342/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
342/2013 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU
ze dne 10. října 2013,
kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. I
V § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., se částka „5 355 Kč“ nahrazuje částkou „5 829 Kč“.
 
ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl. II
Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Štěch v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Související dokumenty