91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
91/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. března 2011,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 201/2012 Sb.
Změna: 152/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. I
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.“.
2. V § 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) registraci distributorů pohonných hmot,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
3. V § 2 písm. a) se za slovo „biopalivo“ vkládají slova „nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů“.
4. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a vyráběné z biomasy,
j) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje pohonných hmot na čerpací stanici.“.
5. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 14 znějí:
„(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna
a) zajistit, aby jí prodávaný sortiment motorových benzinů obsahoval také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových, a
b) zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.
(3) Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot je povinen uvádět v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových.
14) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
6.
zrušen
7. V § 4 odst. 1 se slovo „prodejce“ nahrazuje slovem „distributor“.
8. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠4a
Registrace distributorů pohonných hmot
(1) Distributor pohonných hmot je povinen se před zahájením své činnosti zaregistrovat u celního úřadu místně příslušného podle sídla nebo místa pobytu. Nemá-li distributor pohonných hmot sídlo nebo místo pobytu na území České republiky, je místně příslušným celním úřadem Celní úřad Praha 1. Vzor oznámení o zahájení činnosti a vzor potvrzení o registraci stanoví prováděcí právní předpis.
(2) V oznámení o zahájení činnosti podnikající fyzická osoba uvede jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firmu, adresu trvalého pobytu, místo podnikání a daňové identifikační číslo, u zahraniční osoby také adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, daňové identifikační číslo přidělené v zahraničí, bylo-li přiděleno, adresu zmocněnce v tuzemsku pro doručování, nemá-li zahraniční osoba na území České republiky povolen pobyt nebo umístěnu organizační složku.
(3) V oznámení o zahájení činnosti právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, daňové identifikační číslo, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku v České republice, pokud ji zřizuje, daňové identifikační číslo přidělené v zahraničí, bylo-li přiděleno, adresu zmocněnce v tuzemsku pro doručování, nemá-li zahraniční osoba na území České republiky umístěnu organizační složku.
(4) Obsahuje-li oznámení o zahájení činnosti údaje podle odstavce 2 nebo 3 a je-li distributor pohonných hmot držitelem příslušného živnostenského oprávnění, celní úřad registraci provede a vydá distributorovi pohonných hmot potvrzení o registraci.
(5) Distributor pohonných hmot je povinen oznámit celnímu úřadu, který provedl registraci, každou změnu údajů oznamovaných podle odstavce 2 nebo 3 a ukončení své činnosti do 10 dnů ode dne, kdy změna údajů nebo ukončení činnosti nastaly.
(6) Celní úřad provede výmaz osoby z registru distributorů pohonných hmot, pokud distributor pohonných hmot ukončí svoji činnost.
(7) Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze od osoby zapsané v registru distributorů pohonných hmot.
 
§ 4b
Registr distributorů pohonných hmot
(1) Generální ředitelství cel vede registr distributorů pohonných hmot. Registr distributorů pohonných hmot je veřejný seznam, je veden v elektronické podobě a údaje v něm zapsané se zveřejňují, s výjimkou adresy trvalého pobytu, adresy pobytu, hlášeného pobytu a zmocněnce u zahraniční osoby, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Do registru distributorů pohonných hmot se zapisují
a) údaje uvedené v oznámení o zahájení činnosti podle § 4a odst. 2 nebo 3,
b) datum registrace,
c) změna údajů zapsaných v registru a datum změny v registraci,
d) datum výmazu registrace.“.
9. V § 5 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:
„(9) Provozovatel čerpací stanice je povinen
a) zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot obchodním názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a číslem příslušné české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty,
b) zpřístupnit na čerpací stanici informace
1. o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o jejich nebezpečných vlastnostech15),
2. o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu a o možném použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů,
3. o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané nebo vydávané motorové naftě,
c) zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, ve které je zvlášť za každý výdejní stojan pohonných hmot zaznamenán stav součtového počítadla na stanoveném měřidle podle zákona o metrologii; tuto evidenci je provozovatel čerpací stanice povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; provozovatel čerpací stanice je dále povinen zajistit, aby na požádání orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence bezodkladně předložena a byl vyvolán stav součtového počítadla stanoveného měřidla podle zákona o metrologii,
d) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu,
e) zajistit na čerpací stanici, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou, která obsahuje text: „Obsahuje kovová aditiva.“; značka musí být zřetelně napsaná, jasně viditelná a snadno čitelná a
f) zajistit, aby minimálně na 50 procentech čerpacích stanic z celkového počtu jím provozovaných čerpacích stanic, na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin, byl prodáván nebo vydáván také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových.
15) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
10.
zrušen
11. V § 6 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami
„Evidence čerpacích stanic je vedena v elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam čerpacích stanic, na kterých se prodávají pohonné hmoty, a který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a d). Ostatní údaje z evidence čerpacích stanic jsou neveřejné.“.
12. V § 7 odst. 2 písm. a) se slovo „prodejce“ nahrazuje slovem „distributora“, za slovo „vývozce“ se vkládají slova „a u provozovatele čerpací stanice“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „4“.
13. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 2, 5, 6 a 7 a § 5 odst. 9 písm. a), b), d) až f).“.
14.
zrušen
15. V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Celní úřady kontrolují plnění povinností podle § 3 odst. 3, § 4a odst. 1, 5 a 7 a § 5 odst. 9 písm. c).
(4) Česká obchodní inspekce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup pravomocná rozhodnutí České obchodní inspekce týkající se čerpacích stanic pohonných hmot, provozovatelů čerpacích stanic, dopravců a distributorů pohonných hmot, u nichž kontrolou zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných pohonných hmot není v souladu s tímto zákonem.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
16. V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“, na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a písmena e) až i) se zrušují.
17. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c).“.
18. V § 9 se doplňují odstavce 3 až 10, které znějí:
„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 8 nezajistí, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.
(4) Provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 5 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny, popřípadě jejich plnění umožní,
b) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle § 5 odst. 9 písm. a) nebo nezajistí na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu podle § 5 odst. 9 písm. d),
c) nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst. 9 písm. b),
d) v rozporu s § 5 odst. 9 písm. c) nezajistí vedení evidence stavu součtového počítadla každého z výdejních stojanů nebo tuto evidenci neuchová po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot anebo nezajistí její předložení a vyvolání stavu součtového počítadla výdejního stojanu,
e) jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst. 6,
f) jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, nezajistí označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou podle § 5 odst. 9 písm. e), nebo
g) nezajistí na jím provozovaných čerpacích stanicích, na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin, též prodej nebo výdej motorového benzinu s obsahem kyslíku a ethanolu podle § 5 odst. 9 písm. f).
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, uvedená v § 3 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí prodej motorových benzinů v sortimentu podle § 3 odst. 2 písm. a), nebo
b) nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2 písm. b).
(6) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 3 neuvede v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových.
(7) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že nepředá souhrnnou zprávu podle § 4 odst. 1.
(8) Distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že
a) provádí svoji činnost bez registrace, nebo
b) v rozporu s § 4a odst. 5 neoznámí změnu oznamovaného údaje nebo ukončení své činnosti.
(9) Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4a odst. 7 nakoupí pohonnou hmotu od osoby, která není zapsána v registru distributorů pohonných hmot.
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. a),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), odstavce 4 písm. d) nebo g), odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9,
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 4 písm. a), b) nebo f), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 nebo odstavce 8 písm. b),
d) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. c) nebo e) nebo odstavce 7.“.
19.
zrušen
20.
zrušen
21.
zrušen
22.
zrušen
23.
zrušen
24. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova „a § 9 odst. 1 písm. a) až f) a i)“ nahrazují slovy „ , § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3 a odst. 4 písm. a), b), c) a e) až g) a § 9 odst. 5“.
25.
zrušen
26. V § 10 odst. 4 písm. b) se slova „§ 9 odst. 1 písm. g) a h)“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 2 a 7“.
27. V § 10 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) celní úřad, jde-li o správní delikty podle § 9 odst. 4 písm. d), § 9 odst. 6, 8 a 9.“.
28. V § 11 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 4“ a slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 5“.
29. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 4a odst. 1.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Distributoři pohonných hmot, kteří zahájili svoji činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni podat oznámení o zahájení činnosti podle § 4a zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. III
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodu 9, pokud jde o ustanovení § 5 odst. 9 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. července 2011, a
b) čl. I bodů 6, 10, 14, 19 až 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty