145/1995 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.

Schválený:
145/1995 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. července 1995,
kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb., se zrušuje.
Čl.II
Při výpočtu a úhradě regulačního a sankčního opatření za roky 1993 a 1994 a při posuzování žádosti o zamezení tvrdosti tohoto opatření se postupuje podle dosavadních předpisů.
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

Související dokumenty