99/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci

Schválený:
99/1996 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. srpna 1993 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Moskvě dne 5. března 1996.
Smlouva na základě svého článku 26 vstoupila v platnost dnem 5. března 1996. Tímto dnem ukončila platnost Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970, vyhlášená pod č. 67/1970 Sb.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
Česká republika a Ruská federace (dále jen "Smluvní strany"),
navazujíce na tradiční vztahy přátelství mezi národy obou států,
přihlížejíce ke skutečnosti, že Česká republika je nástupnickým státem České a Slovenské Federativní Republiky a Ruská federace je státem -- pokračovatelem Svazu sovětských socialistických republik,
vycházejíce z hlubokých politických a hospodářských přeměn v obou státech, v Evropě a ve světě,
přesvědčeny o tom, že vzájemná úcta a spolupráce mezi oběma státy odpovídá zájmů