105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
105/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000,
kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
nadpis vypuštěn
Čl.II
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.III
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.IV
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl.V
V § 35 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., zákona č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) konkursu a vyrovnání včetně sporů těmito řízeními vyvolanými.".
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.VII
zrušen
Čl.VIII
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty