47/1997 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Schválený:
47/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Změna: 13/2003 Sb.m.s.
Změna: 76/2006 Sb.m.s.
Změna: 16/2007 Sb.m.s.
Změna: 60/2007 Sb.m.s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích.
Spolková republika Německo v souvislosti s podpisem této Dohody učinila k článku 1 odst. 1 Dohody prohlášení, potvrzené verbální nótou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo ze dne 18. listopadu 1996, následujícího znění:
"Doprava zboží do německé části celního území Evropské unie mimo místa uvedená v článku 1 odst. 1 zůstává podle ustanovení platných ve Spolkové republice Německo z hlediska celního práva bez důsledků, pokud jsou splněny podmínky národních předpisů, vycházejících z článku 38 odst. 4 Celního kodexu Evropské unie, o osvobození od povinnosti užívat celní cesty."
Jménem Spolkové republiky Německo požádalo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o potvrzení příjmu nóty a prohlášení v ní obsaženého.
Ministerstvo zahraničních věcí příjem verbální nóty potvrdilo nótou ze dne 18. listopadu 1996.
Dohoda na základě svého článku 7 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 28. února 1997. Tato Dohoda nahradila Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích ze dne 5. srpna 1971, vyhlášený pod č. 51/1972 Sb.
Vyhlášením této Dohody se ruší I. část Seznamu hraničních celních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic se Spolkovou republikou Německo, vyhlášeného sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 59/1994 Sb.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo vedeny snahou konstruktivně spolupracovat v duchu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992, vedeny přáním ulehčit dopravu mezi oběma státy, se dohodly takto:
Čl.1
1. Překračování osob a doprava zboží přes státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo smějí být uskutečňovány pouze na hraničních přechodech, s výjimkou případů, uvedených v odstavci 2 nebo v jiných mezinárodních smlouvách, kterými jsou oba státy vázány.
2. Příslušné orgány obou smluvních stran mohou po vzájemné dohodě v případě zvláštních zájmů povolit překračování státních hranic osobami nebo skupinami osob, které splňují podmínky pro vstup a pobyt na výsostném území států obou smluvních stran, na hraničních přechodech odchylně od stanoveného rozsahu provozu nebo provozní doby a také mimo hraniční přechody. Zvláštní zájmy jsou stanoveny v čl. 5 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 3. listopadu 1994.
Čl.2
1. Hraniční přechody, zřízené na společných státních hranicích, jsou uvedeny v příloze 1 této Dohody.
2. Zřizování, rušení hraničních přechodů, jakož i stanovování rozsahu provozu a provozní doby, se provádí, s výjimkou případů, uvedených v článku 3, po dohodě smluvních stran formou výměny diplomatických nót. Příloha 1 této Dohody bude vždy příslušně doplňována.
Čl.3
1. Každá smluvní strana může na hraničních přechodech omezit nebo zastavit provoz z vážných důvodů, zejména existuje-li nebo lze-li předpokládat nebezpečí epidemie nebo jiné závažné ohrožení zdraví anebo životního prostředí, veřejného pořádku a bezpečnosti, z důvodu trestního stíhání a v případech katastrof.
2. Smluvní strana, která zamýšlí omezit nebo zastavit provoz na hraničních přechodech z důvodů uvedených v odstavci 1, může před oznámením druhé smluvní straně přijmout v případech nepředvídatelných událostí potřebná opatření. O přijatých opatřeních musí druhou smluvní stranu písemně informovat bez odkladu, nejpozději však do 24 hodin po jejich přijetí. V případech jiných událostí může smluvní strana omezit nebo zastavit provoz na hraničních přechodech ze závažných důvodů uvedených v odstavci 1 nejdříve šestý den po doručení písemného oznámení o zamýšleném opatření druhé smluvní straně.
3. Pokud plánované údržbářské práce a rekonstrukce na dopravních cestách nebo zařízeních, která slouží pohraničnímu odbavování, vyžadují omezení nebo zastavení provozu na hraničních přechodech, informují se smluvní strany před začátkem prací písemně co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce, o předpokládaném zahájení, ukončení, pravděpodobné délce a rozsahu omezení nebo zastavení provozu.
Čl.4
1. Smluvní strany budou zřizovat další hraniční přechody pro dopravu osob a zboží, jakmile pro to budou na obou stranách vytvořeny vhodné podmínky.
2. Příloha 2 této Dohody obsahuje seznam hraničních přechodů, které mají být zřízeny. Obsah přílohy 2 může být měněn po dohodě obou smluvních stran formou výměny diplomatických nót.
Čl.5
1. Smluvní strany mohou dohodnout, že určené hraniční přechody budou využívány pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly. Povolení pro tento druh dopravy budou udělována na základě podmínek, uvedených v příloze 3 této Dohody. Právní úprava udělování povolení pro nákladní dopravu, prováděnou v silniční nákladní dopravě přes státní hranice, není dotčena.
2. Přílohu 3 této Dohody je možno měnit po vzájemné dohodě smluvních stran formou výměny diplomatických nót.
Čl.6
Na hraničních přechodech, na nichž probíhá pohraniční odbavování podle Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 19. května 1995, smluvní strany zřizují -- pokud je to možné vzhledem k prostorovým možnostem - společná předsunutá pohraniční odbavovací stanoviště, aby se odbavování prováděné pohraničními úřady obou států omezilo na jedno zastavení.
Čl.7
1. Ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Rady Evropské unie, že veškerá ustanovení schengenského acquis jsou aplikovatelná pro Českou republiku, budou ustanovení této dohody aplikována pouze potud, pokud nebudou v rozporu s ustanoveními schengenského acquis.
2. Tato Dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni, kdy si smluvní strany vzájemně vyměnily diplomatické nóty o tom, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup Dohody v platnost.
3. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může být vypovězena každou ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou. Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců poté, co ji druhá smluvní strana obdržela.
4. Tato Dohoda nahradí Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích, podepsaný v Praze dne 5. srpna 1971.
Dáno v Praze dne 18. listopadu 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu
České republiky:
JUDr. Miroslav Kárník v. r.
generální ředitel
Generálního ředitelství cel
Ministerstva financí
Za vládu
Spolkové republiky Německo:
Dr. Anton Rossbach v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Prof. Dr. Kurt Schelter v. r.
státní tajemník
Spolkového ministerstva vnitra
 
Příl.1
Seznam stávajících hraničních přechodů
a) silniční hraniční přechody

------------------------------------------------------------------------------- ----------------
Poř.  Název hraničního              Druh       Místo pohraničního 
č.    přechodu                dopravy        odbavování
------------------------------------------------------------------------------- ----------------

 1      2                    3            4
------------------------------------------------------------------------------- ----------------
 1  Varnsdorf - Seifhennersdorf       P, C, M, OA, B   Spolková republika Německo

 2  Rumburk - Seifhennersdorf        P, C, M, OA     Česká republika

 3  Rumburk - Neugersdorf          P, C, M, OA, B, N  Česká republika

 4  Jiříkov - Neugersdorf          P, C, M do 50 ccm  Česká republika

 5  Rožany - Sohland            P, C, M, OA     Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 6  Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice   P, C, M, OA     Spolková republika Německo

 7  Hřensko - Schmilka           P, C, M, OA, B   Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 8  Petrovice - Bahratal          P, C, M, OA, B   Česká republika

 9  Cínovec - Zinnwald/Cinvald       P, C, B linka    Česká republika
                       Teplice - Drážďany 

10  Cínovec - Altenberg           M, OA, B, N     Spolková republika Německo
                       do 7,5 t největší
                       povolené hmotnosti, 
                       N reg10)
11  Moldava - Neurehefeld          P, C, M, OA     Spolková republika Německo

12  Mníšek - Deutscheinsiedel        P, C, M, OA, B   Česká republika

13  Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain    P, C, M, OA, B, N  Spolková republika Německo
                       reg.1)

14  Vejprty - Bärenstein          P, C, M, OA     Česká republika

15  Boží Dar - Oberwiesenthal        P, C, M, OA, B   Česká republika

16  Potůčky - Johanngeorgenstadt*)     P, C, M, OA     Spolková republika Německo

17  Kraslice - Klingenthal         P, C, M, OA     Česká republika

18  Vojtanov - Schönberg/Krásná hora    P, C, M, OA, B, N  Spolková republika Německo

19  Doubrava - Bad Elster          P, C, linkový    Spolková republika Německo
                       kyvadlový
                       autobus

20  Aš - Selb                P, C, M, OA, B, N  Česká republika
                       reg.2)

21  Pomezí nad Ohří - Schirnding      P, C, M, OA, B, N  Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

22  Svatý Kříž - Waldsassen/Valdsasy    P, C, M, OA, B, N  Česká republika
                       reg.3)       a Spolková republika Německo

23  Broumov - Mähring            P, C, M, OA, B, N  Spolková republika Německo
                       reg.4)

24  Pavlův Studenec - Bärnau        P, C, M do 50 ccm, Spolková republika Německo
                       M reg.5), 
                       OA reg.5), B 

25  Rozvadov - Waidhaus (silnice)      P, C, M, OA, B, N  Spolková republika Německo
                       reg.6)

26  Rozvadov - Waidhaus (dálnice)      M, OA, B, N     Česká republika

27  Železná - Eslarn            P, C, M do 50 ccm, Spolková republika Německo
                       M reg.7), 
                       OA reg.7)
                       
28  Lísková - Waldmünchen/         P, C, M, OA, B, N  Česká republika
   Mnichov nad Lesy            reg.8)

29  Folmava - Furth im Wald/        P, C, M, OA, B, N  Spolková republika Německo
   Brod nad Lesy - Schafberg 

30  Všeruby - Eschlkam           P, C, M, OA, B, N  Česká republika
                       reg.9)
                       
31  Svatá Kateřina             P, C, M, OA,    Česká republika
   - Neukirchen b.Hl.Blut         linkový
                       kyvadlový autobus

32  Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein/  P, C, M, OA, B, N  Česká republika
   Bavorská Železná Ruda          do 7,5 t největší  a Spolková republika Německo
                       povolené hmotnosti

33  Strážný - Philippsreut         P, C, M, OA, B, N  Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

34  Breitenau - Krásný Les (dálnice)    M, OA, B, N     Spolková republika Německo

------------------------------------------------------------------------------- --
*) Pozn. ASPI: Rozšíření rozsahu provozu na hraničním přechodu Potůčky -
  Johanngeorgenstadt o motocykly bez omezení a motorová vozidla do největší
  povolené hmotnosti 3,5 t nabude účinnosti 30 dní poté, co se Ministerstvo
  vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky
  Německo vzájemně informují o ukončení stavebních prací. Pokud jde o motocykly,
  je do této doby tento hraniční přechod určen pouze pro motocykly do 50 ccm.

b) železniční hraniční přechody

------------------------------------------------------------------------------- ----------------
Poř.  Název hraničního               Druh       Místo pohraničního 
č.    přechodu                dopravy        odbavování
------------------------------------------------------------------------------- ----------------
 1      2                    3            4
------------------------------------------------------------------------------- ----------------
 1  Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava      OD, ND     Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 2  Varnsdorf - Großschönau           OD       Česká republika

 3  Rumburk - Ebersbach/Habrachtice       OD, ND     Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 4  Děčín - Bad Schandau/Lázně Žandov      OD, ND     Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 5  Vejprty - Bärenstein            OD, ND     Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 6  Potůčky - Johanngeorgenstadt        OD, ND     Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 7  Kraslice - Klingenthal           OD       Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 8  Vojtanov - Bad Brambach           OD, ND     Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

 9  Aš - Selb - Plößberg            ND       Česká republika
                                     a Spolková republika Německo

10  Cheb - Schirnding              OD, ND     Česká republika
                                 a Spolková republika Německo

11  Česká Kubice - Furth im Wald/        OD, ND     Česká republika
   Brod nad Lesy                        a Spolková republika Německo

12  Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein/    OD       Česká republika
   Bavorská Železná Ruda                    a Spolková republika Německo


c) říční hraniční přechod

------------------------------------------------------------------------------- ----------------
Poř.  Název hraničního               Druh       Místo pohraničního 
č.     přechodu                dopravy         odbavování
------------------------------------------------------------------------------- ----------------
 1      2                    3             4
------------------------------------------------------------------------------- ----------------
 1  Hřensko - Schöna              OD, ND     Česká republika
                                 a Spolková republika NěmeckoVysvětlivky k druhům dopravy:


P    - pěší
C    - cyklisté
M    - motocykly
M reg. - regionální osobní doprava prováděná motocykly
OA   - motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 t
OA reg. - regionální doprava prováděná motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,5 t

B    - autobusy
B reg. - regionální osobní doprava prováděná autobusy
N    - nákladní vozidla
N reg. - regionální nákladní doprava prováděná nákladními vozidly
OD   - osobní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)
ND   - nákladní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)


Vysvětlivky k regionální dopravě:

1) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou 
  působností Chomutov, Kadaň, Most, Litvínov, Karlovy Vary, Ostrov, Mariánské Lázně, 
  Teplice, Bílina, Sokolov a Kraslice v České republice a v okresech Mittlerer 
  Erzgebirgskreis (MEK), Annaberg (ANA), Freiberg (FG), Weisseritzkreis (DW) 
  a Aue-Schwarzenberg (ASZ) ve Spolkové republice Německo.

2) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou 
  působností Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov, Kraslice, Tachov a Stříbro v České 
  republice a v okresech Hof (HO), Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR) 
  a ve svobodném okresním městě Hof (HO) ve Spolkové republice Německo.

3) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou 
  působností Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov a Tachov v České republice a v okresech 
  Wunsiedel i. Fichtelgeberge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) 
  a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

4) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou 
  působností Tachov, Stříbro, Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Domažlice, Horšovský Týn, Stod 
  a Klatovy v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth 
  (TIR), Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) 
  ve Spolkové republice Německo.

5) Pro regionální dopravu prováděnou motocykly a motorovými vozidly do největší povolené 
  hmotnosti 3,5 t registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov a Stříbro 
  v České republice a v okresech Tirschenreuth (TIR) a Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) 
  včetně svobodného okresního města Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

6) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou 
  působností Stříbro, Tachov, Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Domažlice, Horšovský Týn, Stod 
  a Klatovy v České republicea v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Tirschenreuth (TIR) 
  a Schwandorf (SAD) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové 
  republice Německo.

7) Pro regionální dopravu prováděnou motocykly a motorovými vozidly do největší povolené 
  hmotnosti 3,5 t registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov, Stříbro, 
  Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a ve svobodném okresním 
  městě Weiden i.d.OPf. (WEN) a v okresech Schwandorf (SAD) a Neustadt a.d. Waldnaab 
  (NEW) ve Spolkové republice Německo.

8) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou 
  působností Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Přeštice, 
  Tachov a Stříbro v České republice a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) 
  a v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Schwandorf (SAD), Cham (CHA) a Regen (REG) 
  ve Spolkové republice Německo.

9) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou 
  působností Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tachov, Stříbro, 
  Prachatice a Vimperk v České republice a v okresech Schwandorf (SAD), Cham (CHA), 
  Regen (REG) a Freyung-Grafenau (FRG) ve Spolkové republice Německo.

10)Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými v okresech
  Weisseritzkreis (DW), Freiberg (FG) a Sächsische Schweiz (PIR) ve Spolkové 
  republice Německo a obcemi s rozšířenou působností Most, Teplice, Ústí nad 
  Labem, Litvínov a Bílina v České republice.
Poznámky:

  1. S výjimkou silničního hraničního přechodu Doubrava - Bad Elster, na němž je provozní 
doba stanovena denně od 6.00 do 22.00 hodin, a hraničního přechodu Jiříkov - Neugersdorf, 
na němž je provozní doba stanovena denně od 8.00 do 20.00 hodin, je na všech ostatních 
hraničních přechodech nepřetržitá provozní doba.

  2. Na železničním hraničním přechodu Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava je na nádraží 
Zittau/Žitava povolen nástup a výstup osob, jakož i nakládání a vykládání zavazadel 
v ulehčené průvozní železniční dopravě na trati Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava 
- Varnsdorf za podmínek stanovených zvláštní smlouvou.
 
Příl.2
Seznam budoucích hraničních přechodů
a) silniční hraniční přechody

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Poř.  Název hraničního              Druhy         Místo    Předpokládaný 
č.     přechodu                dopravy       pohraničního    termín
                                    odbavování    zřízení
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 1      2                    3           4        5
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
b) železniční hraniční přechody

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Poř.  Název hraničního              Druhy         Místo    Předpokládaný 
č.     přechodu                dopravy       pohraničního    termín 
                                    odbavování    zřízení
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 1      2                    3           4        5
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 1  Dolní Poustevna - Sebnitz/         OD, ND                 2007
   Soběnice


Vysvětlivky k druhům dopravy:

M - motocykly

OA - motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,5 t

B - autobusy

N - nákladní vozidla

OD - osobní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)

ND - nákladní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)
 
Příl.3
k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
Regionální doprava prováděná nákladními vozidly může probíhat za následujících předpokladů:
1. Oprávněni jsou:
a) na české straně podnikatelé, kteří provozují výrobní nebo obchodní činnost a mají místo podnikání nebo sídlo či sídlo organizační složky ve správním obvodu obce s rozšířenou působností uvedené v příloze 1 této dohody, a na německé straně podniky (výrobní nebo obchodní závody), jež mají hlavní nebo registrovanou vedlejší pobočku v okrese dotýkajícím se společných státních hranic a uvedeném v příloze 1 této dohody, včetně v něm se nacházejícího svobodného okresního města, jejichž nákladní vozidla (tahače, návěsy, přívěsy) jsou registrována stejnou obcí s rozšířenou působností nebo ve stejném okrese a jejichž podnikatelská nebo živnostenská činnost je tam skutečně vykonávána,
b) podnikatelé v přepravě, popřípadě podniky, které splňují předpoklady písmena a) a provádějí přepravu zboží pro podnikatele, popřípadě podniky, jež se samy smějí podílet na regionální dopravě prováděné nákladními vozidly.
2. Regionální doprava prováděná nákladními vozidly může probíhat pouze na hraničních přechodech určených v příloze 1 této dohody.
3. Místo nakládky a vykládky veškerého přepravovaného zboží se musí nacházet výlučně ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a okresech uvedených v příloze 1 této dohody u jednotlivých hraničních přechodů určených pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly.
4. Na české straně se provádí kontrola splnění předpokladů podle bodů 1 a 3 podnikateli oprávněnými podle bodu 1 v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zejména kontrola osvědčení o registraci vozidla a dokladu o nákladu).
5. Na německé straně prokazují podniky oprávněné podle bodu 1 splnění předpokladů podle bodů 1 a 3 povoleními. Povolení pro část státních hranic Svobodného státu Sasko uděluje Úřad Spolkové policie Chemnitz, pro část státních hranic Svobodného státu Bavorsko vláda Horní Falce. Příslušné orgány rozhodnou o udělení povolení do jednoho měsíce po podání žádosti.
6. Povolení se udělují písemně. Příslušné orgány mohou v závažných případech připouštět na žádost výjimky z této úpravy. Povolení se zásadně udělují na dobu jednoho roku.
7. Povolení mohou být zrušena v případě porušení ustanovení této přílohy. To platí zejména pro pouhou překládku zboží, výměnu tahačů nebo přechodné skladování zboží ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a v okresech uvedených v příloze 1 této dohody u jednotlivých hraničních přechodů určených pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly.

Související dokumenty