364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů

Schválený:
364/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2000
o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
Změna: 79/2002 Sb.
Změna: 428/2003 Sb.
Změna: 376/2004 Sb.
Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZRUŠENÍ FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Čl.I
1. Ke dni 1. prosince 2000 se Fond dětí a mládeže zrušuje, tímto dnem vstupuje do likvidace a vláda k tomuto dni jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny likvidátora. Vláda na návrh Poslanecké sněmovny likvidátora odvolá, a to i bez udání důvodu. Je-li likvidátor odvolán, vláda likvidátora jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny. Ke dni vstupu do likvidace končí funkční období všech členů výboru a dozorčí rady Fondu dětí a mládeže a oprávnění ředitele Fondu dětí a mládeže přecházejí na likvidátora.
2. Ke dni 1. prosince 2000 soud bez návrhu zapíše do obchodního rejstříku vstup Fondu dětí a mládeže do likvidace a po dobu likvidace se Fond dětí a mládeže označuje jako Fond dětí a mládeže "v likvidaci" (dále jen "Fond").
3. Likvidátor je povinen každých 6 měsíců počínaje 1. prosincem 2000 předkládat Poslanecké sněmovně a Ministerstvu financí zprávu o průběhu likvidace.
4. Likvidátor jedná jménem Fondu navenek ve všech věcech a při výkonu své působnosti spravuje majetek České republiky spravovaný Fondem, plní závazky Fondu, uplatňuje pohledávky Fondu, přijímá za Fond plnění, zastupuje Fond před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků Fondu. Nové závazky Fondu může likvidátor převzít jménem Fondu jen v přímé souvislosti s ukončením nevyřízených závazků.
5. Likvidátor postupuje při vypořádání majetku České republiky, práv a závazků Fondu existujících ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v součinnosti s vládou a Ministerstvem financí takto:
a) sestaví ke dni vstupu Fondu do likvidace likvidační účetní rozvahu. Likvidační účetní rozvaha musí být předložena do 60 dnů ode dne vstupu Fondu do likvidace Ministerstvu financí k vyjádření. Likvidační účetní rozvaha musí být ověřena auditorem,
b) část majetku ve správě Fondu bezúplatně převede na občanská sdružení dětí a mládeže, školy a školská zařízení, popřípadě na územní samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády, o který tyto osoby písemně požádají likvidátora do 28. února 2001. Likvidátor za tímto účelem vypíše výběrové řízení do 15. prosince 2000. Podmínky pro výběrové řízení stanoví vláda svým usnesením,
c) zbývající část majetku ve správě Fondu a podíly Fondu v jiných právnických osobách úplatně převede na jiné osoby na základě veřejné soutěže,
d) část majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit a která přede dnem 1. března 2002 nebyla převedena podle písmena b) nebo c), bezúplatně převede na občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající se tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení, popřípadě na územní samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády, pokud tyto osoby písemně požádají likvidátora o převod tohoto majetku do 30. dubna 2002. Likvidátor za tímto účelem vypíše nové výběrové řízení do 31. března 2002. Podmínky pro výběrové řízení stanoví vláda usnesením. Pro zbývající část majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit, platí po rozhodnutí Poslanecké sněmovny o bezúplatných převodech písmeno c) obdobně,
e) nemovitost Senovážné náměstí čp. 977, Praha 1, včetně pozemku parcelní č. 142 v k. ú. Nové město, nemovitost Česká ul. čp. 166, Brno, včetně pozemku parcelní č. 609 v k. ú. Město Brno, se kterými přísluší Fondu hospodařit, bezúplatně převede za účelem využití pro práci s dětmi a mládeží zejména občanských sdružení dětí a mládeže na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zvláštním zákonem,1)
f) část majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit a která přede dnem 1. října 2003 nebyla převedena podle písmen b), c), d) nebo e), bezúplatně převede na občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající se tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení, popřípadě na územní samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády, pokud tyto osoby písemně požádají likvidátora o převod tohoto majetku do 29. února 2004. Likvidátor za tímto účelem vypíše nové výběrové řízení do 31. ledna 2004. Podmínky pro výběrové řízení stanoví vláda usnesením. Pro zbývající část majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit, platí po rozhodnutí Poslanecké sněmovny o bezúplatných převodech písmeno c) obdobně,
g) akcie ve správě Fondu zpeněží na veřejném trhu, půjde-li o akcie veřejně obchodovatelné; ostatní akcie po předchozím souhlasu Ministerstva financí zpeněží prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě,
h) vypořádá pohledávky a závazky Fondu,
i) převede likvidační zůstatek na zvláštní účet vedený Ministerstvem financí, kde bude uložen do vydání zvláštního právního předpisu, kterým vláda na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určí jeho využití na podporu práce s dětmi a mládeží,
j) ke dni skončení likvidace Fondu sestaví likvidační účetní závěrku a zprávu o průběhu likvidace Fondu a předloží je Ministerstvu financí.
6. Nezanikne-li Fond po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku na návrh likvidátora do 31. prosince 2004, přecházejí dnem 1. ledna 2005 práva a povinnosti Fondu, včetně práv a povinností z nedokončených právních sporů, na Českou republiku, jejímž jménem v těchto věcech bude jednat Ministerstvo financí, a týmž dnem vznikne k majetku ve správě Fondu Ministerstvu financí právo nakládat s tímto majetkem v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím nakládání s majetkem České republiky. V tomto případě likvidátor k témuž dni zpracuje účetní závěrku a zprávu o dosavadním průběhu a stavu likvidace. Náklady spojené s dokončením vypořádání práv a povinností Fondu uhradí Ministerstvo financí.
7. Výši odměny likvidátora stanoví Ministerstvo financí; jeho odměna je hrazena z prostředků Fondu. Činnost likvidátora kontroluje Ministerstvo financí. Nejméně jednou ročně předkládá ministr financí vládě zprávu o průběhu likvidace.
8. Do 1 měsíce po ukončení likvidace Fondu předloží vláda Poslanecké sněmovně zprávu o průběhu a výsledku likvidace Fondu.
9. Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na likvidaci Fondu ustanovení § 70 až 75 obchodního zákoníku.
10. Od 1. ledna 2001 má Fond postavení státní organizace, a pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se od tohoto data na majetek ve správě Fondu zvláštní právní předpisy upravující nakládání s majetkem České republiky.
11. Nezanikne-li Fond po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku na návrh likvidátora do 31. prosince 2004, provede soud bez návrhu ke dni 1. ledna 2005 výmaz Fondu z obchodního rejstříku.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Fondu dětí a mládeže
Čl.II
V zákoně č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se § 2, 5 a 6 zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl.III
V zákoně č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se část dvacátá první čl. XXIII zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.IV
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl.V
Zrušují se:
a) zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže,
b) zákon č. 307/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2000, s výjimkou části třetí a části páté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 79/2002 Sb.
Přechodná ustanovení
1. V případě, že likvidátor uzavřel přede dnem 1. března 2002 smlouvu o úplatném převodu majetku podle čl. I bodu 5 písm. c) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, postupuje se, pokud jde o tyto smlouvy, podle dosavadních právních předpisů.
2. Veřejné soutěže vyhlášené likvidátorem podle čl. I bodu 5 písm. c) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, na základě kterých nebyla přede dnem 1. března 2002 uzavřena smlouva o úplatném převodu majetku Fondu dětí a mládeže "v likvidaci", a jde-li o majetek uvedený v čl. I bodu 5 písm. d) větě první a druhé zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění čl. I tohoto zákona, likvidátor bez zbytečného odkladu zruší.
Čl. II zákona č. 428/2003 Sb.
Přechodná ustanovení
1. V případě, že likvidátor uzavřel přede dnem 1. října 2003 smlouvu o úplatném převodu majetku podle čl. I bodu 5 písm. c) a d) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb., postupuje se, pokud jde o tyto smlouvy, podle dosavadních právních předpisů.
2. Veřejné soutěže vyhlášené likvidátorem podle čl. I bodu 5 písm. c) a d) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb., na základě kterých nebyla přede dnem 1. října 2003 uzavřena smlouva o úplatném převodu majetku Fondu dětí a mládeže "v likvidaci", a jde-li o majetek uvedený v čl. I bodu 5 písm. e) a f) větě první a druhé zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění čl. I tohoto zákona, likvidátor bez zbytečného odkladu zruší.
1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty