188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Schválený:
188/1988 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1988,
kterým se mění a doplňuje zákoník práce
Změna: 264/2006 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. § 447a zní:
 
"§ 447a
Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu.".
2. Za § 507b se vkládá nový § 507c, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 507c
Přechodné ustanovení k úpravě náhrady za ztrátu na důchodu účinné od 1. ledna 1989
Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, který vznikl před 1. lednem 1989, se posuzuje podle dosavadních předpisů.".
Čl.IV
zrušen
Čl.V
Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Husák v.r.
Indra v.r.
Adamec v.r.
13) uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 119/1985.

Související dokumenty