352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Schválený:
352/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. září 2001
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Změna: 213/2006 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 414/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ ČESKÉ REPUBLIKY
 
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Zákon upravuje užívání státních symbolů České republiky,1) a to:
a) velkého státního znaku a malého státního znaku (dále jen "státní znak"),
b) státní vlajky,
c) vlajky prezidenta republiky,
d) státní pečeti, a
e) státní hymny.
(2) Státní symboly lze užívat jen vhodným a důstojným způsobem.
(3) Pečetidla a pečetě se státním znakem lze užívat pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.
Státní znak
 
§ 2
(1) Státní znak jsou oprávněni užívat
a) Poslanecká sněmovna a Senát, poslanec a senátor, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu,
b) prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky,
c) vláda a Úřad vlády České republiky,
d) Veřejný ochránce práv a Kancelář Veřejného ochránce práv,