533/1991 Sb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch

Schválený:
533/1991 Zb.
VYHLÁŠKA
Slovenského banského úradu
zo 4. decembra 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
Slovenský banský úrad podľa § 17 ods. 8 a § 27 ods. 9 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 ods. 1 písm. a) znie:
"a) názov a sídlo organizácie, 2)".
2) § 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
2. § 3 ods. 2 písm. b) znie:
"b) osvedčenie o výhradnom ložisku. 6)".
6) § 6 banského zákona.
3. V § 4 ods. 1 sa slová "správca alebo trvalý užívateľ výhradného ložiska" nahrádzajú slovom "organizácia".
4. V § 4 ods. 2 druhá veta znie: "Tento obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie chráneného ložiskového územia aj obvodnému banskému úradu, obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia, v obvode ktorých je časť chráneného ložiskového územia.".
5. § 5 ods. 1 písm. a) znie:
"a) názov a sídlo organizácie,".
6. § 5 ods. 3 písm. a) znie:
"a) organizácii [odsek 1 písm. a)],".
7. § 5 ods. 3 písm. b) znie:
"b) obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia, v územnom obvode ktorých je chránené ložiskové územie alebo jeho časť,".
8. § 5 ods. 3 písm. d) znie:
"d) orgánu geodézie a kartografie,".
9. V § 6 ods. 1 úvodný text znie:
"Organizácia je povinná navrhnúť".
10. § 10 ods. 1 znie:
"(1) Návrh na určenie dobývacieho priestoru predkladá organizácia obvodnému banskému úradu.".
11. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak dobývací priestor zasahuje do obvodu viacerých obvodných banských úradov, návrh sa predkladá obvodnému banskému úradu, v obvode ktorého je najväčšia časť dobývacieho priestoru. Tento obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie dobývacieho priestoru aj obvodnému banskému úradu, obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia, v obvode ktorých je časť dobývacieho priestoru.".
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
12. V § 10 ods. 3 písm. i) znie:
"i) údaje o určení chráneného ložiskového územia,".
13. V § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
14. V § 10 ods. 6 sa slová "príslušný ústredný orgán" nahrádzajú slovami "obvodný banský úrad".
15. § 11 ods. 1 sa dopĺňa novými písmenami f) a g), ktoré znejú:
"f) rozsah a podmienky nakladania s vydobytými nerastami,
g) termín začatia dobývania výhradného ložiska.".
16. § 11 ods. 2 znie:
"(2) Obvodný banský úrad zašle rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru účastníkom konania. 14). Rozhodnutie a overenú mapu povrchovej situácie [§ 10 ods. 4 písm. a)] zašle
a) organizácii,
b) obvodnému úradu životného prostredia, okresnému úradu životného prostredia a obvodnému banskému úradu, v obvode ktorých je dobývací priestor alebo jeho časť,
c) Slovenskému geologickému úradu,
d) Slovenskému banskému úradu,
e) orgánu geodézie a kartografie.".
14) § 28 ods. 4 banského zákona.
17. V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
18. V § 12 ods. 1 prvej vete sa slová "Správca výhradného ložiska, prípadne jeho trvalý užívateľ" nahrádzajú slovom "Organizácia".
19. § 13 vrátane nadpisu znie:
 
"§ 13
Evidencia dobývacích priestorov
(1) Evidenciu dobývacích priestorov, ich zmien a zrušenia vedie obvodný banský úrad.
(2) Evidencia pozostáva
a) z evidenčnej knihy,
b) z pomocných registračných kníh,
c) zo zbierky listín.
(3) Súhrnnú evidenciu vedie Slovenský banský úrad.
(4) Súhrnná evidencia pozostáva
a) zo súhrnnej evidenčnej knihy,
b) z mapovej dokumentácie.".
Čl.II
Obvodné banské úrady zavedú evidenciu dobývacích priestorov podľa § 13 tejto vyhlášky do 31. decembra 1992.
Čl.III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Predseda:
Ing. Macko v.r.

Související dokumenty