93/1996 Sb., o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Schválený:
93/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. března 1996
o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
 
§ 1
Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 132/1989 Sb. a zákona č. 115/1995 Sb., se mění takto:
1. Část první a druhá se vypouštějí.
2. § 29 a 30 se vypouštějí.
3. V § 31 se vypouštějí písmena a), b) a ch).
Dosavadní písmena c), d), e), f), g), h) a i) se označují jako písmena a) až g).
4. V § 32 se vypouští písmeno a).
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).
5. V § 35 se vypouštějí slova "s osivy, sadbou včetně chmelové sádě a kořenáčů, školkařskými výpěstky," a "lesního a vodního hospodářství".
 
ČÁST DRUHÁ
 
§ 2
Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, se mění takto:
§ 2 písm. a) zní:
"a) odrůdou soubor jedinců, náležející k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a rozmnožovatelný bez změny,".
 
ČÁST TŘETÍ
 
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty