330/1993 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992

Schválený:
330/1993 Sb.
SDĚLENÍ
ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1993 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 3. prosince 1993.
Smlouva na základě svého článku 4 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 3. prosince 1993 a ustanovení této smlouvy se uplatňují se zpětnou působností od 1. ledna 1993.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
Smlouva
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992
Česká republika a Slovenská republika v zájmu rozvoje hospodářských a obchodních vztahů a spolupráce se dohodly takto:
Čl.1
Organizační složka podniku zapsaného do obchodního rejstříku na území jedné smluvní strany do 31. prosince 1992, která je umístěna na území druhé smluvní strany a je zapsána v obchodním rejstříku i této druhé smluvní strany, se považuje za organizační složku podniku zahraniční osoby a tato zahraniční osoba je oprávněna podnikat na území této smluvní strany v rozsahu předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku této smluvní strany. V tomto případě není třeba nový zápis.
Čl.2
(1) Fyzická nebo právnická osoba zapsaná do 31. prosince 1992 do obchodního rejstříku na území jedné smluvní strany, která má organizační složku podniku na území druhé smluvní strany, může podnikat i na území této druhé smluvní strany bez přerušení oprávnění podnikat do 30. června 1994, a to v rozsahu předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku a za předpokladu, že požádala o zápis do obchodního rejstříku na území druhé smluvní strany do 31. prosince 1993.
(2) Pokud fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 nebude do 30. června 1994 zapsána do obchodního rejstříku na území druhé smluvní strany, zanikne tímto dnem její oprávnění podnikat na území této druhé smluvní strany.
Čl.3
(1) Živnostenské oprávnění, které vzniklo do 31. prosince 1992 na území jedné smluvní strany, může být vykonáváno do 30. června 1994 na území druhé smluvní strany.
(2) Pokud fyzické nebo právnické osobě, která má oprávnění uvedené v odstavci 1, nebude vydáno pravomocné živnostenské oprávnění na území i druhé smluvní strany do 30. června 1994, zanikne tímto dnem její oprávnění podnikat na území této druhé smluvní strany.
Čl.4
(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze. Ustanovení této smlouvy se budou mezi smluvními stranami provádět se zpětnou působností od 1. ledna 1993.
(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a zůstává v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví. V tom případě pozbývá Smlouva platnosti rok po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Dáno v Bratislavě dne 29. října 1993 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Českou republiku:
JUDr. Jiří Novák v.r.
ministr spravedlnosti České republiky
Za Slovenskou republiku:
Prof. JUDr. Katarína Tóthová DrSc. v.r.
ministryně spravedlnosti Slovenské republiky

Související dokumenty