264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

Schválený:
264/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. března 2004 o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
Změna: 458/2004 Sb.
Změna: 240/2007 Sb.
Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. n) ve spojení s § 118 odst. 7 a § 119 odst. 4 a § 199 odst. 2 písm. o) ve spojení s § 122 odst. 15 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje formu výroční zprávy a pololetní zprávy (dále jen "zpráva") emitenta kótovaného cenného papíru (dále jen "emitent") a způsob jejich zasílání České národní bance.
(2) Tato vyhláška dále upravuje způsob plnění oznamovací povinnosti podle § 122 zákona (dále jen "oznamovací povinnost") v případě dosažení nebo překročení zákonem stanovené hranice podílu na hlasovacích právech nebo v případě snížení podílu na hlasovacích právech pod zákonem stanovenou hranici na emitentovi se sídlem v České republice, jehož akcie jsou přijaté k obchodování na oficiálním trhu v České republice nebo na oficiálním trhu burzy v jiném členském státě Evropské unie (dále jen "cílová společnost").
 
§ 2
Elektronická podoba zprávy
(1) Zpráva v elektronické podobě sestává vždy ze dvou částí, kterými jsou
a) celistvý dokument obsahující všechny náležitosti zprávy stanovené právními předpisy1) a
b) vyplněný standardizovaný datový formulář účetních výkazů pro příslušný typ informační povinnosti, který Česká národní banka uveřejní nejpozději jeden měsíc před termínem plnění informační povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Emitent zašle České národní bance ve lhůtách stanovených zákonem zprávu podle odstavce 1 písm. a) v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem1a). Zprávu podle odstavce 1 písm. b) emitent zašle České národní bance v souboru, který je uzamčen pro úpravy a ochráněn heslem.
 
§ 3
Způsob zasílání a uveřejňování zprávy
(1) Emitent zašle zprávu České národní bance elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny, s tím, že v položce zprávy elektronické pošty předmět uvede "periodická zpráva" a opatří zprávu zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb2). Pokud velikost zprávy neumožňuje zasílání způsobem podle předchozí věty, zašle emitent zprávu České národní bance na datovém nosiči CD-R.
(2) Zprávu, kterou musí emitent podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní emitent na své internetové adrese (URL adresa) způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o svojí činnosti. Přitom zajistí zejména, aby
a) internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy emitenta a aby obsah internetové adresy byl emitentem poskytován bezplatně,
b) uveřejňovaná zpráva měla podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c) uveřejňovaná zpráva byla uvedeným způsobem dostupná nepřetržitě po dobu 10 let.
(3) Jestliže dojde ke změně již uveřejněné zprávy, musí být tato změna uveřejněna stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zpráva. Zjistí-li emitent po uveřejnění zprávy, že obsahuje chybné údaje, uveřejní neprodleně způsobem, jakým byla uveřejněna zpráva, její opravu s vysvětlením důvodů opravy.
 
§ 4
Způsob plnění oznamovací povinnosti
(1) Osoba, které vznikla oznamovací povinnost (dále jen "oznamovatel"), odešle oznámení o dosažení, překročení nebo snížení podílu na hlasovacích právech (dále jen "oznámení") na standardizovaném elektronickém datovém formuláři pro oznámení podílu na hlasovacích právech ve formátu .xls, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky (dále jen "formulář pro oznámení podílu"), České národní bance a cílové společnosti elektronickou poštou. Toto oznámení je oznamovatel povinen opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.2)
(2) Neopatří-li oznamovatel oznámení zaručeným elektronickým podpisem, je povinen odeslat oznámení na formuláři pro oznámení podílu jak elektronickou poštou, tak i v listinné podobě opatřené podpisem.
(3) V případě, že oznamovatel nemá přístup k elektronické poště nebo je-li elektronická pošta nefunkční, odešle oznamovatel oznámení na formuláři pro oznámení podílu pouze v listinné podobě opatřené podpisem. V případě, že elektronická pošta cílové společnosti je nefunkční, odešle jí oznamovatel oznámení na formuláři pro oznámení podílu pouze v listinné podobě opatřené podpisem; České národní bance odešle oznamovatel oznámení způsobem podle odstavce 1 nebo 2.
 
§ 5
Přechodné ustanovení
Oznamovací povinnost vzniklou před nabytím účinnosti této vyhlášky plní oznamovatel způsobem stanoveným dosavadními právními předpisy.
 
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.
 
Příloha
Vzor
Oznámení podílu na hlasovacích právech
A.

I. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen
  podíl na hlasovacích právech:

                        -------------------------------------
Obchodní firma               1
                        -------------------------------------
IČ                     2
                        -------------------------------------
Sídlo:   ulice              3
                        -------------------------------------
      č. p.
                        -------------------------------------
      obec
                        -------------------------------------
      PSČ
                        -------------------------------------
ISIN                    4
                        -------------------------------------

                        před změnou       po změně
                        -------------------------------------
Podíl na hlasovacích právech v % celkem   5
                        -------------------------------------
                        -------------------------------------
Datum změny                 6
                        -------------------------------------
Datum, kdy se oznamovatel o změně dozvěděl 7
                        -------------------------------------
                        -------------------------------------
Poznámka                  8
                        -------------------------------------

II. Údaje o oznamovateli:

- osoba, která dosáhla, překročila nebo snížila svůj podíl na
 hlasovacích právech
- osoba jednající ve shodě, která kromě své vlastní oznamovací
 povinnosti plní  oznamovací povinnost též  za další osoby
 jednající s ní ve shodě

                        -------------------------------------
Obchodní firma/název/příjmení a jméno    9
                        -------------------------------------
IČ                     10
                        -------------------------------------
datum narození
                        -------------------------------------
Sídlo/bydliště: ulice           11
                        -------------------------------------
         č. p.
                        -------------------------------------
         obec
                        -------------------------------------
         PSČ
                        -------------------------------------
         stát
                        -------------------------------------

Struktura podílu na hlasovacích právech v %
podle § 122 odst. 1 a 2 a § 11 odst. 2 zákona
o podnikání na kapitálovém trhu:

                        -------------------------------------
§ 122 odst. 1 bez struktury podle odst. 2 12
a § 11 odst. 2                 -------------------------------------
§ 11 odst. 2.a)           13
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. b)           14
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. c)           15
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. d)           16
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. e)           17
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. f)           18
                        -------------------------------------
§ 122 odst. 2 písm. a)           19
                        -------------------------------------
§ 122 odst. 2 písm. b)           20
                        -------------------------------------
celkem                   21
                        -------------------------------------

                        -------------------------------------
Kontaktní osoba              22
jméno                     -------------------------------------

                        -------------------------------------
telefon
                        -------------------------------------
e-mail
                            -------------------------------------

                        -------------------------------------
Datum sdělení               23
                        -------------------------------------
Podpis                   24
                        -------------------------------------

B.

Údaje o osobě odesílající oznámení:

- vyplňuje  se,  pokud  oznámení  odesílá  osoba odlišná od
 oznamovatele (část A. bod II.)

                        -------------------------------------
Obchodní firma/název/příjmení a jméno   25
                        -------------------------------------
IČ                     26
                        -------------------------------------
datum narození
                        -------------------------------------
Sídlo/bydliště: ulice           27
                        -------------------------------------
         č. p.
                        -------------------------------------
         obec
                        -------------------------------------
         PSČ
                        -------------------------------------
         stát
                        -------------------------------------

Kontaktní osoba
                        -------------------------------------
jméno                   28
                        -------------------------------------
telefon
                        -------------------------------------
e-mail
                        -------------------------------------

                        -------------------------------------
Právní titul                29
                        -------------------------------------

                        -------------------------------------
Datum sdělení               30
                        -------------------------------------
Podpis                   31
                        -------------------------------------

C.

Údaje o osobách jednajících ve shodě s oznamovatelem podle § 122
odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a nebo údaje
o osobách, uvedených v § 122 odst. 2 a § 11 odst. 2 zákona
o podnikání na kapitálovém trhu, jestliže se hlasovací práva
připočítávají oznamovateli (srov. Pokyny k vyplnění):

                        -------------------------------------
Obchodní firma/název/příjmení a jméno   32
                        -------------------------------------
IČ                     33
                        -------------------------------------
datum narození
                        -------------------------------------
Sídlo/Bydliště: ulice           34
                        -------------------------------------
         č. p.
                        -------------------------------------
         obec
                        -------------------------------------
         PSČ
                        -------------------------------------
         stát
                        -------------------------------------

Struktura podílu na hlasovacích právech v %
podle § 122 odst. 1, 2 a § 11 odst. 2 zákona
o podnikání na kapitálovém trhu:

                       -------------------------------------
§ 22 odst. 1 bez struktury  před změnou 35
podle odst. 2 a § 1 odst. 2          -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. a)    před změnou 36
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. b)    před změnou 37
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. c)    před změnou 38
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. d)    před změnou 39
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. e)    před změnou 40
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
§ 11 odst. 2 písm. f)    před změnou 41
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
§ 122 odst. 2 písm. a)    před změnou 42
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
§ 122 odst. 2 písm. b)    před změnou 43
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------
celkem            před změnou 44
                        -------------------------------------
               po změně
                        -------------------------------------

                        -------------------------------------
Příloha se vztahuje k osobě:        45
                        -------------------------------------
Kód vztahu:                46
                        -------------------------------------
Pokyny k vyplnění formuláře "Oznámení podílu na hlasovacích právech"
Všeobecné pokyny - formulář je určen oznamovatelům pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech ve smyslu ustanovení § 122 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "zákon"), a vyhlášky Komise pro cenné papíry č. 256/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech. Formulář se sestává z části A, která obsahuje údaje o společnosti, u níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích právech ve smyslu § 122 zákona, a o oznamovateli, který takový podíl dosáhl, překročil nebo snížil, dále z části B, která obsahuje údaje o osobě, která plní oznamovací povinnost za oznamovatele (např. na základě plné moci), a části C, která obsahuje údaje o osobách jednajících s oznamovatelem ve shodě, případně o osobách uvedených v § 122 odst. 2 a § 11 odst. 2 zákona, jejichž podíl se v souladu s § 122 odst. 2 zákona započítává do podílu na hlasovacích právech oznamovatele.
V případě, že oznamovateli vzniká povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech jak podle § 122 odst. 2 zákona, tak podle § 122 odst. 9 zákona, má přednost hlášení podle § 122 odst. 2 zákona a oznamovatel nemusí oznamovat podíl na hlasovacích právech podle § 122 odst. 9 zákona. Část A formuláře vyplní oznamovatel podle níže uvedených pokynů. V případě, že oznámení za oznamovatele činí jiná osoba, údaje v kolonkách č. 22 až 24 nemusejí být vyplněny. V tomto případě se též vyplní část B formuláře, a v případě, že oznámení činí za oznamovatele osoba na základě plné moci, je nutné k oznámení přiložit plnou moc (nebo její kopii).
V případě, že oznamovatel jedná s jinými osobami ve shodě, musí být údaje o těchto osobách vyplněny v části C formuláře, a to tak, že údaje o jedné osobě jednající ve shodě, se vyplní na jednu kopii části C formuláře [tzn. že se vyplní tolik částí C formuláře, za kolik osob jednajících ve shodě se plní oznamovací povinnost; jestliže jedná pouze jedna osoba ve shodě, vyplní se pouze jeden sloupec (sloupec D) na listu "formulář C". Za každou další osobu jednající ve shodě je třeba na listu "formulář C" vyplnit další sloupec (sloupce E, F, G...)]. V případě, že oznamovatel pro účely plnění oznamovací povinnosti přičítá podle § 122 odst. 2 zákona podíly na hlasovacích právech osob uvedených v tomto ustanovení a v § 11 odst. 2 zákona (tzn. vyplní kolonky č. 12 - 20), uvedou se údaje o těchto osobách v části C formuláře obdobným způsobem jako údaje o osobách jednajících s oznamovatelem ve shodě.
Při vyplňování formuláře se údaje vypisují pouze do orámovaných kolonek. Vyplňuje-li se formulář v tištěné podobě, je nutné vyplnit jej čitelně hůlkovým písmem nebo na psacím stroji. Vyplňuje-li se formulář v elektronické podobě, je třeba dodržovat předepsané konvence formátů kolonek (buněk).
Pokyny k vyplnění jednotlivých kolonek:
1 Obchodní firma - Uvede se přesný název společnosti, která má sídlo v České republice a jejíž akcie jsou přijaté k obchodování na oficiálním trhu v České republice nebo na oficiálním trhu burzy v jiném členském státě Evropské unie, u níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích právech ve smyslu § 122 odst. 1, 2 a 9 zákona tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku.
2 IČ - Uvede se identifikační číslo společnosti uvedené v kolonce č. 1. Identifikační číslo se uvádí vcelku, bez mezer.
3 Sídlo - Uvede se úplná adresa sídla společnosti uvedené v kolonce č. 1.
4 ISIN - kód ISIN účastnických cenných papírů, jejichž nabytí či zcizení založilo oznamovací povinnost podle § 122 zákona, jestliže byl přidělen.
5 Podíl na hlasovacích právech celkem - Oznamovatel uvede celkový podíl na hlasovacích právech společnosti v kolonce č. 1, tedy hodnotu v kolonce č. 21, a to jak před změnou, tak po změně tohoto podílu. V případě, že plní oznamovací povinnost osob jednajících ve shodě podle § 122 odst. 9 zákona, uvede se součet celkového podílu na hlasovacích právech osoby oznamovatele (kolonka č. 21) a všech dalších osob jednajících ve shodě, ve vztahu ke kterým plní oznamovatel podle § 122 odst. 9 zákona oznamovací povinnost (jednotlivé kolonky č. 42), a to jak před změnou, tak po změně tohoto podílu. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Tento postup se neuplatní, pokud je oznamovací povinnost plněna ve struktuře podle § 11 odst. 2 zákona, tzn. oznamovatel vyplnil některé z kolonek č. 13 až 20. V těchto případech se hlasovací práva připočítávají přímo oznamovateli a jsou tak obsažena již v mezisoučtu v kolonce č. 21, jednotlivé podíly osob uvedených ve formuláři C (kolonky č. 42) se proto do podílu v této kolonce nepřipočítávají.
6 Datum změny - Uvede se datum, ke kterému došlo k oznamované změně, tj. např. u zaknihovaného účastnického cenného papíru datum, ke kterému byla zaregistrována změna na účtech ve Středisku cenných papírů pro cenné papíry, nebo např. u listinného účastnického cenného papíru na majitele datum předání listinného cenného papíru převodcem nabyvateli. Datum se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 2001.03.06. je šestého března 2001).
7 Datum, kdy se oznamovatel o změně dozvěděl - Uvede se datum, ke kterému se osoba, které vznikla oznamovací povinnost, dozvěděla o změně, v důsledku níž vznikla oznamovací povinnost ve smyslu § 122 zákona. Datum se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 2001.03.06. je šestého března 2001).
8 Poznámka - Do této kolonky se uvedou další relevantní skutečnosti související se vznikem oznamovací povinnosti, například že oznamovatel nabyl podíl na hlasovacích právech v souvislosti se zvýšením nebo snížením základního kapitálu společnosti.
V případě, že oznamovateli v souvislosti s oznamovanou změnou vznikla povinnost učinit nabídku převzetí ve smyslu ustanovení § 183b odst. 1 obchodního zákoníku, může uvedením této skutečnosti v této kolonce splnit svou povinnost oznámit České národní bance vznik povinnosti učinit nabídku převzetí ve smyslu § 183e odst. 3 obchodního zákoníku.
9 Obchodní firma/název/příjmení a jméno - uvede se obchodní firma oznamovatele - právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, nebo název oznamovatele - právnické osoby, která není zapsána do obchodního rejstříku, a nebo příjmení a jméno oznamovatele - fyzické osoby.
10 IČ/datum narození - uvede se identifikační číslo oznamovatele nebo v případě zahraničního oznamovatele - právnické osoby číslo obdobné; nebylo-li přiděleno, uvede se v následující kolonce (tj. v kolonce "datum narození") datum vzniku oznamovatele - zahraniční právnické osoby nebo datum narození oznamovatele - fyzické osoby. IČ se uvádí vcelku, bez mezer. Datum vzniku a datum narození se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 1950.03.06. je šestého března 1950).
11 Sídlo/bydliště - uvede se adresa sídla oznamovatele zapsaného v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonné evidenci, nebo adresa bydliště oznamovatele fyzické osoby.
12 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 122 odst. 1 - Uvede se podíl na hlasovacích právech na společnosti uvedené v kolonce č. 1, který má oznamovatel podle § 122 odst. 1 zákona, tedy hlasovací práva spojená s akciemi, jejichž majitelem je oznamovatel, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá, snížený o podíl na hlasovacích právech podle struktury § 122 odst. 2 a § 11 odst. 2 zákona. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou.
13 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 11 odst. 2 písm. a) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, které na účet oznamovatele drží svým jménem jiná osoba ve smyslu tohoto ustanovení, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují).
14 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 11 odst. 2 písm. b) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba ovládaná oznamovatelem ve smyslu tohoto ustanovení, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se vyplňují v případě, že oznamovatel plní oznamovací povinnost za ovládanou osobu podle § 122 odst. 10 písm. a) zákona).
15 Struktura podílu na hlasovacích právech podle § 11 odst. 2 písm. c) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, kterými disponuje jiná osoba, jež uzavřela smlouvu s oznamovatelem nebo jím ovládanou osobou, ve které se zavázali dlouhodobě prosazovat společnou politiku týkající se společnosti uvedené v kolonce č. 1 tím, že budou ve shodě uplatňovat hlasovací práva, jímž disponují, a to jak před změnou, tak po změně skutečností, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se vyplňují v případě, že oznamovatel plní oznamovací povinnost podle § 122 odst. 9 zákona za osobu jednající ve shodě).
16 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 11 odst. 2 písm. d) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, kterým disponuje oznamovatel nebo jím ovládaná osoba na základě smlouvy se třetí osobou o přenechání dispozice s hlasovacími právy (ve smyslu tohoto ustanovení) uzavřené v ústní nebo písemné formě, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o třetí osobě ve smyslu tohoto ustanovení se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují)
17 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 11 odst. 2 písm. e) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, které oznamovatel poskytl jako jistotu, disponuje-li oznamovatel nadále s hlasovacími právy spojenými s těmito účastnickými cennými papíry. Podíl se uvede jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou na části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují).
18 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 11 odst. 2 písm. f) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, jejichž majitelem je osoba, která vykonává hlasovací práva podle pokynů oznamovatele na základě tzv. smlouvy o výkonu hlasovacích práv (ve smyslu tohoto ustanovení) uzavřené jak v písemné, tak ústní formě. Podíl se uvede jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o této osobě se uvedou na části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se vyplňují v případě, že oznamovatel plní oznamovací povinnost podle § 122 odst. 9 zákona za tuto osobu jednající ve shodě).
19 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 122 odst. 2 písm. a) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, který oznamovatel nebo osoby uvedené v § 11 odst. 2 zákona mohou nabýt na základě jednostranného projevu vůle (např. opční kontrakt) ve smyslu a za podmínek v tomto ustanovení uvedených, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o osobě, od které oznamovatel nebo osoby uvedené v § 11 odst. 2 zákona mohou účastnické cenné papíry nabýt za podmínek uvedených v tomto ustanovení, se uvedou na části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují).
20 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 122 odst. 2 písm. b) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, které oznamovatel spravuje, obhospodařuje nebo jsou u něj uloženy na základě smlouvy o uložení cenných papírů, jestliže mu vlastníkem nebyly uděleny žádné pokyny týkající se hlasování, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. Údaje o osobě majitele účastnických cenných papírů se uvedou v části C formuláře, v kolonkách č. 32 až 34 a č. 44 až 46 (kolonky č. 35 až 43 se nevyplňují). Oznamovatel může splnit svou oznamovací povinnost s tím, že svůj podíl na hlasovacích právech oznámí nejpozději 21 dnů před konáním valné hromady.
21 Struktura podílu na hlasovacích právech v % celkem - Uvede se podíl na hlasovacích právech celkem, tedy součet hodnot uvedených v kolonkách č. 12 až 20, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou.
22 Kontaktní osoba - uvede se jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa osoby, která vyplnila formulář. Tyto údaje jsou nepovinné, slouží pro účely komunikace s oznamovatelem, např. za účelem odstranění nejasností či pochybení zjištěných Českou národní bankou při posouzení plnění oznamovací povinnosti. V kolonce "jméno" se uvede nejprve příjmení a potom jméno této osoby oddělené mezerou. Akademický či vědecký titul se neuvádí.
23 Datum sdělení - uvede se datum, kdy byl formulář, příp. přílohy odeslány. Datum se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 2001.03.06. je šestého března 2001).
24 Podpis - podpis oznamovatele, člena nebo členů jeho statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné za něj jednat (srov. např. § 13 až 15 obchodního zákoníku).
25 Obchodní firma/název/příjmení a jméno - uvede se obchodní firma osoby, která zasílá oznámení místo oznamovatele, je-li tato osoba právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, nebo její název, je-li právnickou osobou, která není zapsána do obchodního rejstříku, nebo její příjmení a jméno, je-li fyzickou osobou.
26 IČ/datum narození - uvede se identifikační číslo oznamovatele nebo v případě zahraničního oznamovatele číslo obdobné; nebylo-li přiděleno, uvede se v následující kolonce (tj. v kolonce "datum narození") datum vzniku oznamovatele - zahraniční právnické osoby nebo datum narození oznamovatele - fyzické osoby. IČ se uvádí vcelku, bez mezer. Datum vzniku a datum narození se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 1950.03.06. je šestého března 1950).
27 Sídlo/bydliště - uvede se sídlo nebo bydliště osoby, která za oznamovatele zasílá oznámení. V případě, že je tato osoba zapsána do obchodního rejstříku, uvede se sídlo tak, jak je v obchodním rejstříku zapsáno.
28 Kontaktní osoba - uvede se jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa osoby, která vyplnila formulář. Tyto údaje jsou nepovinné, slouží pro účely komunikace s oznamovatelem, např. za účelem odstranění nejasností či pochybení zjištěných Českou národní bankou při posouzení plnění oznamovací povinnosti. V kolonce "jméno" se uvede nejprve příjmení a potom jméno této osoby, oddělené mezerou. Akademický či vědecký titul se neuvádí.
29 Právní titul - osoba odesílající oznámení za oznamovatele uvede právní titul, na jehož základě je oprávněna za oznamovatele jednat, např. plná moc.
30 Datum sdělení - uvede se datum, kdy byl formulář, příp. přílohy odeslány. Datum se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 2001.03.06. je šestého března 2001).
31 Podpis - podpis osoby zasílající oznámení za oznamovatele, člena nebo členů jejího statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné za ni jednat (srov. např. § 13 až 15 obchodního zákoníku).
32 Obchodní firma/název/příjmení a jméno - uvede se obchodní firma osoby jednající s oznamovatelem ve shodě nebo osoby uvedené v § 11 odst. 2 zákona nebo osoby podle § 122 odst. 2 písm. a) zákona, od které oznamovatel nebo osoby uvedené v § 11 odst. 2 zákona mohou účastnické cenné papíry nabýt za podmínek tam uvedených, nebo vlastníka účastnických cenných papírů podle § 122 odst. 2 písm. b) zákona, je-li právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, nebo její název, je-li právnickou osobou nezapsanou do obchodního rejstříku, a nebo její příjmení a jméno, je-li fyzickou osobou.
33 IČ/datum narození - uvede se identifikační číslo osoby uvedené v kolonce 32 nebo v případě zahraničního subjektu číslo obdobné; nebylo-li přiděleno, uvede se v následující kolonce (tj. v kolonce "datum narození") datum vzniku osoby uvedené v kolonce 32 - zahraniční právnické osoby nebo datum narození osoby uvedené v kolonce 32 - fyzické osoby. IČ se uvádí vcelku, bez mezer. Datum vzniku a datum narození se uvádí ve formátu RRRR.MM.DD, kde RRRR je rok, MM je číselné označení měsíce a DD je den (tedy např. 1950.03.06. je šestého března 1950).
34 Sídlo/bydliště - uvede se sídlo nebo bydliště osoby uvedené v kolonce č. 32. V případě, že je tato osoba zapsána do obchodního rejstříku, uvede se sídlo tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.
35 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 122 odst. 1 - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, který má osoba uvedená v kolonce 32, tedy hlasovací práva spojená s akciemi, které jsou majetkem této osoby a které tato osoba drží svým jménem a na svůj účet, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá, snížený o podíl na hlasovacích právech podle struktury § 122 odst. 2 a § 11 odst. 2 zákona. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou.
36 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 11 odst. 2 písm. a) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, které na účet osoby uvedené v kolonce 32 drží svým jménem jiná osoba ve smyslu tohoto ustanovení, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 13.
37 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 11 odst. 2 písm. b) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba ovládaná osobou uvedenou v kolonce č. 32, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 14.
38 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle podle § 11 odst. 2 písm. c) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba, se kterou uzavřela v písemné nebo ústní formě osoba uvedená v kolonce 32 tzv. smlouvu o jednání ve shodě (ve smyslu tohoto ustanovení), a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 15.
39 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle podle § 11 odst. 2 písm. d) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, kterými disponuje osoba uvedená v kolonce 32, nebo jí ovládaná osoba na základě smlouvy se třetí osobou o přenechání dispozice s hlasovacími právy (ve smyslu tohoto ustanovení) uzavřené v písemné nebo ústní formě, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 16.
40 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle podle § 11 odst. 2 písm. e) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, které byly osobou uvedenou v kolonce 32 poskytnuty jako jistota, disponuje-li osoba uvedená v kolonce 32, nadále hlasovacími právy spojenými s poskytnutými účastnickými cennými papíry. Podíl se uvede jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 17.
41 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle podle § 11 odst. 2 písm. f) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, jejichž majitelem je jiná osoba, která vykonává hlasovací práva podle pokynů osoby uvedené v kolonce 32 na základě tzv. smlouvy o výkonu hlasovacích práv (ve smyslu tohoto ustanovení) uzavřené jak v písemné, tak v ústní formě. Podíl se uvede jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 18.
42 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle podle § 122 odst. 2 písm. a) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, který osoba uvedená v kolonce 32 nebo osoby uvedené v podle § 11 odst. 2 zákona mohou nabýt na základě jednostranného projevu vůle (např. opční kontrakt) ve smyslu a za podmínek v tomto ustanovení uvedených, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 19.
43 Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle podle § 122 odst. 2 písm. b) písm. b) - Uvede se podíl na hlasovacích právech ve společnosti uvedené v kolonce č. 1, které osoba uvedená v kolonce 32 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy na základě smlouvy o uložení cenných papírů, jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny žádné pokyny týkající se výkonu hlasovacích práv, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou. V dalším se obdobně použijí pokyny k vyplnění kolonky č. 20.
44 Struktura podílu na hlasovacích právech v % celkem - Uvede se podíl na hlasovacích právech celkem, tedy součet hodnot uvedených v kolonkách č. 35 až 43, a to jak před změnou, tak po změně skutečnosti, v důsledku které se oznámení zasílá. V případě, že jsou uvedeny údaje o osobě podle § 11 odst. 2 a/nebo podle § 122 odst. 2 zákona a oznamovatel současně neplní oznamovací povinnost za osobu jednající s ním ve shodě nebo za osobu ovládanou, vyplní se pouze tato kolonka, nikoliv kolonky č. 35 až 43. Podíl se uvádí v procentech, zaokrouhluje se na setiny procent, setiny procent jsou odděleny čárkou.
45 Příloha se vztahuje k osobě - uvede se název osoby, ke které má osoba uvedená v části C formuláře, vztah ve smyslu pokynu k vyplnění kolonky č. 46. Je-li osobou jednající s oznamovatelem ve shodě, uvede se jméno oznamovatele způsobem, jak je uvedeno v kolonce č. 9. Obdobně se postupuje v případě, je-li osobou, jejíž podíl na hlasovacích právech je uveden v kolonkách č. 12 až 20 (v případě, že se hlasovací práva určité osoby přičítají k hlasovacím právům oznamovatele podle více než jednoho písmene § 11 odst. 2 a/nebo podle § 122 odst. 2 zákona, vyplní se část C formuláře pro každé takové písmeno zvlášť). Pokud je část C formuláře vyplněna za účelem splnění oznamovací povinnosti, např. osoby ovládané osobou jednající s oznamovatelem ve shodě, uvede se označení osoby jednající s oznamovatelem ve shodě přesně tak, jak je uvedeno v kolonce č. 32 části C formuláře. Uvede se vždy "nejbližší" osoba, např. jestliže oznamovatel ovládá osobu, která je ovládající osobou třetí osoby, uvede se v části C formuláře s údaji třetí osoby do této kolonky název osoby ovládané oznamovatelem (tzn. osoby, která tuto třetí osobu "přímo" ovládá).
46 kód vztahu - uvede se kód vztahu osoby uvedené v kolonce č. 45 k osobě uvedené v kolonce č. 32, a to následovně: A - osoba podle § 11 odst. 2 zákona, B - osoba podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona - pokud není zároveň osobou, za kterou oznamovatel plní její oznamovací povinnost podle § 122 odst. 10 písm. a) zákona - v tomto případě se uvede 11A, C - osoba podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona, D - osoba podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona, E - osoba podle § 11 odst. 2 písm. e) zákona, F - osoba podle § 11 odst. 4 písm. f) zákona, G - osoba podle § 122 odst. 2 písm. a) zákona, od které oznamovatel nebo osoby uvedené v § 11 odst. 2 zákona mohou nabýt účastnické cenné papíry za podmínek uvedených v tomto ustanovení, H - majitel podle § 122 odst. 2 písm. b) zákona, 9 - osoba jednající ve shodě, za kterou oznamovatel plní její oznamovací povinnost podle § 122 odst. 9 zákona, nebo 9N, pokud za tuto osobu oznamovatel oznamovací povinnost neplní.
1) Například zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
2) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb.

Související dokumenty