288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

Schválený:
288/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. listopadu 1995
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
Změna: 13/1998 Sb.
Změna: 156/2000 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět a rozsah úpravy
 
§ 1
Tento zákon stanoví podmínky pro nabývání vlastnictví ke střelným zbraním a střelivu, registraci, držení, nošení a používání střelných zbraní, některé podmínky provozování koncesovaných živností souvisejících se střelnými zbraněmi a střelivem a působnost správních úřadů v oblasti střelných zbraní a střeliva.
 
§ 2
Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na zbraně, střelivo a munici, které jsou ve výzbroji Armády České republiky1) a veřejných ozbrojených sborů a ozbrojené složky celní správy.2)
 
§ 3
Vymezení pojmů v oblasti střelných zbraní
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) střelnou zbraní zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost (dále jen "zbraň"),
b) palnou zbraní zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie,
c) plynovou zbraní zbraň, u které je střela uváděna do pohybu tlakem vzduchu nebo jiného plynu,
d) paintbalovou zbraní zbraň na principu plynové zbraně, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,
e) mechanickou zbraní zbraň, u které je střela uváděna do pohybu využitím mechanické energie,
f) expanzní zbraní zbraň na principu palné zbraně, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou,
g) expanzním přístrojem zařízení na principu palné zbraně zkonstruované pro průmyslové účely,
h) akustickou zbraní expanzní zbraň na akustické nábojky, zkonstruovaná pro vytváření hlukového efektu,
i) plynovkou expanzní zbraň, která je zkonstruovaná pro vystřelování látky s dráždivým účinkem,
j) signální zbraní jednoúčelové zařízení na principu ruční palné zbraně pro použití signálních nábojů větší ráže než 18 mm,
k) hlavní částí zbraně hlaveň, vložná hlaveň, rám, válec revolveru a závěr,
l) zbraní podléhající registraci zbraň nebo hlavní část zbraně, která není vyjmuta z registračního režimu podle tohoto zákona,
m) zbraní určenou k ochraně zdraví, života a majetku pistole nebo revolver o celkové délce zbraně menší než 350 mm pro použití náboje s nábojnicí kratší než 35 mm a palné zbraně zkonstruované k vystřelování pryžových nebo obdobných sférických střel s energetickým zatížením průřezu střely nejvíce 25 J/cm2,
n) vojenskou zbraní zbraň určená k používání v armádách a veřejných ozbrojených sborech k vojenským nebo bezpečnostním účelům,
o) loveckou zbraní palná zbraň kulová, broková (brokovnice) nebo kombinovaná, určená k loveckým účelům,
p) sportovní zbraní zbraň určená ke sportovním účelům podle národních a mezinárodních pravidel a řádů,
q) historickou zbraní zbraň vyrobená nejpozději v roce 1890,
r) doplňkem zbraně přídavné zařízení určené k doplnění zbraně za účelem rozšíření možností jejího použití, které však není nezbytné ke střelbě ze zbraně při jejím běžném použití (např. optické, infraoptické a laserové zaměřovače, tlumiče výšlehu plamene, tlumiče hluku, opěrné pomůcky a dálkoměry).
 
§ 4
Vymezení pojmů v oblasti střeliva
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) střelivem souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do zbraní,
b) nábojem celek určený k nabíjení do zbraně,
c) kulovým nábojem náboj s jednou střelou,
d) brokovým nábojem náboj s hromadnou střelou skládající se z množství broků,
e) kulovým nábojem pro brokové zbraně brokovnicový náboj s jednotnou střelou,
f) zvláštním nábojem náboj se střelou s chemickou nebo biologickou látkou, pyrotechnickou složí, více střelami nebo pevnými předměty ve výmetné náplni,
g) loveckým nábojem náboj určený pro lovecké účely při výkonu práva myslivosti,
h) sportovním nábojem náboj určený pro sportovní účely,
i) vojenským střelivem střelivo pro ruční zbraně určené pro použití v armádách nebo veřejných ozbrojených sborech k vojenským nebo bezpečnostním účelům,
j) signálním nábojem náboj pro signální zbraně větší ráže než 18 mm zkonstruovaný k vyvolání světelného, dýmového nebo hlukového efektu k signálním účelům,
k) cvičným nábojem náboj zkonstruovaný k imitaci ostré střelby,
l) nábojkou a prachovou tabletou střelivo, které ve své sestavě neobsahuje střelu,
m) akustickou nábojkou nábojka zkonstruovaná k vyvolání hlukového efektu,
n) plynovou nábojkou nábojka obsahující látku k vyvolání dráždivého účinku,
o) jednotlivými díly náboje nábojnice, zápalka, výmetná náplň a střela.
 
§ 5
Vymezení některých dalších pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) držením zbraně a střeliva zbraň a střelivo mít u sebe nebo je jinak přechovávat ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití,
b) nošením zbraně a střeliva zbraň a střelivo mít u sebe nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
c) stavem zbraně vylučujícím její okamžité použití stav, kdy zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru, přičemž zásobníky jsou prázdné,
d) znehodnocením zbraně provedení úprav podle zvláštních předpisů (§ 26 odst. 7), které učiní zbraň trvale nezpůsobilou ke střelbě,
e) evropským zbrojním pasem doklad opravňující jeho držitele k držení určitých střelných zbraní na území členských zemí Evropského společenství podle stanovených podmínek,3)
f) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti vyvíjet, vyrábět, opravovat, upravovat, přepravovat, nakupovat, prodávat, půjčovat, uschovávat a znehodnocovat zbraně podléhající registraci a střelivo do nich,
g) veřejným ozbrojeným sborem subjekty, kterým zvláštní zákony přiznávají výslovně postavení ozbrojeného sboru nebo ozbrojené služby nebo ozbrojené složky celní správy.4)
 
ČÁST DRUHÁ
ZBRANĚ PODLÉHAJÍCÍ REGISTRACI
 
§ 6
Registrace zbraní
(1) Každá zbraň musí být zaregistrována, s výjimkou zbraní nepodléhajících registraci (§ 17) a zakázaných zbraní (§ 21), pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní zbraň podléhající registraci, je povinna podat žádost o zaregistrování zbraně do pěti dnů od jejího nabytí, pokud není dále stanoveno jinak, u okresního (městského, obvodního) ředitelství Policie České republiky (dále jen "okresní ředitelství policie") podle místa trvalého pobytu občana České republiky nebo cizince, přechodného pobytu občana České republiky trvale žijícího mimo území České republiky anebo dlouhodobého pobytu cizince (dále jen "místo pobytu") nebo podle sídla právnické osoby nebo místa uložení zbraní, je-li toto místo v jiném okrese než sídlo právnické osoby (dále jen "sídlo právnické osoby"). V případě nabytí vlastnictví ke zbrani děděním (§ 78) počíná běh pětidenní lhůty k registraci dnem, kdy usnesení soudu o dědictví nabylo právní moci.
(3) Vlastník zakázané zbraně, kterému byla udělena výjimka podle § 24 odst. 1 nebo 2, je povinen podat žádost o její zaregistrování podle odstavce 2 do pěti dnů od vyrozumění o udělení výjimky.
(4) Nezaregistrovanou zbraň podléhající registraci je zakázáno nosit.
 
§ 7
Žádost o registraci zbraně
(1) K registraci zbraně je fyzická nebo právnická osoba povinna předložit žádost o registraci zbraně a zbraň.
(2) V žádosti o registraci zbraně žadatel uvede
a) jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození a místo narození fyzické osoby (dále jen "osobní data") nebo název a právní formu, obchodní jméno právnické osoby a přidělené identifikační číslo (dále jen "údaje identifikující právnickou osobu"),
b) místo pobytu nebo sídlo právnické osoby,
c) druh, značku výrobce, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně,
d) doklad o nabytí zbraně,
e) zda je zbraň evidována podle předpisů platných před účinností tohoto zákona (§ 87 až 89).
(3) Držitel zbrojního průkazu v žádosti též uvede číslo zbrojního průkazu a údaj o době jeho platnosti.
(4) Držitel zbrojního oprávnění v žádosti též uvede
a) číslo zbrojního oprávnění,
b) místo uložení zbraně,
c) důvod vydání zbrojního oprávnění (§ 53).
 
§ 8
Odmítnutí registrace zbraně
Okresní ředitelství policie odmítne registraci zbraně v případě, že jde o zbraň
a) nepodléhající registraci (§ 17),
b) neoznačenou ověřovací značkou (§ 16), nebo
c) zakázanou (§ 21), nejde-li o zbraň, na jejíž držení nebo nošení byla vlastníkovi zbraně udělena výjimka podle § 24 odst. 1 nebo 2.
 
§ 9
Průkaz zbraně
Dokladem o registraci zbraně je průkaz zbraně, který vlastníkovi zbraně vydává okresní ředitelství policie. V průkazu zbraně se zejména uvádí
a) údaje o vlastníku zbraně [§ 7 odst. 2 písm. a)],
b) druh, značka výrobce, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně, popřípadě další údaje potřebné k její identifikaci,
c) u zbraní ve vlastnictví držitelů zbrojního oprávnění též důvod vydání zbrojního oprávnění (§ 53).
 
§ 10
Výjimky z povinnosti registrovat zbraň
Povinnost registrovat zbraň podléhající registraci podle § 6 nemá
a) podnikatel v oboru zbraní a střeliva, pokud jde o zbraně, které jsou předmětem činností uvedených v § 5 písm. f), s výjimkou půjčování zbraní,
b) fyzická nebo právnická osoba uvedená v § 58 odst. 2 písm. a), která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva mimo území České republiky,
c) fyzická nebo právnická osoba uvedená v § 61 odst. 2, která dovezla na území České republiky zbraň s tím, že tuto zbraň opětovně vyveze mimo území České republiky, anebo zbraň prováží přes území České republiky.
Oznámení převodu nebo přechodu vlastnictví ke zbrani podléhající registraci
 
§ 11
(1) Každý, kdo převede vlastnictví k registrované zbrani na jinou osobu, je povinen tento převod oznámit do pěti dnů ode dne převedení zbraně, není-li dále stanoveno jinak, okresnímu ředitelství policie, které zbraň zaregistrovalo, a současně odevzdat průkaz zbraně.
(2) Každý, kdo nabyde vlastnictví k registrované zbrani, je povinen to oznámit do pěti dnů od převodu vlastnictví ke zbrani nebo od nabytí právní moci usnesení soudu o dědictví, není-li dále stanoveno jinak, okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby a současně předložit zbraň; toto okresní ředitelství policie vydá vlastníkovi zbraně průkaz zbraně.
 
§ 12
(1) Fyzická nebo právnická osoba v oznámení o převodu vlastnictví ke zbrani uvede
a) osobní data fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,
b) místo pobytu nebo sídlo právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,
c) druh, značku výrobce, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně,
d) doklad o převodu vlastnictví ke zbrani.
(2) Držitel zbrojního průkazu v oznámení o převodu vlastnictví ke zbrani též uvede číslo zbrojního průkazu a údaj o době jeho platnosti.
(3) Držitel zbrojního oprávnění v žádosti též uvede
a) číslo zbrojního oprávnění,
b) místo uložení zbraně,
c) důvod vydání zbrojního oprávnění (§ 53).
 
§ 13
Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který v rámci své podnikatelské činnosti převede vlastnictví ke zbrani podléhající registraci vyrobené, opravené, upravené, nakoupené, zděděné nebo darované na jinou osobu, je povinen tento převod oznámit okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa provozovny,5) v níž se převod uskutečnil. Oznámení se uskutečňuje jednou měsíčně za všechny převody provedené v daném měsíci.
 
§ 14
Evidence zbraní podléhajících registraci
Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem zbrojního oprávnění, je povinna vést evidenci zbraní podléhajících registraci, které vlastní, a archivovat dokumentaci obsahující tuto evidenci nejméně po dobu pěti let. Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je dále povinen vést zvlášť evidenci zbraní podléhajících registraci, které jsou předmětem činností uvedených v § 5 písm. f), a archivovat dokumentaci obsahující tuto evidenci nejméně po dobu 30 let. Při archivování se postupuje podle zvláštního zákona.6)
 
§ 15
Podrobnosti o oznamování převodu vlastnictví ke zbrani podle § 11 až 13 a o vedení evidence zbraní podle § 14 se stanoví prováděcím předpisem.
 
§ 16
Označování zbraní ověřovací značkou
(1) Podléhají-li podle zvláštních právních předpisů7) zbraně, které mají být registrovány, ověřování, mohou být registrovány, jen pokud jsou označeny platnou zkušební značkou nebo značkou uznávanou na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.8)
(2) Vlastník zbraně, která není označena platnou zkušební značkou, je povinen zbraň bez zbytečného odkladu předložit k ověření podle zvláštního právního předpisu.7)
(3) Zbraně podléhající registraci držené k muzejním nebo sběratelským účelům, které nejsou používány ke střelbě, nemusejí být posuzovány.
(4) Okresní ředitelství policie vyzve vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jestliže při kontrole zbraně podle § 46 odst. 1 písm. d) nebo § 54 odst. 1 písm. h) vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k destrukci zbraně.
 
ČÁST TŘETÍ
ZBRANĚ NEPODLÉHAJÍCÍ REGISTRACI
 
§ 17
(1) Registraci podle § 6 nepodléhají
a) palné zbraně, u nichž energie střely dosahuje nejvíce 7,5 J, a plynové zbraně, u nichž energie střely dosahuje nejvíce 10 J,
b) paintbalové nebo obdobné značkovací zbraně,
c) akustické zbraně a plynovky, jde-li o dovolené výrobní provedení, a jiné expanzní zbraně, přístroje a zařízení, jejichž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou,
d) historické zbraně,
e) jednoranové a dvouranové předovky zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových a perkusních zámkových systémů,
f) mechanické zbraně,
g) části zbraní podléhajících registraci, s výjimkou jejich hlavních částí,
h) zbraně ve vlastnictví státu, které jsou drženy ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem obrany.
(2) Dovolené výrobní provedení akustických zbraní a plynovek [odstavec 1 písm. c)] a dále plynových nábojek [§ 4 písm. n)], zejména druh, složení a přípustné množství dráždivé látky s ohledem na možné nebezpečí poškození zdraví při použití plynovky proti osobě, se stanoví prováděcím předpisem.
 
§ 18
Nabývání vlastnictví ke zbraním nepodléhajícím registraci fyzickými osobami
(1) Fyzická osoba může nabývat vlastnictví ke zbraním uvedeným v § 17 odst. 1 písm. a) až f) a střelivo do těchto zbraní, nejde-li o nabytí vlastnictví děděním, jen pokud je starší 18 let a pokud má způsobilost k právním úkonům.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, jde-li o nabývání vlastnictví k mechanickým zbraním, u nichž je napínací síla menší než 200 N.
Střelba ze zbraní nepodléhajících registraci
 
§ 19
Ze zbraní uvedených v § 17 odst. 1 písm. d) a e), u nichž kinetická energie střely převyšuje 10 J, lze střílet střelami jen na schválených střelnicích; tyto zbraně musí být označeny československou nebo českou ověřovací značkou anebo uznávanou cizozemskou značkou.
 
§ 20
(1) Střelba ze zbraní uvedených v § 17 odst. 1 písm. a), b) a f) je zakázána na místech, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob anebo způsobena škoda na majetku. Osoba mladší 18 let může z uvedených zbraní střílet jen pod přímým dohledem osoby starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům.
(2) Střelba ze zbraní uvedených v § 17 odst. 1 písm. c) je zakázána na místech přístupných veřejnosti, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně zdraví, života a majetku anebo k průmyslovým, filmovým, divadelním, sportovním, kynologickým a obdobným účelům.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZAKÁZANÉ ZBRANĚ A STŘELIVO
 
§ 21
Zakázané zbraně a jejich některé doplňky
(1) Zakázanými zbraněmi a doplňky jsou
a) zbraně, které umožňují více výstřelů (dávku) na jedno stisknutí spouště (plně samočinné zbraně),
b) vojenské zbraně, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů do ráže 12 mm a signálních zbraní označených civilní ověřovací značkou,
c) zbraně, které byly původně vyrobeny jako plně samočinné zbraně,
d) palné samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled vojenských plně samočinných zbraní a které lze upravit na plně samočinné,
e) brokovnice o celkové délce menší než 900 mm nebo brokovnice, u nichž je hlaveň kratší než 450 mm; u zbraní vybavených pohyblivou pažbou nebo ramenní opěrou se celkovou délkou zbraně rozumí její minimální délka při sklopené nebo zasunuté pažbě nebo opěře,
f) zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo zbraně, u kterých byly původní charakter či podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky (zákeřné zbraně),
g) střelná nástrahová zařízení,
h) zbraně, které nejsou vyrobeny z kovu, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,
i) zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu,
j) zbraně se zařízením k osvětlování cíle,
k) zbraně s optickými a obdobnými zaměřovači,
l) krátké zbraně s laserovými zaměřovači,
m) zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a obdobné zaměřovací přístroje pro mířenou střelbu za snížených podmínek viditelnosti,
n) tlumiče hluku výstřelu.
(2) Za zakázané zbraně podle odstavce 1 se nepovažují
a) lovecké a sportovní zbraně s optickými a obdobnými zaměřovači,
b) krátké zbraně s laserovými zaměřovači, pokud jsou používány na střelnicích.
 
§ 22
Zakázané střelivo a zakázaná vojenská munice
(1) Zakázaným střelivem jsou
a) náboje se střelami zkonstruovanými nebo dodatečně upravenými pro zvýšení průbojného nebo ranivého účinku,
b) zvláštní náboje se střelou s chemickou nebo biologickou látkou,
c) vojenské střelivo.
(2) Za zakázané střelivo podle odstavce 1 se nepovažují
a) lovecké náboje, jejichž střely jsou zkonstruované ke zvýšení ranivého účinku,
b) zvláštní náboje, jejichž střely obsahují narkotickou látku,
c) vojenské náboje, pokud je příslušnou zkušebnou zbraní a střeliva stanoveno, že mohou být používány k civilním účelům, a jedná se o dovolené výrobní provedení střeliva podle odstavce 4.
(3) Zakázanou vojenskou municí jsou zejména imitační, pyrotechnické a osvětlovací prostředky, granáty, rakety, miny, náloživo, letecké pumy a řízené střely určené pro použití v armádách a veřejných ozbrojených sborech k vojenským nebo bezpečnostním účelům, pokud není příslušnou zkušebnou stanoveno, že mohou být používány k civilním účelům.
(4) Dovolené výrobní provedení střeliva se stanoví prováděcím předpisem.
 
§ 23
Nakládání se zakázanými zbraněmi, zakázaným střelivem a zakázanou vojenskou municí
(1) Zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázanou vojenskou munici (§ 21 a 22) je zakázáno držet, nosit, vyrábět, vyvážet, dovážet a obchodovat s nimi, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na vývoz a dovoz zakázaných zbraní, zakázaného střeliva nebo zakázané vojenské munice, uskutečňovaný v rámci obchodní činnosti podle zvláštních předpisů.10)
(3) Každý, kdo má u sebe nebo jinak přechovává bez povolení zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázanou vojenskou munici, je povinen je bez zbytečného odkladu odevzdat do úschovy okresnímu ředitelství policie. O převzetí odevzdaných předmětů se vydá potvrzení.
 
§ 24
Výjimky
(1) Okresní ředitelství policie může na žádost fyzické nebo právnické osoby v odůvodněných případech udělit výjimku z ustanovení § 23 odst. 1, pokud jde o trvalý dovoz zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně a střeliva (§ 60), a dále o držení zakázaných zbraní, jejich doplňků nebo zakázaného střeliva, pouze ke sběratelským nebo muzejním účelům, a dále držení nebo nošení zakázaných zbraní a jejich doplňků k filmovým nebo divadelním účelům. Zakázané zbraně určené k filmovým nebo divadelním účelům musí být upraveny tak, aby při střelbě z nich mohly být použity pouze cvičné náboje nebo nábojky. Okresní ředitelství policie určí podmínky pro takové použití.
(2) Ministerstvo vnitra může na žádost fyzické nebo právnické osoby v odůvodněných případech udělit výjimku z ustanovení § 23 odst. 1, pokud jde o držení nebo nošení zakázaných zbraní a jejich doplňků nebo zakázaného střeliva v určeném počtu a pro vymezený účel, jestliže tato osoba provádí ochranu objektů mimořádné důležitosti, přepravu a střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo obdobnou činnost.
(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu může na žádost fyzické nebo právnické osoby v odůvodněných případech udělit výjimku z ustanovení § 23 odst. 1, pokud jde o výrobu a obchod na území České republiky se zakázanými zbraněmi, zakázaným střelivem nebo zakázanou vojenskou municí v určeném počtu a pro vymezený účel. Podmínkou pro udělení této výjimky je souhlas Ministerstva vnitra, a pokud jde o vojenské zbraně, vojenské střelivo a vojenskou munici, též souhlas Ministerstva obrany.
 
ČÁST PÁTÁ
VYSTAVOVÁNÍ A ZNEHODNOCOVÁNÍ ZBRANÍ A STŘELIVA
 
§ 25
Veřejné vystavování zbraní a střeliva
(1) Zbraně podléhající registraci nebo střelivo do těchto zbraní mohou být veřejně vystavovány jen na základě povolení okresního ředitelství policie příslušného podle místa konání výstavy, budou-li náležitě zabezpečeny proti zneužití, ztrátě a odcizení.
(2) Povolení se vydává na základě písemné žádosti pořadatele výstavy, ve které pořadatel uvede zejména
a) název a sídlo pořadatele výstavy,
b) přesné označení místa a dobu trvání výstavy,
c) druh, značku výrobce a ráži zbraně, která má být vystavována,
d) množství vystavovaných zbraní a střeliva a jejich vlastníky,
e) způsob vystavování a zabezpečení zbraní a střeliva před zneužitím, ztrátou a odcizením.
 
§ 26
Znehodnocování zbraní
(1) Znehodnotit zbraň podléhající registraci lze jen na základě povolení okresního ředitelství policie, které vydalo průkaz zbraně nebo které je příslušné k registraci zbraně, jde-li o nezaregistrovanou zbraň. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být současně udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením.
(2) Vlastník zbraně je povinen před znehodnocením zbraně zbraň předložit okresnímu ředitelství policie uvedenému v odstavci 1 ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí o znehodnocení zbraně. O převzetí odevzdaných předmětů se vydá potvrzení. Žádost musí obsahovat
a) osobní data nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) místo pobytu nebo sídlo právnické osoby,
c) důvod znehodnocení,
d) druh, značku výrobce, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně uvedené v průkazu zbraně.
(3) K žádosti podle odstavce 2 se přikládá průkaz zbraně, popřípadě písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou.
(4) Znehodnocení zbraně může provést pouze fyzická nebo právnická osoba, která má živnostenské oprávnění ke znehodnocování zbraní. Tato osoba může znehodnotit zbraň jen na základě povolení vydaného podle odstavce 1; při znehodnocování zbraně je povinna dodržet způsob a technologický postup znehodnocování zbraně stanovený prováděcím předpisem a dále označit zbraň kontrolní znehodnocovací značkou, přičemž musí zůstat zachováno původní výrobní číslo zbraně.
(5) Fyzická nebo právnická osoba, která zbraň znehodnotila, je povinna vydat o tom vlastníkovi zbraně potvrzení. Potvrzení o znehodnocení zbraně a znehodnocenou zbraň předloží její vlastník do pěti dnů okresnímu ředitelství policie, které vyřadí znehodnocenou zbraň z registrace.
(6) Vlastník, který přechovává znehodnocenou zbraň na místech veřejně přístupných, je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
(7) Způsob a technologický postup při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní se stanoví prováděcím předpisem.
 
ČÁST ŠESTÁ
ZBROJNÍ PRŮKAZ
 
§ 27
(1) Fyzická osoba může nabývat do vlastnictví, s výjimkou nabytí do vlastnictví děděním (§ 78), držet nebo nosit zbraně podléhající registraci a střelivo do těchto zbraní jen tehdy, je-li držitelem zbrojního průkazu.
(2) Zbrojní průkaz vydává okresní ředitelství policie příslušné podle místa pobytu žadatele na základě písemné žádosti.
 
§ 28
Žádost o vydání zbrojního průkazu
(1) V žádosti o vydání zbrojního průkazu je fyzická osoba povinna uvést
a) osobní data,
b) místo pobytu,
c) údaj, o které skupiny zbrojního průkazu žádá.
(2) K žádosti je žadatel povinen připojit
a) doklad o zdravotní způsobilosti,
b) doklad o odborné způsobilosti,
c) fotografii,
d) čestné prohlášení o tom, že nebyl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným z přestupku uvedeného v § 45 odst. 2 písm. b).
(3) Doklad uvedený v odstavci 2 písm. a) a d) nesmí být starší tří měsíců a v odstavci 2 písm. b) jednoho roku.
(4) Rozměry a provedení fotografie žadatele se stanoví prováděcím předpisem.
 
§ 29
Skupiny zbrojních průkazů
Zbrojní průkazy se rozlišují podle rozsahu oprávnění a účelu užívání zbraní do skupin
a) A -- ke sběratelským účelům,
b) B -- ke sportovním účelům,
c) C -- k loveckým účelům,
d) D -- k výkonu zaměstnání v místech, kam nemá veřejnost volný přístup,
e) E -- k výkonu zaměstnání v místech, kam má veřejnost volný přístup,
f) F -- k ochraně zdraví, života a majetku v místech, kam nemá veřejnost volný přístup,
g) G -- k ochraně zdraví, života a majetku v místech, kam má veřejnost volný přístup,
h) H -- k výkonu podnikání v oboru zbraní a střeliva.
 
§ 30
Zbrojní průkaz skupiny A
Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraně a střelivo do těchto zbraní; střeliva nejvíce tři kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení anebo jedno minimální balení.
 
§ 31
Zbrojní průkaz skupiny B
(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny B je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet sportovní zbraně, sportovní náboje a jednotlivé díly těchto nábojů,
b) nosit zbraně a střílet z nich na schválené střelnici,
c) přebíjet pouze pro vlastní potřebu sportovní náboje se středovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů; přebíjením se rozumí zkompletování náboje s využitím nábojnice použitého náboje.
(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nesmí přechovávat větší množství bezdýmného prachu než jeden kilogram a více než 1000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.
 
§ 32
Zbrojní průkaz skupiny C
(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn, pokud má platný lovecký lístek,
a) nabývat do vlastnictví a držet lovecké zbraně, lovecké náboje a jednotlivé díly těchto nábojů,
b) nosit zbraně a střílet z nich pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního předpisu,11) nebo na schválené střelnici,
c) přebíjet pouze pro vlastní potřebu lovecké náboje se středovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.
(2) Pro držitele zbrojního průkazu skupiny C platí ustanovení § 31 odst. 2 obdobně.
 
§ 33
Zbrojní průkaz skupiny D
Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraně určené k ochraně zdraví, života a majetku a náboje do nich,
b) při výkonu zaměstnání nosit zbraně určené k ochraně zdraví, života a majetku pouze v místech nebo objektech, kam nemá veřejnost volný přístup,
c) provádět cvičnou střelbu pouze na schválené střelnici.
 
§ 34
Zbrojní průkaz skupiny E
(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraně určené k ochraně zdraví, života a majetku a náboje do nich,
b) při výkonu zaměstnání nosit nejvíce dvě zbraně určené k ochraně zdraví, života a majetku; pistoli nebo revolver nesmí nosit viditelně,
c) provádět cvičnou střelbu pouze na schválené střelnici.
(2) Zaměstnanci obce zařazení do obecní policie mohou zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých služebních úkolů.
 
§ 35
Zbrojní průkaz skupiny F
Držitel zbrojního průkazu skupiny F je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraně určené k ochraně zdraví, života a majetku a náboje do nich,
b) nosit zbraně určené k ochraně zdraví, života a majetku pouze v místech, kam nemá veřejnost volný přístup,
c) provádět cvičnou střelbu pouze na schválené střelnici.
 
§ 36
Zbrojní průkaz skupiny G
Držitel zbrojního průkazu skupiny G je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví, držet a nosit zbraně určené k ochraně zdraví, života a majetku a náboje do nich,
b) nosit najednou nejvíce dvě zbraně určené k ochraně zdraví, života a majetku; zbraně nesmějí být nošeny viditelně,
c) provádět cvičnou střelbu pouze na schválené střelnici.
 
§ 37
Zbrojní průkaz skupiny H
Držitel zbrojního průkazu skupiny H je oprávněn nabývat do vlastnictví a přechovávat zbraně a střelivo do těchto zbraní v rámci své podnikatelské činnosti spočívající ve vývoji, výrobě, nákupu, prodeji nebo půjčování zbraní, pokud má živnostenské oprávnění.
 
§ 38
Signální zbraně
(1) Signální zbraně a náboje do nich mohou nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitelé zbrojních průkazů skupin B až H, kterým bylo vydáno povolení. Povolení může vydat na základě žádosti držitele zbrojního průkazu uvedených skupin po posouzení její odůvodněnosti okresní ředitelství policie příslušné podle místa pobytu držitele. Důvodem k povolení je zejména potřeba těchto zbraní a nábojů k zajištění
a) bezpečnosti provozu a práce při činnosti vykonávané zejména odpalovačem ohňostrojů, pyrotechnikem, střelmistrem nebo lesníkem,
b) bezpečného provozu na střelnicích,
c) pomoci v nouzových situacích, zejména u záchranných služeb nebo rizikových sportovních činností.
(2) Uživatel signálních zbraní a nábojů do nich je povinen je používat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob anebo způsobení škody na majetku.
 
§ 39
Přeprava zbraní držitelem zbrojního průkazu
Držitel zbrojního průkazu skupin B, C, D, F a H smí přepravovat držené zbraně na místa, kde je povoleno jejich nošení, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití.
 
§ 40
Podmínky vydání zbrojního průkazu
(1) Zbrojní průkaz se vydá jen fyzické osobě, která
a) dosáhla předepsaného věku,
b) je způsobilá k právním úkonům,
c) je zdravotně způsobilá držet nebo nosit zbraň a střelivo,
d) prokázala zkouškou odbornou způsobilost k držení nebo nošení zbraně a střeliva,
e) je bezúhonná a spolehlivá,
f) má místo pobytu na území České republiky.
(2) U cizince se k vydání zbrojního průkazu vyžaduje též souhlas služby cizinecké a pohraniční policie.12)
 
§ 41
Věk
(1) Dolní věková hranice pro vydání zbrojního průkazu je 21 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Dolní věková hranice pro vydání zbrojního průkazu skupin A, B a C je 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) V odůvodněných případech lze vydat zbrojní průkaz skupiny B osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů, jejíž součástí je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky. K žádosti o vydání zbrojního průkazu se přikládá doporučení příslušného občanského sdružení.
(4) V odůvodněných případech lze vydat zbrojní průkaz skupiny C posluchačům středních odborných učilišť a středních škol, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, starším 16 let, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání. K žádosti o vydání zbrojního průkazu se přikládá doporučení příslušné školy nebo učiliště.
(5) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
 
§ 42
Zdravotní způsobilost
(1) Zdravotní způsobilost žadatele o zbrojní průkaz nebo držitele zbrojního průkazu žádajícího o prodloužení platnosti zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti, výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči.
(2) Zjistí-li posuzující lékař u držitele zbrojního průkazu takovou změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa pobytu držitele zbrojního průkazu.
(3) Každý lékař, který zjistí nebo nabyde odůvodněné podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemocemi, vadami nebo stavy, které vylučují nebo omezují držení nebo nošení zbraně, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař postupuje podle odstavce 2.
(4) V případech uvedených v odstavci 3 je držitel zbrojního průkazu povinen dostavit se na vyzvání posuzujícího lékaře v určeném termínu k tomuto lékaři a v odůvodněných případech se podrobit před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti potřebnému vyšetření. Nemůže-li se dostavit ze závažných důvodů, musí tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od termínu určeného posuzujícím lékařem. Nesplní-li držitel zbrojního průkazu uvedenou povinnost, je posuzující lékař povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa pobytu držitele zbrojního průkazu.
(5) Podrobnosti o zdravotní způsobilosti a prohlášení žadatele podle odstavce 1 se stanoví prováděcím předpisem.
 
§ 43
Odborná způsobilost
(1) Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz se zjišťuje zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem, kterého jmenuje na dobu pěti let a odvolává Ministerstvo vnitra. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
(2) Zkušebním komisařem může být osoba, která
a) dosáhla věku 30 let,
b) splňuje podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti podle § 44 a 45,
c) má úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání,
d) prokázala odborné znalosti před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.
(3) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu
a) ze znalosti právních předpisů upravujících oblast držení a nošení zbraní a střeliva a z právních předpisů upravujících oprávnění k použití zbraně,
b) z nauky o zbraních a střelivu,
c) ze zdravotnického minima.
(4) Praktická část zkoušky se skládá
a) ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem,
b) ze střelby na cíl s vyhodnocením výsledků zásahů.
(5) Žadatel o zbrojní průkaz skupin A a H neprovádí střelbu na cíl podle odstavce 4 písm. b).
(6) Náklady vynaložené na úhradu výdajů spojených s provedením praktické části zkoušky hradí žadatel.
(7) Podrobnosti obsahové náplně a způsobu provedení zkoušky se stanoví prováděcím předpisem. Nároky na odbornou způsobilost žadatelů o zbrojní průkaz se náročností liší podle skupin zbrojních průkazů.
 
§ 44
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem
a) vlastizrady podle § 91 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "trestní zákon"), rozvracení republiky podle § 92 odst. 2 trestního zákona, teroru podle § 93 trestního zákona, zmocňování se rukojmí podle § 93a odst. 3 trestního zákona, záškodnictví podle § 95 odst. 2 trestního zákona, sabotáže podle § 97 odst. 3 trestního zákona, vyzvědačství podle § 105 odst. 4 trestního zákona, válečné zrady podle § 114 trestního zákona, obecného ohrožení podle § 179 trestního zákona, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a odst. 2 trestního zákona, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2 trestního zákona, vraždy podle § 219 odst. 2 trestního zákona a genocidia podle § 259 trestního zákona, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než dvanáct let,
b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na pět let až dvanáct let, nebo útoku na státní orgán podle § 153 odst. 2 a 3 trestního zákona, útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 2, 3 a 4 trestního zákona, nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 3 trestního zákona, ublížení na zdraví podle § 221 odst. 3 a 4 a § 222 trestního zákona, loupeže podle § 234 trestního zákona, braní rukojmí podle § 234a trestního zákona, vydírání podle § 235 odst. 2 a 3 trestního zákona, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 259a odst. 2, 3 a 4 trestního zákona, jestliže neuplynulo alespoň 25 let od pravomocného odsouzení nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl tento trest uložen,
c) uvedeným v písmenu a) a jako mladistvému mu byl uložen trest na pět let až deset let podle § 79 odst. 2 trestního zákona,
d) neuvedeným v písmenech a) a b), jestliže byl spáchán úmyslně a neuplynulo alespoň deset let od pravomocného odsouzení nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl tento trest uložen.
(2) Při posuzování bezúhonnosti osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního zákona.13)
(3) K posouzení bezúhonnosti osoby požádá příslušné okresní ředitelství policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.14)
 
§ 45
Spolehlivost
(1) Spolehlivost posuzuje okresní ředitelství policie příslušné k vydání zbrojního průkazu se zřetelem na ochranu života, zdraví, majetkových a jiných práv osob, jakož i veřejných zájmů.
(2) Spolehlivou osobou nemůže být ten, kdo
a) prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá omamné nebo psychotropní látky, anebo
b) v posledních třech letech byl pravomocně uznán vinným z přestupku
1. neoprávněného získání nebo přechovávání výbušniny,15) nebo
2. použití výbušniny bez povolení k trhacím nebo ohňostrojným pracem,16) nebo
3. porušení povinností nebo nedodržení zákazu stanoveného obecně závaznými právními předpisy na úseku zbraní a střeliva.17)
 
§ 46
Povinnosti držitele zbrojního průkazu
(1) Fyzická osoba, které byl vydán zbrojní průkaz, je povinna
a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, střelným prachem a zápalkami,
b) zabezpečit zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení podle prováděcího předpisu,
c) dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek stanovené prováděcím předpisem,
d) předložit na výzvu příslušného okresního ředitelství policie zbrojní průkaz a zbraň včetně příslušných dokladů ke kontrole,
e) neprodleně ohlásit kterémukoliv oddělení nebo útvaru Policie České republiky (dále jen "útvar policie") ztrátu nebo odcizení zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
f) požádat do pěti dnů příslušné okresní ředitelství policie o vydání nového zbrojního průkazu a průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu držitele zbrojního průkazu, a odevzdat uvedené doklady obsahující původní jméno, příjmení nebo místo pobytu,
g) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň,
h) předkládat po dosažení věku 65 let a následně vždy jednou za tři roky posudek o zdravotní způsobilosti ne starší tří měsíců,
i) dostavit se k posuzujícímu lékaři a v odůvodněných případech se podrobit potřebnému vyšetření (§ 42 odst. 4),
j) odevzdat zbrojní průkaz do pěti dnů ode dne zániku jeho platnosti okresnímu ředitelství policie, které zbrojní průkaz vydalo.
(2) Fyzická osoba, které byl vydán zbrojní průkaz, nesmí
a) převést vlastnictví ke zbrani na osobu, která k držení zbraně není oprávněna, nebo předat zbraň takové osobě,
b) nosit zbraň nebo ji používat, pokud schopnost této fyzické osoby je snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, omamných nebo psychotropních látek, popřípadě léků anebo nemocí.
 
§ 47
Doba platnosti a podmínky prodloužení platnosti zbrojního průkazu
(1) Doba platnosti zbrojního průkazu je pět let, pokud není stanoveno jinak, a lze ji na základě písemné žádosti opakovaně prodloužit. Žádost o prodloužení předkládá držitel zbrojního průkazu nejméně dva měsíce před skončením platnosti zbrojního průkazu okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa svého pobytu. Žádost musí obsahovat osobní data žadatele a místo jeho pobytu.
(2) K žádosti o prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o zdravotní způsobilosti,
b) čestné prohlášení o tom, že nebyl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným z přestupku uvedeného v § 45 odst. 2 písm. b),
c) fotografii.
(3) Doklad uvedený v odstavci 2 písm. a) a b) nesmí být starší tří měsíců.
(4) Platnost zbrojního průkazu cizinců se omezuje na dobu povoleného pobytu na území České republiky. Pokud délka pobytu cizince přesahuje dobu pěti let, platí ustanovení odstavců 1 až 3.
(5) Při rozhodování o prodloužení platnosti zbrojního průkazu okresní ředitelství policie posuzuje rovněž bezúhonnost a spolehlivost podle § 44 a 45.
 
§ 48
Zánik platnosti zbrojního průkazu
Platnost zbrojního průkazu zaniká
a) uplynutím doby platnosti zbrojního průkazu (§ 47),
b) rozhodnutím o odnětí zbrojního průkazu (§ 49),
c) nabytím právní moci rozhodnutí, ve kterém je fyzická osoba uznána vinnou pro trestný čin uvedený v § 44,
d) ukončením trvalého pobytu držitele zbrojního průkazu na území České republiky,
e) smrtí držitele zbrojního průkazu.
 
§ 48a
Okresní úřad je povinen neprodleně oznámit okresnímu ředitelství policie odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho platnosti.
 
§ 49
Rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu
(1) Okresní ředitelství policie, které vydalo zbrojní průkaz, rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže
a) z lékařského posudku vyplývá, že držitel zbrojního průkazu ztratil zdravotní způsobilost,
b) zjistí, že držitel zbrojního průkazu nesplňuje požadavky spolehlivosti podle tohoto zákona,
c) držitel zbrojního průkazu závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnosti vyplývající z tohoto zákona nebo předpisů tento zákon provádějících,
d) držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilost k právním úkonům.
(2) Jestliže byl zbrojní průkaz odňat z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. c), lze o něj opět požádat po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
 
§ 50
Rozhodnutí o zajištění zbrojního průkazu a zbraně
(1) Okresní ředitelství policie může rozhodnout o zajištění zbrojního průkazu, zbraně podléhající registraci a střeliva do ní, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 44 a pokud je odůvodněné podezření, že držitel nesplňuje podmínky spolehlivosti.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
(3) Fyzická osoba, která přechovává zbrojní průkaz, zbraň nebo střelivo, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle odstavce 1, je povinna uvedené předměty odevzdat bezodkladně do úschovy okresnímu ředitelství policie, které o jejich zajištění rozhodlo. O převzetí zajištěných věcí se vydává potvrzení.
(4) Pokud osoba nesplní povinnost uvedenou v odstavci 3, mohou jí být zbrojní průkaz, zbraň a střelivo odňaty.
(5) Pominou-li důvody k zajištění zbrojního průkazu, zbraně nebo střeliva, okresní ředitelství policie na základě žádosti osoby, které byly tyto předměty zajištěny, a po předložení potvrzení uvedeného v odstavci 3 vrátí průkaz, zbraň nebo střelivo bez zbytečného odkladu. Zbrojní průkaz se vrátí jeho držiteli a zbraň a střelivo jejich vlastníkovi.
 
ČÁST SEDMÁ
ZBROJNÍ OPRÁVNĚNÍ
 
§ 51
(1) Právnická osoba může nabývat do vlastnictví, s výjimkou nabytí do vlastnictví děděním (§ 78), a přechovávat zbraně podléhající registraci a střelivo do nich jen tehdy, je-li držitelem zbrojního oprávnění, které na základě písemné žádosti po posouzení odůvodněnosti vydává okresní ředitelství policie příslušné podle sídla právnické osoby.
(2) Ustanovení odstavce 1 o nabývání do vlastnictví a přechovávání zbraní podléhajících registraci a střeliva do nich platí obdobně pro podnikatele -- fyzickou osobu v případě, že jde o zbraň, kterou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti drží nebo nosí osoba, která je k podnikateli v pracovním nebo jiném obdobném poměru a má zbrojní průkaz příslušné skupiny.
 
§ 52
Žádost o vydání zbrojního oprávnění
(1) Písemná žádost fyzické nebo právnické osoby o vydání zbrojního oprávnění musí obsahovat
a) osobní data a místo pobytu fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu a její sídlo,
b) místo uložení (přechovávání) a používání zbraní a střeliva,
c) důvody, pro které fyzická nebo právnická osoba žádá o vydání zbrojního oprávnění,
d) osobní data fyzické osoby, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání a používání zbraní a střeliva a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny (dále jen "zbrojíř"), včetně čísla jejího zbrojního průkazu a uvedení okresního ředitelství policie, které tento průkaz vydalo.
(2) K žádosti je žadatel povinen připojit ověřenou kopii živnostenského listu, koncesní listiny, licence nebo obdobného dokladu opravňujícího žadatele k podnikatelské činnosti, pokud je důvodem uváděným v žádosti o vydání zbrojního oprávnění podnikatelská činnost. Dále připojí doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti o právnické osobě a jejím sídle.
 
§ 53
Důvody pro vydání zbrojního oprávnění
(1) Zbrojní oprávnění se vydá jen z důvodů
a) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
b) provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností,
c) uskutečňování sportovní, kulturní a zájmové činnosti,
d) provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti,
e) zabezpečování výcviku a výuky ve střelbě,
f) zabezpečování úkolů veřejné správy.
(2) Důvod vydání zbrojního oprávnění se uvede ve vydaném zbrojním oprávnění.
(3) Zbrojní oprávnění vydané z důvodu uvedeného
a) v odstavci 1 písm. b), nebo
b) v odstavci 1 písm. f) pro potřeby obecní policie
opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání pouze zbraní určených k ochraně zdraví, života a majetku a střeliva do těchto zbraní.
 
§ 54
Povinnosti držitele zbrojního oprávnění
(1) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno zbrojní oprávnění, je povinna
a) ustanovit zbrojíře,
b) kontrolovat, zda zbraně nejsou používány k jinému účelu, než který je uveden ve zbrojním oprávnění, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny,
c) zajistit držení a nošení zbraně prostřednictvím fyzické osoby, která je k ní v pracovním, členském nebo obdobném poměru a má zbrojní průkaz příslušné skupiny,
d) vydat vnitřní předpis, který stanoví konkrétní pravidla pro používání zbraní podléhajících registraci a střeliva do nich, zejména evidenci, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva, bezpečné zacházení se zbraněmi a postup při jejich nabíjení a vybíjení,
e) vytvořit podmínky pro zabezpečení zbraní a střeliva proti zneužití, ztrátě a odcizení podle prováděcího předpisu,
f) neprodleně ohlásit útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, zbrojního oprávnění nebo průkazu zbraně,
g) vytvořit podmínky pro přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek podle prováděcího předpisu,
h) předložit na výzvu příslušnému okresnímu ředitelství policie zbrojní oprávnění a zbraň včetně příslušných dokladů ke kontrole,
i) oznámit do pěti dnů příslušnému okresnímu ředitelství policie změnu zbrojíře,
j) požádat do pěti dnů příslušné okresní ředitelství policie o vydání nového zbrojního oprávnění a průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby nebo názvu a sídla právnické osoby nebo místa uložení zbraní, a uvedené doklady obsahující původní údaje odevzdat,
k) archivovat po dobu pěti let dokumentaci obsahující přehled o vydaných a přijatých zbraních; při archivování se postupuje podle zvláštního zákona.6)
(2) Podrobnosti o vedení dokumentace obsahující přehled o vydaných a přijatých zbraních a střelivu se stanoví prováděcím předpisem.
 
§ 55
Povinnosti zbrojíře
(1) Zbrojíř je povinen
a) vést dokumentaci obsahující evidenci zbraní podléhajících registraci a střeliva do nich a přehled o vydaných a přijatých zbraních,
b) dbát o to, aby zbraň a střelivo byly vydávány pouze fyzické osobě, která je u fyzické nebo právnické osoby v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu,
c) zabezpečit zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení podle prováděcího předpisu,
d) dbát o to, aby byly dodržovány podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek stanovené prováděcím předpisem.
(2) V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v odstavci 1 fyzická osoba uvedená v § 51 odst. 2 nebo statutární orgán právnické osoby uvedené v § 51 odst. 1.
 
§ 56
Zánik platnosti zbrojního oprávnění
Platnost zbrojního oprávnění zaniká
a) rozhodnutím o odnětí zbrojního oprávnění (§ 57),
b) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, která je držitelem zbrojního oprávnění.
 
§ 57
Rozhodnutí o odnětí zbrojního oprávnění
(1) Okresní ředitelství policie, které vydalo zbrojní oprávnění, rozhodne o odnětí zbrojního oprávnění, jestliže
a) pominuly důvody, pro které bylo vydáno zbrojní oprávnění,
b) držitel zbrojního oprávnění závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto zákona nebo předpisů tento zákon provádějících,
c) držitel zbrojního oprávnění neustanovil nového zbrojíře do 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního zbrojíře.
(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního oprávnění podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
 
ČÁST OSMÁ
ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST PRO TRVALÝ VÝVOZ, TRVALÝ DOVOZ A PRŮVOZ ZBRANÍ A STŘELIVA
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva
 
§ 58
(1) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva opravňuje fyzickou nebo právnickou osobu k nabývání vlastnictví ke zbrani a střelivu za účelem jejich trvalého vývozu a k trvalému vývozu zbraně a střeliva mimo území České republiky.
(2) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva lze vydat, pokud
a) fyzická osoba s místem pobytu a právnická osoba se sídlem na území České republiky odevzdá písemný souhlas příslušných státních orgánů země, ve které má osoba, na kterou má být převedeno vlastnictví ke zbrani nebo střelivu, místo pobytu nebo sídlo,
b) fyzická osoba, která nemá místo pobytu, a právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky, odevzdá písemný souhlas příslušných státních orgánů země, ve které má žadatel o zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva místo pobytu nebo sídlo, že tato osoba může nabýt vlastnictví ke zbrani v České republice.
(3) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva vydává každé okresní ředitelství policie, jedná-li se o zbraň nezaregistrovanou podle § 6, nebo okresní ředitelství policie příslušné podle místa registrace zbraně.
 
§ 59
Každý, kdo nabyde vlastnictví ke zbrani a střelivu na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva (§ 58), je povinen nejpozději do pěti dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani a střelivu je trvale vyvézt mimo území České republiky.
 
§ 60
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva
(1) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva opravňuje fyzickou nebo právnickou osobu k trvalému dovozu zbraně, která bude registrována podle § 6, a střeliva do ní na území České republiky.
(2) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva lze vydat
a) držitelům zbrojního průkazu nebo zbrojního oprávnění České republiky před jejich výjezdem do zahraničí okresním ředitelstvím policie příslušným podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby nebo službou cizinecké a pohraniční policie na hraničním přechodu při vstupu osoby na území České republiky,
b) cizincům, kteří nejsou držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního oprávnění České republiky, okresním ředitelstvím policie příslušným podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, na kterou bude převedeno vlastnictví k dovezené zbrani; tato osoba žádá o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně a střeliva pro cizince, který zbraň doveze.
(3) Každý, kdo nabyde vlastnictví ke zbrani dovezené na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně a střeliva, je povinen zbraň nejpozději do pěti dnů ode dne dovozu registrovat u okresního ředitelství policie příslušného podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.
 
§ 61
Zbrojní průvodní list pro průvoz zbraně a střeliva
(1) Zbrojní průvodní list pro průvoz zbraně a střeliva opravňuje fyzickou nebo právnickou osobu, která nemá místo pobytu nebo sídlo na území České republiky, dovézt na území České republiky a opětovně vyvézt z území České republiky tutéž zbraň nebo zbraň provézt přes území České republiky.
(2) Zbrojní průvodní list pro průvoz zbraně a střeliva lze vydat
a) službou cizinecké a pohraniční policie12) na hraničním přechodu nebo zastupitelským úřadem České republiky
1. fyzickým a právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, pokud předloží úředně ověřené pozvání uživatele nebo správce honitby nebo pořadatele sportovní akce,
2. fyzickým osobám, které jsou držiteli evropského zbrojního pasu,
b) zastupitelským úřadem České republiky fyzickým a právnickým osobám neuvedeným v písmenu a).
 
§ 62
Společná ustanovení pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a průvoz zbraní a střeliva
(1) Ustanovení § 58 až 61 se vztahují na zbraně podléhající registraci.
(2) Osoba uvedená v § 58 odst. 2 písm. b) může dovézt a vyvézt střelivo pro sběratelské účely do zbraní podléhajících registraci na základě příslušného zbrojního průvodního listu, který vydává služba cizinecké a pohraniční policie12) na hraničním přechodu, pokud žadatel o vydání zbrojního průvodního listu předloží úředně ověřené pozvání pořadatele setkání sběratelů střeliva, který akci organizuje.
(3) Každý, kdo vyváží, dováží nebo prováží zbraň a střelivo, je povinen tuto skutečnost oznámit při přechodu státních hranic službě cizinecké a pohraniční policie12) a předložit příslušné povolení. Každý, kdo vyváží, dováží nebo prováží zbraně a střelivo, je povinen je předložit společně s příslušným povolením ke kontrole také celnímu úřadu, a to i ve vnitrozemí, jestliže je vývoz nebo dovoz uskutečňován v zásilkách.
(4) Zbrojní průvodní listy se vydávají na dobu, po kterou se zbraň bude nacházet na území České republiky, nebo na dobu, než zbraň bude registrována podle § 6, nejdéle však na dobu tří měsíců.
(5) Zbrojní průvodní listy, které nebyly využity pro účel, pro který byly vydány, je povinna fyzická nebo právnická osoba, které byly vystaveny, předat bez zbytečného odkladu útvaru policie. Dále je povinna neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení zbrojního průvodního listu útvaru policie.
(6) Ustanovení § 58 až 61 se nevztahují na
a) vývoz, dovoz a průvoz zbraní a střeliva, realizovaný fyzickými nebo právnickými osobami v rámci jejich obchodní činnosti,
b) průvoz zbraní a střeliva, které jsou ve výzbroji armád a ozbrojených sborů cizích států, pokud se průvoz těchto zbraní uskutečňuje na základě mezinárodních smluv.
(7) Zbrojní průvodní list se vydává na základě písemné žádosti.
(8) V žádosti o vydání zbrojního průvodního listu je žadatel povinen uvést
a) osobní data, číslo cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti, místo pobytu fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu a její sídlo,
b) údaje identifikující zbraň [druh, značku výrobce, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně],
c) údaje identifikující střelivo (druh, ráži a množství),
d) údaje o druhu a množství bezdýmného nebo černého prachu,
e) označení místa, ze kterého a do kterého je realizován vývoz a dovoz zbraně a střeliva nebo bezdýmného nebo černého prachu, popřípadě míst, přes která je realizován průvoz zbraně a střeliva nebo bezdýmného nebo černého prachu,
f) osobní data osoby, která bude zbraň, střelivo nebo bezdýmný nebo černý prach přepravovat přes hranice České republiky.
 
ČÁST DEVÁTÁ
PROVOZOVÁNÍ KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM
 
§ 63
Podmínky pro vydání koncesní listiny
(1) Podmínkou pro vydání koncesní listiny, na základě níž je podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn vyvíjet, vyrábět, opravovat, upravovat, přepravovat, nakupovat, prodávat, půjčovat, uschovávat a znehodnocovat zbraně podléhající registraci a střelivo do nich, je souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra. Opis koncesní listiny zašle živnostenský úřad Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu vnitra.
(2) Podmínkou pro vydání koncesní listiny, na základě níž je podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn vyvíjet, vyrábět, opravovat, upravovat, přepravovat, nakupovat, prodávat, půjčovat, uschovávat a znehodnocovat vojenské zbraně nebo vojenské střelivo, je souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Opis koncesní listiny zašle živnostenský úřad Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra.
(3) Podmínkou pro vydání koncesní listiny, na základě níž je fyzická nebo právnická osoba oprávněna v rámci své podnikatelské činnosti provádět výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní podléhajících registraci, je souhlas Ministerstva vnitra. Opis koncesní listiny zašle živnostenský úřad Ministerstvu vnitra.
(4) Podmínkou pro vydání koncesní listiny, na základě níž je fyzická nebo právnická osoba oprávněna provozovat střelnici pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci, je souhlas okresního ředitelství policie příslušného podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.
(5) Ministerstvo vnitra nebo příslušné okresní ředitelství policie při udělování souhlasu podle odstavců 1 až 4 posuzuje bezúhonnost a spolehlivost žadatele o koncesní listinu, v případě právnické osoby jejího odpovědného zástupce; přitom postupuje podle ustanovení § 44 a 45.
Střelnice provozované jako podnikání
 
§ 64
(1) Ve střelnicích pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci, provozovaných jako podnikání, lze zahájit provoz jen na základě povolení okresního ředitelství policie příslušného podle místa střelnice.
(2) Okresní ředitelství policie může vydat povolení k zahájení provozu střelnice pouze tehdy, je-li zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva na střelnici.
 
§ 65
(1) V písemné žádosti o povolení k zahájení provozu střelnice uvedené v § 64 odst. 1 je žadatel povinen uvést
a) osobní data fyzické osoby a místo pobytu nebo údaje identifikující právnickou osobu a její sídlo,
b) místo, kde má být střelnice provozována,
c) druh střelnice.
(2) K žádosti podle odstavce 1 je třeba připojit ověřený opis koncesní listiny.
(3) Provozovatel střelnice je povinen předložit nejpozději ke dni zahájení provozu příslušnému okresnímu ředitelství policie
a) rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je-li potřebné podle zvláštních předpisů,18)
b) provozní řád střelnice, obsahující zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky,
c) osobní data ustanoveného zbrojíře, který je odpovědný za bezpečný provoz střelnice.
(4) Zrušení střelnice je její provozovatel bez zbytečného odkladu povinen oznámit příslušnému okresnímu ředitelství policie, které vydalo povolení k zahájení provozu střelnice.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na zřizování a provozování střelnic určených pro potřeby Armády České republiky nebo veřejných ozbrojených sborů.
 
§ 66
Ustanovení zbrojíře podnikatelem
(1) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je povinen ustanovit pro každou provozovnu, kde se předvádí, zkouší, opravují, upravují a nastřelují zbraně podléhající registraci, zbrojíře, který má povinnosti uvedené v § 55 odst. 1.
(2) Zbrojíř a další zaměstnanci, kteří provádějí činnosti uvedené v odstavci 1, musí mít zbrojní průkaz příslušné skupiny. Zbrojní průkaz nemusí mít osoby, které při manipulaci se zbraněmi nebo jejich díly nepoužívají střelivo anebo používají náboje neobsahující výmetné náplně a zápalky.
 
ČÁST DESÁTÁ
DOZOR, SANKCE A OCHRANNÁ OPATŘENÍ
 
§ 67
Dozor Policie České republiky a Ministerstva vnitra
(1) Dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení vykonávají orgány Policie České republiky a Ministerstva vnitra. Výkon dozoru se řídí základními pravidly kontrolní činnosti podle zvláštního zákona.19)
(2) Při výkonu dozoru jsou orgány Policie České republiky a Ministerstva vnitra dále oprávněny požadovat předložení zbraně podléhající registraci, střeliva do ní a příslušných dokladů ke kontrole a provádět kontrolu bezpečného používání zbraní a střeliva na střelnicích.
Ukládání sankcí a ochranných opatření
 
§ 68
(1) Poruší-li fyzická osoba v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou tímto zákonem anebo nedodrží-li zákaz stanovený tímto zákonem, může orgán dozoru, který protiprávní jednání zjistil, uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
(2) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 přechovává zbraně a střelivo bez příslušného oprávnění nebo přechovává zbraně a střelivo uvedené v § 21 a 22, orgán dozoru vždy uloží vedle pokuty též propadnutí věci nebo vysloví zabrání věci.
 
§ 69
(1) Při ukládání pokut vychází orgán dozoru z povahy protiprávního jednání, charakteru a rozsahu jeho následků a přihlédne k případnému opakovanému porušení právní povinnosti nebo k tomu, že bylo porušeno více povinností.
(2) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli a věc
a) byla ke spáchání protiprávního jednání užita nebo určena, anebo
b) byla protiprávním jednáním získána nebo nabyta za věc protiprávním jednáním získanou.
(3) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v odstavci 2, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže věc
a) náleží pachateli, kterého nelze za protiprávní jednání stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli protiprávního jednání nebo mu nenáleží zcela
a jestliže to je v zájmu bezpečnosti osob a majetku anebo jiného obecného zájmu.
(4) Propadnutí věci nelze uložit a zabrání věci nelze vyslovit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze protiprávního jednání. Vlastníkem propadlých a zabraných věcí se stává stát.
(5) Uložit pokutu nebo propadnutí věci anebo vyslovit zabrání věci lze do dvou let ode dne, kdy se příslušný orgán dozoru o porušení právní povinnosti dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne porušení právní povinnosti.
(6) Pokuty vybírá orgán dozoru, který je uložil podle obecných předpisů o správním řízení. Nedojde-li k dobrovolnému zaplacení pokuty ve lhůtě stanovené v rozhodnutí, předá věc orgán dozoru k vymáhání příslušnému finančnímu úřadu. Výnos pokuty je příjmem státního rozpočtu.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM
 
§ 70
Propadlé a zabrané zbraně a střelivo
Zbraně a střelivo propadlé nebo zabrané v souvislosti se správními delikty nebo trestnou činností musí být nabídnuty k využití pro doplnění kriminalistických technických sbírek Kriminalistickému ústavu Policie České republiky. Obdobný postup platí i u zbraní nalezených, u nichž není znám vlastník.
 
§ 71
Zabezpečení většího množství zbraní a střeliva
Fyzická a právnická osoba, která přechovává více než pět zbraní podléhajících registraci nebo více než 2500 kusů střeliva do zbraní podléhajících registraci, je povinna zabezpečit přechovávané zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení provedením odpovídajících opatření, zejména přiměřených stavebních úprav a technického zajištění objektů nebo místností, ve kterých jsou zbraně a střelivo přechovávány.
 
§ 72
Odevzdání zbraně a střeliva do úschovy po zániku platnosti zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění a zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva
(1) Držitel zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva, u kterého zanikla jeho platnost, je povinen odevzdat do pěti dnů zbraň a střelivo do ní, jejichž je vlastníkem, a průkaz zbraně do úschovy okresního ředitelství policie, které vydalo doklad, u něhož zanikla platnost. O převzetí věcí odevzdaných do úschovy se vydá potvrzení.
(2) Pokud držitel dokladu uvedeného v odstavci 1, u něhož zanikla platnost, nesplní povinnost uvedenou v odstavci 1, mohou mu být zbraň, střelivo do ní a průkaz zbraně odňaty.
Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění a zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva po zániku jejich platnosti
 
§ 73
(1) Držitel zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva je povinen ve lhůtě dvou měsíců ode dne následujícího po zániku platnosti těchto dokladů
a) požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění nebo zbrojního průvodního listu, nebo
b) převést vlastnictví ke zbrani a střelivu na jiného oprávněného držitele, nebo
c) požádat o povolení ke znehodnocení zbraně (§ 26), nebo
d) požádat o předání zbraně a střeliva podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejich prodeje nebo úschovy.
(2) Vlastník zbraně a střeliva, jehož žádost o vydání dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a) byla zamítnuta, postupuje podle odstavce 1 písm. b) až d); lhůta dvou měsíců stanovená v odstavci 1 počíná běžet dnem následujícím po dni nabytí účinnosti rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
(3) Jestliže vlastník zbraně a střeliva ani po opakované výzvě nenaloží s nimi v souladu s odstavcem 1 nebo 2, okresní ředitelství policie, které zbraň a střelivo převzalo do úschovy, rozhodne o tom, že se zbraň nabídne prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva k prodeji. Výtěžek získaný prodejem zbraně, po odečtení nákladů prodeje, náleží jejímu původnímu vlastníku.
(4) Pokud se nepodaří uskutečnit odprodej zbraně podle odstavce 3 nejpozději do jednoho roku od opakované výzvy, mohou být zbraň a střelivo se souhlasem vlastníka zničeny.
 
§ 74
(1) Lhůtu dvou měsíců stanovenou v § 73 odst. 1 může okresní ředitelství policie ze závažných důvodů prodloužit na základě žádosti vlastníka zbraně.
(2) Zanikne-li právnická osoba, která byla držitelem zbrojního oprávnění nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní a střeliva, plní podle povahy věci povinnosti stanovené v § 72 a 73 likvidátor, správce konkurzní podstaty nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby.
 
§ 75
Svěření zbraně za dohledu
(1) Fyzická nebo právnická osoba může svěřit zbraň podléhající registraci jiné fyzické osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, pouze
a) v rámci podnikání zaměřeného na výcvik a výuku ve střelbě,
b) v rámci sportovní přípravy a sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba,
c) k výukovým loveckým účelům,
d) v rámci přípravy na budoucí povolání,
e) k filmovým a divadelním účelům, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu nábojkami nebo cvičnými náboji.
(2) Svěří-li fyzická nebo právnická osoba zbraň do používání fyzické osobě podle odstavce 1, je povinna
a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se zbraní,
b) dbát nutné opatrnosti a zajistit dohled odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny.
(3) Zbraň lze svěřit podle odstavce 1 jen na dobu nezbytně nutnou, a to pouze k provedení
a) střelby na schválené střelnici, pokud nejde o střelbu ze zbraně uvedené v odstavci 1 písm. e) k filmovým a divadelním účelům,
b) jiné manipulace se zbraní v prostoru, který určí odpovědná osoba provádějící dohled podle odstavce 2 písm. b).
(4) Při sportovní přípravě a sportovních soutěžích, jejichž součástí je střelba, mohou osoby mladší 18 let, nejméně ve věku deseti let, používat sportovní zbraně do ráže 5,6 mm s okrajovým zápalem, a to pouze pod dohledem osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B.
 
§ 76
Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech
(1) Osoby, které se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, nesmějí na těchto akcích držet a nosit zbraně.
(2) Zákaz držet a nosit zbraně podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které
a) drží zbraně k provozování zábavné střelby v pouťových a obdobných střelnicích,
b) se podílejí se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba, zejména střelci, trenéři, instruktoři a zbrojíři závodníků.
(3) Výjimku ze zákazu držet a nosit zbraně podle odstavce 1 může povolit okresní ředitelství policie příslušné podle místa konání akce.
 
§ 77
Úmrtí držitele zbraně
(1) Při úmrtí osoby, která přechovávala zbraň a střelivo, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tuto zbraň a střelivo odevzdat do deseti dnů ode dne úmrtí nejbližšímu útvaru policie; není-li taková osoba, má povinnost neprodleně odevzdat tuto zbraň a střelivo ten, kdo s ní první přišel do styku.
(2) Okresní ředitelství policie předává příslušnému orgánu, který provádí řízení o dědictví, informace o zemřelém vlastníku zbraně a o jeho zbrani a střelivu. Orgán pověřený vést řízení o dědictví sdělí okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa pobytu nebo sídla dědice zbraně a střeliva, kdo se podle výsledku řízení stal novým vlastníkem zbraně nebo střeliva.
 
§ 78
Dědění zbraně
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň podléhající registraci a střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušného zbrojního průkazu nebo zbrojního oprávnění, je povinna předat do pěti dnů zbraň a střelivo do úschovy okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Pro další postup platí § 73 a § 74 odst. 1 obdobně; lhůta stanovená v § 73 odst. 1 počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy usnesení soudu o dědictví nabylo právní moci.
(2) Nabyde-li vlastnictví ke zbrani děděním fyzická osoba, která má zákonného zástupce, platí pro tohoto zástupce odstavec 1 obdobně.
 
§ 79
Orgány, které v trestním řízení nebo v řízení o přestupku rozhodnou o propadnutí nebo zabrání zbraně nebo střeliva, zasílají opisy těchto rozhodnutí opatřených doložkou právní moci okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.
 
§ 80
Nálezy dokladů a zbraní
(1) Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, zbrojní oprávnění, zbrojní průvodní list nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat nalezené doklady nejbližšímu policistovi nebo útvaru policie anebo orgánům místní samosprávy, které je předají nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladů od nálezce se vydává potvrzení.
(2) Každý, kdo nalezne zbraň nebo střelivo, je povinen je odevzdat nebo oznámit jejich nález nejbližšímu policistovi nebo útvaru policie anebo oznámit nález orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí zbraně a střeliva od nálezce se vydává potvrzení.
(3) Nálezce a orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou povinni při nálezu dokladů nebo zbraní postupovat bez zbytečného odkladu.
 
§ 81
Přechovávání černého prachu
Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu než jeden kilogram a více než 200 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.
 
§ 82
Nabíjení předovek
Předovky mohou být používány ke střelbě při dodržení technologického postupu pro nabíjení zbraní, který uvádí výrobce zbraně.
 
§ 83
Provozování soukromých střelnic
Pro střelnice, které nejsou provozovány jako podnikání, platí ustanovení § 64 a § 65 odst. 1, 3 a 4 obdobně.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
 
§ 84
Evidence Policie České republiky
Policie České republiky vede evidenci
a) vlastníků registrovaných zbraní,
b) držitelů zbrojních průkazů,
c) držitelů zbrojních oprávnění,
d) zkušebních komisařů,
e) registrovaných zbraní,
f) vydaných průkazů zbraní,
g) vyvezených a provezených zbraní,
h) zbrojních průvodních listů pro trvalý vývoz a trvalý dovoz.
 
§ 84a
Ministerstvo vnitra a Policie České republiky poskytují údaje z evidencí vedených podle tohoto zákona příslušným státním orgánům, jen je-li to potřebné pro plnění jejich úkolů podle zvláštního zákona, a příslušným orgánům cizích států, jen stanoví-li to mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.
 
§ 85
Vztah ke správnímu řádu
(1) V případech, kdy se fyzické nebo právnické osobě žádající o vydání zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění nebo o registraci zbraně v plném rozsahu vyhoví, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení.
(2) Na řízení o udělení výjimky podle § 24 a 96, o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz zbraní a střeliva podle § 58 až 62 a na postup při udělování souhlasu podle § 26 odst. 1 se nevztahuje správní řád.20) Při provádění řízení se použijí ustanovení o základních pravidlech správního řízení podle § 3 odst. 1 až 4 správního řádu.
 
§ 86
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
a) provedení § 15, § 28 odst. 4, § 43 odst. 7 a § 54 odst. 2,
b) vzory zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění, zbrojního průvodního listu, průkazu zbraně, průkazu zkušebního komisaře, žádostí o vydání těchto dokladů, žádosti o znehodnocení zbraně a oznámení o nabytí nebo převedení evidované zbraně,
c) podrobnosti o způsobu a podmínkách zabezpečení zbraní a střeliva proti zneužití, ztrátě a odcizení [§ 46 odst. 1 písm. b), § 54 odst. 1 písm. e), § 55 odst. 1 písm. c) a § 71].
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem vnitra stanoví vyhláškou provedení § 17 odst. 2, pokud jde o akustické zbraně a plynovky, a dále § 22 odst. 4.
(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu po dohodě s Ministerstvem vnitra stanoví vyhláškou provedení § 26 odst. 7.
(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou provedení § 17 odst. 2, pokud jde o plynové nábojky.
(5) Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem vnitra stanoví vyhláškou provedení § 42 odst. 5.
(6) Český báňský úřad vyhláškou stanoví
a) podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami,
b) podmínky skladování a přechovávání střeliva,
c) největší dovolená množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek a střeliva skladovaná a přechovávaná podnikateli v oboru zbraní a střeliva.
Platnost oprávnění vydaných před účinností tohoto zákona
 
§ 87
(1) Povolení k držení a nošení zbraní a střeliva vydaná před účinností tohoto zákona pozbývají platnosti uplynutím doby jejich platnosti, nejdéle však do tří let od účinnosti tohoto zákona, pokud není dále stanoveno jinak. V případě, že držitelé povolení mají zájem i nadále mít povolení, musejí nejpozději dva měsíce před skončením platnosti povolení k držení a nošení zbraní a střeliva požádat o vydání nového povolení. Držitel povolení k držení a nošení zbraní a střeliva, vydaného před účinností tohoto zákona, mladší 21 let, neztratí toto nabyté právo pro nedostatek věku.
(2) Zbraň zapsaná v povolení k držení a nošení zbraní vydaném před účinností tohoto zákona musí být zaregistrována do pěti dnů ode dne zániku platnosti tohoto povolení.
 
§ 88
Hromadná povolení k držení kulových zbraní vydaná před účinností tohoto zákona pozbývají platnosti uplynutím 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 89
Povolení k držení a nošení soukromých kulových zbraní a střeliva vydaná před účinností tohoto zákona osobám uvedeným v § 91 pozbývají platnosti uplynutím 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
Předávání evidencí držitelů zbraní
 
§ 90
Orgány, které před účinností tohoto zákona vedly evidence loveckých brokových zbraní a jejich držitelů, předají evidenční materiály do 12 měsíců od účinnosti tohoto zákona okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.
 
§ 91
Orgány, které vedly podle dosavadních právních předpisů evidence držitelů soukromých kulových zbraní vojáků z povolání Armády České republiky, policistů Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky a příslušníků Bezpečnostní informační služby a evidence jejich soukromých kulových zbraní, předají do šesti měsíců evidenční materiály, které nesmějí obsahovat utajované skutečnosti, okresnímu ředitelství policie příslušnému podle místa pobytu držitele zbraně.
 
§ 92
Opisy koncesních listin
Živnostenské úřady, které vydaly koncesní listiny na živnosti v oboru zbraní a střeliva, předají do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona Ministerstvu vnitra opisy platných koncesních listin.
 
§ 93
Okresní ředitelství policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu nebo zbrojního oprávnění v případě, že proti žadateli o vydání tohoto dokladu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 44.
 
§ 94
Řízení o žádostech o vydání povolení k držení a nošení zbraní a střeliva a hromadného povolení zahájená před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona.
 
§ 95
Ten, kdo ke dni účinnosti tohoto zákona přechovává zbraň,
a) k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních předpisů nutné povolení a podle tohoto zákona je vyžadován zbrojní průkaz nebo zbrojní oprávnění, nebo
b) jejíž držení a nošení bylo podle dosavadních předpisů zakázáno a tento zákon je dovoluje,
je povinen požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo zbrojního oprávnění podle tohoto zákona nejpozději do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Členové diplomatických misí jsou povinni splnit povinnost uvedenou v předchozí větě nejpozději do 12 měsíců.
 
§ 96
(1) Ministerstvo vnitra může k ochraně zdraví, života a majetku udělit na základě odůvodněné žádosti držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního oprávnění výjimku k nabývání vlastnictví i k jiným dovoleným zbraním, než jsou uvedeny v § 3 písm. m), a k jejich přechovávání.
(2) Ministerstvo vnitra při udělení výjimky podle odstavce 1 stanoví druhy a počet dovolených zbraní, rozsah používání těchto zbraní, popřípadě vymezí další podmínky jejich používání.
 
§ 97
Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování
Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která přechovává bez povolení zbraň podléhající registraci, jestliže tuto zbraň ve lhůtě deseti měsíců od účinnosti tohoto zákona dobrovolně předá do úschovy okresnímu ředitelství policie. O převzetí zbraně se vydá potvrzení. Pro další nakládání se zbraní se použijí ustanovení § 73 obdobně.
 
§ 98
Tímto zákonem nejsou dotčeny předpisy o
a) výbušninách,
b) zahraničním obchodu se zbraněmi, střelivem a vojenským materiálem,10)
c) vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb,10)
d) celním odbavování zboží,21)
e) držení a nošení zbraní v dopravních prostředcích a veřejných budovách.
 
§ 99
Pojmem "zbrojní průkaz právnické osoby" použitým ve zvláštním zákoně22) se rozumí zbrojní oprávnění podle tohoto zákona.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 100
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.,
2. vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 264/1990 Sb.,
3. výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 6. ledna 1986 č. j. PDS-1390/Spr 85, kterým se vydávají vzorové směrnice pro zacházení se zbraněmi drženými na hromadný zbrojní průkaz (reg. v částce 1/1986 Sb.).
 
§ 101
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1996.
Uhde v. r.
Havel v. r.
v z. Kočárník v. r.
1) § 1 zákona ČNR č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
2) § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.
3) Směrnice Rady Evropského společenství z 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (91.477/CEE).
4) § 1 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
§ 1 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
§ 3 odst. 2 zákona ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
§ 12 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.
5) § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
8) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.
10) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.
13) § 69, 70 a 87 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
§ 363 až 365 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
14) § 10 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
15) § 40 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 40 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 200/1990 Sb.
17) § 42 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 200/1990 Sb.
18) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
21) Zákon ČNR č. 13/1993 Sb.
22) Položka 32 přílohy zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty