423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
423/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb. a zákona č. 179/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 53 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a“.
2. V § 53 odst. 1 písmeno l) zní:
„l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.“.
3. V § 53 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
4. V § 125 odst. 2 se za slova „podle § 53 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až j)“.
5. V § 127 odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 53 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až j)“.
6. V § 133 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l).“.
7. V § 138 odst. 1 se za slova „v plném rozsahu“ vkládají slova „vyjma prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty