrt, nemoc, úraz, odpovědnost nebo škodu na majetku.
w) Termínem "smlouva o pojištění důchodu" se rozumí smlouva, kterou se pojistitel zavazuje vyplatit určitou částku jednorázově nebo ji po částech vyplácet po stanovenou dobu podle předpokládané délky života jedné nebo více osob. Tento termín rovněž zahrnuje smlouvu, která se považuje za smlouvu o pojištění důchodu podle zákona, jiného právního předpisu nebo právní praxe v jurisdikci, v níž byla smlouva uzavřena, a kterou se pojistitel zavazuje vyplácet určitou, částku po dobu několika let.
x) Termínem "pojistná smlouva s kapitálovou hodnotou" se rozumí pojistná smlouva, (jiná než zajišťovací smlouva uzavřená mezi dvěma pojišťovnami) s kapitálovou hodnotou vyšší než 50 000 USD.
y) Termínem "kapitálová hodnota" se rozumí vyšší z těchto částek:
(i) částka, na kterou má nárok pojistník v případě odkupu nebo ukončení smlouvy (stanovená bez odečtení jakýchkoli poplatků za odkup nebo půjčky z kapitálové hodnoty), a
(ii) částka, kterou si pojistník může vypůjčit podle smlouvy nebo s odkazem na ni.
Bez ohledu na výše uvedené termín "kapitálová hodnota" nezahrnuje částku splatnou podle pojistné smlouvy jako:
(1) plnění v případě škody na zdraví nebo nemoci nebo jiné plnění, které kompenzuje ekonomickou ztrátu vyvolanou pojistnou událostí,
(2) zpětnou úhradu dříve zaplaceného pojistného pojistníkovi podle pojistné smlouvy (jiné než smlouvy o životním pojištění) z důvodu zániku pojištění, snížení pojistného rizika v době účinnosti pojistné smlouvy nebo vyplývající z nového stanovení pojistného z důvodu opravy účetní nebo jiné podobné chyby, nebo
(3) dividendu pojistníka závislou na škodním průběhu daného pojištění nebo dotčené skupiny,
z) Termínem "oznamovaný účet" se podle souvislostí rozumí oznamovaný americký učet nebo oznamovaný český účet.
aa) Termínem "oznamovaný český účet" se rozumí finanční účet vedený oznamující americkou finanční institucí, jestliže:
(i) v případě depozitního účtu je účet držen fyzickou osobu, která je rezidentem v České republice a v jakémkoli daném kalendářním roce je vyplácen na tento účet úrok vyšší než 10 USD, nebo
(ii) v případě jiného než depozitního finančního účtu je majitel účtu rezidentem České republiky, a to včetně entity, která potvrdí, že je pro daňové účely rezidentem v České republice, a s ohledem na něj je vyplácen nebo připisován příjem ze zdroje ve Spojených státech podléhající oznamování podle kapitoly 3 části A nebo kapitoly 61 části F daňového zákoníku Spojených států.
bb) Termínem "oznamovaný americký účet" se rozumí finanční účet vedený oznamující českou finanční institucí a držený jednou nebo více specifikovanými americkými osobami nebo neamerickou entitou s jednou nebo více ovládajícími osobami, které jsou specifikovanou americkou osobou. Bez ohledu na výše uvedené se účet nepovažuje za oznamovaný americký účet, pokud tento účet není identifikován jako oznamovaný americký účet po použití postupů náležité péče stanovených v příloze I.
cc) Termínem "majitel účtu" se rozumí osoba, kterou finanční instituce, jež vede finanční účet, zaznamenává nebo označuje jako majitele finančního účtu. Osoba jiná než finanční instituce držící finanční učet ve prospěch jiné osoby nebo pro ni jakožto zástupce, schovatelský správce, zmocněnec, osoba s podpisovým právem, investiční poradce nebo zprostředkovatel, není pro účely Dohody považována za držící účet, a za majitele účtu je považována tato jiná osoba. Pro účely bezprostředně předcházející věty termín finanční instituce nezahrnuje finanční instituci zřízenou nebo založenou na území Spojených států. V případě pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy o pojištění důchodu je majitelem účtu jakákoli osoba, která je oprávněna nakládat s kapitálovou hodnotou nebo změnit osobu oprávněnou ze smlouvy. Jestliže není nikdo, kdo by měl právo na vyplacení odkupného nebo mohl změnit osobu oprávněnou, je majitelem účtu jakákoli osoba označená ve smlouvě a jakákoli osoba s nárokem na výplatu plnění podle podmínek, smlouvy. Po uplynutí pojistné doby podle pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy o pojištění důchodu se za majitele účtu pokládá každá osoba s nárokem na výplatu plnění podle smlouvy.
dd) Termínem "americká osoba" se rozumí občan Spojených států nebo fyzická osoba, která je rezidentem ve Spojených státech, osobní společnost nebo obchodní společnost založená ve Spojených státech nebo zřízená podle právních předpisů Spojených států nebo některého z jejich států, svěřenský fond, jestliže
(i) soud ve Spojených státech by byl podle platného právního předpisu oprávněn vydávat příkazy nebo rozsudky týkající se všech podstatných záležitostí správy sveřenského fondu a
(ii) jedna nebo více amerických osob mají oprávnění kontrolovat všechna podstatná rozhodnutí ohledně svěřenského fondu nebo majetku zesnulého, který je občanem nebo rezidentem Spojených státu.
Odstavec 1 písm. dd) je nutné vykládat v souladu s daňovým zákoníkem Spojených států (Internal Revenue Code).
ee) Termínem "specifikovaná americká osoba" se rozumí americká osoba, která není:
(i) obchodní společností, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na jednom nebo několika zavedených trzích s cennými papíry,
(ii) obchodní společností, jež je členem téže rozšířené přidružené skupiny podle definice v § 1471(e)(2) daňového zákoníku Spojených států jako společnost popsaná v bodě (i),
(iii) Spojenými státy ani agenturou či pověřenou organizací Spojených států v jejich výlučném vlastnictví,
(iv) státem Spojených států, americkým teritoriem, jejich dílčím politickým celkem ani jejich agenturou či pověřenou organizací v jejich výlučném vlastnictví,
(v) organizací osvobozenou od daní podle § 501(a) daňového zákoníku Spojených států nebo privátním důchodovým plánem definovaným v § 7701(a)(37) daňového zákoníku Spojených států,
(vi) bankou podle definice v § 581 daňového zákoníku Spojených států,
(vii) realitním investičním svěřenským fondem podle definice v § 856 datového zákoníku Spojených států,
(viii) regulovanou investiční společností podle definice v § 851 daňového zákoníku Spojených států nebo entitou zapsanou u Komise pro cenné papíry podle zákona o investičních společnostech z r. 1940 (15 U.S.C. 80a-64),
(ix) společným svěřenským fondem podle definice v § 584(a) daňového zákoníku Spojených států,
(x) svěřenským fondem, osvobozeným od daní podle § 664(c) daňového zákoníku Spojených států nebo který je vymezen v § 4947(a)(1) daňového zákoníku Spojených států,
(xi) obchodníkem s cennými papíry, komoditami nebo finančními deriváty (včetně smluv o hypotetické jistině, forwardů a futures a opcí), který je jako takový registrován podle právních předpisů Spojených států nebo některého z jejich státu,
(xii) makléřem podle definice v § 6045(c) daňového zákoníku Spojených států nebo
(xiii) od daně osvobozeným svěřenským fondem podle plánu, který je popsán v § 403(b) nebo § 457(g) daňového zákoníku Spojených států.
ff) Termínem "entita" se rozumí panická osoba nebo právní uspořádání, například svěřenský fond.
gg) Termínem "neamerická entita" se rozumí entita, která není americkou osobou.
hh) Termínem "platba ze zdroje ve Spojených státech podléhající srážkové dani" se rozumí jakákoli, výplata úroku (včetně jakéhokoli původního emisního diskontu), dividend, nájmu, platů, mezd, bonusů, anuit, náhrad, odměn, služebních požitků a jiných pevných nebo stanovitelných ročních nebo pravidelných výnosů, zisků a příjmů, pochází-li tato platba ze zdrojů ve Spojených státech. Bez ohledu na výše uvedené platba ze zdroje ve Spojených státech podléhající srážkové dani nezahrnuje žádnou platbu, která se nepokládá za platbu podléhající srážkové dani v příslušných daňových nařízeních Ministerstva financí Spojených států.
ii) Entita je "propojená entita" s jinou entitou, jestliže některá z těchto entit ovládá druhou entitu nebo jsou obě tyto entity ovládány společně. Termín "ovládání" pro tyto účely zahrnuje přímé nebo nepřímé vlastnictví více než 50 % hlasů nebo podílu na entitě. Bez ohledu na výše uvedené může Česká republika pokládat entitu, za entitu nepropojenou s jinou entitou, jestliže tyto dvě entity nejsou členy téže rozšířené přidružené skupiny, jak je definována v § 1471(e)(2) daňového zákoníku Spojených států.
jj) Termínem "americké TIN" se rozumí federální daňové identifikační číslo amerického daňového poplatníka.
kk) Termínem "české DIČ" se rozumí daňové identifikační číslo českého daňového poplatníka.
ll) Termínem "ovládající osoby" se rozumí fyzické osoby, které ovládají entitu. V případě svěřenského fondu se tímto termínem rozumí zakladatel, správci svěřenského majetku, osoba vykonávající dohled nad správou fondu (je-li nějaká), obmyšlený nebo skupina obmyšlených a jakákoli jiná fyzická osoba mající nejvyšší faktickou kontrolu nad svěřenským fondem, a v případě právního uspořádaní které není svěřenským fondem, se tímto termínem rozumí osoby v rovnocenném nebo obdobném postavení. Termín "ovládající osoby" je nutné vykládat způsobem, který je v souladu s doporučeními Finanční akční pracovní skupiny.
2. Jakýkoli termín, který není jinak definován v této Dohodě, má význam, který v té době měl podle práva smluvní strany provádějící Dohodu, pokud souvislosti nevyžadují jinak nebo pokud se příslušné orgány nedohodnou na společném významu (který není v rozporu s jejich vnitrostátními právními předpisy), přičemž jakýkoli význam podle platných daňových právních předpisu této smluvní strany má přednost před významem tohoto termínu podle jiných právních předpisů této smluvní strany.
Článek 2
Povinnosti získávat a vyměňovat informace o oznamovaných účtech
1. Podle článku 3 Dohody obě smluvní strany získají informace upřesněné v odstavci 2 tohoto článku o všech oznamovaných účtech a jednou za rok si tyto informace automaticky vymění s druhou smluvní stranou podle ustanovení článku 27 Smlouvy.
2. Získávané a vyměňované informace jsou;
a) v případě České republiky informace o každém oznamovaném americkém účtu v každé oznamující české finanční instituci:
(1) jméno, adresa a americké TIN každé specifikované americké osoby, která je majitelem takového účtu, a v případě neamerické entity, která je po uplatnění postupů náležité péče stanovených v příloze I identifikována jako entita mající jednu nebo více ovládajících osob, které jsou specifikovanou americkou osobou, jméno, adresu a (případné) americké TIN této entity a každé takové specifikované americké osoby,
(2) číslo účtu (nebo pokud číslo účtu neexistuje, jeho funkční ekvivalent),
(3) název a identifikační číslo oznamující české finanční instituce,
(4) zůstatek na účtu nebo hodnota účtu (včetně, v případě pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy o pojištění důchodu, taktéž kapitálová hodnota nebo hodnota odkupného) ke konci příslušného kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období, nebo pokud byl v tomto roce účet zrušen, informace o stavu účtu těsně před zrušením,
(5) v případě jakéhokoli schovatelského účtu:
(A) celková hrubá výše úroku, celková hrubá výše dividend a celková hrubá výše jiných příjmů plynoucích z prostředků držených na účtu, ve všech uvedených případech vyplacených nebo připsaných na účet (nebo v souvislostí s účtem) v průběhu kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období a
(B) celkové hrubé výnosy z prodeje nebo zpětného odkupu majetku vyplacené nebo připsané na účet v průběhu kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období, kde oznamující česká finanční instituce působila jako schovatelský správce, makléř, zmocněnec nebo jiný zástupce majitele účtu,
(6) v případě jakéhokoli depozitního účtu celková hrubá výše úroku vyplaceného nebo připsaného na účet v průběhu kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období a
(7) v případě jakéhokoli účtu, který není popsán v odstavci 2 písm. a) bodu 5 a odst. 2 písm. a) bodu 6 tohoto článku, celková hrubá částka vyplacená nebo připsaná majiteli učtu v souvislosti s účtem v průběhu kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období, kde je oznamující česká finanční instituce zavázanou stranou nebo dlužníkem, včetně úhrnné částky zaplacené majiteli účtu za jakýkoli zpětný odkup v průběhu kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období.
(b) V případě Spojených států informace o každém oznamovaném českém účtu v každé oznamující americké finanční instituci:
(1) jméno, adresa a české DIČ každé osoby, která je rezidentem v České republice a je majitelem účtu,
(2) číslo účtu (nebo pokud číslo účtu neexistuje, jeho funkční ekvivalent),
(3) název a identifikační číslo oznamující americké finanční instituce,
(4) hrubou výši úroku vyplaceného na depozitní účet,
(5) hrubou výši dividend ze zdroje ve Spojených státech vyplacených nebo připsaných na účet a
(6) hrubou výši jiných příjmů ze zdroje ve Spojených státech vyplacených nebo připsaných na účet v rozsahu podléhajícím oznamování podle kapitoly 3 části A nebo kapitoly 61 části F daňového zákoníku Spojených států.
Článek 3
Lhůty a rozsah výměny informaci
1. Pro účely povinnosti výměny informací podle článku 2 Dohody je možné výši a charakteristiku plateb provedených v souvislosti s oznamovaným americkým účtem určit podle zásad českých daňových právních předpisů a výši a charakteristiku plateb provedených v souvislosti s oznamovaným českým účtem je možné určit podle zásad federálního zákona Spojených států o daních z příjmů.
2. Pro účely povinné výměny informací podle článku 2 Dohody musí být ve vyměňovaných informacích uvedena měna jednotlivých relevantních částek.
3. Pokud se týká článku 2 odst. 2 Dohody, získávají a vyměňují se informace o skutečnostech z roku 2014 a ze všech dalších let s tou výjimkou, že:
(a) V případě České republiky:
(1) informacemi, které se získávají a vyměňují o skutečnostech z roku 2014, jsou pouze informace popsané v článku 2 odst. 2 písm. a) bodech 1 až 4 Dohody,
(2) informacemi, které se získávají a vyměňují o skutečnostech z roku 2015, jsou informace popsané v článku 2 odst. 2 písm. a) bodech 1 až 7 této Dohody kromě hrubých výnosů popsaných v článku 2 odst. 2 písm. a) bodu 5 podbodu B Dohody, a
(3) informacemi, které se získávají a vyměňují o skutečnostech z roku 2016 a z následujících let, jsou informace popsané v článku 2 odst. 2 písm. a) bodech 1 až 7 Dohody.
(b) V případě Spojených států jsou informacemi, které se získávají a vyměňují o skutečnostech z roku 2014 a z následujících let, všechny informace, uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) Dohody.
4. Bez ohledu na ustanovení odstavce 3 tohoto článku ve vztahu ke každému oznamovanému účtu, který je vedený oznamující finanční institucí k 30. červnu 2014, a podle článku 6 odst. 4 Dohody platí, že smluvní strany nejsou povinny zjišťovat a do vyměňovaných informací zahrnout české DIČ ani americké TIN jakékoli dotčené osoby, pokud daňové identifikační číslo tohoto daňového poplatníka není v záznamech oznamující finanční instituce. V takovém případě smluvní strany zjistí a do vyměňovaných informací zahrnou datum narození příslušné osoby, pokud má oznamující finanční instituce toto datum narození ve svých záznamech.
5. Podle odstavců 3 a 4 tohoto článku se informace popsané v článku 2 Dohody vymění do devíti měsíců po skončení kalendářního roku, ke kterému se tyto informace vztahují.
6. Příslušné orgány České republiky a Spojených států uzavřou dohodu nebo ujednání, které:
a) stanoví postupy pro povinnosti automatické výměny popsané v Článku 2 Dohody,
b) stanoví pravidla a postupy, které mohou být nezbytné pro provádění článku 5 Dohody a
c) podle potřeby stanoví postupy pro výměnu informací oznamovaných podle článku 4 odst. 1 písm. b) Dohody.
7. Na všechny vyměňované informace se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost a další bezpečnostní opatření podle ustanovení Smlouvy včetně ustanovení omezujících používání vyměňovaných informací.
8. Následně po vstupy v platnost Dohody každý příslušný orgán poskytne písemné oznámení druhému příslušnému orgánu, pokud je přesvědčený, že jurisdikce druhého příslušného orgánu zavedla
(i) ochranné mechanismy zaručující, že informace získané podle Dohody zůstanou důvěrné a budou užity výhradně pro daňové účely a
(ii) infrastruktura pro účinnou vzájemnou spolupráci (včetně zavedených procesů zajišťujících včasnou, přesnou a důvěrnou výměnu informací, účinné a spolehlivé komunikace a prokázané schopnosti rychle řešit otázky a problematiku týkající se výměny nebo žádostí o výměnu informací a naplnit ustanovení článku 5 Dohody).
Příslušné orgány s dobrým úmyslem usilují o to, aby se do září roku 2015 sešly s cílem stanovit, že každá jurisdikce má takové ochranné mechanismy a infrastruktura zavedeny.
9. Povinností smluvních stran získávat a vyměňovat informace podle článku 2 Dohody vstoupí v platnost datem pozdějšího z písemných oznámení popsaných v odstavci 8 tohoto článku. Bez ohledu na výše uvedené, jestliže český příslušný orgán je přesvědčený, že Spojené státy mají zavedeny ochranné mechanismy a infrastrukturu popsané v odstavci 8 tohoto článku, ale americký příslušný orgán potřebuje další čas pro to, aby stanovil, že Česká republika má takové ochranné mechanismy a infrastrukturu zavedeny, povinnost České republiky získávat a vyměňovat informace podle článku 2 Dohody vznikne datem písemného oznámení poskytnutého v souladu s odstavcem 8 tohoto článku českým příslušným orgánem americkému příslušnému orgánu.
10. Tato Dohoda pozbyde platnosti dnem 30. září 2015, pokud k tomuto dni není podle odstavce 9 tohoto článku pro jednu ze smluvních stran v platnosti článek 2 Dohody.
Článek 4
Uplatňování FATCA na české finanční instituce
1. Zacházení s oznamujícími českými finančními institucemi Každá oznamující česká finanční instituce se považuje za finanční instituci, která dodržuje § 1471 daňového zákoníku Spojených států a nevztahuje se na ni povinnost srážení daně podle tohoto paragrafu, jestliže Česká republika dodržuje své povinnosti podle článků 2 a 3 Dohody ve vztahu k této oznamující české finanční instituci a jestliže oznamující česká finanční instituce:
a) zjišťuje oznamované americké účty a každoročně českému příslušnému orgánu oznamuje informace, které je nutné oznamovat podle článku 2 odst. 2 písm. a) Dohody včas a způsobem popsaným v článku 3 Dohody,
b) pro každý rok 2015 a 2016 každoročně českému příslušnému orgánu oznamuje název každé neúčastnící se finanční instituce, které poukázala platbu a úhrnnou výši takových plateb,
c) dodržuje platné požadavky registrace na internetových stránkách IRS týkajících se registrace pro účely FATCA,
d) v míře, ve které oznamující česká finanční instituce působí jako
(i) kvalifikovaný zprostředkovatel (pro účely § 1441 daňového zákoníku Spojených států), který si zvolil, že převezme primární povinnost srážení daně podle kapitoly 3 části A daňového zákoníku Spojených států,
(ii) zahraniční osobní společnost, která si zvolila, že bude působit jako daň srážející zahraniční osobní společnost (pro účely § 1441 a § 1471 daňového zákoníku Spojených států), nebo
(iii) zahraniční svěřenský fond, který si zvolil, že bude působit jako daň srážející zahraniční svěřenský fond (pro účely § 1441 a § 1471 daňového zákoníku Spojených států), srazí 30 % jakékoliv platby ze zdroje ve Spojených státech podléhající srážkové dani poukázané každé neúčastnící se finanční instituci a
e) v případě oznamující české finanční instituce, která není popsána v odstavci 1 písm. d) tohoto článku a která jakékoli neúčastnici se finanční instituci poukáže platbu ze zdroje ve Spojených státech podléhající srážkové dani nebo ji zprostředkuje, oznamující česká finanční instituce poskytne každému bezprostřednímu plátci této platby ze zdroje ve Spojených státech podléhající srážkové dani informace nutné pro sražení a oznamování související s touto platbou.
Bez ohledu na výše uvedené se na oznamující českou finanční instituci, která nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1, neuplatňuje srážková daň podle § 1471 daňového zákoníku Spojených států, pokud tato oznamující česká finanční instituce není IRS pokládána za neúčastnící se finanční instituci podle článku 5 odst. 2 písm. b) Dohody.
2. Výjimka z pravidel vztahujících se na účtv nespolupracujících majitelů. Spojené státy nevyžaduji, aby oznamující česká finanční instituce srazila daň podle § 1471 nebo § 1472 daňového zákoníku Spojených států u účtů držených nespolupracujícím majitelem účtu (podle definice v § 1471(d)(6) daňového zákoníku Spojených států), nebo aby takový účet zrušila, jestliže příslušný americký orgán o tomto účtu obdrží informace stanovené v článku 2 odst. 2 písm. a) Dohody v souladu s článkem 3 Dohody.
3. Zvláštní nakládání s českými důchodovými plány. Pro účely § 1471 daňového zákoníku Spojených států budou Spojené státy s českými důchodovými plány, popsanými a uvedenými v příloze II, nakládat jako s FPI považovanými za splňující požadavky, případně jako s osvobozeným skutečným vlastníkem. Český důchodový plán pro tento účel zahrnuje entitu zřízenou v České republice nebo se v ní nacházející a v ní regulovanou, nebo předem určené smluvní nebo právní uspořádání, provozované za účelem poskytování penzí nebo důchodů nebo získávání příjmů pro poskytování těchto penzí nebo důchodů podle právních předpisů České republiky a s regulovanými příspěvky, příděly, oznamováním, sponzorstvím a zdaněním.
4. Identifikace a zacházení s dalšími FFI považovanými za splňující požadavky a osvobozenými skutečnými vlastníky. Pro účely § 1471 daňového zákoníku Spojených států budou Spojené státy s každou neoznamující českou finanční instituci nakládat jako s FFI považovanou za splňující požadavky, případně jako s osvobozeným skutečným vlastníkem.
5. Zvláštní pravidla tykající se propojených entit a poboček, které jsou neúčastnícími se finančními institucemi. Jestliže Česká finanční instituce, která jinak splňuje požadavky odstavce 1 tohoto článku nebo je popsána v odstavci 3 nebo 4 tohoto článku, má propojenou entitu nebo pobočku, která působí v jurisdikci, jež této propojené entitě nebo pobočce zakazuje, aby se stala účastnící se FFI nebo FFI se statutem FFI považované za splňující požadavky pro účely § 1471 daňového zákoníku Spojených států nebo má propojenou entitu nebo pobočku, se kterou se nakládá jako s neúčastnící se FI pouze kvůli pozbytí platnosti přechodného pravidla pro limitované FFI a limitované pobočky podle příslušných nařízení Ministerstva financí Spojených států, tato česká finanční instituce bude i nadále splňovat podmínky této Dohody a bude podle potřeby pokládána za FFI považovanou za splňující požadavky nebo za osvobozeného skutečného vlastníka pro účely § 1471 daňového zákoníku Spojených států za předpokladu, že:
a) česká finanční instituce bude s každou takovou propojenou entitou nebo pobočkou nakládat jako se samostatnou neúčastnící se finanční institucí pro účely veškerého oznamování a požadavků na srážení daně vyplývajících z Dohody a každá taková propojená entita nebo pobočka se srážejícím zástupcům prokáže jako neúčastnící se finanční instituce,
b) každá taková propojená entita nebo pobočka zjistí své účty ve Spojených státech a oznámí informace o těchto účtech podle požadavků v § 1471 daňového zákoníku Spojených států v rozsahu povoleném platnými právními předpisy vztahujícími se na propojenou entitu nebo pobočku a
c) taková propojená entita nebo pobočka cíleně nezprostředkovává americké účty ovládané osobami, které nejsou rezidenty v jurisdikci, kde se tato pobočka nebo propojená entita nachází, nebo účty držené neúčastnícími se finančními institucemi, které nejsou zřízeny v jurisdikci, v níž se tato pobočka nebo propojená entita nachází, a česká finanční instituce ani jakákoli jiná propojená entita tuto pobočku nebo propojenou entitu nepoužívá k obcházení povinností vyplývajících z Dohody, případně z § 1471 daňového zákoníku Spojených států.
6. Časová koordinace. Bez ohledu na článek 3 odstavce 3 a 5 Dohody:
a) Česká republika není povinna získávat a vyměňovat informace týkající se kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém mají být obdobné informace účastnící se FFI oznamovány IRS v souladu s příslušnými nařízeními Ministerstva financí Spojených států;
b) česká republika není povinna zahájit výměnu informací přede dnem, od kterého jsou účastnící se FFI povinny oznámit obdobné informace IRS v souladu s příslušnými nařízeními Ministerstva financí Spojených států;
c) Spojené státy nejsou povinny získávat a vyměňovat informace vztahující se ke kalendářnímu roku předcházejícímu první kalendářní rok, ve kterém je Česká republika povinna získávat a vyměňovat informace;
d) Spojené státy nejsou povinny zahájit výměnu informací přede dnem od kterého je Česká republika povinna zahájit výměnu informací.
7. Koordinace definic s nařízeními Ministerstva financí Spojených států. Bez ohledu na článek 1 Dohody a definice stanovené v přílohách k Dohodě, může Česká republika při implementaci Dohody použít a může dovolit českým finančním institucím použít definici v příslušných nařízeních Ministerstva financí Spojených států namísto odpovídající definice v Dohodě za předpokladu, že by toto použití nezmařilo účely Dohody.
Článek 5
Spolupráce při dodržování a vynucování
1. Méně významné a administrativní chyby. Příslušný orgán oznámí příslušnému orgánu druhé smluvní strany, pokud prvně jmenovaný příslušný orgán má důvod předpokládat, že administrativní chyby nebo jiné méně významné chyby mohly vést k oznámení nesprávných nebo neúplných informací nebo vést k jiným porušením Dohody. Příslušný orgán druhé smluvní strany uplatní své vnitrostátní právo (včetně příslušných sankcí), aby získal opravenou a/nebo úplnou informaci nebo vyřešil ostatní porušení Dohody.
2. Významné nedodržování požadavků,
a) Příslušný orgán uvědomí příslušný orgán drahé smluvní strany, jestliže první ze jmenovaných příslušných orgánů zjistí, že ze strany oznamující finanční instituce v druhé jurisdikci dochází k významnému nedodržování povinností z Dohody, Příslušný orgán druhé smluvní strany při řešení významného nedodržování požadavků uvedených v oznámení uplatní své vnitrostátní právo (včetně příslušných sankcí), aby vyřešil významné nedodržování popsaných požadavku.
b) Jestliže v případě oznamující české finanční instituce tyto donucovací akce nevyřeší nedodržování požadavků do 18 měsíců poté, co příslušný orgán poprvé zašle oznámení o významném nedodržování požadavků, Spojené státy budou s oznamující českou finanční institucí nakládat podle tohoto odstavce 2 písm. b) jako s neúčastnící se finanční institucí.
3. Využívání externích poskytovatelů služeb. Každá smluvní strana může oznamujícím finančním institucím povolit, aby k plnění povinností, které na ně smluvní strana klade ve smyslu Dohody, používaly externí poskytovatele služeb, avšak tyto povinnosti zůstávají odpovědností oznamujících finančních institucí.
4. Prevence obcházení povinnosti. Smluvní strany zavedou nezbytná opatření k tomu, aby finančním institucím zabránily přijmout postupy, jejichž účelem je obcházení povinnosti oznamování podle Dohody.
Článek 6
Vzájemný závazek ke zvyšování efektivity výměny informací a její transparentnosti
1. Reciprocita. Vláda Spojených států uznává nutnost dosažení rovnocenných úrovní vzájemné automatické výměny informací s Českou republikou. Vláda Spojených států se zavazuje k dalšímu zlepšování transparentnosti a posilování vztahů s Českou republikou vyplývajících z výměny informací pokračovat v přijímání právních předpisů a prosazováním a podporou příslušné legislativy k dosažení takových rovnocenných úrovní vzájemné automatické výměny.
2. Nakládání s průtokovými platbami (passthru payments) a hrubými příjmy. Smluvní strany se zavazují spolupracovat společně, i s dalšími partnerskými jurisdikcemi, na vytváření praktického a účinného alternativního přístupu k dosažení strategických cílů při srážení daně ze zahraničních průtokových plateb a z hrubých příjmů, který bude minimalizovat zatížení.
3. Vytváření společného modelu pro oznamování a výměna. Smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat s jinými partnerskými jurisdikcemi a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a s Evropskou unií na přizpůsobování podmínek Dohody a jiných dohod mezi Spojenými státy a partnerskými jurisdikcemi společnému modelu automatické výměny informací, včetně vytváření standardů oznamování a postupů náležité péče pro finanční instituce.
4. Dokumentace k účtům vedeným k 30. červnu 2014. Pro oznamované účty vedenými oznamující finanční institucí k 30. červnu 2014, platí:
a) Spojené státy se zavazují, že pro oznamování skutečností z roku 2017 a následujících let stanoví do 1. ledna 2017 pravidla vyžadující, aby oznamující finanční instituce ve Spojených státech získaly a oznámily České DIČ jednotlivých majitelů oznamovaných českých účtů, jak vyžaduje článek 2 odst. 2 písm. h) bod 1 Dohody a
b) Česká republika se zavazuje, že pro oznamování skutečností z roku 2017 a následujících let stanoví do 1. ledna 2017 pravidla vyžadující, aby oznamující finanční instituce v České republice získaly americké TIN jednotlivých specifikovaných amerických osob, jak vyžaduje článek 2 odst. 2 písm. a) bod 1 Dohody.
Článek 7
Konzistentní uplatňování FATCA v partnerských jurisdikcích
1. České republice bude přiznána výhoda vyplývající z jakýchkoli příznivějších podmínek podle článku 4 nebo přílohy I Dohody týkající se uplatňování FATCA na české finanční instituce poskytovaná jiné partnerské jurisdikci podle podepsané dvoustranné dohody, podle které se druhá partnerská jurisdikce zavazuje převzít stejné závazky jako Česká republika vymezené v článcích 2 a 3 Dohody a uplatňují se na ni stejné smluvní podmínky stanovené v těchto článcích a v článcích 5 až 9 Dohody.
2. Spojené státy České republice jakékoli takové výhodnější podmínky oznámí a musí takové výhodnější podmínky automaticky podle Dohody uplatňovat, jako kdyby byly stanovené v Dohodě, a to od data podpisu dohody zahrnující výhodnější podmínky, pokud Česká republika toto uplatnění písemné neodmítne.
Článek 8
Konzultace a změny Dohody
1. V případě, že vzniknou jakékoli obtíže při provádění Dohody, každá ze smluvních stran může žádat o konzultace s cílem přijetí náležitých opatření, která zabezpečí plnění Dohody.
2. Tato Dohoda může být měněna vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Pokud není dohodnuto jinak, změna nabude platnosti stejnými postupy jako stanovenými v článku 10 odst. 2 Dohody.
Článek 9
Přílohy
Přílohy tvoří nedílnou součást Dohody.
Článek 10
Vstup v platnost
1. Tato Dohoda vstoupí v platnost k datu notifikace České republiky Spojeným státům, kterou Česká republika písemně oznámí, že dokončila své vnitrostátní postupy nezbytné pro vstup Dohody v platnost.
2. Tuto Dohodu může kterákoli ze smluvních stran zrušit zasláním písemné výpovědi druhé smluvní straně. Tato výpověď nabývá platnosti prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 12 měsíců od data výpovědi.
3. Smluvní strany do 31. prosince 2016 s dobrým úmyslem projednají případné změny Dohody tak, aby odrážely vývoj závazků uvedených v článku 6 Dohody,
Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.
Dáno v Praze dne 4. srpna 2014 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Českou republiku
Mgr. Simona Hornochová v. r.
náměstkyně ministra financí
Za Spojené státy americké
Steven Kashkett v.r.
chargé ďaffaires a.i. Spojených států amerických v České republice
Příloha I
POVINNOSTI NÁLEŽITÉ PÉČE PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ O OZNAMOVANÝCH AMERICKÝCH ÚČTECH A O PLATBÁCH NĚKTERÝM NEÚČASTNÍCÍM SE FINANČNÍM INSTITUCÍM
I. Všeobecně.
A. Česká republika bude požadovat, aby oznamující české finanční instituce použily postupy náležité péče obsažené v příloze I Dohody při zjišťování oznamovaných amerických účtů a účtů držených neúčastnícími se finančními institucemi.
B. Pro účely Dohody platí:
1. Dolary u všech částek jsou dolary Spojených států a tyto částky musí být vykládány tak, že vyjadřují ekvivalent v jiných měnách.
2. Pokud zde není stanoveno jinak, zůstatek na účtu nebo hodnota účtu se stanoví k poslednímu dni kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období.
3. V případě, že je podle přílohy I nutné stanovit prahový zůstatek nebo prahovou hodnotu k 30. červnu 2014, příslušný zůstatek nebo hodnota se stanoví k tomuto dni nebo k poslednímu dni oznamovacího období, které končí bezprostředně před 30. červnem 2014, a kde je nutné stanovit prahový zůstatek nebo prahovou hodnotu k poslednímu dni kalendářního roku podle přílohy I, příslušný zůstatek nebo hodnota budou stanoveny k poslednímu dni kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období.
4. Podle oddílu II pododdílu E bodu 1 přílohy I se s účtem nakládá jako s oznamovaným americkým účtem počínaje datem, které je jako takové uvedeno v postupech náležité péče v příloze I.
5. Není-li stanoveno jinak, informace o oznamovaném americkém účtu budou oznamovány jednou ročně v kalendářním roce následujícím po roce, k němuž se tyto informace vztahují.
C. Jako alternativu k postupům popsaným v jednotlivých částech přílohy I může Česká republika svým oznamujícím českým finančním institucím povolit, aby ke zjištění, zda účet je oznamovaným americkým účtem nebo účtem drženým neúčastnící se finanční institucí, používaly postupy popsané v předmětných nařízeních Ministerstva financí Spojených států. Česká republika může povolit oznamujícím českým finančním institucím, aby provedly takový výběr samostatně pro každou část přílohy I buď s ohledem na všechny příslušné finanční účty, nebo samostatně, s ohledem na jakoukoli jasně zjišťovanou skupinu takových účtů (například podle oblasti podnikání nebo místa, kde je účet veden).
II. Dříve existující účty fyzických osob. Pro účely zjišťování oznamovaných amerických účtů mezi dříve existujícími účty drženými fyzickými osobami ("dříve existující účty fyzických osob") platí níže uvedená pravidla a postupy.
A. Účty, které není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat. Pokud si oznamující česká finanční instituce nezvolí jinak, a to buď s ohledem na všechny dříve existující účty fyzických osob, nebo samostatně, s ohledem na jakoukoli jasně určenou skupinu takových účtů, kde prováděcí pravidla v České republice takovou volbu umožňují, níže uvedené účty není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat jako oznamované americké účty;
1. Podle pododdílu E bodu 2 tohoto oddílu dříve existující účet fyzických osob se zůstatkem nebo hodnotou, která není k 30. červnu 2014 vyšší než 50 000 USD,
2. Podle pododdílu E bodu 2 tohoto oddílu dříve existující účet fyzických osob, který je pojistnou smlouvou s kapitálovou hodnotou nebo smlouvou o pojištění důchodu k 30. červnu 2014 se zůstatkem nebo hodnotou ve výši 250 000 USD nebo nižší.
3. Dříve existující účet fyzických osob, který je pojistnou smlouvou s kapitálovou hodnotou nebo smlouvou o pojištění důchodu, za předpokladu, že zákon nebo prováděcí právní předpisy České republiky nebo Spojených států účinně brání sjednání pojištění s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy o pojištění důchodu americkým rezidentům (jestliže například příslušná finanční instituce nemá požadovanou registraci podle právního předpisu Spojených států, a právní předpisy v České republice vyžadují oznamování nebo srážení týkající se pojistných produktů držených rezidenty České republiky).
4. Depozitní účet se zůstatkem ve výši 50 000 USD nebo nižší.
B. Postupy prověřování dříve existujících účtů fyzických osob se zůstatkem nebo hodnotou, která je k 30. červnu 2014 vyšší než 50 000 USD (v případě pojistných smluv s kapitálovou hodnotou nebo smluv o pojištění důchodu vyšší než 250 000 USD), ale nepřesahuje 1 000 000 USD ("účty s nižší hodnotou")
1. Vyhledávání v elektronických záznamech. Oznamující česká finanční instituce musí prověřovat data s možností elektronického vyhledávání vedená oznamující českou finanční institucí a zjistit jakoukoli z níže uvedených amerických indicií:
a) zjišťování majitele účtu jako amerického občana nebo amerického rezidenta,
b) jednoznačné označení místa narození ve Spojených státech,
c) aktuální adresu pro doručování nebo adresu bydliště ve Spojených státech (včetně poštovní přihrádky ve Spojených státech),
d) aktuální telefonní číslo ve Spojených státech,
e) trvalé příkazy pro převod finančních prostředku na účet vedený ve Spojených státech,
f) aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo udělené osobě s adresou ve Spojených státech nebo
g) adresu osoby přebírající poštu nebo osoby pro úschovu pošty, která je jedinou adresou, kterou oznamující finanční česká instituce eviduje o majiteli účtu. V případě dříve existujícího účtu fyzické osoby, který je účtem s nižší hodnotou, se adresa osoby přebírající poštu mimo Spojené státy nebo osoby pro úschovu pošty nepovažuje za americkou indicii.
2. Jestliže elektronickým vyhledáváním nebudou zjištěny žádné z amerických indicií uvedených v pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu, nejsou nutná žádná další opatření, dokud u účtu nedojde ke změně okolností, která povede k jedné nebo několika americkým indiciím souvisejícím s tímto účtem, nebo se účet stane účtem s vysokou hodnotou, jak je popsáno v pododdílu D tohoto oddílu.
3. Jestliže budou elektronickým vyhledáváním zjištěny jakékoli z amerických indicií uvedených v pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu nebo nastane změna okolností, která povede k jedné nebo několika americkým indiciím souvisejícím s tímto účtem, pak musí oznamující česká finanční instituce s účtem nakládat jako s oznamovaným americkým účtem, pokud se nerozhodne pro použití pododdílu B bodu 4 tohoto oddílu a pro tento účet neplatí některá z výjimek uvedených v tomto bodu.
4. Bez ohledu na zjištění amerických, indicií podle pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu není oznamující česká finanční instituce povinna nakládat s účtem jako s oznamovaným americkým účtem v těchto případech:
a) Jestliže z informací o majiteli účtu jednoznačně vyplývá jeho místo narození ve Spojených státech, oznamující česká finanční instituce získá nebo dříve prověřila a vede záznam o:
(1) čestném prohlášení, že majitel účtu není americkým občanem ani americkým rezidentem pro daňové účely (což může být na formuláři IRS W-8 nebo jiném obdobném odsouhlaseném formuláři),
(2) pasu jiné země než Spojených států nebo jiném dokladu totožnosti vydaném vládou, který prokazuje občanství nebo státní příslušnost majitele účtu v jiné zemi než ve Spojených státech a
(3) kopii potvrzeni o ztrátě státní příslušnosti amerického majitele účtu nebo přiměřené vysvětlení:
(a) důvodu, proč majitel účtu toto potvrzení nemá i přes skutečnost, že se vzdal amerického občanství, nebo
(b) důvodu, proč majitel účtu nezískal americké občanství při narození,
b) V případě, že informace o majiteli účtu obsahují aktuální adresu pro doručování ve Spojených státech nebo adresu bydliště, jedno nebo několik telefonních čísel ve Spojených státech, která jsou jedinými telefonními čísly souvisejícími s tímto účtem, oznamující česká finanční instituce získá nebo dříve prověřila a vede záznam o:
(1) čestném prohlášení, že majitel účtu není americký občan ani americký rezident pro daňové účely (což může být na formuláři IRS W-8 nebo jiném obdobném odsouhlaseném formuláři) a
(2) listinných důkazech podle definice v pododdílu D oddílu VI přílohy 1, prokazujících jiný než americký status majitele účtu.
c) V případě, že informace o majiteli účtu obsahují trvalé příkazy pro převod finančních prostředků na americký účet, oznamující česká finanční instituce získá nebo dříve prověřila a vede záznam o;
(1) čestném prohlášení, že majitel účtu není americký občan ani americký rezident, pro daňové účely (což může být na formuláři IRS W-8 nebo jiném obdobném odsouhlaseném formuláři) a
(2) listinných důkazech podle definice v pododdílu D oddílu VI přílohy I, prokazujících jiný než americký status majitele účtu.
d) V případě, že informace o majiteli účtu obsahují aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo udělené osobě s adresou ve Spojených státech, adresu osoby přebírající poštu nebo osoby pro úschovu pošty, která je jedinou adresou zjištěnou o Majiteli účtu, nebo jedno či více telefonních čísel ve Spojených státech (pokud s účtem souvisí i telefonní číslo mimo Spojené státy), oznamující česká finanční instituce získá nebo dříve prověřila a vede záznam o:
(1) čestném prohlášení, že majitel účtu není americký občan ani americký rezident pro daňové účely (což může být na formuláři IRS W-8 nebo jiném obdobném odsouhlaseném formuláři) nebo
(2) listinných důkazech podle definice v pododdílu D oddílu VI přílohy I prokazujících jiný než americký status majitele účtu.
C. Další postupy platné pro dříve existující účty fyzických osob, které jsou účty s nižší hodnotou
1. Prověření, zda dříve existující účty, které jsou účty s nižší hodnotou, obsahují americké indicie, musí být provedeno do 30. června 2016.
2. Jestliže u dříve existujíciho účtu fyzické osoby, který je účtem s nižší hodnotou, dojde ke změně okolností, jež povede k jedné nebo několika americkým indiciím, popsaným v pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu, spojeným s tímto účtem, pak oznamující Česká finanční instituce musí nakládat s účtem jako s oznamovaným americkým účtem, pokud neplatí pododdíl B bod 4 tohoto oddílu.
3. S výjimkou depozitních účtů popsaných v pododdílu A bodu 4 tohoto oddílu, platí, že s jakýmkoli dříve existujícím účtem fyzické osoby, který byl zjištěn jako oznamovaný americký účet podle tohoto oddílu, se bude nakládat jako s oznamovaným americkým účtem ve všech následujících letech, pokud majitel účtu nepřestane být specifikovanou americkou osobou.
D. Rozšířené postupy prověřování dříve existujících účtů fyzických osob se zůstatkem nebo hodnotou, která je k 30. červnu 2014, nebo k 31. prosinci 2015 nebo jakéhokoli následujícího roku vyšší než 1 000 000 USD (účty s vysokou hodnotou")
1. Vyhledávání v elektronických záznamech. Oznamující česká finanční instituce musí prověřit, zda data s možností elektronického vyhledávání vedená oznamující českou finanční institucí, obsahují jakékoli americké indicie uvedené v pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu.
2. Vyhledávání v listinných záznamech. Jestliže databáze s možností elektronického vyhledávání u oznamující české finanční instituce obsahují pole pro všechny informace uvedené v pododdílu D bodu 3 tohoto oddílu a tyto informace jsou v nich uvedeny, pak další prohledávání listinných záznamů není nutné. Pokud elektronické databáze všechny tyto informace neobsahují, oznamující česká finanční instituce musí u účtů s vysokou hodnotou rovněž prověřit, zda aktuální hlavní složka s daty o zákazníkovi obsahuje jakékoli americké indicie uvedené v pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu, a pokud se tyto v aktuální hlavní složce s daty o zákazníkovi nenacházejí, musí je vyhledat v níže uvedených dokumentech souvisejících s účtem, které oznamující česká finanční instituce získala za posledních pět let:
a) v nenovějších listinných důkazech shromážděných k účtu,
b) v nejnovější smlouvě o založení účtu nebo dokumentaci k účtu,
c) v nejnovější dokumentaci, kterou oznamující česká finanční instituce získala podle AML/KYC postupů nebo pro jiné zákonné účely,
d) v jakýchkoli aktuálně platných plných mocích nebo formulářích pro podpisová práva, a
e) v jakýchkoli aktuálně platných trvalých příkazech pro převod finančních prostředků.
3. Výjimka v případě, že databáze obsahují dostatečné informace.
Oznamující česká finanční instituce není povinna prohledávat listinné záznamy, jak je popsáno v pododdílu D bodu 2 tohoto oddílu, jestliže informace s možností elektronického vyhledávání u oznamující české finanční instituce obsahuji tyto údaje:
a) státní příslušnost nebo zemi, v níž je majitel účtu rezidentem,
b) adresu bydliště majitele účtu a jeho adresu pro doručování aktuálně vedenou u oznamující české finanční instituce,
c) telefonní číslo nebo čísla majitele účtu, aktuálně vedená u oznamující české finanční instituce,
d) skutečnost, zda existují trvalé příkazy pro převod finančních prostředků z účtu na jiný účet (včetně účtu u jiné pobočky oznamující české finanční instituce nebo u jiné finanční instituce),
e) skutečnost, zda existuje aktuální adresa osoby přebírající poštu nebo adresa osoby pro úschovu pošty pro majitele účtu, a
f) skutečnost, zda k účtu existuje jakákoli plná moc nebo podpisové právo.
4. Dotaz k získání aktuální znalosti od manažera pro styk se zákazníky.
Kromě výše popsaného prohledávání elektronických a listinných záznamů musí oznamující Česká finanční instituce nakládat jako s oznamovaným americkým účtem s jakýmkoli účtem s vysokou hodnotou, kterému je přidělen manažer pro styk se zákazníky (včetně jakýchkoli účtů spojených s tímto účtem s vysokou hodnotou), jestliže manažer pro styk se zákazníky má aktuální znalost toho, že majitel účtu je specifikovanou americkou osobou.
5. Účinek zjištění amerických indicií
a) jestliže při výše popsaném rozšířeném prověření účtů s vysokou hodnotou nejsou zjištěny žádné z amerických indicií uvedených v pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu a není zjištěno, že účet drží specifikovaná americká osoba dle pododdílu D bodu 4 tohoto oddílu, nejsou nutná žádná další opatření, dokud nedojde ke změně okolností, která povede k jedné nebo více americkým indiciím souvisejícím s tímto účtem,
b) Jestliže při výše popsaném rozšířeném prověření účtu s vysokou hodnotou jsou zjištěny jakékoli americké indicie uvedené v pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu nebo jestliže dojde k následné změně okolností, která povede k jedné nebo několika americkým indiciím souvisejícím s tímto účtem, oznamující česká finanční instituce musí s účtem nakládat jako s oznamovaným americkým účtem, pokud nezvolí použiti pododdílu B bodu 4 tohoto oddílu a pro tento účet neplatí některá z výjimek uvedených v tomto bodu.
c) S výjimkou depozitních účtů popsaných v pododdílu A bodu 4 tohoto oddílu platí, že s jakýmkoli dříve existujícím účtem fyzické osoby, který byl zjištěn jako oznamovaný americký účet podle tohoto oddílu, se bude nakládat jako s oznamovaným americkým účtem ve všech následujících letech, pokud majitel účtu nepřestane být specifikovanou americkou osobou,
E. Další postupy platné pro účty s vysokou hodnotou
1. Je-li dříve existující účet fyzické osoby ke dni 31. června 2014 účtem s vysokou hodnotou, oznamující česká finanční instituce musí u takového účtu provést rozšířené postupy prověření popsané v pododdílu D tohoto oddílu do 30. června 2015. Jestliže je takový účet na základě tohoto prověření zjištěn jako oznamovaný americký učet dne 31. prosince 2014 nebo dříve, oznamující česká finanční instituce musí požadované informace o tomto účtu z roku 2014 uvést v první zprávě o účtu a poté každoročně. V případě účtu zjištěného jako oznamovaný americký účet po dni 31. prosince 2014 a ke dni 30. června 2015 nebo dříve, oznamující česká finanční instituce nemusí oznamovat informace o takovém účtu za rok 2014, ale musí informace o tomto účtu oznamovat poté každoročně.
2. Jestliže dříve existující účet fyzické osoby ke dni 30. června 2014 není účtem s vysokou hodnotou, ale stane se jím k poslednímu dni roku 2015 nebo jakéhokoli následujícího kalendářního roku, oznamující česká finanční instituce musí u takového účtu provést rozšířené postupy prověření popsané v pododdílu D tohoto oddílu do šesti měsíců po posledním dní kalendářního roku, v němž se účet stal účtem s vysokou hodnotou. Jestliže je takový účet na základě tohoto prověření zjištěn jako oznamovaný americký účet, oznamující česká finanční instituce musí požadované informace o tomto účtu z roku, v němž byl zjištěn jako oznamovaný americký účet, a z následujících let oznamovat každoročně, dokud majitel účtu nepřestane být specifikovanou americkou osobou.
3. Poté, co oznamující česká finanční instituce na účet s vysokou hodnotou použije rozšířené postupy prověřování stanovené v pododdílu D tohoto oddílu oznamující česká finanční instituce nebude povinna tyto postupy znovu použít s výjimkou dotázání se manažera pro styk se zákazníky podle pododdílu D bodu 4 tohoto oddílu ve vztahu ke stejnému účtu s vysokou hodnotou v jakémkoli následujícím roce.
4. Jestliže u účtu s vysokou hodnotou dojde ke změně okolností, která povede k jedné nebo několika americkým indiciím, popsanou v pododdílu B bodu 1 tohoto oddílu související s účtem, musí oznamující česká finanční instituce s tímto účtem nakládat jako s oznamovaným, americkým účtem, pokud nezvolí použití pododdílu B bod 4 tohoto oddílu a pro tento účet neplatí některá z výjimek uvedených v tomto bodu.
5. Oznamující česká finanční instituce musí zavést postupy k zajištění toho, aby manažer pro styk se zákazníky mohl u účtu zjistit jakoukoli změnu okolností. Bude-li například manažeru pro styk se zákazníky oznámeno, že majitel účtu má ve Spojených státech novou adresu pro doručování, je oznamující česká finanční instituce povinna novou adresu považovat za změnu okolností a pokud si zvolí použití pododdílu B bodu 4 tohoto oddílu, bude povinna od majitele účtu získat příslušnou dokumentaci.
F. Dříve existující účty fyzických osob, které byly dokumentovány pro určité jiné účely.
Oznamující česká finanční instituce, která předtím obdržela dokumentaci od majitele účtu prokazující status majitele účtu jako ani amerického občana ani amerického rezidenta, nemusí vykonávat postupy podle pododdílu B bodu I tohoto oddílu u účtů s nižší hodnotou nebo podle pododdílu D bodů 1 až 3 tohoto oddílu u účtů s vysokou hodnotou, aby vyhověla svým závazkům podle smlouvy s IRS o kvalifikovaném zprostředkovateli, srážející osobní společnosti nebo srážejícím zahraničním svěřenském fondu.
III. Nové účty fyzických osob. Pro účely zjišťování oznamovaných amerických účtu v rámci účtů fyzických osob založených dne 1. července 2014 a později ("nové účty fyzických osob") platí níže uvedená pravidla a postupy.
A. Účty, které není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat. Pokud si oznamující česká finanční instituce nezvolí jinak, buď s ohledem na všechny nové účty fyzických osob nebo samostatně s ohledem na jakoukoli jasně zjištěnou skupinu takových účtů, a pokud prováděcí pravidla v České republice tuto volbu umožňují, následující nové účty fyzických osob není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat jako oznamované americké účty:
1. Depozitní účet, pokud zůstatek na účtu nepřesahuje 50 000 USD na konci jakéhokoli kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období.
2. Pojistnou smlouvu s kapitálovou hodnotou, pokud kapitálová hodnota nepřesahuje 50 000 USD na konci jakéhokoli kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období.
B. Ostatní nové účty fyzických osob. U nových účtů fyzických osob, které nejsou popsány v pododdílu A tohoto oddílu, je oznamující česká finanční instituce povinna při založení účtu (nebo do 90 dnů po konci kalendářního roku, v němž účet přestává být účtem uvedeným v pododdílu A tohoto oddílu) získat čestné prohlášení, které může být součástí dokumentace k založení účtu, které oznamující české finanční instituci umožní stanovit, zda je majitel účtu rezidentem ve Spojených státech pro daňové účely (za amerického občana se pro tento účel považuje americký rezident pro daňové účely, i když je majitel účtu daňovým rezidentem jiné jurisdikce), a potvrdit dostatečnost tohoto čestného prohlášení na základě informací získaných oznamující českou finanční institucí v souvislosti se založením účtu, a to včetně jakékoli dokumentace shromážděné podle AML/KYC postupů.
1. Je-li čestným prohlášením potvrzeno, že majitel účtu je rezidentem Spojených států pro daňové účely, oznamující česká finanční instituce musí s účtem nakládat jako s oznamovaným americkým účtem a získat čestné prohlášení zahrnující americké TIN majitele účtu (které může být na formuláři IRS W-9 nebo jiném obdobném odsouhlaseném formuláři).
2. Jestliže u nového účtu fyzické osoby dojde ke změně okolností, ze kterých se oznamující česká finanční instituce dozví nebo bude mít důvod předpokládat, že původní čestné prohlášení je nesprávné nebo nespolehlivé, oznamující česká finanční instituce nesmí spoléhat, na původní čestné prohlášení a je povinna získat platné čestné prohlášení, kterým zjistí, zda je majitel účtu americkým občanem nebo americkým rezidentem pro daňové účely. Nebude-li oznamující česká finanční instituce schopna platné čestné prohlášení získat, musí oznamující česká finanční instituce s účtem nakládat jako s oznamovaným americkým účtem.
IV. Dříve existující účty entit. Pro účely zjišťování oznamovaných amerických učtu a účtů držených neúčastnícími se finančními institucemi mezi dříve existujícími účty entit ("dříve existující účty entit") platí níže uvedená pravidla a postupy.
A. Účty entit, které není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat. Pokud si oznamující česká finanční instituce nezvolí jinak buď s ohledem na všechny dříve existující účty entit nebo samostatně s ohledem na jakoukoli jasně zjištěnou skupinu takových účtů, a pokud prováděcí pravidla v České republice tuto volbu umožňují, dříve existující účty entit se zůstatky nebo hodnotou, které ke dni 30. června 2014 nepřevyšují 250 000 USD, není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat jako oznamované americké účty, dokud zůstatek na účtu nebo hodnota účtu nepřesáhne 1 000 000 USD.
B. Účty entit, které je nutné prověřovat. Dříve existující účet entit, který má ke dni 30. června 2014 zůstatek na účtu nebo hodnotu účtu přesahující 250 000 USD, a dříve existující účet entit, který ke dni 30. června 2014 nepřesahuje 250 000 USD, ale jeho zůstatek nebo hodnota na účtu přesáhne k poslednímu dni roku 2015 nebo jakéhokoli následujícího kalendářního roku 1 000 000 USD, musí být prověřeny v souladu s postupy stanovenými v pododdílu D tohoto oddílu.
C. Účty entit, které je nutné oznamovat. U dříve existujících účtů entit popsaných v pododdílu B tohoto oddílu platí, že jen s účty drženými jednou nebo několika entitami, jež jsou specifikovanými americkými osobami, nebo drženými pasivními NFFE s jednou nebo několika, ovládajícími osobami, které jsou americkými občany nebo americkými rezidenty, se bude nakládat jako s oznamovanými americkými účty. Kromě toho s účty drženými neúčastnícími se finančními institucemi se bude nakládat jako s účty, u nichž jsou úhrnné platby popsané v článku 4 odst. 1 písm. b) Dohody oznamovány českému příslušnému: orgánu.
D. Postupy prověřování ke zjištění účtu entit, které je nutné oznamovat. U dříve existujících účtů entit popsaných v pododdílu B tohoto oddílu musí oznamující česká finanční instituce aplikovat níže uvedené postupy prověřování k určení, zdaje účet držen jednou nebo několika specifikovanými americkými osobami, pasivními NFFE s jednou nebo několika ovládajícími osobami, které jsou americkými občany nebo rezidenty, nebo je držen neúčastnícími se finančními institucemi;
1. Stanovení, zda je entita specifikovanou americkou osobou.
a) Prověřování informací vedených pro zákonné účely nebo pro účely vztahů se zákazníky (včetně informaci shromážděných podle AML/KYC postupů) k určení, zda z informací vyplývá, že majitel účtu je americkou osobou. Informace, z nichž vyplývá, že držitel účtu je americkou osobou, zahrnují pro tento účel místo založení nebo zřízení společnosti nebo adresu ve Spojených státech.
b) Jestliže z informací vyplývá, že majitel účtu je americkou osobou, oznamující Česká finanční instituce musí s tímto účtem nakládat jako s oznamovaným americkým účtem, pokud od majitele účtu nezíská čestné prohlášení (které může být na formuláři IRS W-8 nebo W-9 nebo obdobném odsouhlaseném formuláři) nebo na základě informací v jejím držení
2. Určení, zda je neamerická entita finanční institucí.
a) Prověřování informací vedených pro zákonné účely nebo pro účely vztahů se zákazníky (včetně informací shromážděných podle AML/KYC) k určení, zda z informací vyplývá, že majitel účtu je finanční institucí.
b) Jestliže z informací vyplývá, že majitel účtu je finanční institucí, nebo si oznamující Česká finanční instituce ověří Globální zprostředkovatelské identifikační číslo (GIIN) majitele účtu na seznamu FFI vydaném IRS, pak účet není oznamovaným americkým účtem.
3. Určení, zda je finanční instituce neúčastnící se finanční instituci, kdy platby této instituci podléhají oznamování úhrnných údajů podle článku 4 odst. 1 písm. b) Dohody.
a) Na základě pododdílu D bodu 3 písm. b) tohoto oddílu oznamující česká finanční instituce může rozhodnout, že majitel účtu je česká finanční instituce nebo finanční instituce jiné partnerské jurisdikce, jestliže oznamující česká finanční instituce odůvodněně určí, že majitel účtu má takový status na základě Globálního zprostředkovatelského čísla na seznamu FFI vydaném IRS nebo jiné informace, která je veřejně přístupná nebo ve vlastnictví oznamující české finanční instituce, a to podle toho, co je použitelné. V takovém případě není nutné účet dále prověřovat, zjišťovat ani oznamovat.
b) Jestliže majitel učtu je česká finanční instituce nebo finanční instituce jiné partnerské jurisdikce, se kterou zachází IRS jako s neúčastnící se finanční institucí, pak tento účet není oznamovaným americkým účtem, ale platby tomuto majiteli účtu musí být oznamovány, jak je uvedeno v článku 4 odst. 1 písm. h) Dohody.
c) Jestliže majitel účtu není českou finanční instituci nebo finanční institucí jiné partnerské jurisdikce, pak musí oznamující česká finanční instituce s majitelem účtu zacházet jako s neúčastnící se finanční instituci, a platby této instituci je nutné oznamovat podle článku 4 odst. 1 písm. b) Dohody, pokud oznamující česká finanční instituce:
(1) nezíská od majitele účtu čestné prohlášení (které může být na formuláři IRS W-8 nebo obdobném odsouhlaseném formuláři), že je certifikovanou FFI považovanou za splňující požadavky nebo osvobozeným skutečným vlastníkem, jak jsou tyto termíny definovány v předmětných nařízeních Ministerstva financí Spojených států, nebo
(2) v případě účastnící se FFI nebo registrované FFI považované za splňující požadavky neověří Globální zprostředkovatelské identifikační číslo majitele účtu na seznamu FFI zveřejněném IRS.
4. Určení, zda účet drženy NFFE že oznamovaný americky účet. U majitele dříve existujícího účtu entity, který není zjištěn jako americká osoba ani jako finanční instituce, musí oznamující česká finanční instituce zjistit (i) zda má majitel účtu ovládající osoby, (ii) zda je majitel účtu pasivní NFFE a (iii) zda je jakákoli z osob ovládajících majitele účtu americkým občanem nebo rezidentem. Při tomto zjišťování musí oznamující česká finanční instituce postupovat podle pokynů uvedených v pododdílu D bodu 4 písmenech a) až d) tohoto oddílu v pořadí, které je za daných okolností nejvhodnější.
a) Pro účely určení ovládajících osob majitele účtu může oznamující česká finanční instituce využít informace shromážděné a vedené podle postupů AML/KYC.
b) Pro účely určení, zda je majitel účtu pasivní NFFE, musí oznamující česká finanční instituce od majitele účtu získat čestné prohlášení (které muže být na formuláři IRS W-8 nebo W-9 nebo obdobném odsouhlaseném formuláři), kterým zjistí jeho status, pokud na základě informací v jejím držení nebo veřejně dostupných informací nemůže odůvodněně určit, že entita je aktivní NFFE.
c) Pro účely určení, zda je ovládající osoba pasivní NFFE americkým občanem nebo rezidentem pro daňové účely, může oznamující česká finanční instituce využít:
(1) informace shromážděné a vedené podle postupů AML/KYC v případě dříve existujícího účtu entity drženého jednou nebo několika NFFE se zůstatkem na účtu nebo hodnotou, která nepřesahuje 1 000 000 000 USD, nebo
(2) čestné prohlášení (které může být na formuláři IRS W-8 nebo W-9 nebo obdobném odsouhlaseném formuláři) od majitele účtu nebo této ovládající osoby v případě dříve existujícího účtu entity drženého jednou nebo několika NFFE se zůstatkem na účtu nebo hodnotou, která přesahuje 1 000 000 USD.
d) Jestliže je jakákoli ovládající osoba pasivní NFFE americkým občanem nebo rezidentem, je nutné s účtem nakládat jako s oznamovaným americkým účtem.
E. Doba prověřování a dalších postupů platných pro dříve existující účty entit
1. Prověřování dříve existujících účtů entit se zůstatkem na účtu nebo hodnotou, která ke dni 30. června 2014 převyšuje 250 000 USD, musí být dokončeno do 30. června 2016.
2. Prověřování dříve existujících účtů entit se zůstatkem na účtu nebo hodnotou, která ke dni 30. června 2014 nepřevyšuje 250 000 USD, ale ke dni 31. prosince 2015 nebo jakéhokoli následujícího roku převyšuje 1 000 000 USD, musí být dokončeno do šesti měsíců od posledního dne toho kalendářního roku, v němž zůstatek, na účtu nebo hodnota účtu přesáhla 1 000 000 USD.
3. Jestliže u dříve existujícího účtu entity dojde ke změně okolností, z nichž se oznamující česká finanční instituce dozví nebo má důvod předpokládat, že čestné prohlášení nebo jiná dokumentace související s účtem, jsou nesprávné nebo nespolehlivé, oznamující česká finanční instituce musí znovu určit status účtu podle postupů stanovených v pododdílu D tohoto oddílu.
V. Nové účty entit.
Pro účely zjištění oznamovaných amerických účtů a účtů vedených neúčastnícími se finančními institucemi v rámci finančních účtů vedených entitami a zřízených dne 1. července 2014 nebo později ("nové účty entit") platí níže uvedená pravidla a postupy.
A. Účty entit, které není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat.
Pokud se oznamující česká finanční instituce nerozhodne jinak, buď s ohledem na všechny nové účty entity nebo samostatně s ohledem na jakoukoli jasně zjištěnou skupino takových účtů, a pokud prováděcí pravidla v České republice umožňují takovou volbu, účet k úvěrové kartě nebo revolvingový úvěrový nástroj, se kterým se nakládá jako s novým účtem entity, není nutné prověřovat, zjišťovat nebo oznamovat, pokud oznamující česká finanční instituce, která vede takový účet, zavede pravidla a postupy, které zabrání, aby zůstatek na učtu dlužný majiteli účtu přesáhl 50 000 USD.
B. Ostatní nové účty entity. S ohledem na nové účty entity, které nejsou popsané v pododdílu A tohoto oddílu, oznamující česká finanční instituce musí určit, zda je majitel účtu: (i) specifikovanou americkou osobou; (ii) českou finanční institucí nebo finanční institucí jiné partnerské jurisdikce; (iii) účastnící se FFI, FFI považovanou za FFI dodržující požadavky nebo osvobozeným skutečným vlastníkem, jak jsou tyto termíny definovány v předmětných nařízeních Ministerstva financí Spojených států; nebo (iv) aktivní NFFE nebo pasivní NFFE.
1. Podle pododdílu B bodu 2 tohoto oddílu oznamující česká finanční instituce může odůvodněně určit, že majitel účtu je aktivní NFFE, česká finanční instituce nebo finanční instituce jiné partnerské jurisdikce, jestliže oznamující česká finanční instituce odůvodněně určí, že majitel účtu má takový status na základě Globálního zprostředkovatelského identifikačního čísla majitele účtu nebo jiných informací, které jsou veřejně přístupné, nebo v držení oznamující české finanční instituce, a to podle toho, co je použitelné.
2. Jestliže je majitel účtu česká finanční instituce nebo finanční instituce jiné partnerské jurisdikce, se kterou IRS nakládá jako s neúčastnící se finanční institucí, potom tento účet není oznamovaným americkým účtem, ale platby tomuto majiteli účtu musí být oznamovány, jak je uvedeno v článku 4 odst. 1 písm. b) této Dohody,
3. Ve všech ostatních případech musí oznamující česká finanční instituce získat od majitele účtu čestné prohlášení, kterým zjistí status majitele účtu. Na základě tohoto čestného prohlášení se uplatní následující pravidla:
a) Pokud je majitel účtu specifikovanou americkou osobou, oznamující česká finanční instituce musí nakládat s takovým účtem jako s oznamovaným americkým účtem.
b) jestliže je majitel účtu pasivní NFFE, oznamující česká finanční instituce musí zjišťovat ovládající osoby tak, jak je stanoveno v postupech AML/KYC, a musí určit, zda je jakákoli taková osoba americkým občanem nebo rezidentem na základě Čestného prohlášení majitele účtu nebo takové osoby. Pokud je jakákoli taková osoba americkým občanem nebo rezidentem, s účtem musí oznamující česká instituce nakládat jako s oznamovaným americkým účtem.
c) Pokud je majitel účtu: (i) americkou osobou, která není specifikovanou americkou osobou, (ii) podle pododdílu B bodu 3 písmene d) tohoto oddílu českou finanční institucí nebo finanční institucí jiné partnerské jurisdikce, (iii) účastnící se FFI, FFI považovanou za FFI dodržující požadavky nebo osvobozeným skutečným vlastníkem, jak jsou tyto termíny definovány v předmětných nařízeních Ministerstva financí Spojených států, (iv) aktivní NFFE nebo (v) pasivní NFFE a žádná z jejich ovládajících osob není americkým občanem nebo rezidentem, pak účet není oznamovaným americkým, účtem a není nutné oznamovat žádné informace o účtu.
d) Pokud je majitel účtu neúčastnící se finanční institucí (včetně české finanční instituce nebo finanční instituce jiné partnerské jurisdikce, se kterou IRS zachází jako s neúčastnící se finanční institucí), pak tento účet není oznamovaným americkým účtem, ale platby tomuto majiteli účtu musí být oznámeny tak, jak je uvedeno v Článku 4 odst. 1 písm. b) Dohody.
VI. Zvláštní pravidla a definice. Při uplatňováni výše uvedených postup náležité péče platí následující pravidla a definice:
A. Spoléhání se na čestné prohlášení a listinné důkazy. Oznamující česká finanční instituce nesmí spoléhat na čestné prohlášení nebo listinné důkazy, jestliže je oznamující české finanční instituci známo nebo má důvod předpokládat, že čestné prohlášení nebo listinné důkazy jsou nesprávné nebo nespolehlivé,
B. Definice. Pro účely přílohy I platí níže uvedené definice.
1. AML/KYC postupy. "AML/KYC postupy" se rozumí postupy náležité péče a kontroly zákazníka, které česká oznamující finanční instituce uplatňuje podle požadavků na opatření proti praní špinavých peněz nebo obdobných požadavků České republiky, které se na tuto oznamující českou finanční instituci vztahují.
2. NFFE. "NFFE" se rozumí jakákoli neamerická entita, která není FFI definovanou v předmětných nařízeních Ministerstva financí Spojených států nebo je entitou podle pododdílu B bodu 4 písmene j) tohoto oddílu, a také zahrnuje jakoukoli neamerickou entitu, která je zřízena v České republice nebo v jiné partnerské jurisdikci a která není finanční institucí.
3. Pasivní NFFE. "Pasivní NFFE" se rozumí jakákoli NFFE, která není (i) aktivní NFFE, (ii) daň srážející zahraniční osobní společnost nebo daň srážející zahraniční svěřenský fond podle předmětných nařízení amerického Ministerstva financí Spojených států.
4. Aktivní NFFE. "Aktivní NFFE" se rozumí jakákoli NFFE, která splňuje některé z těchto kritérií:
a) méně než 50 % hrubého příjmu NFFE za předchozí kalendářní rok nebo jiné náležité oznamovací období je pasivním příjmem a méně než 50 % aktiv držených NFFE během předchozího kalendářního roku nebo jiného náležitého oznamovacího období jsou aktiva, která vytvářejí nebo jsou držena za účelem vytváření pasivních příjmů,
b) akcie NFFE jsou pravidelně obchodovány na zavedeném trhu cenných papíru nebo je NFFE propojenou osobu entity, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů.,
c) NFFE je zřízena na americkém, teritoriu a všichni vlastníci příjemce platby jsou v dobré víře rezidenty amerického teritoria,
d) NFFE je vládou (jinou než vládou Spojených států), dílčím politickým celkem takové vlády (který, pro vyloučení pochybností, zahrnuje stát, kraj, okres nebo obec) nebo veřejným orgánem vykonávajícím funkci takové vlády nebo politického celku, vládou amerického teritoria, mezinárodní organizací, jinou než americkou centrální emisní bankou nebo entitou výlučně vlastněnou jednou nebo několika z výše uvedených institucí,
e) všechny podstatné činnosti NFFE spočívají v držení (všech nebo části) vlastnických akcií nebo v poskytování financování a služeb jedné nebo několika dceřiným společnostem, které se zabývají obchodem nebo podnikáním, které je jiné než podnikání finanční instituce, s tou výjimkou, že entita tento status NFFE nezíská, jestliže entita funguje (nebo se prezentuje) jako investiční fond, například jako soukromý akciový fond, rizikový kapitálový fond, fond zadlužených akvizičních struktur nebo některý investiční nástroj, jehož účelem je akvizice nebo financování společností a poté držení účastí v těchto společnostech ve formě kapitálových aktiv pro investiční účely,
f) NFFE ještě neprovozuje podnikání a nemá žádnou předcházející provozní historii, ale investuje kapitál do aktiv s úmyslem provozovat jinou činnost, než je činnost finanční instituce, za předpokladu, že NFFE nejsou způsobilé pro tuto výjimku po datu, které je 24 měsíců po datu počátečního uspořádání NFFE,
g) NFFE v uplynulých pěti letech nebyla finanční institucí a probíhá likvidace jejího majetku nebo její reorganizace s cílem dále provádět nebo znovu začít činnost v podnikání, jiném než je podnikání finanční instituce,
h) NFFE se převážně zabývá finančními a zajišťovacími transakcemi s propojenými entitami, nebo pro tyto entity, které nejsou finančními institucemi, a neposkytuje financování nebo zajišťovací služby jakékoli entitě, která není propojenou entitou, za předpokladu, že skupina jakýchkoli propojených entit se převážně zabývá jiným podnikáním, než je podnikání finanční instituce.
i) NFFE je "vyloučenou NFFE" podle předmětných nařízení Ministerstva financí Spojených států, nebo
j) NFFE splňuje všechny níže uvedené požadavky:
i. je zřízena a provokována v jurisdikci svého sídla, výhradně pro náboženské, charitativní, vědecké, umělecké, kulturní, sportovní nebo vzdělávací účely; nebo je zřízena a provozována v jurisdikci svého sídla a je profesní organizací, obchodním spolkem, obchodní komorou, odborovou organizací, zemědělskou nebo zahradnickou organizací, občanským spolkem nebo organizací provozovanou výhradně za účelem podpory sociální péče.
ii. v jurisdikci svého sídla je osvobozena od daně z příjmů,
iii. nemá žádné akcionáře ani členy s vlastnickými nebo majetkovými účastmi na jejích příjmech nebo majetku,
iv. příslušné zákony jurisdikce sídla NFFE, nebo dokumenty o zřízení NFFE nepovolují, aby jakékoli příjmy nebo majetek NFFE byly rozděleny nebo využity ve prospěch soukromé osoby nebo necharitativní entity, s výjimkou provádění charitativních činností NFFE nebo plateb přiměřené kompenzace za poskytnuté služby nebo plateb představujících přiměřenou tržní hodnotu majetku, který entita zakoupila, a
v. příslušné zákony jurisdikce sídla NFFE, nebo dokumenty o zřízení NFFE vyžadují, aby po likvidaci nebo zániku NFFE byl všechen její majetek distribuován vládní entitě nebo jiné neziskové organizaci, nebo aby připadl vládě jurisdikce sídla NFFE nebo jakémukoli jejímu dílčímu politickému celku.
5. Dříve existující učet "Dříve existující účet" znamená finanční účet vedený oznamující finanční institucí ke dni 30. června 2014.
C. Slučování zůstatků na účtu a pravidla pro převod měny
1. Slučování účtů fyzických osob. Pro účely stanovení úhrnného zůstatku nebo hodnoty účtů finančních účtu držených fyzickou osobou je oznamující česká finanční instituce povinna sloučit všechny účty vedené u oznamující české finanční instituce nebo u propojených entit, avšak jen v míře, v jaké informační systémy oznamující české finanční instituce tyto účty propojují odkazem na datovou položku, např. číslo zákazníka nebo daňové identifikační číslo plátce daně, a umožňují sloučení zůstatků nebo hodnot na účtech. Za účelem splnění požadavků na sloučení účtů, popsaných v tomto bodu 1, bude každému majiteli společně drženého účtu přiřazen celý zůstatek nebo hodnota společně drženého účtu.
2. Sloučení účtú entit. Pro účely stanovení úhrnného zůstatku nebo hodnoty finančních účtů držených entitou je oznamující česká finanční instituce povinna vzít v úvahu všechny finanční účty entity, které jsou vedeny u oznamující české finanční instituce nebo u propojené entity, ale pouze v míře, v jaké informační systémy oznamující české finanční instituce tyto finanční účty propojují odkazem na datový prvek, např. číslo zákazníka nebo identifikační číslo plátce daně, a umožňuji sloučení zůstatků na účtech, nebo hodnot na účtech.
3. Zvláštní pravidlo pro slučování platné pro manažery pro styk se zákazníky. Pro účely stanovení úhrnného zůstatku nebo hodnoty finančních účtů držených osobou k určení, zda je finanční účet účtem s vysokou hodnotou, platí, že v případě jakéhokoli účtu, o němž manažer pro styk se zákazníky ví nebo má důvod předpokládat, že je přímo nebo nepřímo vlastněn, ovládán, nebo zřízen toutéž osobou (nikoli ve funkci zmocněnce), je oznamující česká finanční instituce rovněž povinna všechny tyto účty sloučit.
4. Pravidlo pro přepočet měny. Pro účely stanovení zůstatku nebo hodnoty finančních účtů vedených v jiné měně než v amerických dolarech musí oznamující česká finanční instituce převést prahové částky v dolarech, popsané v příloze I, do této měny použitím zveřejněného aktuálního kurzu stanoveného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém oznamující česká finanční instituce zjišťuje zůstatek nebo hodnotu.
D. Listinné důkazy. Pro účely přílohy I zahrnují přijatelné listinné důkazy jakýkoli, z těchto dokumentů:
1. Potvrzení o rezidentství vydané příslušným vládním orgánem (např. vláda nebo její úřad nebo obec) v zemi, o níž příjemce platby prohlašuje, že je jejím rezidentem.
2. V případě fyzické osoby jakýkoli platný průkaz totožnosti vydaný oprávněným státním orgánem (např. vláda nebo její úřad nebo obec), ve kterém je uvedeno jméno fyzické osoby a který se běžně používá pro účely zjišťování totožnosti.
3. V případě entity jakýkoli úřední dokument vydaný oprávněným státním orgánem (např. vláda nebo její úřad nebo obec), ve kterém je uvedeno jméno entity a buď adresa jejího hlavního sídla v jurisdikci (nebo na americkém teritoriu), o níž entita prohlašuje, že je jejím rezidentem, nebo v jurisdikci (nebo na americkém teritoriu), ve které entita byla založena nebo zřízena.
4. V případě finančního účtu vedeného v jurisdikci s pravidly proti praní špinavých peněz, které schválila IRS v souvislosti s dohodou QI (popsanou v předmětných právních předpisech Ministerstva financí Spojených států), jakýkoli z dokumentů, kromě formulářů W-8 nebo W-9, zmíněný v příloze dané jurisdikce k dohodě Q1 pro účely identifikace fyzických osob nebo entit.
5. Jakýkoli finanční výkaz, úvěrovou zprávu třetí osoby, insolvenční návrh nebo zprávu Komise pro cenné papíry Spojených států.
E. Alternativní postupy pro finanční účty oprávněných fyzických osob v případě pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou. Oznamující česká finanční instituce se může domnívat, že oprávněná fyzická osoba (jiná než vlastník) k pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou, která obdrží pojistné plnění v případě smrti pojištěného, není specifikovanou americkou osobou a může nakládat s takovým finančním účtem jako s účtem jiným než oznamovaným americkým účtem, pokud nemá oznamující česká finanční instituce aktuální znalost nebo důvod předpokládat, že oprávněná osoba je specifikovanou americkou osobou. Oznamující česká finanční instituce má důvod předpokládat, že oprávněná osoba k pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou je specifikovanou americkou osobou, jestliže informace shromážděné oznamující českou finanční institucí a spojené s touto oprávněnou osobou obsahují americké indicie podle pododdílu B bodu 1 oddílu II přílohy I. Jestliže oznamující česká finanční instituce má aktuální znalost nebo důvod předpokládat, že oprávněná osoba je specifikovanou americkou osobou, oznamující česká finanční instituce se musí držet postupů v pododdílu B bodu 3 oddílu II přílohy 1.
F. Spoléhání se na třetí strany. Bez ohledu na to, zda je volba učiněna podle pododdílu C oddílu I této přílohy I, Česká republika může dovolit oznamujícím českým institucím spoléhat na postupy náležité péče provedené třetími stranami v rozsahu vymezeném v předmětných nařízeních Ministerstva financí Spojených států.
Příloha II
S níže uvedenými entitami se nakládá jako s osvobozenými skutečnými vlastníky, nebo případně jako se zahraničními finančními institucemi (FFI) považovanými za splňující požadavky, a níže uvedené účty jsou vyňaty z definice finančních účtů.
Tato příloha II může být změněna na základě vzájemného písemného rozhodnutí nebo ujednání příslušných orgánů České republiky a Spojených států: (1) tak, aby zahrnovala další entity a účty, u nichž existuje nízké riziko toho, že by je mohly americké osoby používat jako způsob, jak se vyhnout placení amerických daní, a které mají obdobné vlastnosti jako entity a účty popsané v příloze II k datu podpisu Dohody, nebo (2) za účelem vyloučení entit a účtů, které v důsledku změn okolností již nepředstavují nízké riziko toho. Že by je americké osoby mohly využívat jako způsob, jak se vyhnout placení amerických daní. Jakékoli, takové doplnění nebo vypuštění textu nabude účinnosti k datu podpisu vzájemného písemného rozhodnutí nebo ujednání, nebude-li v něm stanoveno jinak.
I. Jiní osvobození skuteční vlastníci než fondy. S níže uvedenými entitami se nakládá jako s neoznamujícími českými finančními institucemi a jako s osvobozenými skutečnými vlastníky pro účely § 1471 a § 1472 daňového zákoníku Spojených států s výjimkou plateb, které jsou odvozeny z pohledávky držené v souvislosti s podnikatelskou finanční činností stejného typu, jakou vykonávají specifikovaná pojišťovna, schovatelská instituce nebo depozitní instituce.
A. Vládní entita. Vláda České republiky, jakýkoli dílčí územní celek České republiky (který pro vyloučení pochybností zahrnuje stát, kraj, okres nebo obec) nebo jakákoli agentura či zařízení České republiky v jejím stoprocentním vlastnictví nebo jakákoli jedna či více výše uvedených možností (dále jen "česká vládní entita"). Tato kategorie se skládá z nedílných součástí, ovládaných entit a dílčích územních celků České republiky.
1. Nedílnou součástí České republiky se rozumí jakákoli osoba, organizace, agentura, úřad, fond, zařízení nebo jiný orgán bez ohledu na jeho označení, který představuje vládní orgán České republiky. Čisté příjmy vládního orgánu musí být připisovány na jeho vlastní účet nebo na jiné účty České republiky, přičemž žádná jejich část nesmí plynout ve prospěch jakékoli soukromé osoby. Nedílnou součástí není žádná fyzická osoba, která je panovníkem, státním úředníkem nebo administrativním pracovníkem jednajícím jako soukromá osoba nebo ve svém osobním zájmu.
2. Ovládanou entitou se rozumí entita, která je formálně oddělena od České republiky nebo jinak představuje samostatnou právní entitu, a to za předpokladu,
a) Entita je přímo nebo prostřednictvím jedné nebo více ovládaných entit zcela vlastněna a ovládána jednou nebo několika českými vládními entitami;
b) Čisté příjmy entity jsou připisovány na její vlastní účet nebo na účty jedné nebo více českých vládních entit, přičemž žádná část jejích příjmu neplyne ve prospěch jakékoli soukromé osoby; a
c) Majetek entity po jejím zrušení přejde na jednu nebo více českých vládních entit.
3. Příjem neplyne ve prospěch soukromých osob, jestliže jsou tyto osoby zamýšlenými příjemci v rámci vládního programu a činnosti programu jsou prováděny pro širokou veřejnost s ohledem na obecné blaho nebo souvisejí se správou určité fáze vlády. Bez ohledu na výše uvedené se však příjem považuje za příjem plynoucí ve prospěch soukromých osob, plyne-li z využívání vládní entity k provozování obchodního podnikání, například podnikám v oblasti obchodního bankovnictví, jsou-li v rámci tohoto podnikáni poskytovány finanční služby soukromým osobám.
B. Mezinárodní organizace. Jakákoli mezinárodní organizace nebo agentura či zařízení v jejím stoprocentním vlastnictví. Tato kategorie zahrnuje jakoukoli mezivládní organizaci (včetně nadnárodní organizace), (1) která se skládá především z jiných vlád než z vlády Spojených států, (2) která má s Českou republikou uzavřenu platnou dohodu o svém sídle a (3) jejíž příjem neplyne ve prospěch soukromých osob,
C. Centrální banka. Instituce, která je, s výjimkou samotné vlády České republiky, ze zákona nebo z rozhodnutí vlády nejvyšším orgánem vydávajícím nástroje určené pro oběh jako měna. Tato instituce může zahrnovat zařízení, které je od vlády České republiky odděleno bez ohledu na to, zda je zcela nebo zčásti vlastněno Českou republikou.
II. Fondy považované za osvobozené skutečné vlastníky. S níže uvedenými entitami se nakládá jako s neoznamujícími českými finančními institucemi a jako s osvobozenými skutečnými vlastníky pro účely § 1471 a § 1472 daňového zákoníku Spojených států.
A. Důchodový fond splňující podmínky podle Smlouvy. Fond zřízený v České republice za předpokladu, že fond má oprávnění k výhodám podle Smlouvy ohledně příjmů, které jsou odvozeny ze zdrojů na území Spojených států (nebo by měl k těmto výhodám oprávnění, kdyby mu jakýkoli takový příjem vznikl) jakožto instituce, která je rezidentem České republiky a která splňuje jakékoli platné omezení oprávnění k výhodám a je provozována především zá účelem správy nebo poskytování penzijních nebo důchodových dávek.
B. Důchodový fond se širokou účastí. Fond zřízený v České republice pro poskytování důchodových dávek, dávek v případě pracovní neschopnosti a invalidity nebo plnění v případě smrti nebo jakékoli jejich kombinace oprávněným osobám, které jsou současnými nebo bývalými zaměstnanci (nebo osobami, které tito zaměstnanci určili) jednoho nebo více zaměstnavatelů náhradou za poskytované služby, a to za předpokladu, že fond:
1. Nemá ani jednu oprávněnou osobou s právem na více než pět procent z majetku fondu;
2. Podléhá regulaci ze strany vlády a příslušným daňovým orgánům v České republice poskytuje každoroční výkazy s informacemi o oprávněných osobách; a
3. Splňuje alespoň jeden z těchto požadavků:
a) Fond je v České republice podle jejích zákonů vzhledem ke svému statusu v důchodovém nebo penzijním plánu obecně osvobozen od daně z příjmu z investování;
b) Fond získává alespoň 50 % svých celkových příspěvků (s výjimkou převodů majetku z jiných plánů popsaných v pododdílech A až D tohoto oddílu nebo z důchodových a penzijních účtů popsaných v pododdílu A bodu 1 oddílu V této přílohy II) od sponzorujících zaměstnavatelů;
c) Rozdělování nebo čerpání prostředků z fondu je povoleno jen při vzniku specifikovaných událostí souvisejících s odchodem do důchodu, vznikem pracovní neschopnosti a invalidity nebo úmrtím (kromě převodu přídělů, do jiných fondů, popsaných v pododdílech A až D tohoto oddílu nebo do důchodových a penzijních účtů popsaných v pododdílu A bodu I oddílu V této přílohy II), nebo se na rozdělování nebo Čerpání před těmito určitými událostmi vztahují sankce; nebo
d) Příspěvky (jiné než určité povolené vyrovnávací příspěvky) od zaměstnanců do fondu jsou omezeny odkazem na příjem z výdělečné činnosti zaměstnance, nebo nesmějí ročně přesáhnout částku 50 000 USD při použití pravidel stanovených, v příloze I pro slučování účtů a převod měny.
C. Důchodový fond s úzkou účastí. Fond zřízený v České republice pro poskytování důchodových dávek, dávek v případě pracovní neschopnosti a invalidity nebo plnění v případě smrti oprávněným osobám, které jsou současnými nebo bývalými zaměstnanci (nebo osobám, které tito zaměstnanci určili) jednoho nebo více zaměstnavatelů náhradou za poskytované služby, a to za předpokladu, že:
1. Fond má méně než 50 účastníků;
2. Do fondu hradí příspěvky jeden nebo více zaměstnavatelů, kteří nejsou investičními entitami ani pasivními NFFE;
3. Příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů do fondu (jiné než převody majetku z důchodových fondů splňujících podmínky smlouvy popsané v pododdílu A tohoto oddílu nebo důchodové a penzijní účty popsané v pododdílu A bodu 1. oddílu V teto přílohy II) jsou omezeny odkazem na příjem z výdělečné činnosti, respektive kompenzaci zaměstnance;
4. Účastníci, kteří nejsou rezidenty České republiky, nemají nárok na více než 20 % z majetku fondu; a
5. Fond podléhá regulaci ze strany vlády a příslušným daňovým orgánům v České republice každoročně poskytuje výkazy s informacemi o oprávněných osobách.
D. Penzijní fond osvobozeného skutečného vlastníka. Fond zřízený v České republice osvobozeným skutečným vlastníkem pro poskytování důchodových dávek, dávek v případě pracovní neschopnosti a invalidity nebo plnění v případě smrti oprávněným osobám nebo účastníkům, kteří jsou současnými nebo bývalými zaměstnanci osvobozeného skutečného vlastníka (nebo osobám, které tito zaměstnanci určili) nebo kteří nejsou současnými či bývalými zaměstnanci, jestliže dávky poskytované těmto oprávněným osobám nebo účastníkům jsou poskytovány náhradou za osobní služby prováděné pro osvobozeného skutečného vlastníka.
E. Investiční entita zcela vlastněná osvobozeními skutečnými vlastníky. Entita, která je českou finanční institucí výhradně proto, že je investiční entitou, za předpokladu, že každý přímý držitel majetkové účastí v této entitě je osvobozeným skutečným vlastníkem a každý přímý držitel dluhové účasti v takové entitě je buď depozitní institucí (s ohledem na zápůjčku poskytnutou této entitě) nebo osvobozeným skutečným vlastníkem.
III. Malé finanční instituce nebo finanční instituce omezeného rozsahu, které jsou považovány za FFI splňující požadavky. Níže uvedené finanční instituce jsou neoznamujícími českými finančními institucemi, se kterými se nakládá jako s FFI považovanými za splňující požadavky pro účely § 1471 daňového zákoníku Spojených států.
A. Finanční instituce s místní základnou zákazníku. Finanční instituce splňující tyto požadavky:
1. Finanční instituce musí mít povolení a musí být regulována jako finanční instituce podle právních předpisů České republiky;
2. Finanční instituce nesmí mít stálé sídlo mimo území České republiky. Pro tyto účely platí, že stálým místem podnikání není místo, které není oznámeno veřejnosti a z něhož finanční instituce provádí výhradně administrativní podpůrné funkce;
3. Finanční instituce se nesmí snažit získat zákazníky ani majitele účtů mimo území České republiky. Pro tyto účely nelze mít za to, že se finanční instituce snaží získat zákazníky nebo majitele účtů mimo území České republiky pouze na základě toho, že finanční instituce a) provozuje internetové stránky, není-li na těchto internetových stránkách výslovně uvedeno, že finanční instituce poskytuje finanční účty nebo služby osobám, které nemají sídlo nebo bydliště v České republice, ani se jiným způsobem nesnaží oslovit nebo získat americké zákazníky nebo majitele účtů, nebo b) inzeruje v tištěných médiích, nebo na rozhlasové či televizní stanici šířených převážně na území České republiky, u nichž může neúmyslně dojít k jejich šíření i v jiných zemích, neuvádí-li se v této inzercí výslovně, že finanční instituce poskytuje finanční účty nebo služby nerezidentům a ani se jiným způsobem nesnaží oslovit nebo získat americké zákazníky nebo majitele účtů;
4. Finanční instituce musí být podle zákonů České republiky povinna zjistit totožnost majitelů účtu, kteří jsou rezidenty, buď pro účely oznamování informací nebo pro účely srážkové daně u finančních účtů držených rezidenty nebo pro účely splnění postupů náležité péče v rámci boje proti praní špinavých peněz České republiky;
5. Alespoň 98 % hodnoty finančních účtů vedených finanční institucí musí být drženo rezidenty (včetně rezidentů, kteří jsou entitami) České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Tento test je roční. Česká republika může při zavádění tohoto požadavku určit pevné datum roku pro účely testování, zda je tento požadavek splněn, pokud je toto datum používáno konzistentně z roku na rok a může také poskytnout zvláštní pravidlo pro entity, které nemají žádnou předchozí historii (např. začínající entity). Toto se také uplatní pro potřeby určení data rozvahy pro místní bankovní a finanční instituce pouze s účty s nízkou hodnotou, jak je popsáno níže;
6. Finanční instituce musí mít nejpozději dne 1. července 2014 zavedeny zásady a postupy, které jsou v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I k zabránění tomu, aby mohla poskytnout finanční účet jakékoli neúčastnící se finanční instituci a ke sledování toho, zda zřídí nebo vede finanční účet pro jakoukoli specifikovanou americkou osobu, která není rezidentem České republiky (včetně americké osoby, která byla rezidentem České republiky, když byl finanční účet zřízen, ale následně přestala být rezidentem České republiky), nebo pro jakoukoli pasivní NFFE s ovládajícími osobami, které jsou americkými rezidenty nebo americkými občany, ale nejsou rezidenty České republiky;
7. Tylo zásady a postupy musí stanovit, že je-li zjištěn jakýkoli finanční účet držený specifikovanou americkou osobou, která není rezidentem České republiky, nebo držený pasivní NFFE s ovládajícími osobami, které jsou americkými rezidenty nebo americkými občany a nejsou rezidenty České republiky, musí finanční instituce takový finanční účet oznámit stejně, jako by to bylo požadováno, kdyby finanční instituce byla oznamující českou finanční institucí (včetně dodržení příslušných požadavků na registraci na internetových stránkách IRS týkajících se registrace pro účely FATCA), nebo takový finanční účet zrušit;
8. Ve vztahu k dříve existujícím účtům držených fyzickou osobou, která není rezidentem České republiky, nebo entitou, musí finanční instituce tyto jíž existující účty přezkoumat v souladu s postupy stanovenými v příloze I platnými pro již existující účty za účelem zjištění jakéhokoli oznamovaného amerického účtu nebo finančního účtu drženého neúčastnící se finanční institucí a musí takový finanční účet oznámit stejně, jako by to bylo požadováno, kdyby finanční instituce byla oznamující českou finanční institucí (včetně dodržení příslušných požadavků na registraci na internetových stránkách IRS týkajících se registrace pro účely FATCA), nebo takový finanční účet zrušit;
9. Každá propojená entita finanční instituce, která je finanční institucí, musí být založena nebo zřízena v České republice a, s výjimkou jakékoli propojené entity, která je důchodovým fondem popsaným v pododdílech A až D oddílu II této přílohy II, splňovat požadavky uvedené v tomto pododdílu A; a
10. Finanční instituce nesmí mít zásady ani postupy, které diskriminují při zřizování nebo vedení finančních účtů fyzických osob, které jsou specifikovanými americkými osobami a rezidenty České republiky:
B. Místní banka. Finanční instituce splňující tyto požadavky:
1. Finanční instituce působí výhradně (a má povolení a je regulována, podle zákonů České republiky) jako a) banka nebo b) družstevní záložna nebo obdobná, družstevní úvěrová organizace, která je provozována bez zisku;
2. Podnikání finanční instituce spočívá v případě banky převážně v přijímání vkladu od nepropojených retailových zákazníků a poskytování zápůjček nepropojeným retailovým zákazníkům a v případě družstevní záložny nebo obdobné družstevní úvěrové organizace v přijímání vkladů od členů a poskytování zápůjček členům, za předpokladu, že žádný člen nemá v takové družstevní záložně nebo družstevní úvěrové organizaci účast vyšší než pět procent;
3. Finanční instituce splňuje požadavky uvedené v pododdílu A bodu 2 a v pododdílu A bodu 3 tohoto oddílu za předpokladu, že kromě omezení týkajících se internetových stránek popsaných v pododdílu A bodu 3 tohoto oddílu tyto internetové stránky neumožňují otevření finančního účtu;
4. Finanční instituce nemá ve své rozvaze majetek v hodnotě vyšší než 175 milionů USD a finanční instituce a jakékoli propojené entity společně nemají ve svých konsolidovaných nebo kombinovaných rozvahách celkový majetek v hodnotě vyšší než 500 milionů USD; a.
5. Propojená entita musí být založena nebo mít sídlo v České republice a propojená entita, která je finanční institucí, s výjimkou propojené entity, která je důchodovým fondem, popsaným v pododdílech A až D oddílu II této přílohy II nebo finanční institucí s účty pouze nízké hodnoty popsanou v pododdílu C tohoto oddílu, musí splňovat požadavky uvedené v tomto pododdílu B.
C. Finanční instituce pouze s účty s nižší hodnotou. Česká finanční instituce splňující tyto požadavky:
1. Finanční instituce není investiční entitou;
2. Žádný finanční účet vedený finanční institucí nebo jakoukoli propojenou entitou nemá zůstatek nebo hodnotu vyšší než 50 000 USD při použití pravidel uvedených v příloze I pro slučování účtů a pro převod měny a
3. Finanční instituce nemá ve své rozvaze majetek v hodnotě vyšší než 50 milionů USD a finanční instituce a jakékoli propojené entity společně nemají ve svých konsolidovaných nebo kombinovaných rozvahách celkový majetek, v hodnotě vyšší než 50 milionů USD.
D. Kvalifikovaný vydavatel kreditních karet. Česká finanční instituce splňující tyto požadavky:
1. Finanční instituce je finanční institucí výhradně proto, že je vydavatelem kreditních karet, který přijímá vklady jen tehdy, když zákazník: provede úhradu převyšující splatný zůstatek na kartě a přeplatek není okamžitě vrácen zákazníkovi a
2. Nejpozději od 1. července 2014 finanční instituce zavede zásady a postupy buď k zamezení vkladu zákazníka v hodnotě vyšší než 50 000 USD, nebo k zajištění toho, že jakýkoli vklad zákazníka v hodnotě vyšší než 50 000 USD bude zákazníkovi do 60 dnů vrácen, v obou případech při použití pravidel stanovených v příloze I pro slučování účtů a převod měny. Pro tyto účely se vkladem zákazníka nerozumí aktivní zůstatky v rozsahu sporných, poplatku, vklad však zahrnuje aktivní zůstatky vzniklé na základe vráceného zboží.
IV. Investiční entity považované za FFI splňující požadavky a jiná zvláštní pravidla. Finanční instituce popsané v pododdílech A až E tohoto oddílu jsou neoznamujícími finančními institucemi v České republice, s nimiž se nakládá jako s FFI považovanými za splňující požadavky pro účely § 1471 daňového zákoníku Spojených států. Dále se v pododdílu F tohoto oddílu stanoví zvláštní pravidla platná pro jakoukoli investiční entitu.
A. Svěřenský fond dokumentovaný svěřenským správcem. Svěřenský fond zřízený podle zákonů České republiky v rozsahu, v jakém je svěřenský správce svěřenského fondu oznamující americkou finanční institucí, FFI oznamující podle modelu 1 nebo účastnící se FFI a oznamuje všechny požadované informace o všech, oznamovaných amerických účtech svěřenského fondu podle Dohody.
B. Sponzorovaná investiční entita a ovládaná zahraniční obchodní společnost. Finanční instituce popsaná v pododdílu B bodech 1 a 2 tohoto oddílu, která má sponzorující entitu, jež splňuje požadavky pododdílu B bodu 3 tohoto oddílu.
1. Finanční instituce je sponzorovanou investiční entitou, jestliže a) je investiční entitou zřízenou v České republice, která není kvalifikovaným zprostředkovatelem, srážející zahraniční osobní společností nebo srážejícím zahraničním svěřenským fondem podle příslušných nařízení Ministerstva financí Spojených států, a b) entita si s finanční institucí sjednala, že bude vůči ní jednat jako sponzorující entita.
2. Finanční instituce je sponzorovanou ovládanou zahraniční obchodní společností, jestliže a) je finanční instituce ovládanou zahraniční obchodní společností organizovanou podle zákonů České republiky, jež není kvalifikovaným zprostředkovatelem, srážející zahraniční osobní společností nebo srážejícím zahraničním svěřenským fondem podle příslušných nařízení Ministerstva financí Spojených státu, b) finanční instituce je přímo či nepřímo ve stoprocentním vlastnictví oznamující americké finanční instituce, která souhlasí s tím, že bude jednat, nebo vyžaduje, aby pobočka finanční instituce vůči ní jednala jako sponzorující entita a c) finanční instituce se sponzorující entitou sdílí společný elektronický účetní systém, který umožňuje, aby sponzorující entita zjišťovala všechny majitele účtů a příjemce plateb finanční instituce a měla přístup ke všem informacím o účtech a o zákaznících vedených finanční institucí včetně, avšak nikoli, pouze, identifikačních údajů zákazníků, dokumentace zákazníků, zůstatků na účtech a všech plateb provedených majiteli účtu nebo příjemci platby. "Ovládanou zahraniční obchodní společností" se rozumí jakákoli zahraniční obchodní společnost pokud je ve svém součtu více než 50 % všech hlasovacích práv ve všech třídách akcií této obchodní společností s hlasovacím právem nebo celkové hodnoty základního kapitálu této obchodní společnosti, ve vlastnictví nebo se považuje za vlastnictví "akcionářů Spojených států" jakýkoli den daňového období této zahraniční obchodní společnosti. Termínem "akcionář Spojených států" se ve vztahu k jakékoli zahraniční obchodní společnosti rozumí osoba ze Spojených států, která vlastní nebo se má za to, že vlastní ve svém součtu alespoň 10 % všech hlasovacích práv ve všech třídách akcií této zahraniční obchodní společnosti s hlasovacím právem.
3. Sponzorující entita splňuje tyto požadavky:
a) Sponzorující entita je oprávněna jednat v zastoupení finanční instituce (například jako správce fondu, svěřenský správce, firemní ředitel nebo vedoucí partner) ke splnění příslušných požadavků pro registraci na internetových stránkách IRS týkajících se registrace pro účely FATCA;
b) Sponzorující entita je zaregistrována u IRS jako sponzorující entita na internetových stránkách IRS týkajících se registrace pro účely FATCA;
c) Jestliže sponzorující entita u finanční instituce zjistí jakékoli oznamované americké účty, sponzorující entita tuto finanční instituci zaregistruje podle příslušných požadavků pro registraci na internetových stránkách IRS týkajících se registrace pro účely FATCA nejpozději do 31. prosince 2015 nebo do 90 dnů po prvním zjištění takového oznamovaného amerického účtu, podle toho, co nastane později;
d) Sponzorující entita souhlasí s tím, že bude v zastoupení finanční instituce provádět veškeré postupy náležité péče, srážení a oznamování a plnit další požadavky, které by finanční instituce byla povinna provádět, kdyby byla oznamující českou finanční instituci. Sponzorující entita, která sponzoruje jak českou finanční instituci tak FFI, která se nenachází v partnerské jurisdikci, může provádět s ohledem na českou finanční instituci postupy náležité péče, srážení, oznamování a ostatní požadavky, které by byla povinna plnit česká finanční instituce, pokud by byla oznamující českou finanční institucí; a s ohledem na ostatní FFI postupy náležité péče, srážení, oznamování a ostatní požadavky, které byla FFI povinna plnit, pokud by byla účastnící se FFI;
e) Sponzorující entita zjišťuje finanční instituci a uvede identifikační číslo finanční instituce (získané splněním platných požadavků na registraci na internetových stránkách IRS týkajících se registrace pro účely FATCA) do všech výkazů zhotovovaných pro finanční instituci; a
f) Nebyl zrušen status sponzorující entity jako sponzora.
C. Sponzorovaný uzavřeny investiční fond. Česká finanční instituce splňující tyto požadavky:
1. Finanční instituce je finanční institucí výhradně proto, že je investiční entitou a není kvalifikovaným zprostředkovatelem, srážející zahraniční osobní společností nebo srážejícím, zahraničním svěřenským fondem podle příslušných nařízení Ministerstva financi Spojených států;
2. Sponzorující entita, která je oznamující americkou finanční institucí, FFI oznamující podle modelu 1 nebo účastnící se FFI, je oprávněna jednat v zastoupení finanční instituce (například jako profesionální manažer, svěřenský správce nebo vedoucí partner) a souhlasí s tím, že bude v zastoupení finanční instituce provádět postupy náležité péče, srážení a oznamováni a plnit další požadavky, které by finanční instituce byla povinna provádět, kdyby byla oznamující českou finanční institucí;
3. Finanční instituce navenek nevystupuje jako investiční fond pro nepropojené osoby;
4. Všechny dluhové účasti a majetkové účasti ve finanční institucí vlastní maximálně dvacet fyzických osob (bez ohledu na dluhové účasti vlastněné účastnícími se FFI a FFI považovanými za splňující požadavky a na majetkové účasti vlastněné entitou, jestliže entita vlastní 100% majetkové účasti na finanční instituci a sama je sponzorovanou finanční institucí popsanou v tomto pododdílu C); a
5. Sponzorující entita splňuje tyto požadavky:
a) Sponzorující entita je zaregistrována u IRS jako sponzorující entita na internetových stránkách IRS týkajících se registrace pro účely FATCA;
b) Sponzorující entita souhlasí s tím, že bude v zastoupení finanční instituce provádět postupy náležité péče, srážení a oznamování a plnit další požadavky, které by finanční instituce byla povinna provádět, kdyby byla oznamující českou finanční institucí, a uchová shromážděnou dokumentaci týkající se finanční instituce po dobu šesti let;
c) Sponzorující entita identifikuje finanční instituci ve všech výkazech vypracovaných v zastoupení finanční instituce a
d) Nebyl zrušen status sponzorující entity jako sponzora.
D. Investiční poradci a investiční manažeři. Investiční entita založená v České republice, která je finanční institucí pouze proto, že (1) poskytuje investiční poradenství zákazníkovi a jedná jako jeho zástupce nebo (2) obhospodařuje majetek zákazníka a jedná jako jeho zástupce za účelem investování, obhospodařování nebo administrace prostředků uložených jménem tohoto zákazníka u finanční instituce, která není neúčastnící se finanční institucí.
E. Investiční fond. Investiční entita založená v České republice, která je regulována jako investiční fond za předpokladu, že všechny účasti v investičním fondu (včetně dluhových účastí vyšších než 50 000 USD) jsou drženy jedním nebo více osvobozenými skutečnými vlastníky, aktivními NFFE popsanými v pododdílu B bodu 4 oddílu VI přílohy I, americkými osobami, které nejsou specifikovanými americkými osobami, nebo finančními institucemi, které nejsou neúčastnícími se finančními institucemi, nebo prostřednictvím těchto osob.
F. Zvláštní pravidla. Pro investiční entitu platí tato pravidla:
1. V případě účastí na investiční entitě, která je investičním fondem popsaným v pododdílu E tohoto oddílu, se povinnosti oznamování jakékoli investiční entity (kromě finanční instituce, jejímž prostřednictvím jsou drženy účasti na tomto investičním fondu) považují za splněné.
2. V případě účasti na:
a) Investiční entitě zřízené v partnerské jurisdikci, která je regulována jako investiční fond, v němž všechny účasti (včetně dluhových účastí vyšších než 50 000 USD) jsou drženy jedním nebo více osvobozenými skutečnými vlastníky nebo jejich prostřednictvím, aktivními NFFE popsanými v pododdílu B bodu 4 oddílu VI přílohy L americkými osobami, které nejsou specifikovanými americkými osobami nebo finančními institucemi, které nejsou neúčastnícími se finančními institucemi; nebo
b) Investiční entitě, která je kvalifikovaným investičním fondem podle příslušných nařízení Ministerstva financí Spojených států, se povinnosti oznamování jakékoli investiční entity, která je českou finanční institucí (kromě finanční instituce, jejímž prostřednictvím jsou drženy účasti v investičním fondu), považují za splněné.
3. V případě účasti na investiční entitě zřízené v České republice, která není popsána v pododdílu E nebo pododdílu F bodu 2 tohoto oddílu, se v souladu s odstavcem 3 článku 5 Dohody, oznamovací povinnosti týkající se těchto účastí považují u všech ostatních investičních entit za splněné, jestliže jsou informace týkající se těchto účastí, které mají být první zmíněnou investiční entitou oznamovány podle Dohody, oznamovány takovou investiční entitou nebo jinou osobou.
4. Investiční entitě zřízené v České republice, která je regulována jako investiční fond, nesmí být bráněno se kvalifikovat podle pododdílu E nebo pododdílu F bodu 2 tohoto oddílu nebo jinak, jako FFI považovaná za splňující požadavky, výhradně proto, že investiční fond vydal listinné akcie na majitele, a to za předpokladu, že;
a) Investiční fond nevydal ani nevydá žádné listinné akcie na majitele po 31. prosinci 20.12;
b) Investiční fond všechny tyto akcie po jejich odevzdání stáhne;
c) Investiční fond (nebo oznamující česká finanční instituce) provádí postupy náležitého prověřování stanovené v příloze I a oznamuje všechny požadované informace o všech těchto akciích, když jsou tyto akcie předloženy k zpětnému odkupu nebo jinému proplacení; a
d) Investiční fond má zavedeny zásady a postupy k zajištění, aby tyto akcie byly co nejdříve a v každém případě do 1. ledna 2017 odkoupeny nebo imobilizovány.
V. Účty vyňaté z finančních účtů. Z definice finančních účtů jsou vyňaty níže uvedené účty, s nimiž se nezachází jako s oznamovanými americkými účty.
A. Určité spořicí účty.
1. a) Účet důchodového spoření vedený v České republice, který splňuje požadavky zákona České republiky o důchodovém spoření,
b) Účet doplňkového penzijního spoření vedený v České republice, který splňuje požadavky zákona České republiky o doplňkovém penzijním spoření a následující podmínky:
(i) Celková výše zaplacených příspěvků účastníka za kalendářní rok je rovna 50 000 EUR nebo nižší a
(ii) Majitel účtu/účastník má bydliště v České republice nebo v členském státě Evropské unie, nebo
c) Účet penzijního připojištění vedený v České republice, který splňuje požadavky zákona České republiky o penzijním připojištění se státním příspěvkem.
2. Nedůchodové spořicí účty. Účet vedený v České republice (který není pojištěním nebo smlouvou o pojištění důchodu), který splňuje níže uvedené požadavky podle zákonů České republiky;
a) Účet podléhá regulaci jako prostředek spoření pro jiné účely než pro důchod;
b) Účet je daňově zvýhodněn (tj. příspěvky na učet, které by jinak podle zákonů České republiky podléhaly zdaněnu jsou odečitatelné nebo vyňaté z hrubého příjmu majitele účtu nebo zdaněny nižší sazbou, nebo je zdanění investičního příjmu z účtu odloženo či tento je zdaněn nižší sazbou);
c) Výběry prostředků jsou podmíněny splněním určitých kritérií týkajících se účelu spořícího účtu (například poskytnutí prostředků na vzdělání nebo na zdravotní péči), nebo se na výběry provedené v případě nesplnění těchto kritérií vztahují sankce a
d) Roční příspěvky jsou omezeny maximální výší 50 000 USD s uplatněním pravidel uvedených v příloze 1 pro slučování účtů a převod měny.
B. Určité pojistné smlouvy.
1. Rizikové životní pojištěni. Rizikové životní pojištění provozované v České republice s pojistnou dobou, která uplyne předtím, než pojištěný dosáhne věku 90 let, a to za předpokladu, že smlouva splňuje tyto požadavky:
a) Běžné pojistné, které se v průběhu pojistné doby nesnižuje, je splatné minimálně jednou ročně během pojistné doby nebo do té doby, než pojištěný dosáhne věku 90 let, podle toho, která doba je kratší;
b) Pojištění nemá žádnou kapitálovou hodnotu, kterou by mohla jakákoli osoba čerpat (výběrem, zápůjčkou či jinak) bez zániku pojištění;
c) částka (jiná než pojistné plnění pro případ smrti) splatná po zániku pojištění nemůže překročit úhrn zaplaceného pojistného s odečtením nákladů na krytí rizika úmrtí, nemoci a jiných nákladů (bez ohledu na jejich skutečný vznik) za dobu existence pojištění a jakýchkoli částek vyplacených před zánikem pojištění a
d) Pojištění není drženo nabyvatelem za úplatu.
2. Pojištění důchodu. Smlouva o pojištění důchodu vedená v České republice, která splňuje požadavky podle zákonů České republiky o důchodovém spoření nebo doplňkovém penzijním spoření,
3. Daňové zvýhodněné soukromé životní pojištění, které splňuje požadavky podle zákona České republiky o daních z příjmů a následující podmínky:
a) Celkové zaplacené pojistné za kalendářní rok je rovno nebo nižší 50 000 EUR,
b) Pojistník, který je poplatníkem daně z příjmů, má bydliště v České republice, nebo v členském statě Evropské unie a
c) Pojistné plnění je podmíněno dosažením věku 60 let.
C. Účet držený v pozůstalosti. Učet vedený v České republice, který je držen výhradně v pozůstalosti, jestliže dokumentace k tomuto účtu obsahuje kopii závěti zesnulého nebo úmrtního listu.
D. Podmíněné účty. Účet vedený v České republice, zřízený v souvislosti s jakoukoli z níže uvedených skutečnosti:
1. se soudním příkazem nebo rozsudkem.
2. s prodejem, výměnou nebo pronájmem nemovitého či osobního majetku za předpokladu, že účet splňuje tyto požadavky:
a) Účet je financován výhradně platbou v hotovosti, peněžní zálohou, vkladem ve výši vhodné k zajištění povinnosti přímo související s transakcí nebo obdobnou platbou, nebo je financován z finančního majetku, který je uložen na účtu v souvislosti s prodejem, výměnou nebo pronájmem majetku;
b) Účet je zřízen a využíván výhradně k zajištění povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu za majetek, povinnosti prodávajícího uhradit jakýkoli podmíněný závazek nebo povinnosti pronajímatele čí nájemce uhradit jakékoli škody v souvislosti s pronajatým majetkem podle nájemní smlouvy;
c) Aktiva na účtu včetně příjmů z nich plynoucích budou vyplacena či jinak rozdělena ve prospěch kupujícího, prodávajícího, pronajímatele či nájemce (včetně splnění povinnosti takové osoby) při prodeji, výměně nebo odevzdání majetku nebo při zrušení nájemní smlouvy;
d) Účet není maržovým ani obdobným kontem zřízeným v souvislosti s prodejem nebo výměnou finančního majetku; a
e) Účet nesouvisí s účtem kreditní karty;
3. s povinností finanční instituce poskytující zápůjčku zajištěnou nemovitým majetkem, aby odložila stranou část platby výhradně k pozdějšímu usnadnění úhrady daní nebo pojištění souvisejícího s nemovitým majetkem;
4. s povinností finanční instituce výhradně usnadnit pozdější úhradu daní.
E. Účty partnerské jurisdikce. Účet vedený v České republice a vyňatý z definice finančního účtu podle dohody mezi Spojenými státy a jinou partnerskou jurisdikcí za účelem usnadnění realizace FATCA za předpokladu, že takový účet podléhá stejným požadavkům a dozoru podle zákonů této jiné partnerské jurisdikce, jako kdyby tento učet byl zřízen v této partnerské jurisdikci a veden finanční institucí v této partnerské jurisdikci
VI. Definice. Pro výše uvedené popisy platí tyto doplňující definice:
A. FFI oznamující podle modelu 1. Termínem "FFI oznamující podle modelu 1" se rozumí finanční instituce, ve vztahu k níž se vláda nebo agentura jiné země než Spojených států dohodla na získávání a výměně informací podle modelu 1 IGA, není-li finanční institucí, s níž se nakládá jako s neúčastnící se finanční institucí podle modelu 1 IGA. Pro účely této definice se termínem "model 1 IGA" rozumí ujednání mezi Spojenými státy nebo Ministerstvem financí Spojených států a vládou jiné země než Spojených států nebo jednou či více jejími agenturami o provádění FATCA prostřednictvím oznamování finančními institucemi této vládě, která není vládou Spojených států nebo agentuře této vlády, po němž následuje automatická výměna těchto oznamovaných informací s finanční a daňovou správou Spojených států (IRS).
B. Účastnící se FFI. Termínem "účastnící se FFI" se rozumí finanční instituce, která souhlasila s tím, že bude dodržovat požadavky dohody FFI včetně finanční instituce popsané v modelu 2 IGA, která souhlasila s tím, že bude dodržovat požadavky dohody FFI. Termínem "účastnící se FFI" se rovněž rozumí kvalifikovaná zprostředkující pobočka americké finanční instituce podléhající oznamování, pokud touto pobočkou není FFI oznamující podle modelu 1. Pro účely této definice se termínem "dohoda FFT rozumí dohoda, která stanoví požadavky na finanční instituci, aby se s ní mohlo nakládat jako s FFI splňující požadavky § 1471(b) daňového zákoníku Spojených států. Dále se pro účely této definice termínem "model 2 IGA" rozumí ujednání mezi Spojenými státy nebo Ministerstvem financí Spojených států a vládou jiné země než Spojených států nebo jednou či více jejími agenturami pro usnadnění provádění FATCA prostřednictvím oznamování finančními institucemi přímo IRS v souladu s požadavky dohody FFI, doplněné výměnou informací mezi touto vládou, která není vládou Spojených států nebo její agenturou a IRS.

Související dokumenty