68/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Schválený:
68/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se písmeno e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písmene d).
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty