64/1994 Sb., kterým se doplňuje sdělení č. 31/1994 Sb., o Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané ve Varšavě dne 24. června 1993

Schválený:
64/1994 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se doplňuje sdělení č. 31/1994 Sb., o Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané ve Varšavě dne 24. června 1993
Ministerstvo zahraničních věcí doplňuje sdělení č. 31/1994 Sb., kterým bylo vyhlášeno české znění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané ve Varšavě dne 24. června 1993. Současně se Smlouvou byl ve Varšavě dne 24. června 1993 podepsán Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Podle odstavce 1 Protokolu ode dne vstupu v platnost této smlouvy, tj. dnem 20. prosince 1993, přestává Česká republika a Polská republika uplatňovat ve svých vzájemných vztazích tyto mnohostranné smlouvy:
Smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob, podepsanou v Miškovci dne 27. května 1977, vyhlášenou pod č. 30/1979 Sb., a Smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsanou v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášenou pod č. 49/1979 Sb.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně. Do anglického znění Protokolu, jež je pro jeho výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.
PROTOKOL
ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Při podpisu Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku se podepsaní, k tomu řádně zmocněni svými vládami, dohodli takto:
1. Ode dne vstupu v platnost této smlouvy přestává Česká republika a Polská republika uplatňovat ve svých vzájemných vztazích mnohostrannou smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku fyzických osob podepsanou v Miškovci 27. května 1977 a mnohostrannou smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku právnických osob podepsanou v Ulánbátaru 19. května 1978.
2. Počítání období zmíněného v článku 5 odst. 3 této smlouvy začne 1. ledna 1994.
3. Staveniště nebo činnosti uvedené v článku 5 odst. 3 této smlouvy, které se vztahují ke smlouvám uzavřeným před 1. červnem 1992, se nepovažují za stálou provozovnu, pokud jejich trvání nepřesáhne 18 měsíců po 1. lednu 1993.
4. Odměny vyplácené rezidentu jednoho smluvního státu v souvislosti s činnostmi zmíněnými v odstavci 3 tohoto protokolu nepodléhají zdanění ve druhém smluvním státě, v němž jsou takové činnosti vykonávány, pokud trvání těchto činností nepřesáhne 18 měsíců po 1. lednu 1993. V tomto ohledu se neuplatní ustanovení článku 15 odst. 2 této smlouvy.
Tento protokol tvoří nedílnou součást výše zmíněné smlouvy.
Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tento protokol.
Dáno ve dvojím vyhotovení ve Varšavě dne 24. června 1993 v českém, polském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě jakýchkoliv rozdílností výkladu bude rozhodující anglický text.
Za vládu České republiky:
J. Stráský v. r.
Za vládu Polské republiky:
J. Osiatinski v. r.

Související dokumenty