420/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
420/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb. a vyhlášky č. 470/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. j) se čárka nahrazuje tečkou a slovo „nebo“ se zrušuje.
2. V § 2 odst. 1 se písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 6a) zrušuje.
3. V § 2 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která včetně poznámky pod čarou č. 21 znějí:
„k) institucí elektronických peněz21), nebo
l) platební institucí21).
21) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky uvedené v odstavci 1 písm. k) a l), pouze pokud jsou finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
5. V § 2 odst. 5 se slova „Tato vyhláška se nevztahuje“ nahrazují slovy „Z účetních jednotek uvedených v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje, s výjimkou ustanovení § 81a,“.
6. V § 2 odst. 5 se slova „§ 19 odst. 9 a“ zrušují a za slovo „zákona“ se vkládají slova „a dále na účetní jednotky podle § 19a zákona“.
7. V § 55 se doplňuje odstavec 2, který zní:
„(2) Účetní jednotka, která použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a u které zároveň existuje významná nejistota, spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho v rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky, uvede v příloze v účetní závěrce tuto skutečnost. Dále popíše případná opatření nebo návrhy řešení těchto skutečností.“.
8. V § 66 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Účetní jednotka, která poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze a není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank, uvede v účtovém rozvrhu samostatné účty, na kterých bude účtováno o této činnosti21).“
9. § 81 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:
 
㤠81
(1) Do konsolidované účetní závěrky zahrnuje konsolidující účetní jednotka
a) konsolidované účetní jednotky, které s konsolidující účetní jednotkou tvoří konsolidační celek,
b) účetní jednotky pod společným vlivem a účetní jednotky přidružené, pokud se bude sestavovat konsolidovaná účetní závěrka.
(2) Do konsolidačního celku nemusí být zahrnuty konsolidované účetní jednotky,
a) u nichž není podíl na konsolidačním celku významný22) z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku; pokud je u dvou a více takových konsolidovaných účetních jednotek jejich souhrnný podíl významný22), jsou tyto účetní jednotky zahrnuty do konsolidačního celku, nebo
b) u nichž dlouhodobá omezení významně brání konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích práv ohledně nakládání s majetkem nebo řízení uvedených konsolidovaných účetních jednotek, nebo výjimečně, nelze-li bez prokazatelně nutných nepřiměřených nákladů nebo bez prokazatelně nutného zbytečného zdržení získat informace nezbytné pro sestavení konsolidované účetní závěrky podle této vyhlášky, nebo
c) jsou-li akcie nebo podíly konsolidovaných účetních jednotek drženy výhradně za účelem jejich prodeje.
(3) Pro zahrnutí účetních jednotek pod společným vlivem do položek konsolidované účetní závěrky se přiměřeně použijí ustanovení odstavce 2.
(4) Účetní jednotky přidružené nemusí být zahrnuty do položek konsolidované účetní závěrky, je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu účetní jednotky přidružené nevýznamný z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku.
22) § 19 odst. 6 zákona o účetnictví.“.
10. V § 81a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „podle § 81 odst. 1 a 2“ zrušují.
11. V § 81a odst. 1 písm. a) se slovo „v“ zrušuje a slovo „jednotce“ nahrazuje slovem „jednotky“.
12. V § 81a odst. 1 písm. b) se slovo „v“ a slova „za konsolidační celek“ zrušují.
13. V § 81a odst. 1 písm. b) se slovo „jednotce“ nahrazuje slovem „jednotky“.
14. V § 81a odst. 2 písm. b) se za slova „kterým se“ vkládá slovo „tato“.
15. V § 81a odst. 2 se středník na konci textu písmene c) nahrazuje čárkou a slova „vyžaduje se úředně ověřený překlad“ se zrušují.
16. V § 81a odst. 3 se slova „jejichž cenné papíry jsou registrované“ nahrazují slovy „které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování“ a slova „v jakémkoli“ se nahrazují slovy „cenných papírů se sídlem v“.
17. V § 81a odst. 4 se slova „ovládanou nebo řízenou osobou“ nahrazují slovy „konsolidovanou účetní jednotkou“.
18. V § 81a odst. 4 se slovo „osvobozené“ nahrazuje slovem „této“.
19. V § 82 odst. 1 se slova „podle příslušné metody“, slovo „konsolidačních“, slova „konsolidačního celku“ a slovo „konsolidační“ zrušují.
20. V § 82 odst. 2 se slovo „konsolidační“, slova „(dále jen „dílčí konsolidační celky“)“ a slovo „konsolidačních“ zrušuje.
21. V § 82 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.
22. V § 82 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „za konsolidační celek“ zrušují.
23. V § 82 odst. 3 písm. a) se slova „ovládané nebo řízené osoby“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“.
24. V § 82 odst. 3 písm. b) se slova „osoby, která je celá ovládána ve shodě s další nebo dalšími osobami, pokud tyto osoby mají shodný podíl na základním kapitálu ovládané nebo řízené osoby,“ nahrazují slovy „účetní jednotky pod společným vlivem“.
25. V § 82 odst. 3 písm. c) se slova „osoby pod podstatným vlivem“ nahrazují slovy „účetní jednotky přidružené“.
26. V § 82 odst. 4 se slova „ovládaných nebo řízených osob“ nahrazují slovy „konsolidovaných účetních jednotek“.
27. V § 82 odst. 5 se slova „osoby ovládané ve shodě“ nahrazují slovy „účetních jednotek pod společným vlivem“ a slova „základním kapitálu této osoby“ se nahrazují slovy „vlastním kapitálu těchto účetních jednotek“.
28. V § 82 odst. 6 se slova „ovládající osoby na osobě pod podstatným vlivem“ nahrazují slovy „konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce přidružené“.
29. V § 82 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
30. V § 82 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) U účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky, se zvolená metoda konsolidace může změnit pouze ve výjimečných případech. Takovouto změnu uvede účetní jednotka v příloze v účetní závěrce s odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, pasiva a finanční situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované účetní závěrky.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
31. V § 82 odst. 8 se slovo „osob“ nahrazuje slovy „účetních jednotek“ a slova „konsolidačního celku“ se nahrazují slovem „konsolidace“.
32. V § 82 odst. 9 se slova „v konsolidované účetní závěrce byly zachyceny pouze ty vztahy, které byly osobami konsolidačního celku realizovány mimo konsolidační celek“ nahrazují slovy „konsolidovaná účetní závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které byly realizovány účetními jednotkami v konsolidaci“.
33. V § 82 odst. 9 se slova „nákup a prodej zásob, dlouhodobého majetku“ a slova „konsolidačního celku“ zrušují.
34. V § 82 odst. 9 se za slova „vliv na“ vkládá slovo „konsolidovaný“.
35. V § 83 odst. 2 se slova „konsolidujících a konsolidovaných účetních jednotek“ nahrazují slovy „konsolidující účetní jednotky, konsolidované účetní jednotky, účetních jednotek pod společným vlivem, účetních jednotek přidružených“.
36. V § 83 odst. 2 se slovo „konsolidačních“ zrušuje a za slova „poskytují konsolidované účetní jednotky“ se vkládají slova „ , účetní jednotky pod společným vlivem a účetní jednotky přidružené“.
37. V § 83 odst. 3 se slova „konsolidačního celku“ nahrazují slovy „ , které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky“.
38. V § 83 se odstavec 5 zrušuje.
39. V § 85 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „podle použité metody konsolidace“ zrušují.
40. V § 85 odst. 2 písm. b) se slova „menšinové podíly na výsledku hospodaření a o podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci.“ zrušují.
41. V § 85 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:
„c) o menšinové podíly na výsledku hospodaření, o podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, podle použité metody konsolidace.“.
42. V § 86 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „přiměřeně informace podle § 54 až 60 a dále informace o“ nahrazují slovy „v konsolidované účetní závěrce“.
43. V § 86 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) výši odměn vyplacených za účetní období jak v peněžní, tak i nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, jakož i výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů, s uvedením úhrnu za každou kategorii,“.
Poznámky pod čarou č. 18b a 18c se zrušují.
44. V § 86 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:
1. povinný audit účetní závěrky,
2. jiné ověřovací služby,
3. daňové poradenství,
4. jiné neauditorské služby,“.
Dosavadní písmena b) až m) se označují jako písmena c) až n).
45. V § 86 odst. 1 písm. c) se slova „ostatních pohledávek“ nahrazují slovem „úvěrů“ a slova „poskytnutých záruk“ se nahrazují slovy „všech forem zajištění,“.
46. V § 86 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) souhrnnou výši finančních závazků, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, jsou-li tyto informace užitečné pro posouzení finanční situace; samostatně se uvedou veškeré závazky související s důchody a závazky mezi konsolidující účetní jednotkou a účetními jednotkami nezahrnutými do konsolidované účetní závěrky,“.
47. V § 86 odst. 1 se písmena e) až h) zrušují.
Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena e) až j).
48. V § 86 odst. 1 písm. e) se slova „cenných papírech a podílech oceněných ekvivalencí (protihodnotou), pohledávkách a závazcích“ nahrazují slovy „celkové závazky“.
49. V § 86 odst. 1 písm. e) se slova „ , pohledávkách a závazcích krytých podle zástavního práva nebo věcného břemene“ nahrazují slovy „a celkovou částku zajištěných závazků,“ a slova „pro případ nesplacení“ se zrušují.
50. V § 86 odst. 1 písm. f) se slovo „způsobu“ nahrazuje slovem „způsob“ a za slova „oceňovací rozdíly“ se vkládá čárka.
51. V § 86 odst. 1 písm. f) se slova „konsolidující účetní jednotka uvede informace v rozsahu požadovaném § 60,“ zrušují.
52. V § 86 odst. 1 písm. g) se slova „charakteru a obchodním účelu“ nahrazují slovy „charakter a obchodní účel“ a slova „konsolidačního celku“ se zrušují.
53. V § 86 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) doplňující informace o povaze a podmínkách realizace finanční pomoci; v případě nezahrnutí konsolidované účetní jednotky nebo účetní jednotky přidružené do konsolidované účetní závěrky podle § 81 odst. 3 písm. c) a odstavce 4, která je bankou nebo jinou finanční institucí, a jsou-li akcie nebo podíly této účetní jednotky dočasně drženy v rámci finanční pomoci za účelem reorganizace nebo jiných opatření směřujících k pokračování v činnosti, přiloží konsolidující účetní jednotka ke konsolidované účetní závěrce účetní závěrku této účetní jednotky,“.
54. V § 86 odst. 1 písm. j) se slovo „transakcích“ nahrazuje slovem „transakce“ a slova „v rámci konsolidačního celku“ se nahrazují slovy „mezi účetními jednotkami v konsolidaci“.
55. V § 86 odst. 1 písm. j) se za slova „konsolidující účetní jednotka“ vkládá čárka a slova „nebo jiné“ se zrušují.
56. V § 86 odst. 1 písm. j) se za slova „konsolidované účetní jednotky“ vkládají slova „ , účetní jednotky pod společným vlivem nebo účetní jednotky přidružené“ a za slovy „finanční situace18d)“ se slova „konsolidačního celku“ zrušují.
57. V § 86 odst. 1 písm. j) se slova „podmínek obvyklých na regulovaném trhu. Informace“ včetně poznámky pod čarou č. 18e nahrazují slovy „běžných tržních podmínek; informace“, za slova „na finanční situaci“ se vkládá středník a slova „konsolidačního celku. Pro účely této vyhlášky má“ se zrušují.
58. V § 86 odst. 1 písm. j) se za slova „ „spřízněná strana“ “ vkládá slovo „má“ a slova „uvedených v § 23a odst. 1 zákona“ se nahrazují slovy „upravených právem Evropské unie“.
59. V § 86 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „popíše postup zahrnování účetních jednotek a“ zrušují.
60. V § 86 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) způsob konsolidace podle § 82 odst. 1 a použité metody konsolidace podle § 82 odst. 4,“.
61. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „nebo název“ zrušují a za slovo „sídlo“ se vkládá slovo „konsolidovaných“.
62. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „stupně vlivu (závislosti) a podílu (účasti) na základním kapitálu těchto účetních jednotek“ nahrazují slovy „podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách držený jinými účetními jednotkami než konsolidující účetní jednotkou nebo osobami jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede skutečnosti, na základě kterých se stala ovládající osobou“.
63. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova „hlasovacích právech nebo jiném způsobu ovládání s uvedením konsolidačních metod při jejich konsolidaci podle § 71 odst. 4 s případným zdůvodněním volby příslušné konsolidační metody,“ zrušují.
64. V § 86 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).
65. V § 86 odst. 2 písm. c) se slova „nebo název“ zrušují a za slovo „sídlo“ se vkládá slovo „konsolidovaných“.
66. V § 86 odst. 2 písm. c) se slova „s odůvodněním tohoto nezahrnutí“ nahrazují slovy „podle § 81 odst. 2, včetně důvodů jejich nezahrnutí s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách drženého jinými osobami než konsolidující účetní jednotkou“.
67. V § 86 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky s uvedením podílu na jejich vlastním kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek,“.
68. V § 86 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky podle § 81 odst. 4, včetně uvedení důvodu pro nezahrnutí,“.
69. V § 86 odst. 2 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:
„f) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do konsolidované účetní závěrky s uvedením podílu na jejich kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný vliv,
g) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek, které nejsou uvedeny pod písmeny b) až f), v nichž má konsolidující účetní jednotka sama nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem na její účet procentní podíl na vlastním kapitálu menší než 20; uvede se výše podílu na vlastním kapitálu, včetně celkové výše vlastního kapitálu, výše výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto účetních jednotek; tato informace nemusí být uvedena, nejsou-li tyto účetní jednotky významné z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v konsolidované účetní závěrce; informace o vlastním kapitálu a o výsledku hospodaření se rovněž neuvádějí, nejsou-li zveřejněny a je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu přímo nebo prostřednictvím jiných účetních jednotek menší než 50 procent,“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena h) a i).
70. V § 86 odst. 2 písm. h) se za slovo „použitých“ vkládá slovo „účetních“ a slova „obecných účetních“ se zrušují.
71. V § 86 odst. 2 se na konci textu písmene h) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „u položek uvedených v konsolidované účetní závěrce, které jsou nebo původně byly vyjádřeny v cizí měně, se uvedou informace o způsobu jejich přepočtu na měnu, v níž byla sestavena konsolidovaná účetní závěrka,“.
72. V § 86 odst. 2 písm. i) se středník nahrazuje čárkou a slova „u zaměstnanců podílejících se na řízení účetní jednotky se uvede příslušná výše osobních nákladů“ se nahrazují slovy „rozčleněných podle kategorií; samostatně se uvede průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období u účetních jednotek pod společným vlivem“.
73. V § 86 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: „j) vysvětlení položek „Kladný konsolidační rozdíl“ a „Záporný konsolidační rozdíl“, metody jejich stanovení a jakékoli významné změny oproti předcházejícímu účetnímu období.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2011 nebo později, pokud není v bodu 2 stanoveno jinak.
2. Ustanovení § 2 odst. 5, § 81 až 86 vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použijí při sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty